ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unethical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unethical*, -unethical-

unethical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unethical (adj.) ซึ่งผิดศีลธรรมจรรยา See also: ซึ่งไม่มีจรรยา, ซึ่งไร้จรรยาบรรณ Syn. immoral, base Ops. ethical
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I figure it's kind of unethical to listen in to my family and my friends, my boss.ว่าฉันไม่ควรอ่านใจคนในครอบครัว เพื่อน หรือว่าเจ้านาย
Thankfully, Morgan is too cheap and unethical to pay for his own video game entertainment.ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่ง, มอร์แกน ที่ขี้เหนียวและไร้ศีลธรรม ที่จะจ่ายเงินค่าวีดิโอเกม
It is clearly unethical to vandalize intellectual property!เป็นไม่เป็นตามหลักจรรยาชัดเจน ในการทำลายทรัพย์สินของรัฐในทรัพย์สินทางปัญญา
Jack Bauer's rationalization for every unethical action he takes.เป็นเหตุผลของแจ็ค ในทุกๆ การกระทำของเค้าที่ผิดศีลธรรม
The wife hired The sleaziest, most unethical divorce lawyer in town.ก็ฝ่ายภรรยาจ้างทนายที่สกปรก ไร้คุณธรรมที่สุดในเมืองนะสิ ใคร
It was unethical and a breach of insurance law.มันผิดจรรยาบรรณและฝ่าฝืนกฏกฎหมายประกัน
Highly unethical for an astrophysicist.สำหรับนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์
It's unethical and predictable.มันผิดจรรยาบรรณ และไม่ดีอย่าทำ
...misallocated funds, unethical testing, unauthorized and off-the-books facilities, as well as dangerous and unsound invest...กองทุนรวมที่โยกย้ายผิดไป การทดสอบศีลธรรมจรรยา ไม่ได้รับอนุญาตและอยู่นอกบัญชี เครื่องอำนวยความสะดวก
I can only conclude... that high-level individuals or groups within Wayne Enterprises have colluded in corruption, bribery, racketeering, and unethical medical research.ผมเพียงสรุปเท่านั้น กลุ่มคนระดับสูง อยู่ในเวย์น เอ็นเตอร์ไพรส์ สมรู้ร่วมคิด
If we allow that to happen, it is deeply unethical.ถ้าเราอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้น มันก็จะเป็นความไม่มีจริยธรรมอย่างที่สุด
At least you're ethically unethical.อย่างน้อยคุณก็มีจรรณยาบรรณกับการไม่มีจรรณยาบรรณ

unethical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三百代言[さんびゃくだいげん, sanbyakudaigen] (n) (1) (derog) pettifogging lawyer; unscrupulous or unethical lawyer; shyster; (2) casuist; sophist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unethical
Back to top