ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

near

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *near*, -near-

near ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
near (adj.) ใกล้ See also: ใกล้ๆ, ที่มีระยะทางใกล้กัน Syn. close, adjacent, neighboring
near (adj.) ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด See also: ใกล้ชิด Syn. affecting, touching
near (adv.) ในระยะเวลาอันใกล้ Syn. next, nearby, at hand
near (vt.) ใกล้เข้ามา See also: เข้ามาใกล้, ใกล้ Syn. approach Ops. leave, withdraw
near (to) (adv.) ใกล้มาถึง See also: เกือบจะ, ใกล้
near approach (n.) ตำแหน่งโคจรของวัตถุในอวกาศที่อยู่ใกล้โลกที่สุด Syn. perihelion
near approach (n.) ตำแหน่งโคจรของดาวนพเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด Syn. perigee
near miss (n.) สถานการณ์หวุดหวิด See also: เหตุร้ายเกือบจะเกิดขึ้น
near the bone (idm.) ค่อนข้างหยาบโลน
near the knuckle (idm.) ค่อนข้างหยาบโลน
nearby (adj.) แค่เอื้อม See also: ใกล้มือ, เกือบถึง Syn. close, handy, next Ops. distant
nearby (adv.) ใกล้เคียง See also: ใกล้ๆ, รอบๆ Syn. close by Ops. far
nearest (prep.) ใกล้ที่สุด
nearly (adv.) เกือบ See also: ไม่ทั้งหมด Syn. about, almost, approximately
nearly human (adj.) เกือบจะเป็นมนุษย์ See also: คล้ายมนุษย์
nearness (n.) การเข้าใกล้ Syn. closeness Ops. farawayne, farness, remoteness
nearside (adj.) เกือบถึงขอบ
nearsighted (adj.) ซึ่งสายตาสั้น Syn. myopic, shortsighted Ops. farsighted
nearsightedness (n.) การมีสายตาสั้น Syn. myopia, shortsightedness
English-Thai: HOPE Dictionary
near(เนียร์) adv.,adj. ใกล้,ใกล้เคียง,เกือบจะ,เกือบจะ -prep เร็ว ๆ นี้,จวน,แทบ vt.,vi. ใกล้เข้ามา., See also: nearness n., Syn. close
near-letter qualityคุณภาพเกือบคมชัดใช้ตัวย่อว่า NLQ แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า มีคุณภาพเกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ดูมีความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
near-term(เนีย'เทิร์ม) adj. เกี่ยวกับอนาคตอันใกล้
nearby(เนียร์'ไบ') adj.,adv. ใกล้เคียง,ถัดไป,ใกล้ชิด., Syn. adjacent
nearly(เนียร์'ลี) adv. เกือบทั้งหมด,ประมาณ,เกือบเหมือน,ใกล้ชิด,ตระหนี่, Syn. almost
nearsighted(เนียร์ไซ'ทิด) adj. สายตาสั้น., See also: nearsightedly adv. nearsightedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
near(adj,adv) ชิด,เกือบจะ,แทบจะ,ใกล้เคียง,หวุดหวิด
nearby(adj) ใกล้ชิด,ถัดไป,ใกล้เคียง
nearly(adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด
nearness(n) ความใกล้,ความใกล้ชิด,ความใกล้เคียง,ความจวนเจียน
nearsighted(adj) สายตาสั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
near letter quality (NLQ)คุณภาพเกือบคมชัด (เอ็นแอลคิว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nearsighted; myopic-สายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nearsightedness; myopia; near-sightสายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Near Letter Quality คุณภาพใกล้เคียงจดหมาย [คอมพิวเตอร์]
Nearest neighbor analysis (Statistics)การวิเคราะห์เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
o.n.o (abbr.) คำย่อของ or near offer หรือ or nearest offer
ตะกาด (n.) low land near the seashore See also: seashore land where salt water can be let into evaporate (as salt field or salt pans)
จรดกัน (adv.) near See also: close Syn. ประชิดติดกัน, ติดกัน, เคียง, ใกล้
ประชิดติดกัน (adv.) near See also: close Syn. จรดกัน, ติดกัน, เคียง, ใกล้
หวิด (v.) near Syn. เฉียด, จวนเจียน, หวุดหวิด
ใกล้ (prep.) near See also: close, by, next, adjacent Syn. เคียง, ชิด, ใกล้เคียง, ประชิด Ops. ไกล
ใกล้ชิด (adv.) near See also: close Syn. ประชิดติดกัน, จรดกัน, ติดกัน, เคียง, ใกล้
ตะวันออกใกล้ (n.) Near East
ใกล้เคียง (adj.) nearby See also: close, adjoining, adjacent, neighboring Syn. ใกล้ชิด, ใกล้, ประชิด, ชิด Ops. ไกล
คู่คี่ (adv.) nearly See also: almost, equally Syn. สูสี, ไล่เลี่ย
จวน (adv.) nearly See also: almost, practically, virtually Syn. ใกล้, เกือบ
จวนเจียนจะ (aux.) nearly See also: almost, just about, approximately Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ, ใกล้จะ
ปิ่ม (adv.) nearly See also: almost Syn. ปิ้ม, เกือบ, จวน, แทบ, เจียน
รอมร่อ (adv.) nearly See also: almost, soon Syn. เกือบจะ, จวนเจียน, หวุดหวิด, รำมะร่อ
เกือบ (adv.) nearly See also: almost, shortly, closely Syn. แทบ, เจียน, จวน, หวิด, เกือบจะ
เจียน (adv.) nearly See also: almost, on the verge of Syn. จวน, เกือบ
เจียนจะ (aux.) nearly See also: almost, just about, approximately Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, ใกล้จะ
เท่าๆ กัน (adv.) nearly See also: almost, equally Syn. สูสี, คู่คี่, พอๆ กัน, ใกล้เคียง
ใกล้จะ (aux.) nearly See also: almost, just about, approximately Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ
ไล่เลี่ย (adv.) nearly See also: almost, equally Syn. สูสี, คู่คี่, เท่าๆ กัน, พอๆ กัน, ใกล้เคียง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She wants to live near her brotherเธอต้องการอาศัยอยู่ใกล้พี่ชายของเธอ
Don't dare come near me againอย่าบังอาจเข้ามาใกล้ฉันอีก
I can't stand to have you near me!ฉันทนไม่ได้ที่มีนายอยู่ใกล้ๆ
I have my lunch in a snack bar nearbyฉันทานอาหารเที่ยงที่ห้องทานอาหารว่างใกล้ๆ
Do you know where the nearest post-office is, please?คุณทราบไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนหรือ?
Don't come near! Don't approach me!อย่าเข้ามาใกล้ อย่าเข้ามาใกล้ฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was drowned, poor dear, while she was sailing near Manderley.หล่อนจมนํ้าตายตอนที่เเล่นเรืออยู่ใกล้ๆ แมนเดอเลย์
The boat used to be moored near there.- เรือเคยจอดเทียบท่าใกล้เเถวนั้น
And I must be near you so that no matter what happens, we won't be separated for a moment.ฉันจะอยู่ใกล้คุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไม่เเยกจากกัน
Now let me ask you this. Has anyone here ever lived near the el tracks?ตอนนี้ให้ฉันขอให้คุณนี้ มีใครที่นี่เคยอาศัยอยู่ใกล้กับเอลแทร็ค?
I lived in an apartment near the el line once.ฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นใกล้กับเอลสายหนึ่งครั้ง
Villages are being looted, guerrilla units are operating near the capital...{\cHFFFFFF}Villages are being looted, guerrilla units are operating near the capital...
I know there's scum around or bivouacked near the camp waiting for someone to deliver this loot.ฉันรู้ว่ามีพวกชั่วป้วนเปียน แถวค่ายเพื่อรอให้... ...บางคนเอาของที่ปล้นได้ไปส่ง
You were captured near Fort Craig?นายถูกจับใกล้กับ... ...ป้อมเครกใช่ไหม?
We found them near the perimeter sir.เราพบพวกเขาใกล้ๆ ค่ายครับ
Can you read a map? 239451 or thereabouts, near an oasis.หรือราว 239,451 ใกล้โอเอซิส
Oblique, middle and near east.เอียงกลางและตะวันออกที่อยู่ ใกล้ เอียง, สีเหลือง
Hit somebody your own rank, or near it.ตีใครสักคนอันดับของคุณเอง หรือใกล้มัน คุณคือใคร?

near ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, ㄧ, 依] according to; depend on; near to
沿线[yán xiàn, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 沿线 / 沿線] along the line (e.g. railway); the region near the line
半坡村[bàn pō cūn, ㄅㄢˋ ㄆㄛ ㄘㄨㄣ, 半坡村] archaeological site near Xi'an
埃夫伯里[Āi fū bó lǐ, ㄞ ㄈㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧˇ, 埃夫伯里] Avebury (stone circle near Stonehenge)
贝利卡登[Bèi lì kǎ dēng, ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ ㄎㄚˇ ㄉㄥ, 贝利卡登 / 貝利卡登] Ballycotton (Irish: Baile Choitín), village near Cork; Ballycotton, music band
巴里坤[Bā lǐ kūn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ, 巴里坤 / 巴裡坤] Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang
巴里坤哈萨克自治县[Bā lǐ kūn Hā sà kè zì zhì xiàn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 巴里坤哈萨克自治县 / 巴裡坤哈薩克自治縣] Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang
巴里坤草原[Bā lǐ kūn cǎo yuán, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, 巴里坤草原 / 巴裡坤草原] Barkol grasslands near Hami in Xinjiang
眼梢[yǎn shāo, ㄧㄢˇ ㄕㄠ, 眼梢] corner of eye near temple
挨近[āi jìn, ㄞ ㄐㄧㄣˋ, 挨近] get close to; be near to
挨边[āi biān, ㄞ ㄅㄧㄢ, 挨边 / 挨邊] to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
挨边儿[āi biān r, ㄞ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, 挨边儿 / 挨邊兒] erhua variant of 挨邊|挨边; to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
猫儿山[Māo ér shān, ㄇㄠ ㄦˊ ㄕㄢ, 猫儿山 / 貓兒山] Kitten mountain, Guanxi, tourist destination near Guilin
濒于[bīn yú, ㄅㄧㄣ ㄩˊ, 濒于 / 瀕於] near to; approaching (collapse)
色拉寺[Sè lā sì, ㄙㄜˋ ㄌㄚ ㄙˋ, 色拉寺] Sera monastery near Lhasa, Tibet
应县木塔[yìng xiàn mù tǎ, ˋ ㄒㄧㄢˋ ㄇㄨˋ ㄊㄚˇ, 应县木塔] the Yingxian wooden pagoda or Sakyamuni Pagoda near Datong in Shanxi province
药水[Yào shuǐ, ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ, 药水 / 藥水] Yaksu in North Korea, near the border with Liaoning and Jiling province
七七八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, 七七八八] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds
将近[jiāng jìn, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ, 将近 / 將近] almost; nearly; close to
差不多[chà bu duō, ㄔㄚˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄛ, 差不多] almost; nearly; more or less
几乎[jī hū, ㄐㄧ ㄏㄨ, 几乎 / 幾乎] almost; nearly; practically
[còu, ㄘㄡˋ, 凑 / 湊] assemble; put together; press near; come together
[bì, ㄅㄧˋ, 比] associate with; be near
[bàng, ㄅㄤˋ, 傍] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4
[cù, ㄘㄨˋ, 促] to hurry; to rush; to hasten; near; to promote
[kào, ㄎㄠˋ, 靠] depend upon; lean on; near; by; against; to support
眉睫[méi jié, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, 眉睫] eyebrows and eyelashes; nearby
一次[yī cì, ㄧ ㄘˋ, 一次] first; first time; once; (math.) linear (of degree one)
一次函数[yī cì hán shù, ㄧ ㄘˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 一次函数 / 一次函數] linear function (math.)
一次方程[yī cì fāng chéng, ㄧ ㄘˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 一次方程] linear equation
一次方程式[yī cì fāng chéng shì, ㄧ ㄘˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 一次方程式] linear equation (math.)
直线加速器[zhí xiàn jiā sù qì, ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 直线加速器 / 直線加速器] linear accelerator
直线性加速器[zhí xiàn xìng jiā sù qì, ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 直线性加速器 / 直線性加速器] linear accelerator
线性[xiàn xìng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 线性 / 線性] linear; linearity
线性代数[xiàn xìng dài shù, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, 线性代数 / 線性代數] linear algebra
线性方程[xiàn xìng fāng chéng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 线性方程 / 線性方程] linear equation (math.)
线性波[xiàn xìng bō, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄛ, 线性波 / 線性波] linear wave
线性算子[xiàn xìng suàn zi, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄙㄨㄢˋ ㄗ˙, 线性算子 / 線性算子] linear operator (math.)
线性规划[xiàn xìng guī huà, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ, 线性规划 / 線性規劃] linear programming
[jí, ㄐㄧˊ, 即] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near

near ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei
あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future
ゴールデントライアングル[, go-rudentoraianguru] (n) Golden Triangle (area near the borders of Burma, Thailand and Laos)
シュルント[, shurunto] (n) (See ベルクシュルント) schrund (crevasse, esp. a bergschrund, a crevasse near the head of a glacier) (ger
せん状骨[せんじょうこつ, senjoukotsu] (n) scaphoid bone (in wrist near thumb)
その辺;其の辺[そのへん, sonohen] (n,adj-no) (1) around there; near there; (2) or thereabouts; or so; (3) such a matter; such a thing
ニアピン[, niapin] (n) (1) near pin (golf); closest to pin (flagstick); (2) close (closest) answer or figure
ベルクシュルント[, berukushurunto] (n) bergschrund (crevasse near the head of a glacier) (ger
もうちょっとしたら[, mouchottoshitara] (exp) in a little while (referring to the very near future on the order of minutes); in a bit
中近東[ちゅうきんとう, chuukintou] (n) Near and Middle East
亜光速[あこうそく, akousoku] (n) near light speed; sublight speed
兵馬俑[へいばよう, heibayou] (n) (See 兵馬) terracotta army (clay figurines found near the mausoleum of the first Qin emperor in China); terracotta warriors and horses
受け箱[うけばこ, ukebako] (n) box set at a gate of a home or near the front door, used for receiving deliveries of newspapers, mail, milk, etc.
外山[とやま, toyama] (n) nearby mountain; mountain near a human settlement
大学別曹[だいがくべっそう, daigakubessou] (n) (See 大学寮,七大私学) Heian-period boarding school (for children of a specific noble clan) established near the former central university of Kyoto
天気輪[てんきりん, tenkirin] (n) (1) weather wheel; pillar found near graveyards and temples with a wheel attached to it that can be used to communicate with the dead, as well as for divination; (2) (See 太陽柱) sun pillar
山の手;山手(io)[やまのて, yamanote] (n) (1) (See 下町,山手・やまて) hilly section of a city (usu. residential); Yamanote (hilly residential section of western Tokyo, inc. Yotsuya, Aoyama, Koishikawa, Hongo, Ichigaya, Akasaka, Azabu and surrounds); (2) (See 山手・やまて・1) place near the mountains
川千鳥[かわちどり, kawachidori] (n) plover on the riverside; plovers near a river
忍び寄る[しのびよる, shinobiyoru] (v5r,vi) to creep; to steal up; to draw near unnoticed
押迫る;押し迫る[おしせまる, oshisemaru] (v5r,vi) to draw near
期近[きぢか, kidika] (adj-no,n) near maturity (esp. futures contract)
末生り;末成り;末成(io)[うらなり, uranari] (n) (1) (See 本生り) fruit grown near the tip of the vine (hence stunted and unripe); (2) weak-looking fellow; pale-faced man; pasty-faced man; pallid man
枕元;枕許[まくらもと, makuramoto] (n,adj-no) near one's pillow; at one's bedside
河原乞食[かわらこじき, kawarakojiki] (n) (derog) (from unlicensed actors in Edo-period Kyoto acting on the riverbanks near Shijō Bridge) actors; players; riverbank beggars
浜手[はまて, hamate] (n,adj-no) place near the beach; place near the shore
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1,vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P)
溺れ損なう[おぼれそこなう, oboresokonau] (v5u) to come near being drowned
破産寸前[はさんすんぜん, hasansunzen] (n) near bankruptcy; edge of bankruptcy; bumper-to-bumper
竜舎[りゅうしゃ, ryuusha] (n) (obsc) ryusha (spherical or egg-shaped part near the top of a pagoda finial)
結城紬;結城つむぎ[ゆうきつむぎ, yuukitsumugi] (n) silk products produced near Yuuki (using natural indigo dye); Yuuki pongee
職住近接[しょくじゅうきんせつ, shokujuukinsetsu] (n) having one's workplace near one's home
肩衝[かたつき, katatsuki] (n) (See 茶入) tea container having pronounced "shoulders" near the neck
膝元;膝下;膝許;ひざ元[ひざもと;しっか(膝下), hizamoto ; shikka ( hizashita )] (n) (1) near one's knee; below one's knee; (2) under the protection of (e.g. one's parents); under the care of; (3) (ひざもと only) (See お膝元) territory of a powerful person; (4) (しっか only) address used after the names of one's parents, grandparents, etc. in a letter
詰まる[つまる, tsumaru] (v5r,vi) (1) to be blocked; to be packed; (2) to hit the ball near the handle of the bat (baseball); (P)
近点[きんてん, kinten] (n,adj-no) (1) near point (closest point at which an object can be brought into focus by the eye); (2) periapsis
里山[さとやま, satoyama] (n) (1) undeveloped woodland near populated area; (2) settlement pattern of living in upland valleys and cultivating lower slopes
間近い;真近い(iK)[まぢかい, madikai] (adj-i) near at hand
駅前留学[えきまえりゅうがく, ekimaeryuugaku] (n) attending foreign language study at a school near the train station (esp. used as a NOVA catchphrase)
アネアロビクス[, anearobikusu] (n) anaerobics
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ノンリニア[のんりにあ, nonrinia] nonlinear
局所線形計画法[きょくしょせんけいけいかくほう, kyokushosenkeikeikakuhou] local linear programming
線形システム[せんけいシステム, senkei shisutemu] linear system
線形リスト[せんけいリスト, senkei risuto] linear list
線形代数[せんけいだいすう, senkeidaisuu] linear algebra
線形探索[せんけいたんさく, senkeitansaku] linear search
線形方程式[せんけいほうていしき, senkeihouteishiki] linear equation
線形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an)
線形補間[ぜんけいほかん, zenkeihokan] linear interpolation
線形計画法[せんけいけいかくほう, senkeikeikakuhou] linear programming
行列代数[ぎょうれつだいすう, gyouretsudaisuu] linear algebra, matrix algebra
非線形計画法[ひせんけいけいかくほう, hisenkeikeikakuhou] non-linear programming
順序探索[じゅんじょたんさく, junjotansaku] linear search
類義語[るいぎご, ruigigo] quasi-synonym, near-synonym
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
近い[ちかい, chikai] Thai: ใกล้ English: near, close by

near ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near FR: frôler ; effleurer
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ชิด[X] (chit) EN: close ; near ; nearby ; touching FR: près de ; proche ; voisin ; contre ; auprès de ; contigu ; tout près ; très proche
แจ[adv.] (jaē) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere FR: de près ; partout
เจียน[adv.] (jīen) EN: near ; nearly ; almost ; on the verge of ; on the point of FR: presque ; sur le point de
การอยู่ไฟ[n. exp.] (kān yūfai) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation FR:
ข้าง[prep.] (khāng) EN: next to ; at the side of ; near ; by ; beside ; alongside FR: du côté de ; à
ข้าง ๆ = ข้างๆ[adv.] (khāng-khāng) EN: by ; at the side of ; near ; next to ; beside ; next door FR: à côté (de) ; aux côtés (de) ; de côté
ข้างเคียง[adj.] (khāngkhīeng) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside ; neighbouring FR: adjacent ; proche ; voisin
เข้าใกล้[v. exp.] (khao klai) EN: get close (to) ; close ; close up ; go near ; approach FR: s'approcher ; approcher
เคียง[adv.] (khīeng) EN: closely ; near ; adjacently ; side by side ; next to FR: côte à côte
ครึ่งผีครึ่งคน[adj.] (khreung phī) EN: near death ; on the brink of death ; extremely weak ; of fatal end FR: à l'article de la mort ; mourant ; agonisant ; à moitié mort
แกล่[adv.] (klaē) EN: near FR:
ใกล้[v.] (klai) EN: near ; approach ; come near FR: approcher
ใกล้[adj.] (klai) EN: close ; adjacent ; immediate ; near ; next door FR: proche
ใกล้[adv.] (klai) EN: near ; by ; nearby ; next to ; next door FR: à côté de ; près de ; proche de ; à proximité de
ใกล้ชิด[adj.] (klaichit) EN: close-knit ; close ; intimate ; relying on each other ; near FR: intime ; proche ; très uni
ใกล้เข้ามา[v. exp.] (klai khao m) EN: near ; approach ; come nearer ; come closer FR:
ใกล้ความจริง[X] (klai khwāmj) EN: near the truth FR:
ใกล้ ๆ = ใกล้ๆ[adv.] (klai-klai) EN: nearby ; near FR: tout près ; près (de) ; à portée ; aux alentours de
ใกล้และไกล[adv.] (klai lae kl) EN: far and near FR: lointain et proche
ใกล้มาก[adv.] (klai māk) EN: quite near FR: tout proche
ใกล้มือ[adv.] (klai meū) EN: near at hand ; handy FR: à portée de (la) main
กล้ำกราย[v.] (klamkrāi) EN: go too near ; get too close ; trepass FR:
กระชั้น[adv.] (krachan) EN: close ; closely ; near ; very close FR:
กระชั้นชิด[adj.] (krachan chi) EN: short ; too close ; near FR:
กรายกล้ำ[v.] (kraī klam) EN: go too near ; get too close ; trepass FR:
ไม้ใกล้ฝั่ง[X] (māi klai fa) EN: near the end FR:
ในไม่ช้า[adv.] (nai mai chā) EN: soon ; in the near future ; shortly ; presently FR: bientôt ; prochainement ; aussitôt ; dans un avenir proche ; sous peu ; dans peu de temps ; tout à l'heure
ผงอบ[adj.] (pha-ngøp) EN: near death ; very weak FR: très faible
เผาขน[adv.] (phaokhon) EN: at close range ; very near FR:
ริม[prep.] (rim) EN: by the side of ; near ; close by FR: près de ; au bord de ; en bordure de
แถว ๆ = แถวๆ[X] (thaēo-thaēo) EN: near FR: près de ; aux environs de ; du côté de ; à proximité de ; dans le voisinage de
ถั่น[adj.] (than) EN: very close ; very near FR:
เทียบ[v.] (thīep) EN: come alongside ; be brought against ; get near FR: accoster
ติดหน้าต่าง[X] (tit nātāng) EN: near the window ; by the window FR: près de la fenêtre
หวิด[v.] (wit) EN: be near ; come near ; be almost FR:
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour FR: de justesse ; sur le fil
ญาติใกล้ชิด ; ญาติที่ใกล้ชิด[n. exp.] (yāt klaichi) EN: near relatives FR: parents proches [mpl] ; proches parents [mpl]
ญาติสายโลหิต[n. exp.] (yāt sāi lōh) EN: relative ; near relations FR: parent [m] ; proche parent [m]

near ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Impulserhaltung {f}conservation of linear momentum
Frühsport {m} | Frühsport treibenearly-morning exercise | to do one's daily dozen
Frühschicht {f} | Frühschicht habenearly shift | to be on early shift
erdig {adj} | erdiger | am erdigstenearthy | earthier | earthiest
Faststeinzeug {n}near-stoneware
Linearisierung {f}linearization; linearizing action
Linearbeschleuniger {m} [phys.]linear accelerator; linac
Linearführung {f}linear guiding
Linearität {f}linearity
Linearkombination {f} [math.]linear combination
Linear-Positioniersystem {n}linear positioning system
Kreuzverbinder {m}linear grille face connector
Längenmaß {n}linear measure
linear; geradlinig {adj}linear
linear {adj} [math.]linear
Langstator-Linearmotor {m}long stator linear motor
Vordertiefe {f}near limit
Impulssatz {m}principle of linear momentum
Schwerpunktsatz {m}principle of linear momentum
Kurzstator-Linearmotor {m}short stator linear motor
Schwundmaß {n} | lineares Schwundmaßshrinkage | linear shrinkage
Gleichungssystem {n} [math.] | lineares Gleichungssystem [math.]system of equations | linear system of equations
Transformation {f} | lineare Transformationtransformation | linear transformation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า near
Back to top