ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

complex

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *complex*, -complex-

complex ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
complex (n.) ความคิดหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กัน
complex (adj.) ซับซ้อน Syn. complicated, involved Ops. simple
complex (adj.) ที่ประกอบด้วยสองส่วนขึ้นไป
complexion (n.) ลักษณะผิว Syn. coloration, skin coloring
complexioned (adj.) ที่มีผิวลักษณะพิเศษ
complexity (n.) ความซับซ้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
complex(คอม'เพลคซฺ) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ซับซ้อน,เชิงซ้อน,ซึ่งประกอบด้วย2ส่วน (คำ) n. ความซับซ้อน,ภาวะเชิงซ้อน,ความคิดเห็นที่ครอบงำ,จิตครอบงำ, Syn. complicated,maze ###A. integral
complex fractionn. เศษส่วนร่วม,เศษส่วนประกอบ -Conf. complicated
complexion(คัมเพลค'เชิน) n. สีหน้า,สีผิว,คุณลักษณะ,เค้า,ความคิดเห็น,ความเชื่อ
complexioned(คัมเพลค'เชินดฺ) adj. ซึ่งมีสีผิวเฉพาะ
complexity(คัมเพลค'ซิที) n. ความซับซ้อน,ความสลับซับซ้อน,ลักษณะเชิงซ้อน,สิ่งที่ซับซ้อน
English-Thai: Nontri Dictionary
complex(adj) ซับซ้อน,ยุ่ง,จุกจิก
complexion(n) ผิวหน้า,สีหน้า,สีผิว,ท่าทาง,เค้า,ความหมาย
complexity(n) ความซับซ้อน,สิ่งที่ซับซ้อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
complex๑. ซับซ้อน๒. ปม (ทางจิต)๓. กลุ่มรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complex fractionเศษซ้อน, เศษส่วนซ้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
complexity measureมาตรการวัดความซับซ้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complexซับซ้อนมาก,สารประกอบเชิงซ้อน,สลับซับซ้อน,คอมเพล็กซ์,คอมเพลกซ์,สารเชิงซ้อน,ลักษณะหลายอย่าง,เชิงซ้อน,ความซับซ้อน [การแพทย์]
Complexion, Fairผิวขาว [การแพทย์]
Complexityการจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนซับซ้อน,ความยุ่งยากและซับซ้อน,ความซับซ้อน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ้อนกัน (adj.) complex See also: complicated Syn. ซับซ้อน, สลับซับซ้อน Ops. เชิงเดียว
เชิงซ้อน (adj.) complex See also: complicated Syn. ซับซ้อน, ซ้อนกัน, สลับซับซ้อน Ops. เชิงเดียว
จำนวนเชิงซ้อน (n.) complex number
ฉวี (n.) complexion See also: skin Syn. ผิว, ผิวพรรณ, ผิวกาย
ผิว (n.) complexion See also: skin Syn. ผิวพรรณ, ผิวกาย
ผิว (n.) complexion See also: colour Syn. สี, วรรณะ
ผิว (n.) complexion See also: skin
ผิวกาย (n.) complexion See also: skin Syn. ผิว, ผิวพรรณ
ผิวพรรณ (n.) complexion
ผิวพรรณ (n.) complexion See also: skin Syn. ผิว, ผิวกาย
พรรณ (n.) complexion Syn. ผิวพรรณ
วรรณ (n.) complexion See also: colour Syn. สี, ผิว, วรรณะ
วรรณะ (n.) complexion See also: skin Syn. ผิว
ความยุ่งเหยิง (n.) complexity See also: disorderliness, complication, intricateness Syn. ความสับสน, ความวุ่นวาย, ความไม่เป็นระเบียบ Ops. ความเป็นระเบียบ
ความสับสน (n.) complexity See also: disorderliness, complication, intricateness Syn. ความวุ่นวาย, ความไม่เป็นระเบียบ Ops. ความเป็นระเบียบ
ความไม่เป็นระเบียบ (n.) complexity See also: disorderliness, complication, intricateness Syn. ความสับสน, ความวุ่นวาย Ops. ความเป็นระเบียบ
Oedipal (adj.) เกี่ยวกับ Oedipus complex
จตุรพิธพร (n.) the Four Blessing; 1. Age (long life); 2. Skin (tender complexion); 3. Happiness (mental happiness); 4. Health ( good health)
ปมจิต (n.) mental complex Syn. อารมณ์เก็บกด, จิตใต้สำนึก
ปมด้อย (n.) inferiority complex See also: weak point Syn. ลักษณะด้อย Ops. ปมเด่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To continue, you've listened to a long and complex case, murder in the first degree.เพื่อดำเนินการต่อคุณได้ฟังกรณีที่ยาวและซับซ้อนฆาตกรรมในระดับแรก
Here. I've gone into the center here and attacked the "r" complex discretely.ผมเข้าไปทำลายความซับซ้อนที่จุดศูนย์กลาง
Life has become more complex in the overwhelming sea of information.ชีวิตมีความซับซ้อนมากขึ้น ในยุคข้อมูลข่าวสารข้ามประเทศ
This is a complex number, full of mythic themes.นี้เป็นตัวเลขที่ซับซ้อนเต็มรูปแบบของรูปแบบเทพนิยาย
With a piece of engineering this complex with so many unknowns, could the unthinkable occur?กับชิ้นส่วนของ วิศวกรรมที่ซับซ้อนนี้ กับราชวงศ์จำนวนมาก คิดไม่ถึงอาจเกิดขึ้น?
So, the Go board actually represents an extremely complex and chaotic universe.ดังนั้น กระดานหมากล้อม จะให้เราได้เห็นถึง ความซับซ้อนอลหม่านที่สุด ของเอกภพ
It's because of you, and Andrew's abilities that he's become every bit as complex as we are.และด้วยความสามารถของพ่อกับแอนดรู ทำให้เขากลายเป็นเหมือนเรา
What you're asking for is extremely complex and controversial.สิ่งที่คุณกำลังร้องขอ... เป็นเรื่องละเอียดและมีข้อโต้แย้งมากมาย
You are my class and we have three weeks to learn an incredibly complex choral piece.พวกเธอเรียนกับฉัน และเรามีเวลาสามสัปดาห์ที่จะเรียน เรื่องความซับซ้อนของการร้องเสียงประสาน
I'm a complex guy, sweetheart.ผมเป็นคนซับซ้อน ที่รัก
[Such complex relationship lasted until the fall of our Junior year.][ช่างเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน จนกระทั่งฤดูใบไม้ร่วงของปี 3]
Try not to make it complex for yourselves.พยายามอย่าทำให้มันยุ่งยากซับซ้อน สำหรับตัวของแกเอง

complex ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情结[qíng jié, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, 情结 / 情結] complex (psychology)
复杂系统[fù zá xì tǒng, ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 复杂系统 / 複雜系統] complex system
公案[gōng àn, ㄍㄨㄥ ㄢˋ, 公案] judge's desk; complex legal case
复线[fù xiàn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 复线 / 復線] multiple track (e.g. rail); multi-lane (e.g. highway); the complex line (math.)
复数[fù shù, ㄈㄨˋ ㄕㄨˋ, 复数 / 複數] plural; complex number (math.)
多糖[duō táng, ㄉㄨㄛ ㄊㄤˊ, 多糖] polysaccharide (complex carbohydrate such as starch 澱粉|淀粉 and cellulose 纖維素|纤维素)
气色[qì sè, ㄑㄧˋ ㄙㄜˋ, 气色 / 氣色] complexion
脸色[liǎn sè, ㄌㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, 脸色 / 臉色] complexion; look
复合[fù hé, ㄈㄨˋ ㄏㄜˊ, 复合 / 複合] complex; compound; hybrid
复杂性[fù zá xìng, ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ ㄒㄧㄥˋ, 复杂性 / 複雜性] complexity
[fù, ㄈㄨˋ, 褔] complex; double
面色[miàn sè, ㄇㄧㄢˋ ㄙㄜˋ, 面色] complexion
复杂[fù zá, ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ, 复杂 / 複雜] complicated; complex
庞杂[páng zá, ㄆㄤˊ ㄗㄚˊ, 庞杂 / 龐雜] enormously complex; a vast jumble
苍黄[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, 苍黄 / 蒼黃] greenish yellow; sallow (pale or yellow complexion); variant of 倉皇|仓皇, in a panic; flurried

complex ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC
アーバンコンプレックス[, a-bankonpurekkusu] (n) urban complex
インフェリオリティーコンプレックス[, inferioritei-konpurekkusu] (n) inferiority complex
エレクトラコンプレックス[, erekutorakonpurekkusu] (n) Electra complex
オフィスビル[, ofisubiru] (n) office building; office complex
カインコンプレックス[, kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred)
コンビナート[, konbina-to] (n) industrial complex (rus
シネコン[, shinekon] (n) (abbr) (See シネマコンプレックス) cinema complex
シネマコンプレックス[, shinemakonpurekkusu] (n) cinema complex
ショタコン[, shotakon] (n) (abbr) Shoutarou complex (obsession with young boys)
シンデレラコンプレックス[, shindererakonpurekkusu] (n) Cinderella complex
ビタミンB複合体[ビタミンビーふくごうたい, bitaminbi-fukugoutai] (n) vitamin B complex
ファザコン[, fazakon] (n) (abbr) father complex
フタスジヒメジ[, futasujihimeji] (n) doublebar goatfish (Parupeneus trifasciatus, was Parupeneus bifasciatus); Indian Ocean member of the Parupeneus trifasciatus complex
ロリータコンプレックス[, rori-takonpurekkusu] (n) (See 小児性愛者) Lolita complex (sexual attraction to children, esp. young girls)
ロリコン;ロリ[, rorikon ; rori] (n) (1) (abbr) (See ロリータコンプレックス,小児性愛者) Lolita complex (sexual attraction to children, esp. young girls); (adj-f) (2) portraying children in an erotic style
共役転置[きょうやくてんち, kyouyakutenchi] (n) {comp} complex conjugate transpose (of a matrix)
去勢コンプレックス[きょせいコンプレックス, kyosei konpurekkusu] (n) castration complex
手が込む;手が混む[てがこむ, tegakomu] (exp,v5m) (See 手の込んだ) to be intricate; to be elaborate; to be complicated; to be complex
手の込んだ;手の混んだ[てのこんだ, tenokonda] (adj-f) intricate; elaborate; complicated; complex
発生[はっせい, hassei] (n,vs,adj-no) (1) outbreak; spring forth; occurrence; incidence; origin; (2) (See 個体発生) ontogeny; development of complex multicellular structures from cell(s) in a simple state; (P)
繁分数[はんぶんすう, hanbunsuu] (n) complex fraction
葛藤;防已[つづらふじ;ツヅラフジ, tsudurafuji ; tsudurafuji] (n) (1) (uk) Chinese moonseed (Sinomenium acutum); (2) complex inter-relationship (as in the struggle between two types of vine over one piece of land)
被害妄想[ひがいもうそう, higaimousou] (n,adj-no) persecution complex
複合前置詞[ふくごうぜんちし, fukugouzenchishi] (n) (obsc) (See 群前置詞) complex preposition
複合脂質[ふくごうししつ, fukugoushishitsu] (n) (See 単純脂質) complex lipid
複雑多岐[ふくざつたき, fukuzatsutaki] (n,adj-na) complex and wide-ranging; labyrinthine
複雑奇怪[ふくざつきかい, fukuzatsukikai] (n,adj-na) complex and mysterious (bizarre); complicated and inscrutable
錯化合物[さくかごうぶつ, sakukagoubutsu] (n) complex compound; chelate compound
阿闍世コンプレックス[あじゃせコンプレックス, ajase konpurekkusu] (n) Ajase complex (feelings of guilt towards one's mother)
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary
エディプスコンプレックス[, edeipusukonpurekkusu] (n) Oedipus complex; sexual attraction to one's mother
シスコン[, shisukon] (n) (1) (abbr) {comp} system component; (2) (abbr) (See ブラコン) sister complex; unnatural attachment to one's sister
ブラコン[, burakon] (n) (abbr) (See シスコン) brother complex; unnatural attachment to one's brother
ややこしい[, yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P)
冴え冴えした;冱え冱えした[さえざえした, saezaeshita] (exp,adj-f) (See 冴え冴えとした) cheerful (look); healthy (complexion)
冴え冴えした顔[さえざえしたかお, saezaeshitakao] (n) (See 冴え冴えとした顔) cheerful look; fresh complexion
冴え冴えとした;冱え冱えとした[さえざえとした, saezaetoshita] (exp,adj-f) cheerful (look); healthy (complexion)
冴え冴えとした顔[さえざえとしたかお, saezaetoshitakao] (n) cheerful look; fresh complexion
単複[たんぷく, tanpuku] (n) simplicity and complexity; singular and plural; single and double; singles and doubles (in tennis)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
共役転置[きょうやくてんち, kyouyakutenchi] complex conjugate transpose (of a matrix)
複合条件[ふくごうじょうけん, fukugoujouken] complex condition, compound condition
複素区間[ふくそくかん, fukusokukan] complex interval
複素定数[ふくそていすう, fukusoteisuu] complex constant
複素数[ふくそすう, fukusosuu] complex compound number (a + bi), complex number
複雑命令セットコンピュータ[ふくざつめいれいセットコンピュータ, fukuzatsumeirei settokonpyu-ta] Complex Instruction Set Computer, CISC
計算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] computational complexity

complex ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอมพลิจูดจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a complex number FR:
อาร์กิวเมนต์จำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (ākiumēn jam) EN: argument of a complex number FR:
อารมณ์เก็บกด[n. exp.] (ārom kep ko) EN: mental complex FR:
เชิงซ้อน[adj.] (choēngsøn) EN: complex ; complicated FR: complexe ; compliqué
ฟังก์ชันเชิงซ้อน[n. exp.] (fangchan ch) EN: complex function FR: fonction complexe [f]
เฟสจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (fēt jamnūan) EN: phase of a complex number FR:
จำนวนเชิงซ้อน[n.] (jamnūanchoē) EN: complex number FR: nombre complexe [m]
จำนวนเชิงซ้อนสังยุค[n. exp.] (jamnūan cho) EN: conjugate complex number FR:
จำนวนจริงของจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (jamnūanjing) EN: real part of a complex number FR: partie réelle d'un nombre complexe [f]
การอินทิเกรตเชิงซ้อน[n. exp.] (kān inthikr) EN: complex integration FR: intégration complexe [f]
การวิเคราะห์เชิงซ้อน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: complex analysis FR:
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน[n. exp.] (khābōhaidre) EN: complex carbohydrates FR:
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (khāsambūn k) EN: absolute value of a complex number ; modulus of a complex number FR:
คอมเพลกซ์[n.] (khømphlēk) EN: complex FR: complexe [m]
โครงกระดูก[n.] (khrōngkradū) EN: skeleton ; anatomical structure ; complex body part ; bodily structure ; body structure FR: squelette [m] ; ossature [f]
หลงตัวเอง[v. exp.] (long tūa-ēn) EN: be proud of oneself ; be conceited ; have a superiority complex ; be narcissistic FR: avoir une haute opinion de soi-même
มอดุลัสจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (mødulat jam) EN: modulus of a complex number FR:
มุขยประโยค[n.] (mukkhayapra) EN: main clause (with a subordinate clause) ; complex sentence FR:
ผืนป่าตะวันตก[n. prop.] (Pheūn Pā Ta) EN: Thailand Western Forest Complex FR:
ปมเด่น[n. exp.] (pomden) EN: superiority complex FR: complexe de supériorité [m]
ปมด้อย[n.] (pomdǿi) EN: inferiority complex FR: complexe d'infériorité [m]
ปมจิต[n.] (pomjit) EN: mental complex FR: complexe [m] ; trait de caractère [m]
ปมเขื่อง[n. exp.] (pomkheūang) EN: superiority complex FR: complexe de supériorité [m]
เอดิปุส[n. exp.] (pon Ēdiput) EN: Oedipus complex FR: complexe d'Œdipe [m] ; complexe d'Oedipe [m]
ระนาบเชิงซ้อน[n. exp.] (ranāp choēn) EN: complex plane FR:
ระนาบจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (ranāp jamnū) EN: complex plane FR:
โรคกลัวเทคโนโลยี[n. exp.] (rōk klūa th) EN: technophobia ; fear or dislike of advanced technology or complex devices ; fear of computers FR:
สลับซับซ้อน[v. exp.] (salap sapsø) EN: complicate ; to be complex FR: compliquer ; être complexe
สลับซับซ้อน[adj.] (salap sapsø) EN: complicated ; complex FR: compliqué ; complexe
สังกรประโยค[n.] (sangkarapra) EN: complex sentence FR:
สังกรประโยค[n.] (sangkørapra) EN: complex sentence FR:
สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (sangyuk khø) EN: conjugate of a complex number FR:
ซับซ้อน[v.] (sapsøn) EN: be complicate ; be complex ; complicate FR: être compliqué
ซับซ้อน[adj.] (sapsøn) EN: sophisticated ; complex ; complicated ; intricate ; having layer upon layer of FR: compliqué ; sophistiqué ; élaboré ; complexe ; alambiqué
เศษซ้อน[n. exp.] (sētsøn) EN: complex fraction FR:
เศษส่วนซ้อน[n. exp.] (sētsuan søn) EN: complex fraction FR:
ส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (suan jintap) EN: imaginary part of a complex number FR: partie imaginaire d'un nombre complexe [f]
ศูนย์การค้า[n. exp.] (sūnkānkhā) EN: shopping center ; trade center ; shopping mall ; mall ; shopping complex FR: centre commercial [m]
ศูนย์ราชการ[n. exp.] (sūn rātchak) EN: government center ; government service center ; government complex FR: cité administrative [f]
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐[org.] (Sūn Rātchak) EN: Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, 5 December, BE 2550 FR:

complex ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Badelandschaft {f}swimming complex
unübersichtlich {adj} | unübersichtlicher | am unübersichtlichstencomplex | more complex | most complex
Schuldkomplex {m}guilt complex
Verfolgungswahn {m}persecution complex
Funktionentheorie {f} [math.]complex analysis
Gebäudekomplex {m}complex of buildings
komplexe Zahl {f} [math.]complex number
Aufwand {m} [math.]complexity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า complex
Back to top