ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

backbite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *backbite*, -backbite-

backbite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backbite (vt.) นินทาลับหลัง See also: พูดให้ร้าย, ลอบกัด, ทำลายชื่อเสียง Syn. scandalize
English-Thai: HOPE Dictionary
backbite(แบค'ไบทฺ) {backbit,backbitten,backbiting,backbites} vi.,vt. ลอบกัด, See also: backbiter n. ดูbackbite, Syn. slander
English-Thai: Nontri Dictionary
backbite(vt) ลอบกัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลอบกัด (v.) backbite See also: attack (someone) behind his back, scheme behind one´s back

backbite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, 嘀] backbite
[zǐ, ㄗˇ, 訾] backbite; dislike

backbite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
後ろ指を指す;後指を指す[うしろゆびをさす, ushiroyubiwosasu] (exp,v5s) (obsc) to talk about someone behind their back; to backbite
陰口をたたく;陰口を叩く[かげぐちをたたく, kageguchiwotataku] (exp,v5k) to backbite

backbite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลอบกัด [v.] (løpkat) EN: backbite ; attack s.o. behind his back ; scheme behind one's back ; attack from behind FR: attaquer à revers ; faire qqch. derrière le dos de qqn. ; médire de
นินทา[v.] (ninthā) EN: gossip ; have a gossip ; backbite ; gossip about ; blame in one's absence ; blame ; calumniate FR: calomnier ; médire (de) ; cancaner (fam.) ; raconter des cancans ; faire des commérages ; commérer ; casser du sucre sur le dos de qqn (fam.) ; critiquer ; blâmer
ปากหอยปากปู[v.] (pākhøipākpū) EN: backbite FR: médire
ติฉินนินทา[v. exp.] (tichin nint) EN: backbite ; blame ; gossip maliciously FR: dire pis que pendre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า backbite
Back to top