ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

agnosticism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *agnosticism*, -agnosticism-

agnosticism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agnosticism (n.) ความไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า See also: ความไม่เชื่อในพระเจ้า Syn. denial of God
English-Thai: HOPE Dictionary
agnosticism(แอกนอส' ทิซิซึม) n. ทฤษฎีที่ไม่มีใครที่อาจจะรู้ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agnosticismอไญยนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

agnosticism ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可知论[bù kě zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不可知论 / 不可知論] agnosticism, the philosophical doctrine that some questions about the universe are in principle unanswerable

agnosticism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不可知論[ふかちろん, fukachiron] (n,adj-no) agnosticism

agnosticism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อไญยนิยม[n.] (ayaiyaniyom) EN: agnosticism FR: agnosticisme [m]

agnosticism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agnostizismus {m}agnosticism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า agnosticism
Back to top