ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*honor*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น honor, -honor-

*honor* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
award a mark of honor (vt.) มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ See also: ติดเหรียญกล้าหาญ, ประดับเกียรติยศ Syn. award a decoration to, honor
dishonor (n.) ความเสื่อมเสีย See also: การเสียชื่อเสียง, ความขายหน้า, ความอับอาย, ความอัปยศ Syn. shame, infamy, abasement Ops. grace, honor
dishonor (vt.) ทำให้เสียชื่อเสียง See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้อับอายขายหน้า Syn. disgrace, discredit Ops. honor
dishonorable (adj.) ไม่น่าเชื่อถือ See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ Syn. untruthful, shifty Ops. ethical, moral
dishonorably (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างน่าขายหน้า
dishonorer (n.) การทำให้เสื่อม See also: การลดคุณค่า, การทำให้ด้อยค่า
field of honor (n.) สนามรบ
honor (n.) เกียรติ See also: เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์ Syn. honorableness, integrity, uprightness Ops. dishonor, immorality
honor (n.) ความเคารพ See also: การนับถือ
honor (vt.) เคารพ See also: แสดงความเคารพ, นับถือ
honor (n.) ชื่อเสียง
honor (vt.) ให้เกียรติ
honor guard (n.) กองเกียรติยศ
honor roll (n.) รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ
honorable (adj.) ที่ควรค่าแก่การให้เกียรติ See also: ที่น่าเคารพนับถือ
honorable (adj.) ซึ่งมีเกียรติ See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา Syn. moral, scrupulous, upright Ops. dishonest, unethical, unscrupulousdishonest, unethical, unscrupulous
honorable (adj.) ซึ่งมีเกียรติ See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา Syn. moral, scrupulous, upright Ops. dishonest, unethical, unscrupulous
honorableness (n.) เกียรติ See also: เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์ Syn. integrity, uprightness Ops. dishonor, immorality
honorableness (n.) เกียรติยศ See also: ยศศักดิ์, เกียรติ, เกียรติศักดิ์ Syn. integrity, uprightness Ops. dishonor, immorality
honorably (adv.) อย่างควรค่าแก่การให้เกียรติ See also: อย่างน่าเคารพนับถืออย่างน่าเคารพนับถือ
honorably (adv.) อย่างมีเกียรติ See also: อย่างมีศีลธรรมจรรยา, อย่างมีคุณธรรม Syn. morally, scrupulously, uprightly Ops. dishonestly, unethically, unscrupulously
honorarium (n.) ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ
honorarium (n.) ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ
honorary (adj.) ซึ่งให้เพื่อเป็นเกียรติ See also: โดยกิตติมศักดิ์, โดยเกียรติยศ
honorary degree (n.) ปริญญากิตติมศักดิ์
maid of honor (n.) เพื่อนเจ้าสาว Syn. bridesmaid
maid of honor (n.) นางกำนัล
matron of honor (n.) หญิงที่แต่งงานแล้ว (เป็นเพื่อนเจ้าสาวที่สำคัญที่สุดในงาน)
Medal of Honor (n.) รางวัลสูงสุดสำหรับทหารอเมริกาที่กล้าหาญมาก
time-honored (adj.) เก่าแก่มาก See also: ซึ่งมีประวัติยาวนานมาก
Your Honor (n.) คำเรียกขึ้นต้นจดหมาย Syn. Mister, Your Excellency, Your Majesty
English-Thai: HOPE Dictionary
dishonor(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
honor(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honorable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
honorariumn. รางวัลการกระทำทางวิชาชีพ
honorary(ออน'นะระรี) adj. เป็นเกียรติ,เป็นเกียรติยศ,เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
honoree(ออนนะรี) n. ผู้ได้รับเกียรติ,ผู้ได้รับรางวัล,ผู้ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์
English-Thai: Nontri Dictionary
honorary(adj) กิตติมศักดิ์,ให้เป็นพิเศษ,เป็นเกียรติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
honorariumเงินสมนาคุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluke Chonorchiasis, Liverโรคพยาธิใบไม้ตับ [การแพทย์]
Honorเกียรติคุณ [TU Subject Heading]
Honorary Consulกงสุลกิตติมศักดิ์
Titles of honor and nobility ; Titlesนามแสดงศักดิ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ทรงเกียรติ (n.) an honor person Syn. ผู้มีเกียรติ
กองเกียรติยศ (n.) honor guard See also: guard of honour, corps of honour
การสดุดี (n.) honor See also: honour, worship, esteem, praise Syn. การสรรเสริญ
การเทิดพระเกียรติ (n.) honor See also: honour, worship, esteem, praise Syn. การสดุดี, การสรรเสริญ
กิตติมศักดิ์ (adj.) honorary See also: glorious, honorable
ปริญญากิตติมศักดิ์ (n.) honorary degree
ผู้มีเกียรติ (n.) honorable person See also: distinguished personage, honoured guest
มีเกียรติ (v.) be honorable See also: be honored, be respected, be respectable Syn. เป็นเกียรติ
รางวัลชมเชย (n.) honorable mention See also: consolation prize
เกียรตินิยม (n.) honor (degree) See also: honorary gift
เกียรติยศ (n.) honor See also: prestige, honour, fame, renown, reputation, dignity Syn. เกียรติศักดิ์, เกียรติ, ศักดิ์ศรี
เกียรติศักดิ์ (n.) honor See also: prestige, glory Syn. เกียรติ
เป็นเกียรติ (v.) be honorable See also: be honored, be respected, be respectable
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Will you honor me with a dance?คุณจะให้เกียรติเต้นรำกับผมไหม?
It would be my honor to show youเป็นเกียรติอย่ายิ่งที่ได้แสดงให้คุณดู
I am honored you have traveled so far to see meข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านเดินทางมาไกลเพื่อมาพบข้าพเจ้า
I am honored by your proposalข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติกับข้อเสนอของท่าน
It is such an honor to meet youรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบคุณ
It would be an honorรู้สึกเป็นเกียรติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is a question of my honor. It is very embarrassing.มันเป็นข้อสงสัยที่ไร้ซึ่งเกียรติ น่าละอายมาก
Please, Your Honor-- Uh, uh, I mean, Miss Fairy.กรุณาให้เกียรติเอ่อคุณเอ่อฉัน หมายถึง นางสาว นางฟ้า
You've known Max a long time. So you know he's the old-fashioned type, who'd die to defend his honor, or who'd kill for it.ท่านรู้จักแม็กซ์มานาน ดังนั้นคงรู้ว่า เขาเป็นคนหัวโบราณที่ยอมตายเพื่อรักษาเกียรติ
This is a great honor for me.{\cHFFFFFF}นี้เป็นเกียรติอย่างมากสำหรับฉัน
We are honore you have come to see it.เราเป็น Honore คุณได้มาจะเห็นมัน
If I get my hands on the $200000 I'll always honor your memory.ถ้าฉันได้เงิน 200000 เหรียญนั่น... ...จะไม่ลืมพระคุณของนายเลย
I'll always honor your memory!ฉันจะไม่ลืมพระคุณนายเลย
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย...
I gave her freedom, but I taught her never to dishonor her family.ฉันให้เสรีภาพของเธอ แต่ฉันสอนเธอไม่เคยที่จะเสียชื่อเสียงครอบครัวของเธอ
Don Corleone, I'm honored and grateful that you have invited me.Don Corleone ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณที่คุณได้เชิญผม
Don Corleone, I'm honored and grateful that you have invited me on the wedding day of your daughter.Don Corleone ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณที่คุณได้เชิญผม ในวันแต่งงานของลูกสาวของคุณ
I'm honored and grateful that you have invited me to your daughter's wedding.ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณ ที่คุณได้เชิญผมไปงานแต่งงานลูกสาวของคุณ

*honor* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, 襟] lapel; overlap of Chinese gown; fig. bosom (the seat of emotions); to cherish (ambition, desires, honorable intentions etc) in one's bosom
千金[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 千金] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter
女公子[nǚ gōng zǐ, ㄋㄩˇ ㄍㄨㄥ ㄗˇ, 女公子] noble lady; (honorific) your daughter
正经[zhèng jīng, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, 正经 / 正經] decent; honorable; proper; serious; according to standards
体面[tǐ miàn, ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, 体面 / 體面] dignity; face (as in "losing face"); honorable; creditable; pretty
高论[gāo lùn, ㄍㄠ ㄌㄨㄣˋ, 高论 / 高論] enlightening remarks (honorific); brilliant views
尊重[zūn zhòng, ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ, 尊重] esteem; respect; to honor; to value sth
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, 名誉 / 名譽] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor)
令尊[lìng zūn, ㄌㄧㄥˋ ㄗㄨㄣ, 令尊] (honorific) your father
杏林[xìng lín, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄣˊ, 杏林] forest of apricot trees; fig. honorific term for fine doctor (cf Dr Dong Feng 董奉, 3rd century AD, asked his patients to plant apricot trees instead of paying fees); Xinglin district of Xiamen city (renamed Haicang 海沧区 in 2003)
当之无愧[dāng zhī wú kuì, ㄉㄤ ㄓ ˊ ㄎㄨㄟˋ, 当之无愧 / 當之無愧] fully deserving, without any reservations (成语 saw); entirely worthy (of a title, honor etc)
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 义无反顾 / 義無反顧] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 栄] glory; honor; flourish; prosper; variant of 榮|荣
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 荣 / 榮] glory; honor; nutritive energy (in Chinese medicine); blood; surname Rong
诚实[chéng shí, ㄔㄥˊ ㄕˊ, 诚实 / 誠實] honest; honesty; honorable; truthful
光荣[guāng róng, ㄍㄨㄤ ㄖㄨㄥˊ, 光荣 / 光榮] honor and glory
八荣八耻[bā róng bā chǐ, ㄅㄚ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄔˇ, 八荣八耻 / 八榮八恥] honors and disgraces
尊荣[zūn róng, ㄗㄨㄣ ㄖㄨㄥˊ, 尊荣 / 尊榮] honor and glory
巴尔扎克[Bā ěr zhā kè, ㄅㄚ ㄦˇ ㄓㄚ ㄎㄜˋ, 巴尔扎克 / 巴爾扎克] Honoré de Balzac
廉耻[lián chǐ, ㄌㄧㄢˊ ㄔˇ, 廉耻 / 廉恥] honor and shame; sense of honour
荣耀[róng yào, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄠˋ, 荣耀 / 榮耀] honor; glory
荣誉[róng yù, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ, 荣誉 / 榮譽] honor; emeritus
禅师[chán shī, ㄔㄢˊ ㄕ, 禅师 / 禪師] honorific title for a Buddhist monk
美称[měi chēng, ㄇㄟˇ ㄔㄥ, 美称 / 美稱] honorific; elegant form of words intended to honor or show respect
谢仪[xiè yí, ㄒㄧㄝˋ ㄧˊ, 谢仪 / 謝儀] honorarium; gift as thanks
谢礼[xiè lǐ, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˇ, 谢礼 / 謝禮] honorarium; gift as thanks
谦辞[qiān cí, ㄑㄧㄢ ㄘˊ, 谦辞 / 謙辭] humble word; term of humility; modesty language in Chinese grammar, intended to honor one's interlocutor
[gōng, ㄍㄨㄥ, 公] just; honorable (designation); public; common
借问[jiè wèn, ㄐㄧㄝˋ ㄨㄣˋ, 借问 / 借問] (honorific) May I ask?
面子[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, 面子] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder
珍重[zhēn zhòng, ㄓㄣ ㄓㄨㄥˋ, 珍重] precious; extremely valuable; (honorific) Please take good care of yourself!
功名[gōng míng, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, 功名] scholarly honor (in imperial exams); rank; achievement; fame; glory
[fǔ, ㄈㄨˇ, 府] seat of government; government repository (archive); official residence; mansion; presidential palace; (honorific) Your home; prefecture (from Tang to Qing times)
敬辞[jìng cí, ㄐㄧㄥˋ ㄘˊ, 敬辞 / 敬辭] term of respect; honorific title; honorific (in grammar)
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, 光顾 / 光顧] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment.
徽号[huī hào, ㄏㄨㄟ ㄏㄠˋ, 徽号 / 徽號] title of honor; term of respect
违和[wéi hé, ㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 违和 / 違和] unwell; indisposed; out of sorts; euphemism or honorific for ill
敬悉[jìng xī, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧ, 敬悉] (honorific) revered news; the most valuable information (in your recent letter, book etc); Thank you for your letter.
荣辱观[róng rǔ guān, ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨˇ ㄍㄨㄢ, 荣辱观 / 榮辱觀] view of honor and disgrace
光临[guāng lín, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄣˊ, 光临 / 光臨] (honorific) Welcome!; You honor us with your presence.; It is an honor to have you.

*honor* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.)
お上さん;お内儀さん;御上さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P)
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden
さん[, san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P)
せられる[, serareru] (v1,aux-v) (1) (hon) verb used as an honorific for others' actions; (aux-v,v1) (2) (hon) (See せる・4) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
になる[, ninaru] (suf) (1) becomes; will become; turns out; (2) (with "o" and masu-stem of verb) grammatical form creating an honorific verbal expression; (P)
ビーエスエーシー[, bi-esue-shi-] (n) British Sub-Aqua Club, founded 1953 (Prince Charles is honorary President); BSAC
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions
一分[いっぷん, ippun] (n) duty; honor; honour
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.)
不名誉除隊[ふめいよじょたい, fumeiyojotai] (n) (See 名誉除隊) dishonorable discharge; dishonourable discharge
不渡り[ふわたり, fuwatari] (n) non-payment; dishonouring (bill); dishonoring (bill); bouncing (cheque, check); (P)
不渡り小切手[ふわたりこぎって, fuwatarikogitte] (n) dishonored check; dishonoured cheque
不渡り手形[ふわたりてがた, fuwataritegata] (n) dishonored bill; dishonoured bill
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na,n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude
世尊[せそん, seson] (n) World-Honored One (honorific name for Gautama Buddha)
乾杯(P);乾盃(oK)[かんぱい, kanpai] (n,vs) (1) toast; drink (in celebration or in honor of something); (2) drinking one's glass dry; (int) (3) cheers; (P)
体面[たいめん, taimen] (n) honour; honor; dignity; prestige; reputation; appearances
佳作[かさく, kasaku] (n) (1) good piece of work; (2) (abbr) honourable mention (honorable); (P)
倫理規定[りんりきてい, rinrikitei] (n) code of ethics; ethical code; ethical consideration; ethical provision; ethics regulation; honor (honour) code
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
儀仗兵[ぎじょうへい, gijouhei] (n) guard of honor; guard of honour
儀礼兵[ぎれいへい, gireihei] (n) guard of honor; guard of honour
光栄[こうえい, kouei] (adj-na,n) honour; honor; glory; privilege; (P)
典侍[てんじ, tenji] (n) maid of honor; maid of honour; lady-in-waiting
内侍[ないし(ok);ないじ, naishi (ok); naiji] (n) maid of honor; maid of honour
古来[こらい, korai] (adj-no,adv,n) from time immemorial; ancient; time-honoured; time-honored; (P)
召される[めされる, mesareru] (v1,vt) (1) (hon) to do; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to buy; (5) to ride; (6) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (suf,v1) (7) (arch) (hon) honorific suffix used after the -masu stem of a verb
召す[めす, mesu] (v5s,vt) (1) (hon) to call; to invite; to send for; to summon; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to ride; (5) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (6) (See 召される・1) to do; (7) (arch) honorific suffix used after the -masu stem of a verb; (P)
嬢さん[とうさん, tousan] (n,n-suf) (1) (hon) (See お嬢さん・1) daughter (may be used a honorific after name); (2) (See お嬢さん・2) young lady (esp. of respectable upbringing) (may be used a honorific after name)
家名;科名[かめい, kamei] (n) (1) family name; house name; (2) family honour; family honor
恵比須講;恵比寿講[えびすこう, ebisukou] (n) fete in honor (honour) of Ebisu
掛け捨て[かけすて;かけずて, kakesute ; kakezute] (n) failing to honor (honour) an installment payment (instalment)
[みさお, misao] (n) chastity; fidelity; honour; honor; faith; (P)
敬い[うやまい, uyamai] (n) reverence; respect; honor; honour; veneration; esteem
[ほう, hou] (suf) (1) honorific pluralizing suffix (used only for people); (2) (also かた) around (the time that, etc.); about
末席を汚す[まっせきをけがす;ばっせきをけがす, massekiwokegasu ; bassekiwokegasu] (exp,v5s) (hum) to attend a meeting; to have the honor of being present at a meeting; to soil the lowest seat by one's presence

*honor* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพสุจริต[n. exp.] (āchīp sutja) EN: FR: profession respectable [f] ; profession honorable [f]
อปยศ[adj.] (apayot) EN: disgraceful ; degrading ; shameful ; dishonorable ; infamous FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อริยะ[adj.] (ariya) EN: honorable ; noble ; respectable ; eminent FR: noble
อริย-[pref.] (ariya-) EN: honorable ; noble ; respectable ; eminent FR: noble
บิ๊ก …[n. prop.] (Bik ...) EN: Big (+ nickname) ; [honorific name for military generals (used by media)] FR:
เฉลิมพระเกียรติ[v.] (chaloēmphra) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate FR: honorer
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige ; honour ; honor (Am.) FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
ชิงดี[v. exp.] (ching dī) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
ชิงดีชิงเด่น[v.] (chingdīchin) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
เชิงตั้งฉากปรกติ[adj.] (choēng tang) EN: orthonormal FR:
เชิดชู[v.] (choētchū) EN: praise ; honour ; honor (Am.) ; extol FR: rendre hommage ; exalter
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud ; extol ; honour ; honor (Am.) FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; complimenter ; louanger (litt.)
ได้รับเกียรติ[v. exp.] (dāi rap kīe) EN: be honoured ; be honored (Am.) FR: être honoré ; avoir l'honneur de
ด้วยเกียรติยศ[X] (dūay kīetti) EN: upon my honour ; upon my honor (Am.) FR: sur mon honneur
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์[n. exp.] (dutsadīband) EN: honorary doctorate FR: docteur honoraire [m]
ฟังก์ชันเชิงตั้งฉากปรกติ[n. exp.] (fangchan ch) EN: orthonormal functions FR: fonctions orthonormales [fpl]
ให้เกียรติ[v. exp.] (hai kīet) EN: honour ; honor (Am.) FR: honorer ; rendre hommage
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; make excuses ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
กำนัล[n.] (kamnan) EN: maid-of-honor ; lady in waiting on the queen FR: demoiselle d'honneur [f]
กาญจนาภิเษก[n.] (kānjanāphis) EN: Golden Jubilee honoring the Kings 50th year of assention to the throne FR:
แขกผู้มีเกียรติ[n. exp.] (khaēk phū m) EN: guest of honour ; guest of honor (Am.) FR: invité d'honneur [m]
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
ค่าธรรมเนียม[n.] (khāthamnīem) EN: fee ; charge ; due ; duty ; commission FR: prix [m] ; honoraires [mpl] ; droits [mpl] ; frais [mpl] ; commission [f]
ค่าทนาย[n. exp.] (khā thanāi) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees FR: honoraires d'un avocat [mpl]
ขัตติยมานะ[n.] (khattiyamān) EN: royal honour ; royal honor (Am.) FR:
ขึ้นครู[v.] (kheunkhrū) EN: perform a ceremony to honour/honor a teacher FR:
เกียรติ์[n.] (kīen) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรติ[n.] (kīet) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรตินิยม[n.] (kīetniyom) EN: honour ; honor (Am.) FR:
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง [n. exp.] (kīetniyom a) EN: first class honours ; first class honors (Am.) FR:
เกียรตินิยมอันดับสอง[n. exp.] (kīetniyom a) EN: second class honours ; second class honors (Am.) FR:
เกียรติ-[pref.] (kīetti-) EN: honour ; honor (Am.) FR: célébrité [f] ; renommée [f]
เกียรติคุณ[n.] (kīettikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour ; honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem ; credit FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f] ; crédit [m]
เกียรติศักดิ์[n.] (kīettisak) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction FR:
เกียรติยศ[n.] (kīettiyot) EN: honour ; honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity FR: honneur [m]
กีรติ[n.] (kīrati) EN: honour ; honor (Am.) ; distinction FR:
กิตติมศักดิ์[adj.] (kittimasak) EN: honorary ; glorious ; honorable FR: honoraire
กองเกียรติยศ[n.] (køngkīettiy) EN: honour guard ; honor guard (Am.) FR:
กงสุลกิตติมศักดิ์[n. exp.] (kongsun kit) EN: honorary consul FR: consul honoraire [m]

*honor* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Honorant {m}acceptor for honor
Ehreneintritt {m}act of honor
unehrenhaft {adj} | unehrenhafter | am unehrenhaftestendishonorable [Am.]; dishonourable [Br.] | more dishonourable | most dishonourable
Ehrenformation {f}guard of honour (honor [Am.])
Honorar {n}; Autorenhonorar
Honorar {n} | Honorare
Brautjungfer {f}bridesmaid; maid of honor
Trauzeugin {f}witness (at marriage ceremony); maid of honor
Orthonormalbasis {f} [math.]orthonormal basis
Orthonormalisierungsverfahren {n} [math.]orthonormalization process
orthonormal; orthonormiert {adj} [math.]orthonormal
Erfolgshonorar {n}; Leistungshonorar
Ehrenbürger {m}honorary citizen
Honorarmitarbeiter {m}honorary co-worker
Ehrenamt {n}honorary post
Ehrendoktor {m}honorary doctor
Ehrenmitglied {n}honorary member
Ehrentitel {m}honorary title

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *honor*
Back to top