ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

complicated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *complicated*, -complicated-

complicated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
complicated (adj.) ยากที่จะเข้าใจ See also: ยากที่จะแก้ไข Syn. complex, involved
English-Thai: HOPE Dictionary
complicated(คอม'พละเคทิด) adj. ซับซ้อน,ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ยากที่จะวิเคราะห์ เข้าใจหรืออธิบาย, See also: complicatedness n. ดูcomplicated, Syn. complex
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
complicated fractureกระดูกหักแทรกซ้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complicatedโรคแทรก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุ่งยาก (adj.) complicated See also: complex, involved, convoluted, labyrinthine Ops. ง่ายดาย, สะดวกสบาย
ยอกย้อน (v.) be complicated See also: be complex, be involved, be confused Syn. ซับซ้อน, ยุ่งยาก, ย้อนยอก Ops. ตรงไปตรงมา
ยุ่งยาก (v.) be complicated See also: be complex Ops. ง่ายดาย, สะดวกสบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Wow, that sounds like a really complicatedว้าว ฟังดูยุ่งยากจริงๆ
It's kind of complicatedมันค่อนข้างซับซ้อนน่ะ
Could you please not make things even more complicated?คุณได้โปรดอย่าทำสิ่งต่างๆ ให้มันยุ่งเหยิงไปมากกว่านี้ได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a pretty complicated business.This is a pretty complicated business.
The more a man's got to say, the more complicated his music gets.คนส่วนใหญ่ ใช้วิธีพูดออกมาตรงๆ แต่เขาใช้วิธีที่ซับซ้อนกว่า ในการพูด.
African's got that complicated rhythm.ของอัฟริกัน จังหวะมันซับซ้อนกว่า .
Shooter had an ex-wife, a drinking problem a drug problem, a complicated sex problem he was barely aware of.มือปืนมีอดีตภรรยา ปัญหาการติดเหล้า... ...ปัญหายาเสพย์ติด ปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ที่เขาไม่ค่อยตระหนักถึงมัน
It's just a little more complicated than that.คือมัน มันซับซ้อนมากกว่านั้นหน่อย
S. R. Hadden, a brilliant and complicated man.เอสอาร์ฮาร์ดเดน, สดใส และคนที่มีความซับซ้อน
A little insight into a very complicated girl.เจาะลึกเรื่องเล็กๆ เข้าไปในสมองของสาวที่แสนจะเข้าใจยาก
It wasn't easy for Katie to be raised by a woman as complicated as Dot.มันไม่ง่ายสำหรับเคที่เลยที่จะถูกเลี้ยง มาโดยผู้หญิงที่เข้าใจลำบากอย่างเช่น จุด
I'm afraid things are a little more complicated than that.เกรงว่าจะใช่ แต่มันเป็นการยากที่จะสรุปแบบนั้น
The only thing complicated between me and him would be unhooking my bra strap.The only thing complicated between me and him would be my bra strap.
But it's tricky. I've never seen a more complicated potion.แต่ฉันไม่เคยเห็นสูตรยุ่งยากขนาดนี้
I think you're making all this much more complicated than it needs to be.ฉันว่าคุณทำให้มันยุ่งเหยิงเกินความจำเป็นไปนะ

complicated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二十四史[èr shí sì shǐ, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄕˇ, 二十四史] twenty four dynastic histories (or 25 or 26 in modern editions); fig. a long and complicated story
错综复杂[cuò zōng fù zá, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ, 错综复杂 / 錯綜複雜] tangled and complicated (成语 saw)
盘根错节[pán gēn cuò jié, ㄆㄢˊ ㄍㄣ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 盘根错节 / 盤根錯節] twisted roots and intertwined joints (成语 saw); complicated and very tricky; knotty and deeply-rooted difficulties
艰深[jiān shēn, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ, 艰深 / 艱深] abstruse; complicated
曲折[qū zhé, ㄑㄩ ㄓㄜˊ, 曲折] complicated; winding
[fán, ㄈㄢˊ, 繁] complicated; many; in great numbers
繁复[fán fù, ㄈㄢˊ ㄈㄨˋ, 繁复 / 繁複] complicated
复杂[fù zá, ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ, 复杂 / 複雜] complicated; complex
[jiū, ㄐㄧㄡ, 轇] complicated, confused; dispute
故弄玄虚[gù nòng xuán xū, ㄍㄨˋ ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, 故弄玄虚 / 故弄玄虛] deliberately mystifying; to make sth unnecessarily complicated
错综[cuò zōng, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ, 错综 / 錯綜] intricate; complicated; tangled; involved; to synthesize
纷繁[fēn fán, ㄈㄣ ㄈㄢˊ, 纷繁 / 紛繁] numerous and complicated
千头万绪[qiān tóu wàn xù, ㄑㄧㄢ ㄊㄡˊ ㄨㄢˋ ㄒㄩˋ, 千头万绪 / 千頭萬緒] plethora of things to tackle; multitude of loose ends; very complicated; chaotic

complicated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated
煩瑣[はんさ, hansa] (adj-na,n) vexatious; troublesome; complicated
複雑奇怪[ふくざつきかい, fukuzatsukikai] (n,adj-na) complex and mysterious (bizarre); complicated and inscrutable
込み入った[こみいった, komiitta] (adj-f) intricate; complicated
込み入る;込入る[こみいる, komiiru] (v5r,vi) to push in; to be crowded; to be complicated
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in
ナイーブ[, nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P)
ややこしい[, yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P)
入り込む(P);這入り込む;入りこむ[はいりこむ(P);いりこむ(入り込む;入りこむ), hairikomu (P); irikomu ( hairikomu ; iri komu )] (v5m,vi) (1) to go into; to come into; to penetrate; to get in; to step in (a house); (2) to become complicated; (P)
微妙[みみょう, mimyou] (adj-na,n) (1) delicate; subtle; sensitive; (2) difficult; delicate (situation); complicated; (3) doubtful; questionable; dicey; (P)
手が込む;手が混む[てがこむ, tegakomu] (exp,v5m) (See 手の込んだ) to be intricate; to be elaborate; to be complicated; to be complex
手の込んだ;手の混んだ[てのこんだ, tenokonda] (adj-f) intricate; elaborate; complicated; complex
煩雑(P);繁雑[はんざつ, hanzatsu] (adj-na,n) complex; intricate; complicated; confused; troublesome; vexatious; (P)
簡単(P);簡短(oK)[かんたん, kantan] (adj-na,n) simple; easy; brief; uncomplicated; (P)
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)

complicated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงซ้อน[adj.] (choēngsøn) EN: complex ; complicated FR: complexe ; compliqué
อีนุงตุงนัง[adj.] (īnungtung-n) EN: tangled ; complicated FR: compliqué
ปัญหาที่ซับซ้อน[n. exp.] (panhā thī s) EN: complicated problem ; Chinese puzzle FR: casse-tête chinois [m]
สลับซับซ้อน[adj.] (salap sapsø) EN: complicated ; complex FR: compliqué ; complexe
สับสน[adj.] (sapson) EN: confused ; distraught ; upset ; bemused ; complicated FR: embrouillé ; confus ; compliqué
ซับซ้อน[adj.] (sapsøn) EN: sophisticated ; complex ; complicated ; intricate ; having layer upon layer of FR: compliqué ; sophistiqué ; élaboré ; complexe ; alambiqué
วิจิตรพิสดาร[adj.] (wijitphitsa) EN: complicated ; overelaborate FR:
ยาก[adj.] (yāk) EN: difficult ; hard ; complicated ; tough ; not so easy ; advanced FR: difficile ; ardu ; compliqué ; pénible
ยากเย็น[adj.] (yākyen) EN: very difficult ; complicated ; very hard FR: ardu ; laborieux
ยอกย้อน[adj.] (yøkyøn) EN: complex ; complicated FR: complexe
ย้อนยอก[adj.] (yønyøk) EN: circuitous ; complicated FR:
ยุ่งยาก[adj.] (yungyāk) EN: complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine ; thorny ; difficult ; hard FR: compliqué ; complexe ; inextricable ; épineux ; labyrinthique ; tordu (fig.) ; alambiqué

complicated ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kompliziert; diffizil {adj} | komplizierter | am kompliziertestencomplicated | more complicated | most complicated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า complicated
Back to top