ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

liberal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *liberal*, -liberal-

liberal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
liberal (adj.) เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยม See also: นิยมลัทธิเสรีนิยม
liberal (adj.) ใจกว้าง See also: โอบอ้อมอารี Syn. progressive, broad-minded
liberal (n.) นักเสรีนิยม See also: คนที่มีแนวคิดเสรีนิยม
liberal (adj.) เป็นอิสระ Syn. loose
liberal (adj.) มากมาย (เงิน, ทรัพย์สิน, เวลา) See also: อุดมสมบูรณ์ Syn. large, ample, abundant
liberal arts (n.) ศิลปศาสตร์ See also: การศึกษาที่เน้นทางพื้นฐานทางวัฒนธรรม เช่น สาขาวิชาวรรณคดี ปรัชญา ภาษา ประวัติศาสตร์ เป็นต้น
liberal education (n.) การศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของศิลปศาสตร์
liberalism (n.) ลัทธิเสรีนิยม Syn. broad-mindedness
liberality (n.) ความมีใจกว้าง Syn. generosity
liberality (n.) ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
liberalize (vt.) ทำให้เสรี See also: ทำให้อิสระ Syn. ease, broaden, loosen
liberalize (vi.) เป็นอิสระ See also: อิสระ Syn. ease, broaden, loosen
English-Thai: HOPE Dictionary
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี,ตามอารมณ์,ตามอำเภอใจ,มากมาย,อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง,มีใจป้ำ,ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant ###A. stingy
liberal artsศิลปศาสตร์ (ประกอบด้วยวิชาsocial sciences,natural sciences,humanitiesและarts) ,7 อย่างที่เกี่ยวกับศิลปะสมัยก่อนคือดาราศาสตร์,ตรรกวิทยา,ไวยากรณ์,การพูด,เลขคณิต,เรขาคณิต,ดนตรี
liberal educationการศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของศิลปศาสตร์หรือliberal arts (ดู)
liberalise(ลิบ'เบอรัลไลซ) vt.,vi. ทำให้เสรี,ทำให้อิสระ,ทำให้อุดมสมบูรณ์, See also: liberalization n. ดูliberalize liberalisation n. ดูliberalize liberalizer n. ดูliberalize liberaliser n. ดูliberalize, Syn. broaden ###A. lim
liberalize(ลิบ'เบอรัลไลซ) vt.,vi. ทำให้เสรี,ทำให้อิสระ,ทำให้อุดมสมบูรณ์, See also: liberalization n. ดูliberalize liberalisation n. ดูliberalize liberalizer n. ดูliberalize liberaliser n. ดูliberalize, Syn. broaden ###A. lim
English-Thai: Nontri Dictionary
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง
liberalism(n) ลัทธิเสรีนิยม
liberality(n) ความเผื่อแผ่,ความโอบอ้อมอารี,ความกรุณา,ความเอื้ออารี,ความใจกว้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
liberal partyพรรคเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberalismเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
liberalisation (liberalization)การเปิดเสรี [การทูต]
Liberalismลัทธิเสรีนิยม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะศิลปศาสตร์ (n.) Faculty of Liberal Arts
ศศ.บ. (n.) bachelor of liberal arts Syn. ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต (n.) bachelor of liberal arts
กว้างขวาง (adj.) liberal See also: open-minded Syn. เผื่อแผ่
ศิลปศาสตร์ (n.) liberal arts
ศิลปศาสตร์ (n.) liberal arts
ลัทธิเสรีนิยม (n.) liberalism Syn. ิเสรีนิยม
ิเสรีนิยม (n.) liberalism
เสรีนิยม (n.) liberalism Syn. ลัทธิเสรีนิยม Ops. สังคมนิยม
ทานบารมี (n.) height of liberality See also: height of generosity Syn. ทาน, การให้ทาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here, we make speeches for each other and those English liberal magazines that may grant us a few lines.ที่นี่ เราต่างพูดเพื่อกันและกัน และพวกนิตยสารอังกฤษนั่น ก็เขียนถึงเรา 2-3 บรรทัด
I want you to know, Rose, that we're a very liberal family.ฉันอยากให้เธอรู้ไว้นะ โรส ว่าพวกเราเป็นครอบครัวที่ใจกว้างมาก
Republican and Democrat, liberal and conservative alike... stunned and saddened by the circumstances surrounding... the death of Senator Jackson, as well as the death itself.รีพับลิกันและเดโมแครเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน ... ตะลึงและเศร้าใจสภาพแวดล้อม ... การตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิกเช่นเดียวกับการตายของตัวเอง
It's crap. This stuff just perpetuates it... all this liberal nonsense.มันจะต้องถูกตราหน้า/ไว้อย่างนั้นไปตลอดกาล...
I'm so sick of these liberal hypocrites.ฉันเอียนพวกมือถือสากปากถือศืลเต็มทีแล้ว
You're too liberal with the word "legendary."นายใช้คำนี้พร่ำเพรื่อมากไปแล้ว
He's one of that new breed of liberal priests.เขาเป็นหนึ่งในที่สายพันธุ์ใหม่ ของพระสงฆ์ที่มีแนวคิดเสรีนิยม
This is about her nutty liberal politicsมันเกี่ยวกับ ลัทธิบ้าบอของเธอ
Down below him, a liberal America cheered, gloated.ด้านล่างของท่าน เสรีภาพของอเมริกา เสียงเชียร์โห่ร้อง
Now you can put that in your apartment in New York, and all your liberal friends can use it as a dartboard.นี่นะครับ คุณเอามันไปไว้ ในห้องอพาร์ตเม็นท์ในนิวยอร์คได้เลย สำหรับเพื่อนๆของคุณ ใช้เป็นเป้าปาลูกดอก
I don't know. liberal agenda?ฉันไม่รู้ ระเบียบวาระเสรีนิยม?
Despite of what all those liberal wing nuts say about him.ตรงกันข้ามกับพวกค้างคาวนั่นพูดถึงเลย

liberal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优厚[yōu hòu, ㄧㄡ ㄏㄡˋ, 优厚 / 優厚] generous, liberal (pay, compensation)
格林奈尔大学[Gé lín nài ěr dà xué, ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄞˋ ㄦˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 格林奈尔大学 / 格林奈爾大學] Grinnell College (private liberal arts college in Grinnell, Iowa, USA)
文科[wén kē, ㄨㄣˊ ㄎㄜ, 文科] liberal arts; humanities
自民党[Zì mín dǎng, ㄗˋ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, 自民党 / 自民黨] Liberal Democratic Party (Japanese political party)
自由民主党[Zì yóu Mín zhǔ dǎng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, 自由民主党 / 自由民主黨] Liberal Democratic Party
自由党[zì yóu dǎng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄉㄤˇ, 自由党 / 自由黨] Liberal Party
蔡元培[Cài Yuán péi, ㄘㄞˋ ㄩㄢˊ ㄆㄟˊ, 蔡元培] Cai Yuanpei (1868-1940), liberal educationalist, studied in Germany, President of Beijing University 1917-19, minister of education for Guomindang
阔绰[kuò chuò, ㄎㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 阔绰 / 闊綽] ostentatious; extravagant; liberal with money
优渥[yōu wò, ㄧㄡ ㄨㄛˋ, 优渥 / 優渥] handsome (pay etc); generous; liberal
自由主义[zì yóu zhǔ yì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 自由主义 / 自由主義] liberalism
自由化[zì yóu huà, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, 自由化] liberalization; freeing (from sth)
自由派[zì yóu pài, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄆㄞˋ, 自由派] liberal
慷慨[kāng kǎi, ㄎㄤ ㄎㄞˇ, 慷慨] vehement; fervent; generous; giving; liberal

liberal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カナダ自由党[カナダじゆうとう, kanada jiyuutou] (n) Liberal Party of Canada
リベラルアーツ[, riberarua-tsu] (n) liberal arts
リベラルフェミニズム[, riberarufeminizumu] (n) liberal feminism
大阪事件[おおさかじけん, oosakajiken] (n) Osaka Incident; plot by Oi Kentaro and the Liberal Party to support a Korean uprising, 1885
学芸[がくげい, gakugei] (n) arts and sciences; liberal arts; (P)
学芸大学[がくげいだいがく, gakugeidaigaku] (n) liberal arts college; teachers' college
意訳[いやく, iyaku] (n,vs) (See 直訳) free translation; liberal translation
教養部[きょうようぶ, kyouyoubu] (n) college of liberal arts (general education); liberal arts school
文科大学[ぶんかだいがく, bunkadaigaku] (n) liberal arts college
文科系[ぶんかけい, bunkakei] (n,adj-no) liberal arts; humanities
文系[ぶんけい, bunkei] (n,adj-no) humanities, social sciences, and fine arts; liberal arts; (P)
文芸学[ぶんげいがく, bungeigaku] (n) study or science of literature; a liberal arts department
自公[じこう, jikou] (n) (abbr) Liberal Democratic Party and Komeito
自公民[じこうみん, jikoumin] (n) (abbr) Liberal Democratic Party, Komeito and Democratic Socialist Party
自由業[じゆうぎょう, jiyuugyou] (n) (See フリーランサー) self-employed profession (e.g. actor, artist); liberal profession
連画[れんが, renga] (n) (abbr) sequential art or pictures (type of printed, graphic storytelling, differentiated from manga by its liberal use of page space, often only one panel per page, and sparing use of dialogue)
連続画像[れんぞくがぞう, renzokugazou] (n) sequential art or pictures (type of printed, graphic storytelling, differentiated from manga by its liberal use of page space, often only one panel per page, and sparing use of dialogue)
オールドリベラリスト[, o-rudoriberarisuto] (n) old liberalist
ネオリバラル[, neoribararu] (n) neoliberal
リベラリスト[, riberarisuto] (n) liberalist; (P)
リベラリズム[, riberarizumu] (n) liberalism; (P)
リベラル[, riberaru] (adj-na,n) liberal; (P)
一般[いっぱん, ippan] (n,adj-no) general; liberal; universal; ordinary; average; (P)
偏狭(P);褊狭[へんきょう, henkyou] (adj-na,n) narrow-mindedness; intolerance; illiberality; narrowness; (P)
大揚[おおよう, ooyou] (adj-na) largeheartedness; liberality; catholicity; generousness; generosity; magnanimity
寛大[かんだい, kandai] (adj-na,n) tolerance; liberality; leniency; (P)
市場自由化[しじょうじゆうか, shijoujiyuuka] (n,vs) market liberalization; market liberalisation; opening up of a market
惜し気もなく;惜しげもなく;惜気もなく(io)[おしげもなく, oshigemonaku] (exp,adv) (See 惜し気) freely; generously; liberally; ungrudgingly
慈善心[じぜんしん, jizenshin] (n) benevolence; liberality
新自由主義[しんじゆうしゅぎ, shinjiyuushugi] (n) neoliberalism
社会自由主義[しゃかいじゆうしゅぎ, shakaijiyuushugi] (n) social liberalism
経済自由主義[けいざいじゆうしゅぎ, keizaijiyuushugi] (n) economic liberalism
緩やか[ゆるやか, yuruyaka] (adj-na) (1) loose; slack; (2) gentle; easy; slow; (3) lenient; liberal; lax; (P)
自由主義[じゆうしゅぎ, jiyuushugi] (n,adj-no) liberalism; (P)
革新的[かくしんてき, kakushinteki] (adj-na) (1) innovative; (2) liberal; reformist

liberal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt = ) EN: arts ; liberal arts ; literature ; art of letters FR: littérature [f]
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt =) EN: arts ; liberal arts ; literature FR: littérature [f]
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous ; friendly ; kind FR: bienveillant ; hospitalier
อิสระ[adj.] (itsara) EN: independent ; free ; liberal ; autonomous ; freelance FR: indépendant ; libre ; autonome
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
ใจง่าย[adj.] (jai-ngāi) EN: of easy vertue ; liberal FR: volage ; de petite vertu ; qui a un coeur d'artichaut ; qui a un coeur volage
คณะศิลปศาสตร์[n. prop.] (Khana Sinla) EN: Faculty of Liberal Arts FR:
มีน้ำใจ[adj.] (mī nāmjai) EN: generous ; kind ; lavish ; liberal ; bountiful ; open-handed ; courteous FR: généreux ; bon
เผื่อแผ่[v.] (pheūaphaē) EN: be generous ; be liberal be open-handed ; be helpful FR:
ประชาธิปไตยเสรีนิยม[n. exp.] (prachāthipp) EN: liberal democracy FR:
ศิลปศาสตร์[n.] (sinlapasāt) EN: liberal arts FR:
จาคะ[n.] (jākha) EN: donation ; philanthropy ; giving ; charity ; generosity ; sacrifice ; self-denial ; liberality ; munificence; benefaction FR: charité [f]
จาคานุสติ[n.] (jākhānusati) EN: reflection on generosity ; recollection of liberality FR:
การปล่อยเสรี[n. exp.] (kān plǿi sē) EN: liberalization ; deregulation FR: libéralisation [f]
การเปิดเสรี[n. exp.] (kān poēt sē) EN: freeing ; liberalisation ; liberalization (Am.) FR: libéralisation [f]
การเปิดเสรีทางการค้า[n. exp.] (kān poēt sē) EN: trade liberalisation ; trade liberalization (Am.) FR:
การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān poēt sē) EN: economic liberalisation ; economic liberalization (Am.) FR: libéralisation économique [f]
เกร่อ[adv.] (kroē) EN: everywhere ; in every place ; liberally ; bountifully ; copiously ; exaggeratedly ; plentifully ; much FR:
ปล่อยเสรี[v.] (plǿi sērī) EN: liberalize FR: libéraliser
เสรีนิยม[n.] (sērīniyom) EN: liberalism FR: libéralisme [m]
เสรีนิยมใหม่[n. exp.] (sērīniyom m) EN: neoliberalism FR: néolibéralisme [m]
ทาน[n.] (thān) EN: alms ; gift ; donation ; charity ; liberality ; generosity ; benevolence ; benefaction FR: aumône [f] ; don [m] ; offrande [f]
ทานบารมี[n.] (thānbāramī ) EN: height of liberality ; height of generosity ; virtue of almsgiving ; virtue of liberality FR:
ทานบารมี[n.] (thānnabāram) EN: height of liberality ; height of generosity ; virtue of almsgiving ; virtue of liberality FR:
ทานบดี[n.] (thānnabodī) EN: almsgiver ; lord of alms ; donator ; master in liberality ; chief donor FR:

liberal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freiheitlich {adj} | freiheitlicher | am freiheitlichstenliberal | more liberal | most liberal
Liberale {m,f}; LiberalerLiberal
Liberalisierung {f} | Liberalisierungen
Liberalismus {m}liberalism
Liberalität {f}liberality
liberal {adj}liberal
liberal {adv}liberally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า liberal
Back to top