ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disovowal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disovowal*, -disovowal-

disovowal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disovowal (n.) การปฎิเสธ See also: การไม่ยอมรับ Syn. rejection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disovowal
Back to top