ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

split

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *split*, -split-

split ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
split (vt.) ผ่า See also: หั่น Syn. crack, divide, separate
split (vi.) แตกแยก Syn. crack, divide, separate
split (n.) การแตกแยก Syn. breach, dissension, schism
split (n.) รอยแตก See also: รอยแยก Syn. gap, fracture
split (adj.) ซึ่งแตกออก See also: ซึ่งแยกออก Syn. cloven, cracked
split hairs (idm.) แยกความแตกต่างในสิ่งเล็กน้อยๆ See also: แยกความต่างในสิ่งที่มันไม่ต่างกันมากมายจนเป็นสิ่งสำคัญนัก
split in (phrv.) แบ่งออกเป็นสองส่วน See also: ผ่าครึ่ง, แบ่งครึ่ง
split into (phrv.) แบ่งออกเป็น See also: ผ่าเป็น
split level (adj.) เกี่ยวกับการเล่นระดับของอาคารหรือบ้าน
split off (phrv.) หักออก See also: แตกออก, แยกออก Syn. splinter off
split on (phrv.) บอกความลับของ(บางคน)ต่อ See also: รายงานความผิดของ (บางคน) ต่อ Syn. inform against
split personality (n.) การมีบุคลิกภาพสองคนในคนเดียวกัน
split second (adv.) ทันที
split something fifty-fifty (idm.) ครึ่งต่อครึ่ง See also: เท่าเทียมกัน, ยุติธรรม
split the difference (idm.) แยกความต่างของคน
split up (phrv.) ตัดแบ่ง See also: แยกออก
splitting (adj.) ซึ่งแตกออก
English-Thai: HOPE Dictionary
split(สพลิท) {split,split,splitting,splits} vt.,vi.,n. (การ) ผ่า,หั่น,แยก,ฉีก,ทำให้แตก,แบ่งแยก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ออกหุ้นเพิ่มเติม,แบ่งแยก,ปริ,จากไป,วิ่งอย่างรวดเร็ว,ร่อง,รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก,รอยฉีก,ชิ้นที่แยกออก,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ผู้บอกความลับ adj. แยก
split secondn. พริบตาเดียว,ในฉับพลัน,เสี้ยววินาที, Syn. suddenly
English-Thai: Nontri Dictionary
split(n) รอยปริ,รอยแยก,รอยร้าว,การผ่า,การหั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
splitแบ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Splitการแตกหุ้น การแตกหุ้นของบริษัทหนึ่งที่ออกจำหน่ายแล้วให้มีจำนวนมากขึ้น มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายกันในตลาดมีราคาสูง ประกอบกับบริษัทต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อการขยายกิจการ บริษัทจะทำการแตกหุ้น ซึ่งส่วนมากควรจะมีผลให้ราคาตลาดของหุ้นลดลง การซื้อขายจะคล่องตัวขึ้น และเมื่อบริษัทออกหุ้นใหม่เพื่อการเพิ่มทุนก็จะทำได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ การแตกหุ้นจะไม่ทำให้มูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แต่จะเปลี่ยนเฉพาะจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและราคาตามบัญชีหุ้นเท่านั้น โดยไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนไปแต่อย่างใด เช่น บริษัทที่มีหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น ต้องการจะแบ่งหุ้นในสัดส่วน 3 ต่อ 1 ฉะนั้นจะมีจำนวนหุ้นเปลี่ยนเป็น 3,000,000 หุ้น เป็นต้น [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จะขาบ (n.) slapstick made of split bamboo See also: centipede-like stick Syn. ไม้ตะขาบ
ตะขาบ (n.) slapstick made of split bamboo See also: centipede-like stick Syn. ไม้ตะขาบ, จะขาบ
ฟาก (n.) strips of split bamboo See also: strip of split bamboo flooring
ไม้ตะขาบ (n.) slapstick made of split bamboo See also: centipede-like stick Syn. จะขาบ
กระจายตัว (v.) split
การขัดแย้งกัน (n.) split See also: division, disunion, break, separation Syn. การแบ่งแยก, การแตกหัก, การแตกกัน, การบาดหมางกัน, Ops. การสามัคคี
การบาดหมางกัน (n.) split See also: division, disunion, break, separation Syn. การแบ่งแยก, การแตกหัก, การแตกกัน, การขัดแย้งกัน, Ops. การสามัคคี
การแตกกัน (n.) split See also: division, disunion, break, separation Syn. การแบ่งแยก, การแตกหัก, การขัดแย้งกัน, การบาดหมางกัน, Ops. การสามัคคี
การแตกร้าว (n.) split See also: division, disunion, break, separation Syn. การแบ่งแยก, การแตกหัก, การแตกกัน, การขัดแย้งกัน, การบาดหมางกัน, Ops. การสามัคคี
การแตกหัก (n.) split See also: division, disunion, break, separation Syn. การแบ่งแยก, การแตกกัน, การขัดแย้งกัน, การบาดหมางกัน, Ops. การสามัคคี
การแบ่งแยก (n.) split See also: division, disunion, break, separation Syn. การแตกหัก, การแตกกัน, การขัดแย้งกัน, การบาดหมางกัน, Ops. การสามัคคี
ปริ (v.) split See also: tear, burst, part, open slightly, crack open Syn. แยก, แตกออก, ผลิ, แย้ม
เกรียก (v.) split See also: chop, pare, shave off
แตก (v.) split See also: break, separate
แตกตัว (v.) split Syn. กระจายตัว
แตกออก (v.) split See also: tear, burst, part, open slightly, crack open Syn. แยก, ผลิ, แย้ม
แบ่งตัว (v.) split
แบะปาก (v.) split one´s mouth See also: make a face Syn. แสยะปาก
ผิดใจ (v.) split up See also: be cracked, become divided, be disunited, break up Syn. บาดหมาง, ร้าวฉาน
แตกร้าว (v.) split up See also: be cracked, become divided, be disunited, break up Syn. บาดหมาง, ผิดใจ, ร้าวฉาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He says he heard the boy say "I'm gonna kill you", and a split second later heard a body hit the floor.เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กบอกว่า "ฉันจะฆ่าคุณ" และครั้งที่สองแยกต่อมาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น
Do everything possible to split his following... and move the majority to support your government.{\cHFFFFFF}ทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ ที่จะแยกต่อไปของเขา ... {\cHFFFFFF}และย้ายไปส่วนใหญ่ สนับสนุนรัฐบาลของคุณ
Once you're outside there, split up and go as hard as you can.พอออกข้างนอกแล้ว ให้แยกกันไปให้เร็วที่สุด
It split the government.มันทำให้รัฐบาลแย้งกันเอง
They're only clinging to old dreams and trying to split us in the old way.ทำให้เราอยู่กับความฝันเก่าๆ และพยายามแยกเราด้วยวิธีเก่าๆ
We split up and search the house.เราแยกกันและค้นบ้านเถอะ
Yes. We have very little time left, so we'll split up into pairs.ใช่ เราเหลือเวลาน้อยมาก ดังนั้นเราจะแยกออกเป็นคู่
If we split up into pairs, whichever one of us is left with the killer might get killed.ถ้าเราแบ่งออกเป็นคู่ ใครคนหนึ่งจะอยู่กับฆาตกร แล้วอาจจะถูกฆ่าก็ได้
And then we all followed Colonel Mustard's suggestion that we split up and search the house.แล้วเราทั้งหมดก็แยกย้ายกัน ตามข้อเสนอแนะของผู้พันมัสตาร์ด ที่ให้เราแยกออกมาและค้นบ้านดู
Then we split up again, and the murderer switched off the electricity.แล้วเราแยกกันอีกครั้ง และฆาตกรปิดไฟ
You killed the motorist when we split up to search the house.คุณฆ่าคนขับรถ ตอนที่เราแยกออกมาเพื่อค้นบ้าน
So when we split up again, you switched off the electricity.ดังนั้นเมื่อเราแยกกันอีกครั้งคุณปิดไฟฟ้า

split ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[páng, ㄆㄤˊ, 旁] beside; one side; other; side; self; the right-hand side of split Chinese character, often the phonetic
迎刃而解[yíng rèn ér jiě, ˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, 迎刃而解] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later)
[pī, ㄆㄧ, 劈] to hack; to chop; to split open; see 噼啪|劈啪, onomat. for crack, slap, clap, clatter etc
钻牛角[zuān niú jiǎo, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, 钻牛角 / 鑽牛角] lit. honing a bull's horn; fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs; same as 成语 saw 鑽牛角尖|钻牛角尖
钻牛角尖[zuān niú jiǎo jiān, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢ, 钻牛角尖 / 鑽牛角尖] lit. to hone a bull's horn (成语 saw); fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs
[piān, ㄆㄧㄢ, 偏] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical
精神分裂症[jīng shén fēn liè zhèng, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄥˋ, 精神分裂症] schizophrenia; split personality
一瞬间[yī shùn jiān, ㄧ ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, 一瞬间 / 一瞬間] split second
分相[fēn xiàng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˋ, 分相] split phase (elec.)
分裂[fēn liè, ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ, 分裂] split up; to split; to divide; to break up; fission
斯普利特[Sī pǔ lì tè, ㄙ ㄆㄨˇ ㄌㄧˋ ㄊㄜˋ, 斯普利特] Split (city in Croatia)
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 烈] ardent; intense; split; crack; rend
裂口[liè kǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, 裂口] breach; split; rift; vent (volcanic crater)
[pò, ㄆㄛˋ, 破] to break; to split; broken; damaged; worn out
吐絮[tǔ xù, ㄊㄨˇ ㄒㄩˋ, 吐絮] cotton boll splits open and reveals its white interior
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 裂] crack; split
裂璺[liè wèn, ㄌㄧㄝˋ ㄨㄣˋ, 裂璺] crack; split; fracture line
聒耳[guō ěr, ㄍㄨㄛ ㄦˇ, 聒耳] raucous; ear-splitting
裂片[liè piàn, ㄌㄧㄝˋ ㄆㄧㄢˋ, 裂片] splinter; chip; tear (split in a surface); lobe
[bò, ㄅㄛˋ, 擘] thumb; break; tear; pierce; split; to analyze

split ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ささくれる[, sasakureru] (v1,vi) (1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) to become irritable
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge
スプリットタイム[, supurittotaimu] (n) split time
スプリットフィンガーファーストボール[, supurittofinga-fa-sutobo-ru] (n) split fingered fast ball
二重人格[にじゅうじんかく, nijuujinkaku] (n,adj-no) dual personality; split personality
仲間割れ[なかまわれ, nakamaware] (n,vs) split among friends; falling out; internal discord
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
切り崩す[きりくずす, kirikuzusu] (v5s,vt) (1) to level (earth); to cut through (a mountain); (2) to split (the opposition); to break (strike); (P)
割り木[わりき, wariki] (n) split firewood
割り楔[わりくさび, warikusabi] (n) split wedge
多重人格[たじゅうじんかく, tajuujinkaku] (n) multiple personality; split personality
打ち割る[うちわる;ぶちわる, uchiwaru ; buchiwaru] (v5r,vt) (1) to split (by striking); (2) to disclose
断ち割る;裁ち割る;截ち割る[たちわる, tachiwaru] (v5r,vt) to cut open; to cut apart; to divide; to split
棒腹絶倒;抱腹絶倒;捧腹絶倒[ほうふくぜっとう, houfukuzettou] (n,vs) very funny; laugh oneself into convulsions; split one's sides laughing
破局[はきょく, hakyoku] (n) catastrophe; cataclysm; collapse (of a relationship); breakup; split (friends, lovers, etc.); (P)
ギンギン[, gingin] (adv) (1) (on-mim) ecstatic; ecstatically; (2) splitting headache
ケサガケベラ[, kesagakebera] (n) splitlevel hogfish (Bodianus mesothorax); mesothorax hogfish; eclipse pigfish
ささくれ[, sasakure] (n) fine split; hangnail
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles
スプリッター[, supuritta-] (n) (See 分波器) splitter (device that splits and reassembles signals from different frequencies)
スプリット[, supuritto] (n) split; (P)
スプリットタン[, supurittotan] (n) tongue splitting; forked tongue
セル分割[セルぶんかつ, seru bunkatsu] (n) {comp} cell splitting
ダッチアカウント;ダッチ・アカウント[, dacchiakaunto ; dacchi . akaunto] (n) (See 割り勘) splitting the bill (wasei
ハーフミラー[, ha-fumira-] (n) half mirror; 50% beam splitter
分裂[ぶんれつ, bunretsu] (n,vs) split; division; break up; (P)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
削げる;殺げる[そげる, sogeru] (v1,vi) to split; to be split; to splinter
割り勘(P);割勘[わりかん, warikan] (n) (abbr) (See 割り前勘定) splitting the cost; Dutch treat; (P)
割り目;割目[わりめ, warime] (n) crack; split; break; fracture
割り箸(P);割箸;割りばし;わり箸[わりばし, waribashi] (n) splittable (wood) chopsticks; (P)
割る[わる, waru] (v5r,vt) to divide; to cut; to break; to halve; to separate; to split; to rip; to crack; to smash; to dilute; (P)
割れる[われる, wareru] (v1,vi) (1) to break; to be smashed; (2) to split; to crack; to fissure; to be torn; (3) to be divided; to cleave; (4) to come to light; to be identified; to be established; to become clear; (P)
割れ目(P);破れ目;割目(io);破目(io)[われめ, wareme] (n) (1) chasm; interstice; crevice; crack; cleft; split; rift; fissure; (2) (X) (sl) vulva; slit; cunt; vagina; twat; (P)
半分こ[はんぶんこ, hanbunko] (n,vs) halfsies; splitting evenly between two people
喧嘩別れ[けんかわかれ, kenkawakare] (n) (of a couple) fighting and splitting up
屁理屈[へりくつ, herikutsu] (n) sophism; quibble; hair-splitting; argument for argument's sake; cavil; frivolous objections
理に落ちる[りにおちる, riniochiru] (exp,v1) to become overly logical; to be hairsplitting
百舌勘定[もずかんじょう, mozukanjou] (n) splitting the bill so that the others end up paying the whole amount; wheedling the others into paying the whole bill
絶倒[ぜっとう, zettou] (n,vs) extreme excitement; sidesplitting laughter
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セル分割[せるぶんかつ, serubunkatsu] cell splitting
分割[ぶんかつ, bunkatsu] division (vs), segmenting, partition, splitting
分流[ぶんりゅう, bunryuu] splitting

split ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบะ[v.] (bae) EN: spread out ; open wide ; split open FR:
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งกันกิน[v. exp.] (baeng kan k) EN: split the profits ; share the spoils FR:
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[v. exp.] (baeng pen k) EN: split into factions ; form cliques FR:
แบ่งตัว[v. exp.] (baeng tūa) EN: split FR:
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; segregate ; bisect FR: morceler ; démembrer
แบะปาก[v. exp.] (bae pāk) EN: split one's mouth FR:
บานาน่าสปลิท[n. exp.] (bānānā sapl) EN: banana split FR:
ฟาก[n.] (fāk) EN: strips of split bamboo ; strip of split bamboo flooring FR: plancher de bambou [m]
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink FR:
จักตอก[v.] (jaktøk) EN: split bamboo into strips FR:
จักตอกไม้ไผ่[v. exp.] (jaktøk māi ) EN: split bamboo into strips FR:
การแบ่งแยก[n.] (kān baengya) EN: split ; discrimination ; demarcation FR: division [f] ; séparation [f] ; partage [m]
กระจายตัว[v. exp.] (krajāi tūa) EN: split FR:
แล่ง[v.] (laeng) EN: split ; chop ; cleave ; break FR:
ลุ่ย[v.] (lui) EN: fall apart ; split off ; unravel FR:
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die FR: détruire ; anéantir ; ruiner
ไปละ[v.] (pai la) EN: I am off ; I’m gonna bail ; I’m outta here ; I gotta split FR: je m'en vais
ผ่า[v.] (phā) EN: split ; split open ; cleave ; cut ; cut in two ; cut open ; slice ; make an incision ; chop ; separate by force ; chew ; slit ; hew FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir
ผาย[v.] (phāi) EN: emit ; emanate ; release ; spread ; split ; slit ; cleave FR: émettre ; relâcher ; lâcher ; envoyer
ผิดใจ[v.] (phitjai) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
ปล้อน[v.] (pløn) EN: peel ; split FR: dénoyauter
ปริ[v.] (pri) EN: part ; split ; open slightly FR:
ร้าว[v.] (rāo) EN: crack ; fracture ; split ; break FR: se fissurer ; se crevasser ; se craqueler
รอย[n.] (røi) EN: wrinkle ; scratch ; mark ; trace : sign ; crack ; split ; breach ; flaw FR: marque [f] ; trace [f] ; vestige [m]
ซีกไม้[n. exp.] (sīk māi) EN: piece of wood ; piece of split wood FR:
ซีกไม้ไผ่[n. exp.] (sīk māi pha) EN: piece of split bamboo FR:
สรวลเสเฮฮา[v.] (suansēhēhā) EN: laugh ; be merry ; be in stitches ; split one's sides FR:
แตกกัน[v. exp.] (taēk kan) EN: split ; break up ; separate ; divide FR:
แตกคอ[v.] (taēkkhø) EN: split ; break up ; splinter ; have a falling out ; quarrel FR: n'être pas d'accord ; s'opposer
แตกระแหง[adj.] (taēkrahaēng) EN: cracked ; broken ; split FR:
แตกร้าว[v.] (taēkrāo) EN: divide over conflicting opinions ; split up FR:
แตกตัว[v. exp.] (taēk tūa) EN: split FR:
แตกวง[v. exp.] (taēk wong) EN: split FR: briser le cercle
แตกแยก[v.] (taēkyaēk) EN: split up ; break up ; separate ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited FR: se diviser; se désunir ; éclater ; se fissurer ; se fractionner
ตะขาบ[n.] (takhāp) EN: bird scare made of split bamboo ; slapstick made of split bamboo FR:
วงแตก[v. exp.] (wong taēk) EN: break up ; split ; spoil the atmosphere FR:
แยก[v.] (yaēk) EN: separate ; split ; divide ; be separated ; spread apart ; part ; bisect FR: dissocier ; séparer ; désunir ; diviser ; décomposer ; rompre ; se séparer
แยกกัน[v. exp.] (yaēk kan) EN: separate ; part ; split FR:
แยกออกจากกัน[v. exp.] (yaēk øk jāk) EN: separate ; split FR:

split ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kombiring {m}detachable spring flange; split side ring
Faltenriss {m}fold split
Splint {m}splint; split pin
zweigeteilt {adj}two-part; split
Granatsplitter {m} | Granatsplitter
Mutternsprenger {m}nut splitter
Haarspalter {m}hairsplitter; pettifogger
Splittergruppe {f} | Splittergruppen
Splitterpartei {f} | Splitterparteien
Klemmhülse {f}split tubular clip; clamp sleeve
Splitteinrichtung {f}splitter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า split
Back to top