ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nihilist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nihilist*, -nihilist-

nihilist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nihilist (n.) คนที่เชื่อใน nihilism
nihilistic (adj.) ซึ่งเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดมีคุณค่าโดยเฉพาะทางศาสนา/หลักศีลธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just lost, aggressive nihilists.แค่พวกหลงทาง ที่เชื่อว่าไม่มีสิ่งใด มีคุณค่าอย่างสุดโต่ง
A chemist, a nihilist... a capitalist, a mutation.a nihilist... a mutation.
This place will be crawling with more punked-out nihilists than you can eat in a decade, trust me.ที่นี่เพิ่งจะเริ่มก่อตัวความสนุกชั่วร้าย มากกว่าที่คุณจะสามารถกินได้ใน10ปีเลยล่ะ เชื่อผม

nihilist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นัตถิกทิฏฐิ[n.] (natthikathi) EN: theory of nothingness ; nihilism ; nihilistic view FR:

nihilist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nihilistisch {adj}nihilistic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nihilist
Back to top