ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*involve*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น involve, -involve-

*involve* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
involve (vt.) เกี่ยวพัน See also: โยงใยถึง, ข้องเกี่ยว, พัวพัน Syn. entail, necessitate, imply Ops. disentangle, disengage
involve (vt.) ทำให้พัวพัน See also: พาดพิงถึง, เกี่ยวข้อง, มีส่วนร่วม Syn. implicate, concern
involve in (phrv.) มีส่วนร่วมใน See also: มีส่วนเกี่ยวข้องใน
involve with (phrv.) เกี่ยวข้องกับ See also: มีส่วนร่วมกับ
involved (adj.) ที่เกี่ยวข้อง See also: ซึ่งพัวพัน, ซึ่งเกี่ยวข้อง Syn. concerned, implicated
involved (adj.) ที่เอาใจใส่ See also: หมกมุ่น, เอาใจจดจ่อ
involved (adj.) ซับซ้อน See also: ซึ่งเข้าใจยาก Syn. complicated, complex
involvement (n.) การเกี่ยวข้อง See also: การเกี่ยวโยง, การเกี่ยวพัน Syn. participation, connection
involvement (n.) ความสัมพันธ์ในด้านชู้สาว See also: ความอื้อฉาวเชิงชู้สาว Syn. attachment
not involved (adj.) ไม่ได้ผูกมัด See also: อิสระ, ไม่มีพันธะ, เป็นกลาง Syn. uninvolved, floating, free, neutral, nonaligned, unattached Ops. committed
uninvolved (adj.) ไม่ได้ผูกมัด See also: อิสระ, ไม่มีพันธะ, เป็นกลาง Syn. floating, free, neutral, nonaligned, not involved, unattached Ops. committed
uninvolved (adj.) ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง Ops. concerned, involved
English-Thai: HOPE Dictionary
involve(อินวอลว') vt. รวมทั้ง,รวมถึง,ม้วนเข้า,ม้วนในห่อ,พับ,ล้อมรอบ., See also: involvement n. involver n., Syn. implicate
English-Thai: Nontri Dictionary
involve(vt) รวมอยู่ด้วย,พาดพิงถึง,นำไปสู่,ก่อให้เกิด,พัวพัน,มีผลต่อ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Involvement of Peopleความเกี่ยวข้องของประชาชน [การแพทย์]
Markedly Involvedเปลี่ยนแปลงมาก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้อนตัว (v.) be afraid of being involved or incriminated See also: worry, have a guilty conscience, get alarm
เอี่ยว (v.) be involved in Syn. เกี่ยวข้อง
คลุก (v.) get involved See also: associate Syn. คลุกคลี, ร่วม
ติดร่างแห (v.) get involve See also: affect by bad situation
ถลำเข้าไป (v.) be deeply involved See also: get involved, get mixed up (in something), go too far
พัน (v.) involve See also: implicate Syn. เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้อง, พัวพัน
พันพัว (v.) involve Syn. พัวพัน, เกี่ยวพัน
พัวพัน (v.) involve See also: implicate, relate, connect Syn. พันพัว, เกี่ยวพัน, ข้องเกี่ยว, เกี่ยวข้อง, เกี่ยวโยง
หลวมตัว (v.) be deeply involved See also: get involved, get mixed up (in something), go too far Syn. ถลำเข้าไป
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How did you get involved with this?คุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไร
It's better not to get involved in those situationsเป็นการดีกว่าที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're taking up fox hunting so young people are involved in their sacrifices.เรากำลังการล่าสุนัขจิ้งจอกขึ้น เพื่อให้คนหนุ่ม สามารถมีส่วนร่วมในการเสียสละของ พวกเขาเอง
There's a certain amount of hurry up involved here.มีจำนวนหนึ่งของรีบขึ้น เกี่ยวข้องกับที่นี่ เพชรพลอย, เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตของฉัน อยู่ในอันตราย
In my humble opinion, we've become involved in Einstein's time-space continuum theory.ที่เราได้มีส่วนร่วมในของ ไอน์สไต ทฤษฎีเวลาพื้นที่ต่อเนื่อง นักพูดที่คือ
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก
I tell them to be careful, not to get involved with questionable friendships.ฉันบอกพวกเขาให้ระมัดระวัง, อย่าไปเกี่ยวข้องกับพวกเพื่อนที่น่าสงสัย.
Are you involved too, Mrs. Nehru?คุณมีส่วนด้วยรึเปล่า คุณนายเนห์รู
What grudge do the two of you have with Quan Zhen Sect to involve with so many men?เจ้ามีเรื่องบาดหมางอะไรกับสำนักช้วนจิน ถึงได้พาคนมารุกรานที่นี่?
Did none of you deduce the others were involved, too?พวกคุณไม่คิดบ้างเหรอ ว่าคนอื่นๆ มีส่วนร่วมเรื่องนี้ด้วย
So whoever knew that the cook was involved killed her?ดังนั้นใครก็ตามที่รู้ ว่าแม่ครัวเกี่ยวข้องด้วยเป็นคนฆ่าเธอใช่ไหม?
They're a couple of absolutely self-involved bullshit artists who got caught cheating on a departmental exam.- ดูไปทำซากอะไร? พวกเขาเข้าคู่กันได้อย่างไม่น่าเชื่อ ช่วยกันโกงการสอบ โดยไม่ต้้องเตี๊ยมกันมาก่อน
He was involved with some guy named David.รู้สึกว่าเขาจะมีความเกี่ยวพันอะไรบางอย่าง กับคนที่ชื่อ เดวิด อะไรเนี่ยแหละ
The most famous is never get involved in a land war in Asia, but only slightly less well known is this.บทกวีที่โด่งดังที่สุดก็คือ "อย่าไปเกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองในเอเชีย" แต่ที่โด่งดังน้อยลงมาหน่อยก็คือ...

*involve* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伴侣号[bàn lǚ hào, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ ㄏㄠˋ, 伴侣号 / 伴侶號] HMS Consort, Royal Navy destroyer involved in 1949 Amethyst incident on Changjiang
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民权主义 / 民權主義] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state)
对方[duì fāng, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ, 对方 / 對方] counterpart; other person involved; opposite side; other side; receiving party
当事[dāng shì, ㄉㄤ ㄕˋ, 当事 / 當事] effective (in some matter); involved (in some matter)
剑客[jiàn kè, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄜˋ, 剑客 / 劍客] fencer (i.e. sportsman involved in fencing)
击剑者[jī jiàn zhě, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 击剑者 / 擊劍者] fencer (i.e. sportsman involved in fencing)
亚罗号[Yà luó hào, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 亚罗号 / 亞羅號] the Arrow (a Hong Kong registered ship involved in historical incident in 1856 used as pretext for the second Opium War)
组胺[zǔ àn, ㄗㄨˇ ㄢˋ, 组胺 / 組胺] histamine (a biogenic amine involved in local immune responses)
紫石英号[zǐ shí yīng hào, ㄗˇ ㄕˊ ㄏㄠˋ, 紫石英号 / 紫石英號] HMS Amethyst, Royal Navy corvette involved in a 1949 gunfight with the PLA on the Changjiang
错综[cuò zōng, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ, 错综 / 錯綜] intricate; complicated; tangled; involved; to synthesize
涉讼[shè sòng, ㄕㄜˋ ㄙㄨㄥˋ, 涉讼 / 涉訟] involved in a law suit; to sue sb
烟花债[yān huā zhài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄞˋ, 烟花债 / 煙花債] involved in a love affair
牵扯[qiān chě, ㄑㄧㄢ ㄔㄜˇ, 牵扯 / 牽扯] involve; implicate
牵涉[qiān shè, ㄑㄧㄢ ㄕㄜˋ, 牵涉 / 牽涉] involve; implicated
[wěn, ㄨㄣˇ, 紊] involved; tangled; disorderly; confused; chaotic; Taiwan pr. wen4
风流债[fēng liú zhài, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄞˋ, 风流债 / 風流債] involved in a love affair
约翰・霍金斯[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ· Huo4 jin1 si1, 约翰・霍金斯 / 約翰・霍金斯] John Hawkins (1532-1595), British seaman involved in sea war with Spain
卑之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,毋甚高论 / 卑之,毋甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
卑之,无甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,无甚高论 / 卑之,無甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
外侧裂周区[wài cè liè zhōu qū, ㄨㄞˋ ㄘㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄡ ㄑㄩ, 外侧裂周区 / 外側裂周區] perisylvian (the part of the brain surrounding the lateral sulcus or Sylvian fissure), involved in speech
波及[bō jí, ㄅㄛ ㄐㄧˊ, 波及] spread to; involve; affect
[zhū, ㄓㄨ, 株] tree trunk; stump (tree root); a plant; classifier for trees or plants; to involve others (in shady business)
[chán, ㄔㄢˊ, 缠 / 纏] to wind around; to wrap round; to coil; tangle; to involve; to bother; to annoy
双方[shuāng fāng, ㄕㄨㄤ ㄈㄤ, 双方 / 雙方] bilateral; both sides; both parties involved
介入[jiè rù, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ, 介入] intervene; get involved

*involve* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インボルブ[, inborubu] (n) involve
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
セックスフレンド[, sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
セフレ[, sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway)
パブリックインボルブメント[, paburikkuinborubumento] (n) public involvement
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
一枚噛む[いちまいかむ, ichimaikamu] (exp,v5m) to participate in (as a member); to get involved in
事故機[じこき, jikoki] (n) aircraft involved in an accident; crashed aircraft; distressed aircraft
功程[こうてい, koutei] (n) amount of work; extent of labor (involved in ..., accomplished, etc.)
勝ち残り[かちのこり, kachinokori] (n) winning sumo wrestler who remains ringside in case his involvement is needed in pre-bout rituals
同坐;同座[どうざ, douza] (n,vs) sitting together; the same theater (theatre); involvement; entanglement; implication
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P)
巻き込む(P);巻込む(P);まき込む[まきこむ, makikomu] (v5m,vt) to roll up; to involve; to enfold; to swallow up; to drag into; (P)
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P)
手を出す[てをだす, tewodasu] (exp,v5s) (1) to turn one's hand to; to reach out one's hand; (2) to get involved in; to make a move on; (3) to start a fight; to make a move in violence
抱き込む;抱込む[だきこむ, dakikomu] (v5m,vt) (1) to hold in one's arms; (2) to bring over a person to one's side; to involve
掛かり合い[かかりあい, kakariai] (n) involvement
掛け構い;掛構い[かけかまい, kakekamai] (n) (1) (arch) (used in the negative) (See 関係・1) involvement; relation; (2) (arch) anxiety; worries; concerns; troubles
格技;挌技[かくぎ, kakugi] (n) (abbr) (See 格闘技) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport
格闘技;挌闘技[かくとうぎ, kakutougi] (n) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport
桜桃忌[おうとうき, outouki] (n) (太宰治) anniversary that celebrates author Dazai Osamu's birthday, and incidentally, the day his body was found after he was involved in a double suicide
横から[よこから, yokokara] (exp) (1) from one's side; from the side (of something); (2) (See 横から口を挟む) from someone unconnected; from someone uninvolved
横から口を挟む;横から口をはさむ[よこからくちをはさむ, yokokarakuchiwohasamu] (exp,v5m) to butt into a conversation (from someone uninvolved)
水平展開[すいへいてんかい, suiheitenkai] (n) (1) involvement of peer groups (Quality Assurance term); (2) application to similar products; (3) grassroots (organization, development, movement)
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P)
穢多(ateji)[えた, eta] (n) (vulg) (See 被差別部落民) one group comprising the lowest rank of Japan's Edo-period caste system (people whose work usually involved handling human bodies or animal carcasses)
絡まる[からまる, karamaru] (v5r,vi) to be entwined; to be involved
絡み[からみ, karami] (n) linkage; entanglement; involvement; relationship; (P)
絡む[からむ, karamu] (v5m,vi) (1) to entangle; to entwine; (2) to pick a quarrel; to find fault; (3) to be involved with; to be influenced by; to develop a connection with; (P)
纏綿[てんめん, tenmen] (n) entanglement; clinging affection; involvement
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies
資本提携[しほんていけい, shihonteikei] (n) capital tie-up; capital alliance; alliance with capital involvement
連累[れんるい, renrui] (n,vs) complicity; implication; involvement
関わり合い[かかわりあい, kakawariai] (n) involvement; involved
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with
関係[かんけい, kankei] (n,vs,adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n,vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P)
陰乍ら;陰ながら[かげながら, kagenagara] (adv) (uk) secretly; behind someone's back; unbeknownst to the parties involved

*involve* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นอกเห็นใจ[v. exp.] (hen-ok henj) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with FR: sympathiser
อิน[X] (in) EN: into ; involved (in) FR:
เอี่ยว[v.] (īo) EN: have a part ; have a stake ; be involved FR: participer ; être impliqué dans
เข้าไปพันพัวใน[v. exp.] (khao pai ph) EN: get involved (in) ; get caught up (in) FR: être impliqué (dans)
เกี่ยวข้อง[adj.] (khīokhǿng) EN: concerned ; involved ; related ; connected ; FR:
ข้อง[v.] (khǿng) EN: have to do with ; be related with ; be connected (with, to) ; be involved in ; be concerned (with) FR: être lié ; être engagé
คู่กรณี[n.] (khūkaranī =) EN: litigant ; party ; person involved FR: partie [f]
คู่กรณี[n.] (khūkøranī ) EN: litigant ; party ; person involved FR: partie [f]
ความพัวพัน[n.] (khwām phūap) EN: involvement ; entanglement FR:
ความสัมพันธ์[n.] (khwām samph) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship ; correlation ; link ; ties [pl] FR: relation [f] ; association [f] ; lien [m] ; interaction [f] ; rapport [m]
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: connect ; relate ; involve ; link ; deal with FR:
เกี่ยวข้อง[v.] (kīokhøng) EN: relate ; concern ; involve ; connect ; deal ; link FR: concerner ; intéresser ; impliquer
เกี่ยวข้อง[adj.] (kīokhøng) EN: related ; connected ; concerned ; involved ; relevant ; associated FR: impliqué
เกี่ยวข้องกับ[v. exp.] (kīokhøng ka) EN: concern to ; be involved in ; have to do with FR:
เกี่ยวพัน[v.] (kīophan) EN: concern ; deal ; involve ; relate ; drag in ; get involved FR: être impliqué (dans) ; être mêlé à
หลวมตัว[v.] (lūamtūa) EN: get involved ; get mixed up (in) ; do something imprudently FR:
มีส่วน[v.] (mī suan) EN: participate ; be involved ; take part FR: influencer ; jouer un rôle ; prendre part
มีส่วนร่วม(ใน)[v. exp.] (mī suanruam) EN: participate (in) ; have a part (in) ; have a hand (in) ; be involved (in) FR: participer (à) ; être impliqué (dans)
เป็นความ[v.] (penkhwām) EN: have a case in court ; litigate ; be involved in a lawsuit ; go to law or court ; carry on a lawsuit on ; file/bring a suit against FR:
พันพัว[v.] (phanphūa) EN: involve ; be implicated FR: être impliqué
พันพัว[adj.] (phanphūa) EN: involved ; implicated FR: impliqué
พาดพิง[v.] (phātphing) EN: implicate ; involve ; allude (to) ; impugn FR: impliquer ; entraîner
พลอยฟ้าพลอยฝน[v.] (phløifāphlø) EN: get someone into trouble ; be involved (in) FR:
พลอยฟ้าพลอยฝน[adj.] (phløifāphlø) EN: involved (in) ; mixed up with FR:
พลอยติดร่างแห[v. exp.] (phløi titrā) EN: get embroiled ; get involved ; get enmeshed ; be implicated FR: être impliqué
พัวพัน[adj.] (phūaphan) EN: involved ; implicated ; connected ; linked ; related (to) FR: impliqué ; engagé
พัวพันกับ[v. exp.] (phūaphan ka) EN: involve in ; be involved in FR:
พัวพันกับคดีอาญา[v. exp.] (phūaphan ka) EN: be involved in a criminal suit ; be involved in a penal suit FR:
พัวพันอยู่ใน[v. exp.] (phūaphan yū) EN: be involved in ; be caught up in ; be embroiled in ; be mixed up in FR: être impliqué dans
ประสมโรง[v.] (prasomrōng) EN: join in ; take part in ; be involved FR:
รวมทั้ง[v.] (rūamthang) EN: nclude ; consist of ; comprise ; incorporate ; involve ; embrace FR: inclure ; comprendre
สัมพันธ์กัน[v. exp.] (samphan kan) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern FR: interagir
ทำให้พัวพัน[v. exp.] (thamhai phū) EN: implicate ; involve FR: impliquer ; mettre en cause
ติดหลังแห[v.] (titlanghaē) EN: get involved in ; get caught up in FR:
ติดพัน[v.] (titphan) EN: be concerned with ; be taken with ; be stuck on ; be involved with FR:
ติดพัน[v.] (titphan) EN: be involved in/with ; be related to FR: courtiser ; faire la cour
ติดร่างแห[v.] (titrānghaē) EN: get involved in ; get caught up in FR: être impliqué (dans)
ต้องคดี[v. exp.] (tǿngkhadī) EN: be accused (with) ; be sued ; be charged (with) ; be prosecuted ; be involved in litigation ; be under prosecution FR: être inculpé ; être poursuivi en justice
ยุ่ง[v.] (yung) EN: meddle ; be involved FR: s'ingérer ; se mêler
ยุ่งยาก[adj.] (yungyāk) EN: complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine ; thorny ; difficult ; hard FR: compliqué ; complexe ; inextricable ; épineux ; labyrinthique ; tordu (fig.) ; alambiqué

*involve* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsaufwand {m} (für) | etw. mit großem Arbeitsaufwand erreichenamount of work (involved in); work input | to (have to) put a lot of work into sth.
Engagement {n} | stärkeres Engagementcommitment; involvement | stronger commitment; greater involvement
Einbindung {f} (in) | Einbindung in internationale Verpflichtungenintegration (into); involvement (in) | involvement in international tasks
Schachtelsatz {m}involved period
Verklausulierung {f}involved formulation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *involve*
Back to top