ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conservative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conservative*, -conservative-

conservative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conservative (n.) คนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม
conservative (adj.) ที่เป็นการป้องกัน
conservative (adj.) ที่เป็นอนุรักษ์นิยม Syn. traditional, conventional
conservative (adj.) ระมัดระวัง Syn. cautious
English-Thai: HOPE Dictionary
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
English-Thai: Nontri Dictionary
conservative(adj) ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งอนุรักษ์เอาไว้,ซึ่งรักษาไว้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conservativeเชิงอนุรักษนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conservativeอนุรักษ์นิยม,อนุรักษ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักอนุรักษ์นิยม (n.) conservative See also: reactionary
หัวเก่า (adj.) conservative See also: old-fashioned Syn. หัวโบราณ, คร่ำครึ, ล้าสมัย Ops. หัวสมัยใหม่, ทันสมัย
หัวโบราณ (adj.) conservative See also: old-fashioned Syn. หัวเก่า
อนุรักษนิยม (adj.) conservative
หัวโบราณ (v.) be conservative See also: be old-fashioned Syn. หัวเก่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Barbara's father is a senator, a conservative senator.พ่อของบาร์บาร่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาวุฒิสมาชิกพรรค
Republican and Democrat, liberal and conservative alike... stunned and saddened by the circumstances surrounding... the death of Senator Jackson, as well as the death itself.รีพับลิกันและเดโมแครเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน ... ตะลึงและเศร้าใจสภาพแวดล้อม ... การตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิกเช่นเดียวกับการตายของตัวเอง
Richard Rank, head of the Conservative Coalition. Thank you.อันดับริชาร์ดหัวของ กลุ่มจารีตนิยม
Which was why this bohemian from California was on her way to the most conservative college in the nation.ด้วยเหตุนี้สาวศิลป์รักอิสระจากแคลิฟอร์เนีย จึงไปวิทยาลัย ที่อนุรักษ์นิยมที่สุดในประเทศ
He's a deeply religious man and a member of the Conservative Party.เขาเป็นคนศรัทธาในศาสนา สมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยม
There are profiles for every player-- the conservative point counter, the aggressor, the finesser.มันมีโพรไฟล์ สำหรับผู้เล่นทุกคน-- พวกนับแต้มอย่างระวัง พวกชอบรุก พวกใช้ชั้นเชิง
Why are you doing a politically conservative high school shamefully outdated fight rap?ทำไมเธอถึงมาแร็ปเพลงการเมืองตกยุค ที่น่าอับอายแบบนี้ล่ะ?
Assuming conservative projections of how many Soviet warheads are destroyed beforehand we'll lose all of the East Coast.หากยังคงไว้ซึ่งโครงการเดิม... ... พวกโซเวียตคงจะชิงยิงหัวรบก่อน... ...ซึ่งคำนวณแล้ว ชายฝั่งตะวันออกของเราจะไม่เหลือ
I think we need to be conservative here.ก็คงต้องอนุรักษ์นิยมกันหน่อย กำจัดให้หมด
I think we need to be conservative here, terminate the rest.ชั้นว่าเราคงต้อง เป็นพวกนักอนุรักษ์กันหน่อย กำจัดที่เหลือให้หมด
The conservative interpretation is that space-time is one four-dimensional thing.เป็นพื้นที่ที่เวลาเป็นสิ่งหนึ่งสี่มิติ มันไม่ได้เปลี่ยน
So that's the conservative view, that time travelers don't alter the past.ที่เวลาเดินทางไม่ เปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา พวกเขาสามารถมีส่วน ร่วมในอดีตที่ผ่านมา

conservative ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保守派[bǎo shǒu pài, ㄅㄠˇ ㄕㄡˇ ㄆㄞˋ, 保守派] conservative faction
保守党[bǎo shǒu dǎng, ㄅㄠˇ ㄕㄡˇ ㄉㄤˇ, 保守党 / 保守黨] conservative political parties
泥古不化[nì gǔ bù huà, ㄋㄧˋ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˋ, 泥古不化] conservative and unable to adapt (成语 saw)
保残守缺[bǎo cán shǒu quē, ㄅㄠˇ ㄘㄢˊ ㄕㄡˇ ㄑㄩㄝ, 保残守缺 / 保殘守缺] conservative; to preserve the outmoded
守旧[shǒu jiù, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄡˋ, 守旧 / 守舊] conservative; reactionary
迂拘[yū jū, ㄩ ㄐㄩ, 迂拘] conventional; conservative
半保留复制[bàn bǎo liú fù zhì, ㄅㄢˋ ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ ㄈㄨˋ ㄓˋ, 半保留复制 / 半保留複製] semiconservative replication
泥古[nì gǔ, ㄋㄧˋ ㄍㄨˇ, 泥古] stick-in-the-mud; to stick to old ways; stubbornly conservative
泥守[nì shǒu, ㄋㄧˋ ㄕㄡˇ, 泥守] stubborn and conservative
套中人[tào zhōng rén, ㄊㄠˋ ㄓㄨㄥ ㄖㄣˊ, 套中人] a conservative

conservative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カナダ進歩保守党[カナダしんぽほしゅとう, kanada shinpohoshutou] (n) Progressive Conservative Party of Canada
コンサーバティブ[, konsa-bateibu] (n) conservative
コンサバ[, konsaba] (n) (abbr) conservative
コンサバティブ[, konsabateibu] (n) conservative
保守新党[ほしゅしんとう, hoshushintou] (n) New Conservative Party (defunct Japanese political party)
寛政の改革[かんせいのかいかく, kanseinokaikaku] (n) Kansei Reforms (series of conservative government measures, 1787-1793 CE)
慎重論[しんちょうろん, shinchouron] (n) cautious theory; conservative theory
旧波[きゅうは, kyuuha] (n) old school; old style; conservative people
根岸流[ねぎしりゅう, negishiryuu] (n) conservative calligraphy style used to write sumo rankings
ネオコン[, neokon] (n,adj-no) (abbr) neo-conservative
ネオコンサバティブ[, neokonsabateibu] (n) neo-conservative
保革[ほかく, hokaku] (n) conservatism and progressivism; conservatives and reformists; (P)
内輪[ないりん, nairin] (adj-na,n,adj-no) (1) moderate; private matter; family circle; the inside; (2) conservative; (3) pigeon-toed; (P)
控えめ;控え目;控目[ひかえめ, hikaeme] (adj-na,n,adj-no) moderate; reserved; conservative; humble; mild-mannered; self-effacing; unassuming; well-behaved; low-key; temperate; in small quantities
退嬰的[たいえいてき, taieiteki] (adj-na) conservative; unadventurous

conservative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวโบราณ[X] (hūa bōrān) EN: old-fashioned ; conservative FR: vieux jeu
หัวโบราณ[adj.] (hūabōrān) EN: conservative ; old-fashioned ; out-of-date FR: conservateur ; ringard ; vieux jeu
หัวเก่า[adj.] (hūakao) EN: conservative ; old-fashioned ; of the old school FR: conservateur ; de la vieille école ; vieux jeu
จารีตนิยม[n.] (jārītniyom) EN: conservative ; conservatism FR: conservatisme [m] ; traditionalisme [m]
ความคิดอนุรักษ์นิยม[n. exp.] (khwāmkhit a) EN: conservative ideas FR: idées conservatrices [fpl]
ไม่หวือหวา[adj.] (mai weū wā) EN: conservative FR:
พรรคอนุรักษ์นิยม[n. exp.] (Phak Anurak) EN: Conservative Party FR: Parti conservateur [m]
ทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยม[n. exp.] (thatsanakha) EN: conservative attitude FR: attitude conservatrice [f]

conservative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
konservativ {adj} | konservativer | am konservativstenconservative | more conservative | most conservative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conservative
Back to top