ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fame

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fame*, -fame-

fame ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fame (n.) ชื่อเสียง See also: กิตติศัพท์, ความเลื่องลือ Syn. renown, repute, reputation Ops. lowliness, oblivion, unimportance
famed (adj.) ซึ่งมีชื่อเสียง See also: ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างมาก Syn. renowned
English-Thai: HOPE Dictionary
fame(เฟม) n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติยศ,เกียรติคุณ,ศักดิ์ศรี,ข่าวลือ,การเล่าลือ. vt. ทำให้มีชี่อเสียง,เลื่องลือ.
famed(เฟมดฺ) adj. มีชื่อเสียง,โด่งดัง
English-Thai: Nontri Dictionary
fame(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติศักดิ์,ศักดิ์ศรี
famed(adj) โด่งดัง,มีชื่อเสียง,เลื่องชื่อ,เป็นที่รู้จัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กิตติศัพท์ (n.) fame See also: prestige, rumour, renown, report Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงสรรเสริญ, เสียงเล่าลือ, เสียงยกย่อง
ความเด่นดัง (n.) fame See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation Syn. ความเด่น, ความดัง
ชื่อเสียง (n.) fame See also: reputation, name, prestige, renown, popularity Syn. เกียรติศักดิ์, กิตติศัพท์, ความโด่งดัง, ความเด่น
เกียรติ (n.) fame See also: prestige, honour, honor, glory, reputation, dignity Syn. เกียรติยศ
เสียงยกย่อง (n.) fame See also: prestige, rumour, renown, report Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงสรรเสริญ, เสียงเล่าลือ
เสียงสรรเสริญ (n.) fame See also: prestige, rumour, renown, report Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงเล่าลือ, เสียงยกย่อง
เสียงเล่าลือ (n.) fame See also: prestige, rumour, renown, report Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงสรรเสริญ, เสียงยกย่อง
กระจายข่าว (v.) defame See also: condemn publicly, publicize, propagate Syn. แพร่ข่าว, ประจาน, ป่าวร้อง
กลั่นแกล้ง (v.) defame See also: persecute, treat somebody badly, slander, libel Syn. แกล้ง
ซึมลึก (v.) embed one´s fame See also: deeply penetrate
ทับถม (v.) defame See also: incriminate, criticize, defame, slander Syn. ซ้ำเติม
นินทา (v.) defame See also: slander, frame, malign Syn. ว่าร้าย, ให้ร้าย
ประจาน (v.) defame See also: condemn publicly, publicize, propagate Syn. กระจายข่าว, แพร่ข่าว, ป่าวร้อง
ป้ายร้าย (v.) defame See also: malign, slander, smear, vilify, abuse Syn. ป้ายสี, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ความ, ใส่ร้าย
วางเพลิง (v.) defame See also: slander, frame, malign Syn. ว่าร้าย, ให้ร้าย, นินทา
สร้างชื่อ (v.) make fame See also: make reputation, mark special recognition afford
สร้างชื่อเสียง (v.) make fame See also: make reputation, mark special recognition afford Syn. สร้างชื่อ
อับอาย (adj.) defamed See also: shameful, disgraceful, ignominious Syn. ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู
อัปยศ (adj.) defamed See also: shameful, disgraceful, ignominious Syn. อับอาย, ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู
เสียยี่ห้อ (v.) lose one´s fame; lose one´s brand See also: damage one´s brand, damage one´s fame
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย
The fame and praiseชื่อเสียง และคำสรรเสริญ
Now the person to do so will not only be in my good graces... but also go on to fame and fortune... by having their accomplishment recorded and their name printed... in the auspicious M.I.T. Tech.คนที่แก้ได้นอกจากจะได้ Aในวิชานี้แล้ว ยังจะโชคดีได้เป็นคนดัง เพราะ ผลงานเขาจะได้รับการบันทึก
I can tell you how to bottle fame brew glory and even put a stopper in death.ฉันจะสอนให้เธอสร้างความโด่งดัง กลั่นความรุ่งโรจน์ และแม้แต่สกัดความตายได้
Clearly, fame isn't everything is it, Mr. Potter?เห็นชัดว่า ชื่อเสียงไม่ช่วยอะไรเลย ใช่มั้ย คุณพอตเตอร์
And I'm not in it for fame or money or anything like that.ผมไม่ได้เข้าทีมเพื่อหวังชื่อเสียงเงินทอง
I don't have a problem with football. It's fame I have a problem with.ฉันไม่ได้เกลียดฟุตบอลนะ ที่เกลียดคือชื่อเสียง
And he blew a big hole in Jock's plans for fame and Jimmy's for fortune.จ็อควางแผนการเพื่อสร้างชื่อเสียง และเงินทองสำหรับจิมมี่
And every detail we unearth about your Hall of Fame psychopath husband...และทุกๆรายละเอียด เราขุดคุ้ย เกี่ยวกับความโรคจิตที่เป็นส่วนนึงของสามีคุณ
But what made you exceptional, they said, was that you were a person who had achieved great fame without possessing any discernible quality.แต่อะไรกันล่ะที่ทำให้คุณดูต่างไป คือคุณเป็นคนที่มองหาเป้า และก็ประสบความสำเร็จ โดยมีกระบวนการที่ทรงคุณภาพมาก
# The fame and the fortune and moreชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ และอย่างอื่น
# The fame and the fortune and moreการมีชื่อเสียง ทรัพย์สมบัติ และอื่นๆ

fame ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名利[míng lì, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 名利] fame and profit
威名[wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ, 威名] fame for fighting prowess; military glory
名噪一时[míng zào yī shí, ㄇㄧㄥˊ ㄗㄠˋ ㄧ ㄕˊ, 名噪一时 / 名噪一時] to achieve fame among one's contemporaries (成语 saw); temporary or local celebrity
功名利禄[gōng míng lì lù, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄌㄨˋ, 功名利禄 / 功名利祿] position and wealth (成语 saw); rank, fame and fortune
钻营[zuān yíng, ㄗㄨㄢ ˊ, 钻营 / 鑽營] toadying for personal gain; to curry favor; to drill a way through to fame and profit
[dǐ, ㄉㄧˇ, 诋 / 詆] defame; to slander
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, 毁 / 譭] defame; to slander
丑化[chǒu huà, ㄔㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, 丑化 / 醜化] defame; libel; to defile; to smear; to vilify
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, 名誉 / 名譽] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor)
美誉[měi yù, ㄇㄟˇ ㄩˋ, 美誉 / 美譽] fame; good reputation; famous for sth
声誉[shēng yù, ㄕㄥ ㄩˋ, 声誉 / 聲譽] fame
谗佞[chán nìng, ㄔㄢˊ ㄋㄧㄥˋ, 谗佞 / 讒佞] to defame one person while flattering another; a slandering toady
谗谄[chán chǎn, ㄔㄢˊ ㄔㄢˇ, 谗谄 / 讒諂] to defame one person while flattering another; a slandering toady
虚誉[xū yù, ㄒㄩ ㄩˋ, 虚誉 / 虛譽] imaginary reputation; empty fame
功名[gōng míng, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, 功名] scholarly honor (in imperial exams); rank; achievement; fame; glory
[chán, ㄔㄢˊ, 谗 / 讒] slander; defame; misrepresent; to speak maliciously
[wén, ㄨㄣˊ, 闻 / 聞] to hear; news; well-known; famous; reputation; fame; to smell; to sniff at; surname Wen
传名[chuán míng, ㄔㄨㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, 传名 / 傳名] spreading fame

fame ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出世作[しゅっせさく, shussesaku] (n) work of art or literature that brings fame
親の七光;親の七光り[おやのななひかり, oyanonanahikari] (exp) capitalizing on the fame of a parent; riding a parent's coat-tails
馨香[けいこう, keikou] (n) (1) fragrance; perfume; aroma; (2) honor; honour; fame
バッファメモリ[, baffamemori] (n) {comp} buffer memory
名をはせる;名を馳せる[なをはせる, nawohaseru] (exp,v1) (See 馳せる・3) to win fame; to be widely-known; to be well known; to make a name for oneself
名前を馳せる[なまえをはせる, namaewohaseru] (v1) to win fame; to make a name for oneself
威名[いめい, imei] (n) fame; prestige
才名[さいめい, saimei] (n) fame; reputation for ability
栄達[えいたつ, eitatsu] (n,vs) fame; distinction; rise; advancement
英名[えいめい, eimei] (n) (1) fame; glory; reputation; (2) English name of plants and animals
通り[どおり, doori] (n-adv,n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P)
[おと(P);ね(P);おん(P), oto (P); ne (P); on (P)] (n,n-suf) (1) sound; noise; report; (2) note (music); (3) (おと only) fame; (4) (おん only) (See 訓・くん) Chinese-derived character reading; (P)
高名[こうめい(P);こうみょう, koumei (P); koumyou] (adj-na,n,adj-no) fame; renown; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バッファメモリ[ばっふぁめもり, baffamemori] buffer memory

fame ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige ; honour ; honor (Am.) FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
ชื่อเสียงไม่ดี[n. exp.] (cheūsīeng m) EN: bad reputation ; ill fame FR: mauvaise réputation [f] ; piètre réputation [f]
เกียรติ์[n.] (kīen) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรติ[n.] (kīet) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรติยศ[n.] (kīettiyot) EN: honour ; honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity FR: honneur [m]
กิตติคุณ[n.] (kittikhun) EN: glory ; prestige ; fame ; renown ; good reputation ; good name ; virtue ; goodwill FR: prestige [m]
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: renown ; reputation ; fame ; prestige ; praise FR: réputation [f]
กฤตยา[n.] (krittayā) EN: fame FR:
มีชื่อเสียงในทางไม่ดี[adj.] (mīcheūsīeng) EN: notorious FR: mal famé ; malfamé
ภัค[n.] (phak) EN: fame FR:
ศักดิ์ศรี[n.] (saksī) EN: honour ; honor (Am.) ; glory ; fame ; renown ; dignity ; prestige FR: prestige [m] ; dignité [f]
ศรี[n.] (sī) EN: glory ; honour ; honor (Am.) ; splendour ; magnificence ; fame ; majesty FR: gloire [m] ; honneur [m] ; célébrité [f] ; renommée [f]
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
บนฝ่ามือ[X] (bon fāmeū) EN: FR: dans la paume de la main
ชื่อดัง[adj.] (cheū dang) EN: famous ; well-known ; renowned ; famed FR: célèbre ; renommé ; réputé ; de renom
โด่งดัง[adj.] (dōngdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse FR: calomnier ; diffamer
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: be popular ; be famed ; be renowned ; be famous FR:
ฮือฮา[adj.] (heūhā) EN: popular ; famed ; renowned ; famous FR: populaire ; connu
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished FR: être affamé ; crever de faim (fam.) ; avoir très faim ; avoir l'estomac dans les talons ; avoir une faim de loup
หิวเต็มแก่[adj.] (hiū tem kaē) EN: starved FR: affamé
ครหา[v.] (kharahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; désapprouver ; diffamer
ครหา[v.] (khørahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
กลั่นแกล้ง[v.] (klanklaēng) EN: defame ; persecute ; treat somebody badly ; provoke FR:
กลั่นแกล้งลับหลัง[v. exp.] (klanklaēng ) EN: efame someone behind his back FR:
เลว[adj.] (lēo) EN: bad ; evil ; vile ; wicked ; base FR: mauvais ; vilain ; vil ; infâme ; méchant
เลื่องชื่อ[adj.] (leūang cheū) EN: famous ; celebrated ; renowned FR: célèbre ; réputé ; fameux
เลื่องชื่อระบือนาม[adj.] (leūang cheū) EN: famous ; renowned ; widely known ; popular FR: célèbre ; réputé ; fameux
ลือชื่อ[adj.] (leū cheū) EN: famous ; well-known ; renowned ; celebrated ; eminent FR: célèbre ; réputé ; fameux ; éminent
มีชื่อเสียง[adj.] (mīcheūsīeng) EN: famous ; prominent ; well known ; popular ; renowned ; prestigious ; famed ; distinguished FR: célèbre ; renommé ; réputé ; éminent ; prestigieux ; distingué ; fameux ; marquant
หมิ่น[v.] (min) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace ; look down (on) ; disparage FR: diffamer ; insulter ; humilier
หมิ่นประมาท[v.] (minpramāt) EN: libel ; calumniate ; defame ; slander FR: dénigrer ; diffamer ; calomnier
งั้น ๆ = งั้นๆ[adj.] (ngan-ngan) EN: so and so ; so-so FR: pas fameux ; pas vraiment extraordinaire ; médiocre
ป้ายสี[v.] (pāisī) EN: smear ; slander ; defame FR:
เป็นเลิศ[adj.] (pen loēt) EN: excellent ; superb; brilliant FR: excellent ; superbe ; fameux
พลิกฝ่ามือ[adv.] (phlik fāmeū) EN: with the flip of the hand ; suddenly FR:
โพนทะนา[v.] (phōnthanā) EN: condemn publicly ; defame ; publicize ; propagate ; calumniate ; malign ; criticize FR: condamner publiquement ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue
ประจาน[v.] (prajān) EN: defame ; humiliate publicly ; disgrace ; shame ; hold up to ridicule ; hold up to contempt ; dishonour openly = dishonor openly (Am.) FR: bafouer ; blâmer ; humilier
เปรต[n.] (prēt) EN: hungry ghost ; demon ; pretah FR: démon affamé [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fame
Back to top