ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dietetic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dietetic*, -dietetic-

dietetic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dietetic (adj.) ซึ่งเตรียมอาหารพิเศษสำหรับการควบคุมอาหาร Syn. dietary, nutritive
dietetics (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดปริมาณและชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพ See also: วิชากำหนดอาหารเพื่อสุขภาพ, โภชนวิทยา, โภชนบำบัด Syn. sitology
English-Thai: HOPE Dictionary
dietetics(ไดอิเทท'ทิคซฺ) n. โภชนาการ,วิชาว่าด้วยการควบคุมอาหารการกินและการเตรียมอาหารพิเศษ, See also: dietetic adj. ดูdietetics dietical adj. ดูdietetics
English-Thai: Nontri Dictionary
dietetic(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร
dietetics(n) โภชนาศาสตร์,โภชนาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dietetic treatmentการรักษาโดยกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dieteticsวิชากำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dietetic Albuminuriaรับประทานอาหารโปรตีนมากเกินไป [การแพทย์]
Dieteticsอาหาร,วิชากำหนด,วิชากำหนดอาหาร,การกำหนดอาหาร,ภักษาศาสตร์ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was like a dietetic Altamont.มันเหมือนกับการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อลดความอ้วนเลย

dietetic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄養学[えいようがく, eiyougaku] (n) dietetics; nutritional science; (P)

dietetic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักโภชนาการ[n. exp.] (nak phōtcha) EN: nutritionist FR: nutritionniste [m] ; diététicien [m]
โภชนาการ[n.] (phōchanākān) EN: nutrition ; dietetics ; diet FR: nutrition [f] ; diététique [f]
โภชนากร[n.] (phōchanākøn) EN: nutritionist ; dietician ; nutrition officer FR: nutritionniste [m] ; diététicien [m]
โภชนาการ[n.] (phōtchanākā) EN: nutrition ; dietetics ; diet FR: nutrition [f] ; diététique [f]
โภชนากร[n.] (phōtchanākø) EN: nutritionist ; dietician ; nutrition officer FR: nutritionniste [m] ; diététicien [m]
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ[n. exp.] (phū chīochā) EN: nutrition expert FR: nutritionniste [m] ; diététicien [m]

dietetic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diätnahrungsmittel {pl}dietetic foods
Ernährungstherapie {f}dietetic treatment
Ernährungslehre {f}dietetics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dietetic
Back to top