ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

involved

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *involved*, -involved-

involved ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
involved (adj.) ที่เกี่ยวข้อง See also: ซึ่งพัวพัน, ซึ่งเกี่ยวข้อง Syn. concerned, implicated
involved (adj.) ที่เอาใจใส่ See also: หมกมุ่น, เอาใจจดจ่อ
involved (adj.) ซับซ้อน See also: ซึ่งเข้าใจยาก Syn. complicated, complex
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้อนตัว (v.) be afraid of being involved or incriminated See also: worry, have a guilty conscience, get alarm
เอี่ยว (v.) be involved in Syn. เกี่ยวข้อง
คลุก (v.) get involved See also: associate Syn. คลุกคลี, ร่วม
ถลำเข้าไป (v.) be deeply involved See also: get involved, get mixed up (in something), go too far
หลวมตัว (v.) be deeply involved See also: get involved, get mixed up (in something), go too far Syn. ถลำเข้าไป
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How did you get involved with this?คุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไร
It's better not to get involved in those situationsเป็นการดีกว่าที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're taking up fox hunting so young people are involved in their sacrifices.เรากำลังการล่าสุนัขจิ้งจอกขึ้น เพื่อให้คนหนุ่ม สามารถมีส่วนร่วมในการเสียสละของ พวกเขาเอง
There's a certain amount of hurry up involved here.มีจำนวนหนึ่งของรีบขึ้น เกี่ยวข้องกับที่นี่ เพชรพลอย, เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตของฉัน อยู่ในอันตราย
In my humble opinion, we've become involved in Einstein's time-space continuum theory.ที่เราได้มีส่วนร่วมในของ ไอน์สไต ทฤษฎีเวลาพื้นที่ต่อเนื่อง นักพูดที่คือ
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก
I tell them to be careful, not to get involved with questionable friendships.ฉันบอกพวกเขาให้ระมัดระวัง, อย่าไปเกี่ยวข้องกับพวกเพื่อนที่น่าสงสัย.
Are you involved too, Mrs. Nehru?คุณมีส่วนด้วยรึเปล่า คุณนายเนห์รู
So whoever knew that the cook was involved killed her?ดังนั้นใครก็ตามที่รู้ ว่าแม่ครัวเกี่ยวข้องด้วยเป็นคนฆ่าเธอใช่ไหม?
He was involved with some guy named David.รู้สึกว่าเขาจะมีความเกี่ยวพันอะไรบางอย่าง กับคนที่ชื่อ เดวิด อะไรเนี่ยแหละ
The most famous is never get involved in a land war in Asia, but only slightly less well known is this.บทกวีที่โด่งดังที่สุดก็คือ "อย่าไปเกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองในเอเชีย" แต่ที่โด่งดังน้อยลงมาหน่อยก็คือ...
Let's get out of here before we get involved again.รีบออกไปจากที่ พวกเราจะเจอเรื่องยุ่งมากไปกว่านี้อีก
You're saying, then you involved yourself in rape to avoid being ridiculed?คุณให้การว่า.. คุณร่วมข่มขืนเพื่อกันเพื่อนล้อเลียน
Isn't it true that shortly before the incident on Hill 209 you were involved in an action during which you were put out on flank security?Isn't it true that shortly before the incident on Hill 209... ...you were involved in an action... ...during which you were put out on flank security?

involved ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伴侣号[bàn lǚ hào, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ ㄏㄠˋ, 伴侣号 / 伴侶號] HMS Consort, Royal Navy destroyer involved in 1949 Amethyst incident on Changjiang
当事[dāng shì, ㄉㄤ ㄕˋ, 当事 / 當事] effective (in some matter); involved (in some matter)
剑客[jiàn kè, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄜˋ, 剑客 / 劍客] fencer (i.e. sportsman involved in fencing)
击剑者[jī jiàn zhě, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 击剑者 / 擊劍者] fencer (i.e. sportsman involved in fencing)
亚罗号[Yà luó hào, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 亚罗号 / 亞羅號] the Arrow (a Hong Kong registered ship involved in historical incident in 1856 used as pretext for the second Opium War)
组胺[zǔ àn, ㄗㄨˇ ㄢˋ, 组胺 / 組胺] histamine (a biogenic amine involved in local immune responses)
紫石英号[zǐ shí yīng hào, ㄗˇ ㄕˊ ㄏㄠˋ, 紫石英号 / 紫石英號] HMS Amethyst, Royal Navy corvette involved in a 1949 gunfight with the PLA on the Changjiang
涉讼[shè sòng, ㄕㄜˋ ㄙㄨㄥˋ, 涉讼 / 涉訟] involved in a law suit; to sue sb
烟花债[yān huā zhài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄞˋ, 烟花债 / 煙花債] involved in a love affair
风流债[fēng liú zhài, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄞˋ, 风流债 / 風流債] involved in a love affair
约翰・霍金斯[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ· Huo4 jin1 si1, 约翰・霍金斯 / 約翰・霍金斯] John Hawkins (1532-1595), British seaman involved in sea war with Spain
卑之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,毋甚高论 / 卑之,毋甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
卑之,无甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,无甚高论 / 卑之,無甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
外侧裂周区[wài cè liè zhōu qū, ㄨㄞˋ ㄘㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄡ ㄑㄩ, 外侧裂周区 / 外側裂周區] perisylvian (the part of the brain surrounding the lateral sulcus or Sylvian fissure), involved in speech
双方[shuāng fāng, ㄕㄨㄤ ㄈㄤ, 双方 / 雙方] bilateral; both sides; both parties involved
对方[duì fāng, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ, 对方 / 對方] counterpart; other person involved; opposite side; other side; receiving party
介入[jiè rù, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ, 介入] intervene; get involved
错综[cuò zōng, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ, 错综 / 錯綜] intricate; complicated; tangled; involved; to synthesize
[wěn, ㄨㄣˇ, 紊] involved; tangled; disorderly; confused; chaotic; Taiwan pr. wen4

involved ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
セックスフレンド[, sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
セフレ[, sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway)
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
一枚噛む[いちまいかむ, ichimaikamu] (exp,v5m) to participate in (as a member); to get involved in
事故機[じこき, jikoki] (n) aircraft involved in an accident; crashed aircraft; distressed aircraft
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P)
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P)
手を出す[てをだす, tewodasu] (exp,v5s) (1) to turn one's hand to; to reach out one's hand; (2) to get involved in; to make a move on; (3) to start a fight; to make a move in violence
桜桃忌[おうとうき, outouki] (n) (太宰治) anniversary that celebrates author Dazai Osamu's birthday, and incidentally, the day his body was found after he was involved in a double suicide
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P)
穢多(ateji)[えた, eta] (n) (vulg) (See 被差別部落民) one group comprising the lowest rank of Japan's Edo-period caste system (people whose work usually involved handling human bodies or animal carcasses)
絡まる[からまる, karamaru] (v5r,vi) to be entwined; to be involved
絡む[からむ, karamu] (v5m,vi) (1) to entangle; to entwine; (2) to pick a quarrel; to find fault; (3) to be involved with; to be influenced by; to develop a connection with; (P)
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies
関わり合い[かかわりあい, kakawariai] (n) involvement; involved
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with
陰乍ら;陰ながら[かげながら, kagenagara] (adv) (uk) secretly; behind someone's back; unbeknownst to the parties involved
功程[こうてい, koutei] (n) amount of work; extent of labor (involved in ..., accomplished, etc.)
横から[よこから, yokokara] (exp) (1) from one's side; from the side (of something); (2) (See 横から口を挟む) from someone unconnected; from someone uninvolved
横から口を挟む;横から口をはさむ[よこからくちをはさむ, yokokarakuchiwohasamu] (exp,v5m) to butt into a conversation (from someone uninvolved)

involved ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นอกเห็นใจ[v. exp.] (hen-ok henj) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with FR: sympathiser
อิน[X] (in) EN: into ; involved (in) FR:
เอี่ยว[v.] (īo) EN: have a part ; have a stake ; be involved FR: participer ; être impliqué dans
เข้าไปพันพัวใน[v. exp.] (khao pai ph) EN: get involved (in) ; get caught up (in) FR: être impliqué (dans)
เกี่ยวข้อง[adj.] (khīokhǿng) EN: concerned ; involved ; related ; connected ; FR:
ข้อง[v.] (khǿng) EN: have to do with ; be related with ; be connected (with, to) ; be involved in ; be concerned (with) FR: être lié ; être engagé
คู่กรณี[n.] (khūkaranī =) EN: litigant ; party ; person involved FR: partie [f]
คู่กรณี[n.] (khūkøranī ) EN: litigant ; party ; person involved FR: partie [f]
เกี่ยวข้อง[adj.] (kīokhøng) EN: related ; connected ; concerned ; involved ; relevant ; associated FR: impliqué
เกี่ยวข้องกับ[v. exp.] (kīokhøng ka) EN: concern to ; be involved in ; have to do with FR:
เกี่ยวพัน[v.] (kīophan) EN: concern ; deal ; involve ; relate ; drag in ; get involved FR: être impliqué (dans) ; être mêlé à
หลวมตัว[v.] (lūamtūa) EN: get involved ; get mixed up (in) ; do something imprudently FR:
มีส่วน[v.] (mī suan) EN: participate ; be involved ; take part FR: influencer ; jouer un rôle ; prendre part
มีส่วนร่วม(ใน)[v. exp.] (mī suanruam) EN: participate (in) ; have a part (in) ; have a hand (in) ; be involved (in) FR: participer (à) ; être impliqué (dans)
เป็นความ[v.] (penkhwām) EN: have a case in court ; litigate ; be involved in a lawsuit ; go to law or court ; carry on a lawsuit on ; file/bring a suit against FR:
พันพัว[adj.] (phanphūa) EN: involved ; implicated FR: impliqué
พลอยฟ้าพลอยฝน[v.] (phløifāphlø) EN: get someone into trouble ; be involved (in) FR:
พลอยฟ้าพลอยฝน[adj.] (phløifāphlø) EN: involved (in) ; mixed up with FR:
พลอยติดร่างแห[v. exp.] (phløi titrā) EN: get embroiled ; get involved ; get enmeshed ; be implicated FR: être impliqué
พัวพัน[adj.] (phūaphan) EN: involved ; implicated ; connected ; linked ; related (to) FR: impliqué ; engagé
พัวพันกับ[v. exp.] (phūaphan ka) EN: involve in ; be involved in FR:
พัวพันกับคดีอาญา[v. exp.] (phūaphan ka) EN: be involved in a criminal suit ; be involved in a penal suit FR:
พัวพันอยู่ใน[v. exp.] (phūaphan yū) EN: be involved in ; be caught up in ; be embroiled in ; be mixed up in FR: être impliqué dans
ประสมโรง[v.] (prasomrōng) EN: join in ; take part in ; be involved FR:
สัมพันธ์กัน[v. exp.] (samphan kan) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern FR: interagir
ติดหลังแห[v.] (titlanghaē) EN: get involved in ; get caught up in FR:
ติดพัน[v.] (titphan) EN: be concerned with ; be taken with ; be stuck on ; be involved with FR:
ติดพัน[v.] (titphan) EN: be involved in/with ; be related to FR: courtiser ; faire la cour
ติดร่างแห[v.] (titrānghaē) EN: get involved in ; get caught up in FR: être impliqué (dans)
ต้องคดี[v. exp.] (tǿngkhadī) EN: be accused (with) ; be sued ; be charged (with) ; be prosecuted ; be involved in litigation ; be under prosecution FR: être inculpé ; être poursuivi en justice
ยุ่ง[v.] (yung) EN: meddle ; be involved FR: s'ingérer ; se mêler
ยุ่งยาก[adj.] (yungyāk) EN: complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine ; thorny ; difficult ; hard FR: compliqué ; complexe ; inextricable ; épineux ; labyrinthique ; tordu (fig.) ; alambiqué

involved ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsaufwand {m} (für) | etw. mit großem Arbeitsaufwand erreichenamount of work (involved in); work input | to (have to) put a lot of work into sth.
Schachtelsatz {m}involved period
Verklausulierung {f}involved formulation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า involved
Back to top