ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

den

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *den*, -den-

den ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
den (n.) ซ่องโจร See also: รังโจร
den (n.) ถ้ำสัตว์ See also: กรงสัตว์, ที่อยู่ของสัตว์ Syn. hole, tunnel, shelter, cave
den (n.) ที่ซ่อนสำหรับเด็ก See also: ที่หลบซ่อน Syn. lair, hideout
den (n.) ห้องนั่งเล่น See also: ห้องพักผ่อน, ห้องส่วนตัว Syn. family room
den mother (n.) หัวหน้ากลุ่มที่เป็นผู้หญิง
denationalise (vt.) ขายกิจการของรัฐให้กับเอกชน Syn. privatize Ops. nationalize
denationalize (vt.) ขายกิจการของรัฐให้กับเอกชน Syn. privatize Ops. nationalize
denaturalize (vt.) ทำให้ขาดสิทธิในการเป็นพลเมือง
denaturalize (vt.) ทำให้ผิดธรรมชาติ Syn. denature, transform
denature (vt.) ทำให้ผิดธรรมชาติ See also: เปลี่ยนธรรมชาติ Syn. adulterate
denature (vt.) ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุล (ทางชีวเคมี)
dendrological (adj.) เกี่ยวกับพืช
dengue fever (n.) ไข้เลือดออก Syn. breakbone fever, dandy fever
deniable (adj.) ที่ปฎิเสธได้ See also: ที่ไม่เห็นด้วย Syn. refusable
denial (n.) การปฎิเสธ See also: การไม่ยอมรับ Syn. disovowal, rejection
denial of God (n.) ความไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า See also: ความไม่เชื่อในพระเจ้า Syn. agnosticism
denier (n.) ผู้ปฏิเสธ See also: ผู้ไม่ยอมรับ Syn. unbeliever
denier (n.) หน่วยวัดคุณภาพของเส้นด้ายหรือไหม Syn. staple, texture
denier (n.) เหรียญเงินเก่าของประเทศในยุโรป (ช่วงศตวรรษที่ 8 และ 18)
denigrate (vt.) ทำลายชื่อเสียง See also: ทำให้เสียชื่อเสียง, กล่าวให้ร้าย Syn. backbite, discredit, disparage, malign, revile, vilify Ops. extol, laud, praise
denigrate (vi.) ทำให้น้อยลง (คำทางการ) See also: ลดความสำคัญลง Syn. discount Ops. esteem
denigrate (vt.) วิจารณ์ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. criticize
denigratory (adj.) ซึ่งใช้ภาษาหรูหราและฟุ่มเฟือย Syn. depreciative
denim (n.) กางเกงยีน Syn. jean, blue jeans
denizen (vt.) ผู้อาศัย See also: ผู้พักพิง
denizen (n.) ให้สิทธิในการพักอาศัย See also: ย้ายที่อยู่ Syn. inhabitant
denizen (n.) ผู้อาศัย See also: ผู้พักพิง, ผู้อยู่
denizen (vt.) ให้สิทธิในการพักอาศัย See also: ให้สิทธิพักพิง
Denmark (n.) เดนมาร์ก
Denmark (n.) ประเทศเดนมาร์ก
denominate (vt.) ตั้งชื่อให้ See also: ให้ชื่อ Syn. designate, title, dub
denomination (n.) นิกายในศาสนาคริสต์ Syn. church, sect, subsect
denomination (n.) หน่วยเงิน See also: ค่าเงิน Syn. appellation, designation
denominational (adj.) เกี่ยวข้องกับนิกายในศาสนาคริสต์ Syn. factional, sectional
denominator (n.) ตัวหาร See also: จำนวนส่วนในเลขเศษส่วน Syn. numerator
denotation (n.) ความหมายตรง (ทางภาษาศาสตร์) See also: ความหมายหลัก, ความหมายพื้นฐาน Syn. signification, reference
denotative (adj.) ตามความหมายที่แท้จริงของคำ Syn. explicit Ops. figurative, metaphorical
denote (vt.) แสดงถึง See also: หมายถึง, มีความหมายว่า Syn. signify, stand for, mean
denounce (vt.) บอกเลิก (คำทางการ) See also: ยกเลิก, ล้มเลิก, ประกาศเลิก, เลิกสัญญา
denounce (vt.) ประณาม See also: ติเตียน, ปรักปรำ, วิจารณ์, กล่าวหา Syn. criticize, condemn, impeach Ops. compliment, praise
English-Thai: HOPE Dictionary
den(เดน) {denned,denning,dens} n. ถ้ำสัตว์,รัง,กรงสัตว์,ซ่องโจร,ห้องสกปรกเล็ก ๆ ,ห้องส่วนตัว vi. อาศัยอยู่ในถ้ำ vt. ไล่เข้าถ้ำ
denary(เดน'นะรี) adj. ประกอบด้วย 10, เป็น 10 เท่า,
denaturant(ดิเน'ชะรันทฺ) n. ตัวเปลี่ยนลักษณะเดิม
denature(ดิเน'เชอะ) vt. ทำให้ลักษณะธรรมชาติเปลี่ยนไป,ทำให้ไม่เหมาะสำหรับดื่ม, See also: denaturant n. ดูdenature denazification n. ดูdenature
dendriformadj. คล้ายต้นไม้
dendriten. กิ่งก้านของเซลล์ประสาท,ลายกิ่งไม้ที่ปรากฎอยู่ในหินแร่
dendroidadj. คล้ายต้นไม้
denegationn. การปฏิเสธ,การขัดแย้ง,การคัดค้าน
dengue(เดง'เก) n. ไข้เด๊งซึ่งเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง,มีลักษณะอาการเจ็บปวดข้อต่อและกล้ามเนื้อ,ไข้ส่า, Syn. dengue fever
deniable(ดิไน'อะเบิล) adj. ซึ่งปฏิเสธได้,ซึ่งบอกปัดได้
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
denier(ดิไน'เออะ) n. ผู้ปฏิเสธ,ผู้ไม่ยอมรับ
denigrate(เดน'นิเกรท) vt. ใส่ร้าย,ป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,ทำให้ดำ, See also: denigration n. ดูdenigrate denigrator n. ดูdenigrate
denim(เดน'นัม) n. ผ้าฝ้ายหยาบลายสอง
denimsชุดทำงาน,ชุดกรรมกร (ที่ตัดด้วยผ้าฝ้ายหยาบลายสอง)
denium(เดน'เนียม) n. ชุดทำงานที่ทำด้วยผ้าฝ้ายหยาบ,ผ้าฝ้ายสำหรับทำชุดทำงาน
denizenn. ผู้อาศัย,ผู้พำนัก,ชาวต่างด้าวที่ได้รับสิทธิบางอย่างของพลเมือง,สัตว์หรือพืชที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่, Syn. inhabitant ###A. outsider
denmark(เดน'มาร์ค) n. ประเทศเดนมาร์ก
denominate(ดินอม'มิเนท) vt. ตั้งชื่อ,ให้นาม,กำหนด
denomination(ดินอมมิเน'เชิน) n. ชื่อ,การตั้งชื่อ,ประเภท,นิกาย,สำนัก,หน่วย (เงินตรา,มาตรา,น้ำหนัก,ปริมาตร ฯลฯ)
denominationalizevt. แบ่งแยกออกเป็นนิกายสำนักหรือฝ่าย
denominativeadj. เกี่ยวศัพท์ที่มาจากคำนาม
denominatorn. ตัวหาร,ส่วน,ผู้ตั้งชื่อ, Syn. divisor
denotationn. การแสดงออก,ความหมายเครื่องหมาย,ชื่อ., See also: denotative adj. ดูdenotation
denote(ดิโนท') vt. แสดงถึง,ชี้แนะ, See also: denotable adj. ดูdenote denotement n. ดูdenote denotive adj. ดูdenote
denouement(เดนูมาน') n. ผลสุดท้าย,ตอนจบ
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
dense(เดนซฺ) adj. แน่น,หนาแน่น,หนาทึบ,โง่เต็มที่,ทึบมัว,มีแสงสว่างน้อย, See also: denseness n., Syn. compact
densimeter(เดนซิม'มิเทอะ) n. เครื่องมอวัดความเข้มขน., See also: densimetric adj. ดูdensimeter densimetry n. ดูdensimeter
density(เดน'ซิที) n. ความหนาแน่น,ความแน่น,ความทึบ (แสง) ,ความโง่,มวลต่อหน่วยปริมาตร
dent(เดนทฺ) {dented,denting,dents} n. ส่วนที่ยื่นที่คล้ายฟัน,ฟั่นเฟือง,แอ่ง,รอยเว้า,รอยตอก,vt. ทำเป็นรอยตอก,ทำเป็นรอยบุ๋มหรือแอ่ง. vi. จมลงเป็นรอย,กลายเป็นรอยเว้า
dental(เดน'เทิล) adj. เกี่ยวกับฟัน,เกี่ยวกับทันตกรรม,เกี่ยวกับการออกเสียงที่เกิดจากการเอาลิ้นแตะหลังฟันหน้า
denticlen. ฟันเล็ก ๆ ส่วนที่คล้ายฟันซี่เล็ก
denticularadj. เกี่ยวกับหรือคล้ายฟันซี่เล็ก
dentiformadj. เป็นรูปฟันคล้ายฟัน
dentifrice(เดน'ทะฟริส) n. ยาสีฟัน,ผงสีฟัน
dentin(เดน'ทิน) n. เนื้อเยื่อฟันที่แข็งประกอบด้วยแคลเซี่ยมคล้ายของกระดูกแต่แน่นกว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญของฟัน, See also: dental adj. ดูdentin
dentine(เดน'ทิน) n. เนื้อเยื่อฟันที่แข็งประกอบด้วยแคลเซี่ยมคล้ายของกระดูกแต่แน่นกว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญของฟัน, See also: dental adj. ดูdentin
dentist(เดน'ทิสทฺ) n. ทันตแพทย์,หมอฟัน
dentistry(เดน'ทิสทรี) n. ทันตกรรม
English-Thai: Nontri Dictionary
den(n) ซ่องโจร,บ่อน,รัง,ถ้ำ,กรงสัตว์
denial(n) การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ,การบอกปัด
denizen(n) พลเมือง,ผู้พักพิง,ผู้อยู่อาศัย, ผู้พำนัก
denominate(vt) ขนานนาม,ตั้งชื่อ,กำหนด,ได้ชื่อ
denomination(n) การตั้งชื่อ,หน่วยเงินตรา,ประเภท,นิกาย
denominational(adj) เกี่ยวกับการตั้งชื่อ,เกี่ยวกับนิกาย
denominator(n) ผู้ตั้งชื่อ,ตัวหาร,ลักษณะร่วม
denote(vt) แสดง,ชี้แนะ,บ่งชี้,หมายความว่า
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
dense(adj) หนาแน่น,แน่น,ทึบ,เต็มที่,โง่
dent(n) รอยบุบสลาย,รอยเว้า,แอ่ง,รอยตอก
dental(adj) เกี่ยวกับทันตกรรม,เกี่ยวกับฟัน
dentifrice(n) ยาสีฟัน,ผงสีฟัน
dentine(n) เนื้อฟัน
dentist(n) ทันตแพทย์,หมอฟัน
dentistry(n) การทำฟัน,ทันตกรรม,ทันตแพทยศาสตร์
denude(vt) ถอดเสื้อผ้า,เปลื้องเสื้อผ้า,ล้าง,ชะ,กัดกร่อน
denunciation(n) การประณาม,การกล่าวโทษ,การติเตียน,การปรักปรำ
deny(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ไม่ตกลง,ไม่ยอมรับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
denary number system; decimal number systemระบบจำนวนฐานสิบ [มีความหมายเหมือนกับ decimal system] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dendriform ulcer; ulcer, dendriticแผลกระจกตาชนิดแตกกิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dendrite; neurodendriteใยประสาทนำเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
denialการปฏิเสธ, คำปฏิเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denizenคนต่างด้าวที่ได้รับสัญชาติอังกฤษ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denominate numberจำนวนมีหน่วย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
denominationนิกาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
denominatorตัวส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
denotationความหมายโดยตรง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
denseหนาแน่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
densityความหนาแน่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dental๑. -ฟัน [มีความหมายเหมือนกับ odontic]๒. -ทันตกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dental cariesฟันผุ [มีความหมายเหมือนกับ caries ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dental flossเส้นใยขัดฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental geriatrics; gerodonticsทันตศาสตร์ผู้สูงอายุ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dentiform-รูปฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dentineเนื้อฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dentist; odontologistทันตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dentistryทันตแพทยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dentitionชุดฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dentoalveolar articulation; gomphosisข้อต่อรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dentureฟันปลอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
denudationการเกลี่ยผิวแผ่นดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
denumerable set; enumerable setเซตอนันต์นับได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
denunciation๑. การประณาม, การประจาน๒. การบอกเลิก (สนธิสัญญาหรือข้อตกลง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denationalizationการโอนกลับเป็นของเอกชน [เศรษฐศาสตร์]
Denatureเปลี่ยนสภาวะ,ถูกทำลาย,ถูกทำลายไปบางส่วน,เสียสภาพทางธรรมชาติ,แปรสภาพ,แปลงสภาพ,ผิดไปจากเดิม,แยกคู่ออกจากกัน,เสียสภาพทางธรรมชาติ [การแพทย์]
dendriteเดนไดรต์, ใยประสาทชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่นำกระแสประสาทหรือคำสั่งเข้าสู่ตัวเซลล์ประสาท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dengueเด็งกี [TU Subject Heading]
Dengue feverโรคไข้เลือดออก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Denialไม่ยอมรับรู้,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับความเป็นจริง,การปฏิเสธ [การแพทย์]
Denmarkเดนมาร์ก [TU Subject Heading]
Denominate Numberดีโนมิเนทนัมเบอร์ [การแพทย์]
Denomination นิกาย ในทางประชากรศาสตร์หมายถึง การจำแนกประชากรออกตามสถิติที่เกี่ยวกับนิกายหรือลัทธิความเชื่อ โดยทั่วไปนิยมจำแนกบุคคลตามศาสนา [สิ่งแวดล้อม]
Denominatorตัวหาร,ตัวส่วน,เลขตัวส่วน [การแพทย์]
Denseแข็งแรง [การแพทย์]
Densityทึบ,ความหนาแน่น,เงาทึบ,ความแน่น,เดนซิตี,ความทึบ [การแพทย์]
Dental abutmentsหลักยึดฟัน [TU Subject Heading]
Dental cariesฟันผุ [TU Subject Heading]
Dental Flossเส้นใยไนลอน [การแพทย์]
Dental Pulp Gangreneเนื้อเยื่อฟันตาย [การแพทย์]
Dentifricesยาสีฟัน [TU Subject Heading]
Dentinเนื้อฟัน [TU Subject Heading]
Dentineเนื้อเยื่อฟัน,เดนทีน,เนื้อฟัน [การแพทย์]
Dentistทันตแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dentistryทันตกรรม, ทันตแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dentitionการขึ้นของฟัน,การครอบฟัน,ฟัน,ลักษณะการขึ้น,ลักษณะแห่งฟัน [การแพทย์]
Dentureการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [TU Subject Heading]
Denudation การเกลี่ยผิวแผ่นดิน กระบวนการต่าง ๆ ตามธรรมชาติที่ทำให้ เกิดการลดระดับของผิวแผ่นดิน อันได้แก่การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การแตกหลุดของมวลเศษหินและการพัดพา คำนี้โดยทั่วไปมีความหมายเหมือนกับการลดระดับแผ่นดิน (degradation) แต่การเกลี่ยผิวแผ่นดินนั้น เน้นถึงกระบวนการทำลายต่างๆ ในระยะแรกเริ่มของวงจรการปรับลักษณะผิวแผ่นดิน ส่วนการลดระดับแผ่นดินเป็นผลของกระบวนการเหล่านั้น ซึ่งทำให้บริเวณนั้นมีระดับลงต่ำลง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตง (n.) Dendrocalamus giganteus
กระดูกอึ่ง (n.) Dendrolobiam lanceolatum Schindi Syn. ต้นแปรงหูหนู, กระดูกเขียด, แกลบหนู, แกลบหูหนู, ขมิ้นยา, ขมิ้นลิง, ลูกประคำผี, หน้านวล, อีเหนียว, เหนียวหมา
กระดูกเขียด (n.) Dendrolobiam lanceolatum Schindi Syn. ต้นแปรงหูหนู, แกลบหนู, แกลบหูหนู, กระดูกอึ่ง, ขมิ้นยา, ขมิ้นลิง, ลูกประคำผี, หน้านวล, อีเหนียว, เหนียวหมา
ขมิ้นยา (n.) Dendrolobiam lanceolatum Schindi Syn. ต้นแปรงหูหนู, กระดูกเขียด, แกลบหนู, แกลบหูหนู, กระดูกอึ่ง, ขมิ้นลิง, ลูกประคำผี, หน้านวล, อีเหนียว, เหนียวหมา
ขมิ้นลิง (n.) Dendrolobiam lanceolatum Schindi Syn. ต้นแปรงหูหนู, กระดูกเขียด, แกลบหนู, แกลบหูหนู, กระดูกอึ่ง, ขมิ้นยา, ลูกประคำผี, หน้านวล, อีเหนียว, เหนียวหมา
ต้นแปรงหูหนู (n.) Dendrolobiam lanceolatum Schindi Syn. กระดูกเขียด, แกลบหนู, แกลบหูหนู, กระดูกอึ่ง, ขมิ้นยา, ขมิ้นลิง, ลูกประคำผี, หน้านวล, อีเหนียว, เหนียวหมา
ลูกประคำผี (n.) Dendrolobiam lanceolatum Schindi Syn. ต้นแปรงหูหนู, กระดูกเขียด, แกลบหนู, แกลบหูหนู, กระดูกอึ่ง, ขมิ้นยา, ขมิ้นลิง, หน้านวล, อีเหนียว, เหนียวหมา
หน้านวล (n.) Dendrolobiam lanceolatum Schindi Syn. ต้นแปรงหูหนู, กระดูกเขียด, แกลบหนู, แกลบหูหนู, กระดูกอึ่ง, ขมิ้นยา, ขมิ้นลิง, ลูกประคำผี, อีเหนียว, เหนียวหมา
อีเหนียว (n.) Dendrolobiam lanceolatum Schindi Syn. ต้นแปรงหูหนู, กระดูกเขียด, แกลบหนู, แกลบหูหนู, กระดูกอึ่ง, ขมิ้นยา, ขมิ้นลิง, ลูกประคำผี, หน้านวล, เหนียวหมา
เหนียวหมา (n.) Dendrolobiam lanceolatum Schindi Syn. ต้นแปรงหูหนู, กระดูกเขียด, แกลบหนู, แกลบหูหนู, กระดูกอึ่ง, ขมิ้นยา, ขมิ้นลิง, ลูกประคำผี, หน้านวล, อีเหนียว
แกลบหนู (n.) Dendrolobiam lanceolatum Schindi Syn. ต้นแปรงหูหนู, กระดูกเขียด, แกลบหูหนู, กระดูกอึ่ง, ขมิ้นยา, ขมิ้นลิง, ลูกประคำผี, หน้านวล, อีเหนียว, เหนียวหมา
แกลบหูหนู (n.) Dendrolobiam lanceolatum Schindi Syn. ต้นแปรงหูหนู, กระดูกเขียด, แกลบหนู, กระดูกอึ่ง, ขมิ้นยา, ขมิ้นลิง, ลูกประคำผี, หน้านวล, อีเหนียว, เหนียวหมา
แปรงหูหนู (n.) Dendrolobiam lanceolatum Schindi Syn. ต้นแปรงหูหนู, กระดูกเขียด, แกลบหนู, แกลบหูหนู, กระดูกอึ่ง, ขมิ้นยา, ขมิ้นลิง, ลูกประคำผี, หน้านวล, อีเหนียว, เหนียวหมา
เดนมาร์ก (n.) Denmark
ตัวตั้ง (n.) denomination See also: nomination, calling, designation, giving a name Syn. คำตั้ง
ตัวตั้ง (n.) denomination See also: nomination, calling, designation, giving a name Syn. คำตั้ง
ตราหน้า (v.) denounce See also: accuse, insult, defy, despise Syn. หมายหน้า, หยามหน้า, สบประมาท
หมายหน้า (v.) denounce See also: accuse, insult, defy, despise Syn. หยามหน้า, สบประมาท
ครึ้ม (adj.) dense See also: thick, dark Syn. หนา, ทึบ
ทึบ (adj.) dense See also: thick Syn. หนาทึบ, หนาแน่น Ops. โปร่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Because then we'd identicalเพราะงั้นพวกเราถึงได้เหมือนกัน
I hope we meet again suddenlyฉันหวังว่าพวกเราจะพบกันอีกไม่ช้านี้
It's pretty popular among studentsมันเป็นที่นิยมมากในหมู่นักเรียน
After an accident, he had a pain in his chestเขาเจ็บที่หน้าอกหลังจากอุบัติเหตุ
I had an appointment with a dentistฉันมีนัดกับหมอฟัน
Patience is a mark of confidenceความอดทนเป็นเครื่องหมายของความมั่นใจ
He denied wrongdoingเขาปฏิเสธการกระทำความผิด
She was injured badly in the accidentเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุนั้น
How many students are there in your class?มีนักเรียนกี่คนในชั้นเรียนของคุณ?
What evidence do you have?คุณมีหลักฐานอะไร?
This is identical to the copy you sent me?นี่เหมือนกับสำเนาที่คุณส่งมาให้ฉัน
Please instruct your students to leave my boy alone to trainโปรดบอกนักเรียนของคุณให้ปล่อยเด็กของฉันตามลำพังเพื่อการฝึกฝน
A good student absorbs knowledge swiftly and wellนักเรียนที่ดีซึมซับความรู้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว
Are you confident that you're worth it?เธอมั่นใจว่าเธอมีคุณค่าคู่ควรอย่างนั้นหรือ
Why are you suddenly changing the subject?ทำไมถึงได้เปลี่ยนเรื่องกระทันหันล่ะ
Do you really think that everyone around you has a hidden agenda?คุณคิดจริงๆ หรือว่าทุกคนรอบข้างคุณนั้นมีอะไรแอบแฝงอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got a job as a singer at McGovern's cabaret, a den of iniquity.ผมได้งานเป็นนักร้อง ที่ แม็กโกเวนท์ คาบาเร่ท์ แหล่งรวมความชั่ว .
All except Reverend Jones, of course who wouldn't step into such a den of iniquity.ทุกคนเว้นแต่บาทหลวงโจนส์คนเดียว ผู้ซึ่งไม่ยอมเหยียบใกล้อบายมุขเลย
Den Den Mushi Mail Order Service? What the hell is that?อย่างที่คิดผมเลย พวกคุณเข้ามาที่เกาะนี้
We, the Den Den Mushi Mail Order present our ulimate Thousand-Year Paper!อย่านะ เค้าตายไปแล้ว อย่างไรก็ตาม...
I walked through the den where my grandfather cheats every Saturday.ผมเดินผ่านห้องที่ปู่ชอบโกงผมทุกวันเสาร์
Does it? Anyway, actually, the den is closer...คือห้องเล็กอยู่ใกล้ ๆ นี่เอง...
There's not been a den of that magnitude for centuries.เราไม่ได้พักมาหลายศตวรรษแล้ว
Seems you didn't hire contract killers in a den of vice after all.ดูเหมือนคุณก็ไม่ได้จ้างพวกมือปืน หรือมีผู้ช่วยไว้เยอะแยะ
You don't come into my den and tell me what to do!แกบอกให้ฉันทำตามแก ในถิ่นฉันเหรอ
Turning my school of table tennis into a den of thieves.การเปิดโรงเรียนของฉัน ของเทเบิลเทนนิส Den เป็นของขโมย
Cor, it's all going down in here. It's the den of iniquity, I tell you.ที่นี่มีครบเครื่องเลย อบายมุขทุกรูปแบบก็ว่าได้
Our Wolf Den friend released the poison.ไอ้พวกวูลฟ์ เดน มันปล่อยสารพิษ

den ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
林肯[Lín kěn, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄣˇ, 林肯] Abraham Lincoln (1809-1865), US president 1861-1865
失神[shī shén, ㄕ ㄕㄣˊ, 失神] absent-minded; to lose spirit; despondent
不测[bù cè, ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ, 不测 / 不測] accident; mishap; contingency
事故[shì gù, ㄕˋ ㄍㄨˋ, 事故] accident
事故照射[shì gù zhào shè, ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 事故照射] accidental exposure
[ǒu, ㄡˇ, 偶] accidental; image; pair; mate
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ, 偶一] accidentally; once in a while; very ocassionally
意外事故[yì wài shì gù, ㄧˋ ㄨㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨˋ, 意外事故] accident
控诉[kòng sù, ㄎㄨㄥˋ ㄙㄨˋ, 控诉 / 控訴] accuse; denounce
牛膝[niú xī, ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧ, 牛膝] Achyranthes bidentata (root used in Chinese medicine)
实证[shí zhèng, ㄕˊ ㄓㄥˋ, 实证 / 實證] actual proof; concrete evidence; empirical
实践是检验真理的唯一标准[shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˊ ㄧ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 实践是检验真理的唯一标准 / 實踐是檢驗真理的唯一標準] Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978)
三磷酸腺苷[sān lín suān xiàn gān, ㄙㄢ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, 三磷酸腺苷] adenosine triphosphate (ATP)
二磷酸腺苷[èr lín suān xiàn gān, ㄦˋ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, 二磷酸腺苷] adenosine diphosphate (ADP)
亚丁[Yà dīng, ㄧㄚˋ ㄉㄧㄥ, 亚丁 / 亞丁] Aden
补遗[bǔ yí, ㄅㄨˇ ㄧˊ, 补遗 / 補遺] addendum
续增[xù zēng, ㄒㄩˋ ㄗㄥ, 续增 / 續增] addition; appendix; addendum
腺嘌呤[xiàn biāo líng, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 腺嘌呤] adenine nucleotide (A, pairs with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA and with uracil U 尿嘧啶 in RNA)
腺嘌呤核甘三磷酸[xiàn biāo líng hé gān sān lín suān, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄍㄢ ㄙㄢ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ, 腺嘌呤核甘三磷酸] Adenosine triphosphate (ATP)
腺病毒[xiàn bìng dú, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 腺病毒] adenovirus
腺癌[xiàn ái, ㄒㄧㄢˋ ㄞˊ, 腺癌] Adenocarcinoma
腺苷[xiàn gān, ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, 腺苷] adenosine
复读生[fù dú shēng, ㄈㄨˋ ㄉㄨˊ ㄕㄥ, 复读生 / 復讀生] adult student returning to education
登广告[dēng guǎng gào, ㄉㄥ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 登广告 / 登廣告] advertise
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 逆流] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
弹牙[tán yá, ㄊㄢˊ ㄧㄚˊ, 弹牙 / 彈牙] al dente
卢卡申科[Lú kǎ shēn kē, ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ ㄕㄣ ㄎㄜ, 卢卡申科 / 盧卡申科] Aleksandr Grigoryevich Lukachenko, president of Belarus from 1994
[shà, ㄕㄚˋ, 霎] all of a sudden; drizzle
不准许[bù zhǔn xǔ, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ ㄒㄩˇ, 不准许 / 不准許] forbidden; not allowed
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 佹] almost succeed; crafty; suddenly
[dú, ㄉㄨˊ, 独 / 獨] alone; independent; single; sole; only
[shù, ㄕㄨˋ, 儵] alternate form of 倏; sudden; abrupt
长明灯[cháng míng dēng, ㄔㄤˊ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄥ, 长明灯 / 長明燈] altar lamp burning day and night
美国独立战争[Měi guó dú lì zhàn zhēng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 美国独立战争 / 美國獨立戰爭] American war of independence (1775-1783)
满满登登[mǎn mǎn dēng dēng, ㄇㄢˇ ㄇㄢˇ ㄉㄥ ㄉㄥ, 满满登登 / 滿滿登登] ample; extremely abundant
古代[gǔ dài, ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, 古代] ancient times; olden times
萨哈罗夫[Sà hǎ luó fū, ㄙㄚˋ ㄏㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄈㄨ, 萨哈罗夫 / 薩哈羅夫] Andrei Sakharov (1921-1989), Russian nuclear scientist and dissident human rights activist
牲口[shēng kou, ㄕㄥ ㄎㄡ˙, 牲口] animals used for their physical strength (mules, oxen etc); beast of burden
兽穴[shòu xué, ㄕㄡˋ ㄒㄩㄝˊ, 兽穴 / 獸穴] animal den

den ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
博奕宿[ばくちやど, bakuchiyado] (n) gambling den
巣穴;巣孔[すあな, suana] (n) nesting hole; burrow; den
燻り出す;いぶり出す[いぶりだす, iburidasu] (v5s,vt) to smoke animal out of its den
賭博場[とばくじょう, tobakujou] (n) gambling house; gaming room; gambling den
賭場[とば, toba] (n) gambling den
阿片窟;鴉片窟[あへんくつ, ahenkutsu] (n) opium den
魔窟[まくつ, makutsu] (n) (1) den of thieves; (2) (See 売春宿) brothel; red-light district; (3) (col) cluttered room
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP)
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity
IDカード[アイディーカード, aidei-ka-do] (n) ID card; identification card
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
LDL[エルディーエル, erudei-eru] (n) Low-density lipoprotein; LDL
LOCA[ロカ, roka] (n) loss-of-coolant accident; LOCA
NAD[エヌエーディー;ナッド, enue-dei-; naddo] (n) (See ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド) nicotinamide adenine dinucleotide (NAD)
NDフィルタ[エヌディーフィルター, enudei-firuta-] (n) neutral-density filter; neutral filter
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification)
UFO[ユーフォー, yu-fo-] (n) unidentified flying object; UFO
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) (abbr) (See 未確認生物) unidentified mysterious animal
σ電子[シグマでんし, shiguma denshi] (n) sigma electron
アーク放電[アークほうでん, a-ku houden] (n) arc discharge
アーダント[, a-danto] (adj-no) ardent
アーデント[, a-dento] (n) ardent
アイアンメイデン[, aianmeiden] (n) iron maiden
アイスコンデンサ[, aisukondensa] (n) ice condenser
アイデンティティ(P);アイデンティティー(P);アイデンテティ[, aidenteitei (P); aidenteitei-(P); aidentetei] (n) identity; (P)
アイデンティティーカード[, aidenteitei-ka-do] (n) identity card
アイデンティティークライシス[, aidenteitei-kuraishisu] (n) identity crisis
アイデンティティクライシス[, aidenteiteikuraishisu] (n) identity crisis
アイデンティファイ;アイデンテファイ[, aidenteifai ; aidentefai] (n,vs) identify
アウケノグラニスオッキデンタリス[, aukenoguranisuokkidentarisu] (n) bubu (Auchenoglanis occidentalis); giraffe catfish
アエクィデンスサパイェンシス[, aekuidensusapaienshisu] (n) Sapayo cichlid (Aequidens sapayensis)
アエクィデンスディアデマ[, aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission
インデント[いんでんと, indento] indent
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type
コードインデペンデント[こーどいんでぺんでんと, ko-doindependento] code-independent
コードレス電話[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] cordless phone
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications)
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser
コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language
サービスに依存[サービスにいそん, sa-bisu niison] service-dependent (vs)
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] denial of service
システム識別子[システムしきべつし, shisutemu shikibetsushi] system identifier
シリアル伝送[シリアルでんそう, shiriaru densou] serial transmission
セル式電話[セルしきでんわ, seru shikidenwa] cellular phone
データリンクコネクション識別子[データリンクコネクションしきべつし, de-tarinkukonekushon shikibetsushi] data link connection identifier (DLCI)
データ伝送[データでんそう, de-ta densou] data transmission
データ伝送回線[データでんそうかいせん, de-ta densoukaisen] data transmission circuit
データ伝送路[データでんそうろ, de-ta densouro] channel, data Transmission channel
データ依存ジッタ[データいぞんじった, de-ta izonjitta] DDJ, data dependent jitter
データ傾向[データけいこう, de-ta keikou] data trend, data tendency
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] data density, packing density (deprecated in this sense)
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] data independence
テレビ電話[テレビでんわ, terebi denwa] visual telephone, screen-phone
トラック密度[トラックみつど, torakku mitsudo] track density
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] traffic flow confidentiality
トランザクション分枝識別子[とらんざくしょんぶんししきべつし, toranzakushonbunshishikibetsushi] transaction branch identifier
トランザクション識別子[とらんざくしょんしきべつし, toranzakushonshikibetsushi] transaction identifier
ニッカド電池[ニッカドでんち, nikkado denchi] NiCad battery
ノードネーム[のーどねーむ, no-done-mu] nodename
バースト伝送[バーストでんそう, ba-suto densou] burst transmission
バーチャルサーキット識別子[バーチャルサーキットしきべつし, ba-charusa-kitto shikibetsushi] virtual channel identifier (VCI)
バーチャルパス識別子[バーチャルパスしきべつし, ba-charupasu shikibetsushi] virtual path identifier (VPI)
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] parameter group identifier, (PGI)
パラレル伝送[パラレルでんそう, parareru densou] parallel transmission
ピークレベルメータ[ぴーくれべるめーた, pi-kureberume-ta] density meter, peak level meter
ピック識別子[ぴっくしきべつし, pikkushikibetsushi] pick identifier
ビット密度[ビットひみつ, bitto himitsu] bit density, recording density
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)
先例[せんれい, senrei] Thai: ตัวอย่างก่อนหน้านี้ English: precedent
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: ไหน ๆ ก็พูดแล้ว English: incidently
大生[だいせい, daisei] Thai: นักศึกษามหาวิทยาลัย English: college student
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: ขยายให้กว้างขึ้น English: to broaden
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: ขยายให้กว้างขึ้น English: to widen
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
潜む[ひそむ, hisomu] Thai: แอบซ่อนอยู่ English: to be hidden
私邸[してい, shitei] Thai: บ้านพักส่วนตัว English: private residence
証し[あかし, akashi] Thai: หลักฐาน English: evidence
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การระบุลักษณะเฉพาะ English: identification
電子[でんし, denshi] Thai: อิเล็กทรอนิก English: electronics
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] Thai: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน English: University of Electro-Communication
電流[でんりゅう, denryuu] Thai: กระแสไฟฟ้า English: electric current
電話[でんわ, denwa] Thai: โทรศัพท์ English: telephone (vs)

den ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่อนการพนัน[n. exp.] (bǿn kān pha) EN: gambling den ; gambling place ; casino FR: maison de jeu [f] ; casino [m]
เด่นชัย ; อำเภอเด่นชัย = อ.เด่นชัย[n. prop.] (Den Chai ; ) EN: Den Chai ; Den Chai District FR: Den Chai ; district de Den Chai
คุมบ่อน[v. exp.] (khum bǿn) EN: police a gambling den FR:
โรงยาฝิ่น[n. exp.] (rōng yāfin) EN: opium den ; opium parlour FR:
ซ่อง[n.] (sǿng) EN: secret meeting place ; hiding place ; hideout ; joint ; den ; cave ; lair ; brothel ; cathouse FR: repaire [m] ; tanière [f] ; bouge [m]
ส้อง[n.] (søng) EN: den FR:
ตัดเด่นขึ้นมา[v. exp.] (tat den khe) EN: FR: ressortir
อดิศัย[adj.] (adisai) EN: transcendental FR: transcendant
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตประธานาธิบดี[n. exp.] (adīt prathā) EN: former President FR: ancien président [m]
อดีต-[pref.] (adītta-) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé ; dense
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f] ; plat occidental [m]
อหังการ[adj.] (ahangkān) EN: arrogant ; conceited ; self-important ; haughty ; impudent FR: arrogant
อาการปวดฟัน[n. exp.] (ākān pūat f) EN: toothache FR: mal de dents [m]
อาคารบ้านเรือน[n. exp.] (ākhān bānre) EN: houses ; residence ; dwellings FR:
อักษรสาส์นตราตั้ง[n. exp.] (aksønsān tr) EN: credentials ; letter of credence FR:
อลังการ[adj.] (alangkān) EN: attractively decorated ; dazzlingly beautified ; splendiferous ; resplendent FR:
อำนวยการ[v. exp.] (amnūay kān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อมรเบิกฟ้า [n. exp.] (amøn boēk f) EN: Rose dipladenia FR:
อาณานิคม[n.] (ānānikhom) EN: colony ; dependency FR: colonie [f] ; dépendance [f]
อนันต์นับได้[n. exp.] (anan nap dā) EN: countably infinite ; denumerably infinite ; enumerably infinite FR:
อนันต์นับไม่ได้[adj.] (anan nap ma) EN: non-denumerable ; uncountable FR:
อันเดียวกัน[n. exp.] (an dīokan) EN: FR: identique ; la même chose
อ้างหลักฐาน[v. exp.] (āng lakthān) EN: cite evidence ; offer supporting evidence FR:
อันเป็น[n.] (anpen) EN: accident ; mishap FR:
อนุประโยค[n.] (anuprayōk) EN: subordinate clause ; dependent clause FR:
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration FR:
อภิญญา[n.] (aphinyā) EN: supernormal power ; supernormal knowledge ; transcendental knowledge ; paranormal knowledge ; higher education FR:
อภิญญาณ[n.] (aphinyān) EN: supernormal power ; supernormal knowledge ; transcendental knowledge ; paranormal knowledge ; higher education FR:
อร่าม[adj.] (arām) EN: splendid ; resplendent ; shining ; brilliant ; glittering ; glowing ; lustrous FR:
อารยธรรมตะวันตก[n. exp.] (ārayatham t) EN: FR: civilisation occidentale [f]
อาศัย[n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อาศัยซึ่งกันและกัน[v. exp.] (āsai seung ) EN: be dependent on each other ; be dependent one another FR: dépendre l'un de l'autre
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college ; rector FR: doyen [m] ; recteur [m]
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น[n. exp.] (athikānbodī) EN: Khon Kaen University President FR:
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร[n. exp.] (athikānbodī) EN: President of Naresuan University FR:
อาทิตย์ก่อน[n. exp.] (āthit køn) EN: last week FR: la semaine précédente ; la semaine dernière
อัสดงคต[adj.] (atsadongkho) EN: west ; western ; occidental FR: occidental
อัตลักษณ์[n.] (attalak) EN: identity ; persona ; individuality FR: identité [f]

den ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entlang {prp; +Akkusativ; +Dativ; +Genitiv} | den Weg entlang; entlang dem Weg; entlang des Wegesalong | along the path
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang]
Aus {n} | den Ball ins Aus schlagenout | to hit the ball out
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
zervikal {adj}; den Hals betreffend [med.]cervical
Vorsitz {m} | den Vorsitz führen | den Vorsitz übernehmenchair | to take the chair | to take the chair
Tod {m} | den Tod feststellen | Tod
dorsal {adj}; den Rücken betreffend [med.]dorsal
Entropie {f}; Maß für den Informationsgehaltaverage information content
Fleischwolf {m} | durch den Fleischwolf drehen; hacken; faschieren [Ös.]mangler; mincer; meat grinder [Am.] | to mince
Flitterwochen {pl} | in den Flitterwochen seinhoneymoon | to be on one's honeymoon
Tonkneten {n} mit den Füßenfoot wedging
bis (in; zu) {prp; +Akkusativ} | bis heute | bis jetzt | bis auf weiteres | bis dahin | bis dahin; bis nachher | von Montag bis Freitag | bis 3 Uhr warten | bis in den Tod | bis wann?until; 'til; till; to | till this day | until now; till now | until further notice; for the time being | by then | until then; till then | from Monday to Friday | to wait until three o'clock | till death | until when; till when
Galgen {m} | jdn. am Galgen hinrichten | jdn. an den Galgen bringengallows | to hang sb. from the gallows | to bring sb. to the gallows
Gang {m} | erster Gang | in den dritten Gang schalten | den Gang herausnehmengear; speed | first gear; bottom gear [Br.] | to change (shift [Am.]) into third gear | to put the car in neutral
Flaschengeist {m} | den Geist aus der Flasche lassen [übtr.]genie in the bottle | to let the genie out of the bottle
Bedingungen {pl} | zu günstigen Bedingungen | zu den genannten Bedingungenterms | on easy terms | on the terms indicated
haptisch {adj}; den Tastsinn betreffendhaptic
Star {m} (der ständig in den Schlagzeilen ist)headliner [Am.]
Himmel {m} [relig.] | in den Himmel kommenheaven | to go to heaven
Himmel {m} | sich wie im siebten Himmel fühlen | in den Himmel hebensky | to walk on air | to praise to the skies
Vorsatz {m} | mit Vorsatz | mit strafbarem Vorsatz | den Vorsatz haben, etw. zu tun | den Vorsatz fassen, etw. zu tun | einen Vorsatz fassen (zum neuen Jahr)intention | with intent | with criminal intent | to intend to do sth. | to make up one's mind to do sth.) | to make a resolution (to do sth.)
Jackpot {m} | den Jackpot gewinnenjackpot | to hit the jackpot
Arztberuf {m} | den Arztberuf ergreifen; Arzt werden; Äztin werdenjob of doctor | to become a doctor
Trick {m} | toller Trick | gemeiner Trick | jdm. einen Trick verraten | den Trick raushabentrick | fancy trick | dirty trick | to give sb. a tip | to have got the knack of ...
Rückstand {m} | den Rückstand aufholen | das Versäumte nachholenleeway | to make up leeway | to make up leeway
Vermittlungsausschuss {m} | den Vermittlungsausschuss einschaltenmediation committee | to call the mediation committee
Anspruch {m} | den Ansprüchen gerecht werdenrequirement | to meet the requirements
zwischen {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | zwischen den Zeilen lesen (wo?) | zwischen die Zeilen schreiben (wohin?) | zwischen den Menschenbetween; among; amongst | to read between the lines | to write between the lines | among the people
orbital {adj}; den Augapfel betreffend [med.]orbital
ovarial {adj}; den Eierstock betreffend [med.]ovarian; ovary-related
Gewaltverherrlichung {f} in den Medienoverexposure of violence in the media
Gipsverband {m} [med.] | Er/Sie hat den Arm im Gips.plaster cast; plaster bandage; cast | He/She has his/her arm in plaster.
Standpunkt {m} | von meinem Standpunkt aus | den Standpunkt vertreten, dass | auf dem Standpunkt stehen | jdm. seinen Standpunkt klarmachenpoint of view | from my point of view | to take the view that | to take the view | to make your position clear to someone
Ehrenplatz {m} | den Ehrenplatz einnehmenpride of place | to have pride of place; to take pride of place
Privateigentum {n} an den Produktionsmittelnprivate ownership of the means of production
Publikum {n} | vor den Augen des Publikumsthe public | in sight of the public
Puls {m} | den Puls beschleunigenpulse | to quicken the pulse
Wirklichkeit {f} | den Bezug zur Wirklichkeit verlierenreality | to lose one's grip on reality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า den
Back to top