ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wholly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wholly*, -wholly-

wholly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wholly (adv.) ทั้งหมด See also: ทั้งสิ้น Syn. completely, entirely, totally Ops. partially, piecemeal
English-Thai: HOPE Dictionary
wholly(โฮล'ลี,โฮ'ลี) adv. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,เต็มที่
English-Thai: Nontri Dictionary
wholly(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งอัน,ทั้งเพ,ทั่วไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wholly dependentอยู่ในความอุปการะโดยตลอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวด (adv.) wholly See also: entirely, completely Syn. ทั้งหมด, หมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An enterprise wholly in the spirit of Charles Darwin... helping us to understand the origin of our species.องค์กรในเครือในจิตวิญญาณ ของชาร์ลส์ดาร์วิน ... ช่วยให้เราเข้าใจที่มาของสายพันธุ์ของเรา
What we've just witnessed, what we've read in your field reports, the scientific basis and credibility just seem wholly unsupportable.ไม่ต้องกลัว Billy พวกเราอยู่ที่นี่ เพื่อช่วยคุณ เราเพิ่งเป็นพยานการพบเห็นอะไร อะไร ในรายงานการลงพื้นที่ ที่เราอ่าน
To Kitty, however, it does not seem so wholly unexpected.อย่างไรก็ตามสำหรับคิตตี้แล้ว มันดูเหมือนเป็นเรื่องที่หล่อนคาดคิดไว้แล้ว
I am only resolved to act in a manner which will constitute my own happiness, without reference to you, or to any person so wholly unconnected with me.ฉันตั้งใจที่จะปฏิบัติตนตามความสุขของฉันเอง โดยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคุณหรือใครหน้าไหน ดังนั้นได้โปรดอย่าติดต่อกับฉันอีก
This new resurgence is wholly different.แต่ปรากฏการณ์ครั้งนี้ต่างออกไป
"I know that the cruel joke you played on me was wholly out of character, and although it hurt me beyond description,"ผมรู้ว่าไอ้ตลกร้ายที่คุณทำนั้น มันไม่ได้มาจากนิสัยจริงๆ ของคุณ แล้วมันก็ทำให้ผมเจ็บปวดเกินบรรยายได้
And should be wholly attributed to misinformation.และอ้างว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นการเข้าใจผิด
But is it needed in a wholly different world?แต่มันจำเป็นเหรอ ในโลกที่ต่างกันออกไป?
I did something wholly inside the moment and wholly outside the code.ผมทำลงไป ตามสถาณะการณ์ แต่นอกบทโดยสิ้นเชิง
Your faith in my all-seeing-knowledge is both touching and wholly misplaced.เมอลิน, ดูเจ้าจะไม่เชื่อมั่นในความรู้ของข้าซะแล้ว
Focus wholly on practiceมีสมาธิอยู่กับภารกิจของเจ้าเถอะ
Paragraph. We wholly agree that the existing brochure is unsuitable.วรรค เราทั้งหมดยอมรับว่าโบรชัวร์ที่มีอยู่ไม่เหมาะสม

wholly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全资附属公司[quán zī fù shǔ gōng sī, ㄑㄩㄢˊ ㄗ ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 全资附属公司 / 全資附屬公司] wholly owned subsidiary
万万[wàn wàn, ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ, 万万 / 萬萬] absolutely; wholly
独资[dú zī, ㄉㄨˊ ㄗ, 独资 / 獨資] wholly-owned (often by foreign company); exclusive investment

wholly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっそり[, gossori] (adv) completely; entirely; wholly
全般的に[ぜんぱんてきに, zenpantekini] (adv) (See 全般的) generally; universally; wholly
女所帯;女世帯[おんなじょたい, onnajotai] (n) female household; household consisting wholly of women
心外[しんがい, shingai] (adj-na) (1) regrettable; vexing; upsetting; (2) unthinkable; wholly unexpected; (P)
病み付き[やみつき, yamitsuki] (n) being addicted to; being wholly absorbed by
丸々;丸丸[まるまる, marumaru] (adj-f,vs) (1) plump; rotund; chubby; (adv,adv-to) (2) entirely; completely; wholly; (P)
丸ごと(P);丸事(iK);丸毎(iK)[まるごと, marugoto] (adv) (uk) in its entirety; whole; wholly; (P)
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P)
完全子会社[かんぜんこがいしゃ, kanzenkogaisha] (n) wholly-owned subsidiary
完全親会社[かんぜんおやがいしゃ, kanzen'oyagaisha] (n) full parent company; wholly-owning parent company; sole parent company
専ら[もっぱら(P);もはら, moppara (P); mohara] (adv) wholly; solely; entirely; exclusively; devotedly; fixedly; (P)
真っ当(ateji)(P);全う(P);真当(io)[まっとう, mattou] (adj-na) (1) proper; respectable; decent; honest; (adv) (2) (全う only) (arch) (See 全うする,全く) entirely; completely; wholly; perfectly; (P)

wholly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
ครบ[adv.] (khrop) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly FR: complétement ; totalement
ครบครัน[adv.] (khropkhran) EN: completely ; fully ; wholly ; adequately FR:
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly FR: complètement ; intégralement ; entièrement
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly FR: entièrement ; complètement ; totalement
หมดเลย[adv.] (mot loēi) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly FR: entièrement ; complétement ; le tout ; tout
รวด[adv.] (rūat) EN: wholly ; entirely ; completely FR:
เต็มเปี่ยม[adv.] (tempīem) EN: brimming (with) ; fully; completely ; wholly ; entirely FR: entier ; plein
ถนัดใจ[adv.] (thanatjai) EN: fully ; completely ; wholly ; entirely FR:
ทั้ง[X] (thang) EN: all ; entire ; the whole of ; all altogether ; wholly ; at large FR: la totalité de
ทั้งหมด[adv.] (thangmot) EN: altogether ; the whole of ; wholly ; entirely FR: ensemble ; au total ; en tout ; en entier ; totalement ; entièrement ; intégralement ; tout ; tout le ; la totalité
ทั้งเพ[adv.] (thangphē) EN: entirely ; wholly ; totally ; fully ; all FR:
ทั้งสิ้น[adv.] (thangsin) EN: all ; wholly ; entirely ; totally ; completely ; all of it ; altogether  FR: à fond ; jusqu'au bout
อย่างละเอียด[adv.] (yāng la-īet) EN: thoroughly ; perfectly ; wholly ; totally ; completely FR: précisément ; exactement ; en détail ; minutieusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wholly
Back to top