ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glorious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glorious*, -glorious-

glorious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glorious (adj.) รุ่งเรือง See also: รุ่งโรจน์, เปล่งปลั่ง Syn. impressive, noble Ops. humble, ordinary
glorious (adj.) มีชื่อเสียง
English-Thai: HOPE Dictionary
glorious(กลอ'เรียส) adj. รุ่งโรจน์,มีชื่อเสียง,สวยงามมาก., See also: gloriousness n., Syn. famous,splendid
English-Thai: Nontri Dictionary
glorious(adj) มีชื่อเสียง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,สว่างจ้า,รุ่งโรจน์,เปล่งรัศมี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกียรติประวัติ (n.) glorious biography See also: prestige, renowned deed Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, เกียรติ
อับอาย (v.) be inglorious See also: incur disgrace Syn. อัปยศ, เสื่อมเสีย
เสียเกียรติ (v.) be inglorious See also: incur disgrace Syn. อัปยศ, เสื่อมเสีย, อับอาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me and to all of us.เขาจะบินเข้าไปในสายรุ้ง เป็นแสงแห่งความหวัง ในอนาคต อนาคตที่รุ่งโรจน์ ที่เป็นของคุณ
Oh, yes is a word with a glorious ring, A true, universal, euphonious thing.โอ้ใช่คือคำที่มีแหวนรุ่งโรจน์, จริงสากลสิ่งที่ไพเราะ
It's a prestigious line of work with a long and glorious tradition.มันเป็นงานที่มีเกียรติ... และประเพณีที่รุ่งโรจน์และสืบทอดมายาวนาน
It was a glorious time.ช่างเป็นช่วงเวลาอันยอดเยี่ยม
There go all of my hopes... my precious plans, my glorious dreams.นั่นคือความพยายามทุกอย่างของความหวังฉัน แผนที่มีค่าของฉัน ฝันที่แสนยิ่งใหญ่
But what a glorious end to your final crossing... if we were to get into New York on Tuesday night and surprise them all.แต่นี่เป็นเที่ยวสุดท้าย อันรุ่งโรจน์ของคุณ ถ้าเราไปถึงนิวยอร์คคืนวันอังคาร เซอร์ไพรส์ทุกๆ คน
Just one kiss could not jeopardise a glorious marriage.จูบครั้งเดียวคงไม่ทำลายการแต่งงานได้
And John Invergordon, havin' spent his last dime on his great dream, opened Krewe Island on what should have been a glorious spring day.จอห์น อินเวอร์กอร์ดอน ใช้เงินหมดตัวเพื่อสร้างฝัน... ...เปิดรีสอร์ทเกาะครูว์ ซึ่งควรจะแน่นไปด้วยแขก
Despite recent setbacks on the front and escalating hardships at home remember that nothing can dim our fervor for our glorious homeland!ซึ่งหนีสัมพันธมิตรมา เหล่าพลเรือนจงจำไว้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว เราต้องยืนหยัดร่วมกัน
And there'll be a glorious fire with toast and tea and cakes.และมันมีเตาผิงไฟที่อบอุ่น \ กับขนมปังปิ้ง ชาร้อนๆ และขนมเค้ก
Radiator Springs, the glorious jewel strung on the necklace of Route 66, the mother road!บ่อน้ำพุร้อน, อัญมณีรุ่งโรจน์ หงุดหงิดบนสร้อยคอของเส้นทาง 66 ถนนแม่!
I am filled with tears of ecstasy, for this is the most glorious day of my life!ฉันเต็มไปด้วยน้ำตา แห่งความปีติยินดี สำหรับวันนี้เป็นวันที่รุ่งโรจน์ ที่สุดในชีวิตของฉัน!

glorious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功业[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 功业 / 功業] achievement; outstanding work; glorious deed
丰功伟绩[fēng gōng wěi jì, ㄈㄥ ㄍㄨㄥ ㄨㄟˇ ㄐㄧˋ, 丰功伟绩 / 豐功偉績] glorious achievement (成语 saw)
劳动人民[láo dòng rén mín, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, 劳动人民 / 勞動人民] working people; the workers of Socialist theory or of the glorious Chinese past
[yè, ㄧㄝˋ, 烨 / 燁] blaze of fire; glorious
[xī, ㄒㄧ, 凞] bright, splendid, glorious
[yù, ㄩˋ, 煜] brilliant; glorious
[yào, ㄧㄠˋ, 曜] dazzle; glorious
[xuǎn, ㄒㄩㄢˇ, 咺] glorious; sob; weep
荣美[róng měi, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄟˇ, 荣美 / 榮美] glorious
[càn, ㄘㄢˋ, 灿 / 燦] glorious; bright; brilliant; lustrous; resplendent
壮丽[zhuàng lì, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧˋ, 壮丽 / 壯麗] magnificence; magnificent; majestic; glorious
辉煌[huī huáng, ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄤˊ, 辉煌 / 輝煌] splendid; glorious

glorious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉績[いせき, iseki] (n) glorious achievements
光輝有る[こうきある, koukiaru] (exp) brilliant; shining; splendid; glorious
大御代[おおみよ, oomiyo] (n) glorious reign of the Emperor
散華[さんげ, sange] (n,vs) falling as flowers do; dying a glorious death
昭代[しょうだい, shoudai] (n) glorious reign; enlightened era
栄え有る;栄えある[はえある, haearu] (adj-f) splendid; glorious
死に花[しにばな, shinibana] (n) a blooming cut flower; glorious death
赫々;赫赫;嚇嚇;嚇々[かくかく;かっかく, kakukaku ; kakkaku] (adj-t,adv-to) brilliant; bright; glorious
鴻業;洪業[こうぎょう, kougyou] (n) glorious achievement
輝かしい(P);耀かしい;赫かしい;輝やかしい(io)[かがやかしい, kagayakashii] (adj-i) brilliant; glorious; glittering; bright; splendid (e.g. achievement, success); promising (e.g. future); (P)

glorious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บวร[n.] (bøwøn = bøw) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme ; splendid FR: suprême ; supérieur ; sublime ; excellent ; parfait ; glorieux
บวรพุทธศาสนา[n. exp.] (bøwøn Phutt) EN: the glorious creed of Buddhism ; the glorious religion of Buddhism FR:
ชวลิต[adj.] (chawalit) EN: resplendent ; glorious FR:
เกียรติประวัติ[n.] (kīettiprawa) EN: glorious biography ; prestige ; renowned deed FR:
กิตติมศักดิ์[adj.] (kittimasak) EN: honorary ; glorious ; honorable FR: honoraire
ล้ำเลิศ[adj.] (lamloēt) EN: superior ; excellent ; surpassing ; superb ; glorious FR:
ภัทระ[adj.] (phatthra) EN: magnificent ; glorious ; auspicious FR:
ภัทร-[pref.] (phatthra-) EN: magnificent ; glorious ; auspicious FR:
ภัทระ[adj.] (phatthra) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious FR: bon ; beau ; charmant
ภัทร-[pref.] (phatthra-) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious FR: bon ; beau ; charmant
ประเสริฐ[adj.] (prasoēt) EN: excellent ; glorious ; sublime ; superb ; outstanding ; fine ; splendid ; noble FR: précieux ; estimé
รุ่งเรือง[adj.] (rungreūang) EN: brilliant ; glorious ; prosperous ; flourishing ; thriving FR: prospère ; glorieux ; glorieuse [f] ; florissant
วร-[pref.] (wøra- ; war) EN: highest ; glorious ; best ; excellent ; superb FR:
กระจ่างแจ้ง[adj.] (krajāngjaēn) EN: bright ; gloriously ; clear FR:
งามหน้า[v.] (ngāmnā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious FR:
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vainglorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited FR: arrogant ; insolent
เย่อหยิ่ง[adj.] (yoēying) EN: arrogant ; haughty ; vain ; vainglorious ; conceited FR: dédaigneux ; méprisant ; orgueilleux

glorious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glorreich; prächtig {adj} | glorreicher | am glorreichstenglorious | more glorious | most glorious
unrühmlich {adj} | unrühmlicher | am unrühmlichsteninglorious | more inglorious | most inglorious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glorious
Back to top