ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defy*, -defy-

defy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defy (vt.) ท้าทายอำนาจ See also: ท้า, เป็นปฏิปักษ์ Syn. challenge, dare
defy (vt.) ฝ่าฝืน See also: ดื้อดึง, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง Syn. disobey, break, violate Ops. obey
English-Thai: HOPE Dictionary
defy(ดิไฟ') vt. ท้า,ท้าทาย,เป็นปฏิปักษ์,ต่อต้าน, Syn. oppose
English-Thai: Nontri Dictionary
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดขืน (v.) defy See also: resist order, disobey, rebel Syn. ดื้อ, ต่อต้าน, ต่อสู้ Ops. ยอม, ยอมสยบ, ยอมตาม
ชวนสู้ (v.) defy See also: challenge, dare, provoke Syn. ท้าทาย
ดื้อ (v.) defy See also: resist order, disobey, rebel Syn. ต่อต้าน, ต่อสู้ Ops. ยอม, ยอมสยบ, ยอมตาม
ท้า (v.) defy See also: challenge, dare, provoke Syn. ท้าทาย, ชวนสู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How do we treat men who defy an unjust law who will not fight but will not comply?เราจะปฏิบัติต่อชายที่ฝ่าฝืน กฎหมายอยุติธรรม โดยไม่ต่อสู้ แต่ไม่ยอมรับอย่างไร
We must defy the British.เราต้องไม่ยอมให้อังกฤษ
I, a huge Caucasian peak, defy the sun's rays and raging storms."'ข้า ตัวข้าผู้แข็งแกร่ง ทั้งแสงจากดวงตะวันและพายุที่บ้าคลั่ง "'ก็มิอาจทำอะไรข้าได้
I am prodigiously proud of him. I defy even Sir William Lucas to produce such a son-in-law.พ่อภูมิใจในตัวเขาอย่างน่าอัศจรรย์ พ่อขอท้าว่าแม้แต่เซอร์วิลเลี่ยมยังอยากได้เขาเป็นลูกเขย
One chance to defy me.โอกาสที่จะท้าทายฉันอีกหนึ่งครั้ง
We defy winter and reach life's limits.เราทนต่อความหนาว จนแตะ ขอบเขตของชีวิต
Tradition even Leonidas cannot defy for he must respect the word of the ephors.นั่นคือกฏหมาย และไม่มีสปาร์เทินใด ไพร่ฟ้าหรือพลเมือง
We measure it and we mark it, but we cannot defy it.เราวัดมัน เรากำหนดมัน แต่เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้
The idea of even making contact with another human being is like trying to defy gravity.ความคิดที่จะปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่น ๆ มันเหมือนกับพยายามต้านแรงโน้มถ่วง
I know it would take a brave woman to defy him, knowing the consequences.ฉันรู้ว่าต้องอาศัยหญิงที่กล้าหาญ ที่จะต่อต้านเขา รู้ถึงผลกระทบที่จะตามมา
But to simply defy us... Not you, him.ขอบอกง่ายๆว่าที่เราทะเลาะกัน ไม่ใช่เพราะแม่ แต่เป็นเค้า
Trees defy gravity.ต้นไม้ต้านทานแรงดึงดูด

defy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
常識を覆す[じょうしきをくつがえす, joushikiwokutsugaesu] (exp,v5s) to defy conventional wisdom
抗する[こうする, kousuru] (vs-s,vi) to resist; to defy
言語に絶する[げんごにぜっする, gengonizessuru] (exp,vs-s) to be beyond words; to defy description
凌ぐ[しのぐ, shinogu] (v5g,vt) (1) to endure; to keep out (e.g. rain); to stave off (e.g. starvation); (2) to pull through; to get over; to survive; (3) to surpass; to outdo; to excel; to eclipse; to defy; to slight; (P)
危険を冒す[きけんをおかす, kikenwookasu] (exp,v5s) to brave (defy) a danger
弓を引く[ゆみをひく, yumiwohiku] (exp,v5k) to draw a bow; to oppose; to defy; to disobey one's superiors
楯突く(P);盾突く;楯つく[たてつく, tatetsuku] (v5k,vi) to oppose; to resist; to defy; (P)
歯向かう(P);歯向う(P);刃向かう[はむかう, hamukau] (v5u,vi) to strike back at; to bite back; to turn on; to rise against; to oppose; to defy; (P)
破り[やぶり, yaburi] (n,n-suf) getting away from; escaping; defying; (P)
逆らう[さからう, sakarau] (v5u,vi) to go against; to oppose; to disobey; to defy; (P)

defy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
แข็งข้อ[v.] (khaengkhø) EN: defy ; be defiant ; dig one's heels in ; rebel ; be rebellious FR:
ขัดขืน[v.] (khatkheūn) EN: defy ; resist order ; resist ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder FR: contrevenir ; désobéir
ขืน[v.] (kheūn) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter FR: s'opposer
เป็นปฏิปักษ์ต่อ[v. exp.] (pen patipak) EN: defy FR:
ท้า[v.] (thā) EN: defy ; challenge ; dare ; provoke FR: provoquer ; défier ; braver ; lancer un défi ; jeter un défi ; jeter le gant (à qqn.)
ท้าทาย[v.] (thāthāi) EN: challenge ; dare ; defy ; provoke FR: défier ; se mesurer à ; affronter ; braver
กล้าตาย[adj.] (klā tāi) EN: death-defying ; ready to die FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defy
Back to top