ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revile*, -revile-

revile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revile (vt.) ด่าว่า See also: ประจาน, ใส่ร้ายป้ายสี Syn. abuse, curse, vilify
revilement (n.) การสบประมาท See also: การดูหมิ่น, การเหยียดหยาม Syn. abuse, insult
English-Thai: HOPE Dictionary
revile(รีไวลฺ') vt.,vi. ต่อว่า,ด่า,ประจาน,พูดเสียดสี,ใช้ถ้อยคำหยาบคาย, See also: revilement n. reviler n. revilingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
revile(vt) ประจาน,ด่าว่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด่าตอบกัน (v.) revile See also: condemn, rebuke, reprove, hurl, curse Syn. ด่า, ด่าว่า, ดุด่า, บริภาษ
ด่าทอ (v.) revile See also: condemn, rebuke, reprove, hurl, curse Syn. ด่า, ด่าตอบกัน, ด่าว่า, ดุด่า, บริภาษ
บริภาษ (v.) revile See also: condemn, rebuke, reprove, hurl, curse Syn. ด่า, ด่าตอบกัน, ด่าว่า, ดุด่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But of all the villains lurking in the Wayless Wood the one most feared and reviled was known simply as The Shadow."แต่ในหมู่เหล่าร้ายทั้งหลาย \ ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าไร้ทาง... ...ที่น่าสะพรึงที่สุดนั้น \ มีชื่อว่า เงา
I'm going to strip you of that dignity and make you the most reviled prisoner in here.ผมจะทำลายศักดิ์ศรีของคุณ และทำให้คุณเป็นนักโทษถูกประณามมากที่สุดในคุกนี้
Run time two and half hours and so critically reviled that after it aired, the creator has his knighthood revoked.มันยาว 2 ชั่วโมงครึ่ง และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก จนหลังออกอากาศ ผู้สร้างถูกถอดยศอัศวิน
You'll be reviled for killing a beloved celebrity.เธอจะถูกเปิดเผยว่าฆ่าดาราผู้มีชื่อเสียงนะ.

revile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
漫罵[まんば, manba] (n,vs) revilement; derision

revile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure ; reprimand ; admonish ; scold ; severely criticize FR: critiquer ; condamner ; reprocher
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile FR: critiquer ; réprouver ; condamner ; fustiger ; vilipender (litt.)
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse ; have an argument ; have an altercation FR: gronder ; réprimander
ค่อนขอด[v.] (khǿnkhøt) EN: be sarcastic ; lure ; carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize ; disparage FR: se moquer ; dire du mal
ก่นโคตร[v.] (konkhōt) EN: revile one's forebears ; reproach one's ancestors FR:
เนรคุณ[v.] (nērakhun) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless FR:
สบถ[v.] (sabot) EN: swear ; curse ; abuse ; revile ; imprecate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revile
Back to top