ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*grow*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grow, -grow-

*grow* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
full-grown (adj.) เจริญเติบโตเต็มที่ See also: ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ Syn. adult, grown-up, mature
grow (vi.) เติบโต See also: เจริญเติบโต, งอกงาม Syn. increase, thrive
grow (vi.) พัฒนา See also: แผ่ขยาย Syn. chang to, develop into
grow (vt.) ปลูก See also: เพาะ, เลี้ยง Syn. plant, nurture, nurse Ops. harm, impede
grow (vt.) ทำให้เจริญเติบโต See also: ทำให้งอกงาม, ทำให้เป็นผู้ใหญ่, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้โตขึ้น
grow apace (phrv.) เติบโตอย่างรวดเร็ว See also: โตเร็ว, เจริญเร็ว
grow apart (phrv.) เติบโตกันไปคนละทาง Ops. grow together
grow apart (phrv.) แยกทางกัน See also: สวนทางกัน Ops. grow together
grow away from (phrv.) เติบโตห่างจาก
grow away from (phrv.) เลิกคบหากับ
grow back (phrv.) ปลูกคืน Syn. grow in
grow dark (vi.) ค่อยๆ มืดมัว Syn. become dark, overcloud
grow down (phrv.) เติบโตขึ้น Syn. grow up
grow down (phrv.) สั้นไป See also: เตี้ยไป
grow famous (vi.) ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นทางการ) See also: ถึง Syn. achieve success
grow from (phrv.) ปลูกจาก See also: เติบโตจาก Syn. grow into, grow out of
grow from (phrv.) พัฒนาจาก See also: เป็นผลมาจาก
grow in (phrv.) ยาวออกมา See also: งอกออกมา, โตออกมา Syn. grow out
grow in (phrv.) สร้างขึ้นใหม่
grow in (phrv.) พัฒนา (ความสามารถ) See also: ขยาย, ได้รับมากขึ้น
grow into (phrv.) เจริญเติบโตมากขึ้น See also: ใหญ่โตมากขึ้น, เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น Syn. grow from, grow out of
grow into (phrv.) โตเกินกว่าจะใส่เสื้อผ้าได้
grow into (phrv.) โตขึ้น See also: ใหญ่ขึ้น
grow into (phrv.) คุ้นเคยกับ See also: เคยชินกับ
grow on (phrv.) เลื้อยอยู่ตาม See also: (พืชผักผลไม้)เกาะหรือขึ้นอยู่ตาม Syn. grow upon
grow on (phrv.) ค่อยๆชอบมากขึ้น
grow on (phrv.) กลายเป็นนิสัย
grow out (phrv.) งอกออกมา See also: โตออกมา Syn. grow in
grow out of (phrv.) งอกออกมาจาก See also: ยื่นออกมาจาก, เติบโตออกมาจาก Syn. grow from, grow into
grow out of (phrv.) พัฒนามาจาก Syn. arise from
grow out of (phrv.) โตเกินกว่าจะใส่ได้ (เสื้อผ้า)
grow out of (phrv.) มีเหตุผลหรือเเก่เกินกว่าจะชอบ (บางสิ่ง)
grow over (phrv.) ปกคลุม (สถานที่) ไปด้วยต้นไม้
grow over (phrv.) ทำให้ปกคลุม (บางสิ่ง) ด้วยบางสิ่งที่กำลังเติบโต
grow quickly (vi.) กระจายอย่างรวดเร็ว See also: เกิดขึ้นมากมาย, ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด, ขยายอย่างรวดเร็ว Syn. spread rapidly
grow roots (vi.) หยั่งราก See also: งอกราก
grow roots (vt.) หยั่งราก See also: งอกราก
grow together (phrv.) ปลูกไว้ใกล้กัน See also: ปลูกเอาไว้ที่เดียวกัน
grow together (phrv.) ใหญ่โตขึ้นเพื่อมารวมกัน
grow together (phrv.) พัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น Ops. grow apart
English-Thai: HOPE Dictionary
grow(โกร) vi.,vt. (ทำให้) เจริญ,เจริญงอกงาม,งอกขึ้น,ผุดขึ้น,เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น., Syn. increase,thrive,cultivate ###A. decrease,fail
grower(โกร'เออะ) n. ผู้ปลูก,ผู้เติบโต,สิ่งที่เติบโต
ingrowing(อิน'โกรอิง) adj. ซึ่งงอกเข้าไปในเนื้อ,ซึ่งงอกเข้าข้างใน,ซึ่งเกิดเข้าข้างใน
growl(โกรล) v. คำราม,บ่นด้วยความโกรธ., See also: growlingly adv., Syn. snarl,grumble
growler(โกร'เลอะ) n. ผู้คำราม,สิ่งที่คำราม,สัตว์ที่คำราม
grown(โกรน) adj. เจริญเติบโต,เป็นผู้ใหญ่
grown-up(โกรน'อัพ) adj. โตเต็มที่,เป็นผู้ใหญ่, See also: grown-upness n., Syn. adult
growth(โกรธ) n. การเจริญเติบโต,สิ่งที่เจริญเติบโตแล้ว,สิ่งที่งอกขึ้น,เนื้องอก,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา adj. ซึ่งเจริญเติบโต, Syn. development,increase,product
growth hormoneเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต และเกี่ยวข้องกับขบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย
ingrown(อิน'โกรน) adj. ซึ่งงอกเข้าไปในเนื้อ,ซึ่งเกิดเข้าข้างใน
ingrowth(อิน'โกรธ) n. การงอกเข้าข้างใน,สิ่งที่เกิดจากการงอกเข้าข้างใน
outgrow(เอาทฺ'โกร) vt. เจริญเติบโตเร็วกว่า,โตพ้น. vi. โตเกิน,โตพ้น,ปะทุ,โผล่,แตกกิ่งก้านสาขา,งอก
outgrowth(เอาทฺ'โกรธ) n. การเจริญเติบโต,การแตกกิ่งก้านสาขา,ผลเพิ่มเติม,ผลพลอยได้,เนื้องอก,ปุ่ม,ตุ่ม,กิ่งก้าน,สาขา,ส่วนงอก
overgrow(โอ'เวอะโกร) vt.,vi. ขึ้นมากเกินไป,ขึ้นปกคลุมมากเกินไป,โตใหญ่เกินไป., See also: overgrowth n.
undergrowth(อัน'เดอะโกรธ) n. พุ่มไม้,ต้นไม้ขนาดเล็ก ,การเจริญเติบโตไม่เต็มที่,ขนสั้นหนานิ่มที่ขึ้นอยู่ใต้ขนหยาบยาวของสัตว์, Syn. underbrush
winegrower(ไวน์'โกรเออะ) n. ผู้ปลูกองุ่น,ผู้กลั่นเหล้าองุ่น, See also: winegrowing n.
woolgrower(วูล'โกรเออะ) n. ผู้เลี้ยงแกะหรือสัตว์อื่นเพื่อเอาขนมาทำประโยชน์, See also: woolgrowing n., Syn. wool-grower
English-Thai: Nontri Dictionary
grow(vi,vt) เติบโต,ขึ้น,เจริญเติบโต,งอกงาม,ผุดขึ้น,ปลูก,เพาะปลูก
growl(n) เสียงคำราม,การคำราม
grown(vt) pp ของ grow
GROWN-grown-up(adj) โตเต็มที่,โตเป็นผู้ใหญ่,เติบโต,เติบใหญ่
growth(n) ความเจริญงอกงาม,ความเจริญ,ความเจริญเติบโต
outgrow(vt) โตเกินกว่า,โตขึ้น,โตเร็วกว่า
outgrowth(n) การเติบโต,เนื้องอก,ปุ่ม,กิ่งก้านสาขา,ผลพลอยได้
overgrow(vi,vt) ขึ้นอยู่ทั่ว,ขึ้นปกคลุม,โตเร็ว,งอกเร็ว
undergrowth(n) พุ่มไม้,พง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
growthการเติบโต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ingrowing nail; nail, ingrown; onyxisเล็บขบ, เล็บคุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ingrown meanderทางน้ำโค้งตวัดงอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
interpositional growth; intrusive growthการเติบโตแทรกระหว่างเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
intrusive growth; interpositional growthการเติบโตแทรกระหว่างเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
logistic law of growthกฎการเติบโตตามทรัพยากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
overgrowthการงอกเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Banana growersผู้ปลูกกล้วย [TU Subject Heading]
Growเจริญ [การแพทย์]
Growers, Slowกลุ่มงอกช้า [การแพทย์]
Grown Heelความยาวทั้งตัว [การแพทย์]
Growthการเจริญเติบโต [TU Subject Heading]
Growth hormoneฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต [TU Subject Heading]
ingrown meanderingrown meander, ทางน้ำโค้งตวัดต่างลาด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Ingrowthฝังตัว [การแพทย์]
Orange growersผู้ปลูกส้ม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การช่วยกัน (n.) gathering for growing rice See also: getting the help of one´s friends neighbours, gathering to help at harvest time
การลงแขก (n.) gathering for growing rice See also: getting the help of one´s friends neighbours, gathering to help at harvest time Syn. การช่วยกัน
ลูกข้าว (n.) second ear of paddy growing from a reaped rice plant See also: rice stalks from the stumps of reaped rice
เบญจพรรณ (n.) different kinds of trees grown in the same place Syn. ป่าเบญจพรรณ
grew (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา grow
outgrew (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ outgrow
outgrown (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ outgrow
overgrew (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ overgrow
overgrew (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ overgrow
overgrown (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ overgrow
overgrown (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ overgrow
การขยายตัว (n.) growth See also: development, extension, augmentation, enlargement, advancement Syn. การเจริญเติบโต, ความเจริญ Ops. ความคงที่, ความถดถอย
การขยายใหญ่ (n.) growth See also: expansion, extension, development
การเจริญเติบโต (n.) growth Syn. การเติบโต
การเติบโต (n.) growth
การเติบใหญ่ (n.) growth See also: expansion, extension, development Syn. การขยายใหญ่
ขยาย (v.) grow See also: increase, expand, extend, develop, enlarge Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่มพูน, เพิ่มปริมาณ, พัฒนา Ops. ลดลง, น้อยลง, ลดปริมาณลง
ข้าวหนัก (n.) slow-growing rice See also: late rice
ขึ้น (v.) grow Ops. ตาย
ขู่คำราม (v.) growl See also: roar, snarl, grumble, bellow, bluster
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
I watch her grow in the pictures you sentฉันเฝ้าดูเธอเติบโตขึ้นจากภาพที่คุณส่งมา
From now on we'll grow old togetherจากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน
Now he wants to grow a beardตอนนี้เขาอยากไว้หนวด
You acted like a grown upคุณทำตัวเป็นผู้ใหญ่
What'll you be when you grow up?ลูกโตขึ้นจะเป็นอะไร
Look who's all grown up now?ดูสิว่าใครกันที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนี้
I am entirely grown upฉันเติบโตเต็มที่แล้ว
Don't worry so much just grow up normally, okay?อย่าไปกังวลอะไรให้มากนัก แค่เติบโตขึ้นมาอย่างปกติเท่านั้น โอเคนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't let the wish grow cold!อย่าปล่อยให้ความปรารถนา เติบโตเย็น!
I wonder why women never grow whiskers.ฉันสงสัยว่า ฉันมีเคราตั้งแต่เมื่อไหร่
Wonderful green fields, and they grow apples and grapes.มีท้องทุ่งสีเขียว และมีต้นแอปเปิล กับองุ่น
And when you are growing too old, you will make good... firewood!และเมื่อคุณมีการเจริญเติบโต เก่าเกินไป คุณจะทำฟืนที่ดี!
You see, Pinocchio, a lie keeps growing and growing... until it's as plain as the nose on your face.คุณจะเห็น ปิโนคีโอ, โกหกทำให้การเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตจนกว่าจะ เป็นธรรมดาจมูกบนใบหน้า ของคุณ
It's a pity you have to grow up.น่าเสียดายที่คุณต้องเติบโต
Oh, she played the game brilliantly, but after a while, she began to grow careless.โอ้ หล่อนเล่นเกมได้เก่งกาจนัก เเต่ไม่นานหล่อนก็เริ่มจะไม่ระมัดระวัง
It ought to give you the thrill of your life, Max, to watch my son grow bigger day by day and to know that when you die, Manderley will be his. ""ที่ต้องคอยเฝ้ามองลูกชายของฉัน เติบโตขึ้นทุกวัน และเมื่อคุณตายไป..." "เเมนเดอเลย์ก็จะตกเป็นของเขา"
In a few hours, you've grown so much older.เพียงไม่กี่ชั่วโมง คุณแก่ขึ้นมาก
You know, you've grown up a bit since I last saw you. It's no wonder...คุณโตขึ้นนะหลังจากที่ผมเห็นคุณครั้งสุดท้าย
Yes, the growth was deep-rooted. An operation would have been no earthly use at all.ครับมะเร็งลุกลามไปมากแล้ว ต่อให้ผ่าตัดก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้
Asking grown-up people to believe that kind of jazz.ขอให้คนโตขึ้นจะเชื่อว่าชนิดของดนตรีแจ๊สที่

*grow* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腋芽[yè yá, ㄧㄝˋ ㄧㄚˊ, 腋芽] axillary bud; bud growing from axil of plant
菜牛[cài niú, ㄘㄞˋ ㄋㄧㄡˊ, 菜牛] beef cattle (grown for meat)
水横枝[shuǐ héng zhī, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄥˊ ㄓ, 水横枝 / 水橫枝] cape jasmine (Gardenia jasminoides), esp. grown as bonsai
[zhǎng, ㄓㄤˇ, 长 / 長] chief; head; elder; to grow; to develop
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, 方兴未艾 / 方興未艾] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong
茂密[mào mì, ㄇㄠˋ ㄇㄧˋ, 茂密] dense (of plant growth); lush
发展[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, 发展 / 發展] development; growth; to develop; to grow; to expand
曼陀罗[màn tuó luó, ㄇㄢˋ ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, 曼陀罗 / 曼陀羅] flower of north India (Datura stramonium, Sanskrit: mandara), considered sacred and grown in temples, similar to belladonna
产粮区[chǎn liáng qū, ㄔㄢˇ ㄌㄧㄤˊ ㄑㄩ, 产粮区 / 產糧區] food growing area
[jiān, ㄐㄧㄢ, 豜] fully grown pig; 3-year old pig
[bǐ, ㄅㄧˇ, 秕] grain not fully grown; husks; withered grain; unripe grain
刺激素[cì jī sù, ㄘˋ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, 刺激素] growth hormone
丛生[cóng shēng, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄥ, 丛生 / 叢生] growing as a thicket; overgrown; breaking out everywhere (of disease, social disorder etc)
咆哮[páo xiāo, ㄆㄠˊ ㄒㄧㄠ, 咆哮] growl; roar
增殖[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, 增殖] growth; increase
增长[zēng zhǎng, ㄗㄥ ㄓㄤˇ, 增长 / 增長] grow; increase
增长率[zēng zhǎng lǜ, ㄗㄥ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ, 增长率 / 增長率] growth rate
年轮[nián lún, ㄋㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˊ, 年轮 / 年輪] growth ring
成长率[chéng zhǎng lǜ, ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ, 成长率 / 成長率] growth rate
[zhí, ㄓˊ, 殖] grow; reproduce
长出[zhǎng chū, ㄓㄤˇ ㄔㄨ, 长出 / 長出] grow out; bring forth
盆栽[pén zāi, ㄆㄣˊ ㄗㄞ, 盆栽] growing plants in pots; Japanese: bonsai
养花[yǎng huā, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚ, 养花 / 養花] growing flowers
生长激素[shēng zhǎng jī sù, ㄕㄥ ㄓㄤˇ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, 生长激素 / 生長激素] growth hormone
发育[fā yù, ㄈㄚ ㄩˋ, 发育 / 發育] growth; development
青稞[qīng kē, ㄑㄧㄥ ㄎㄜ, 青稞] highland barley (grown in Tibet and Qinghai); qingke barley
土生土长[tǔ shēng tǔ zhǎng, ㄊㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄨˇ ㄓㄤˇ, 土生土长 / 土生土長] home grown; indigenous; native born and bred
[sēn, ㄙㄣ, 椮 / 槮] lush growth (trees); fishing using bundled wood (archaic)
中国产[Zhōng guó chǎn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄢˇ, 中国产 / 中國產] made in China; home-grown (talent)
蓬乱[péng luàn, ㄆㄥˊ ㄌㄨㄢˋ, 蓬乱 / 蓬亂] matted (of straw or hair); unkempt; overgrown; scraggly; thatch
混交[hùn jiāo, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧㄠ, 混交] mixed (growth of wood)
农桑[nóng sāng, ㄋㄨㄥˊ ㄙㄤ, 农桑 / 農桑] mulberry farming; to grow mulberry for sericulture
增多[zēng duō, ㄗㄥ ㄉㄨㄛ, 增多] to increase; to grow in number
蓬蓬[péng péng, ㄆㄥˊ ㄆㄥˊ, 蓬蓬] overgrown; unkempt
蓬门筚户[péng mén bì hù, ㄆㄥˊ ㄇㄣˊ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 蓬门筚户 / 蓬門篳戶] overgrown gate, wicker windows (成语 saw); poor person's house; humble home
蓬门荜户[péng mén bì hù, ㄆㄥˊ ㄇㄣˊ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 蓬门荜户 / 蓬門蓽戶] overgrown gate, wicker windows (成语 saw); poor person's house; humble home
[wú, ˊ, 芜 / 蕪] overgrown with weeds
快速发展[kuài sù fā zhǎn, ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, 快速发展 / 快速發展] rapid growth; rapid expansion
勃兴[bó xīng, ㄅㄛˊ ㄒㄧㄥ, 勃兴 / 勃興] rise suddenly; grow vigorously
[mǎng, ㄇㄤˇ, 莽] thick weeds; luxuriant growth; Illicium anisatum, a shrub with poisonous leaves; impertinent

*grow* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary
うなり声;唸り声[うなりごえ, unarigoe] (n) (1) roar; growl; (2) groan; moan
エピタキシー[, epitakishi-] (n) (See エピタキシャル成長) epitaxy; epitaxial growth
エピタキシャル成長[エピタキシャルせいちょう, epitakisharu seichou] (n) (See エピタキシー) epitaxial growth; epitaxy
オーキシン[, o-kishin] (n) auxin (plant growth hormone)
オヤジ化[オヤジか, oyaji ka] (exp) (sl) growing old
グーグー;ぐーぐー[, gu-gu-; gu-gu-] (adv,adv-to,vs) (1) snoring; (2) growling (low rumbling sound)
グロースリセッション[, guro-surisesshon] (n) growth recession
ゼロ成長[ゼロせいちょう, zero seichou] (n) zero growth; zero economic growth; no-growth economy
デブる[, debu ru] (v5r) (derog) (sl) (See デブ) to grow fat; to become fat
ひげを生やす;鬚を生やす[ひげをはやす, higewohayasu] (exp,v5s) to grow a beard
ヒト成長ホルモン[ヒトせいちょうホルモン, hito seichou horumon] (n) human growth hormone
ブリックス[, burikkusu] (n) BRIC, BRICs (Brazil, Russia, India, China), referring especially to the fast-growing economies of these countries
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head)
マイナス成長[マイナスせいちょう, mainasu seichou] (n) negative growth
ませる[, maseru] (v1) to seem grown-up; to seem mature; to be precocious; to be advanced for one's age
ヤーコン[, ya-kon] (n) yacon (Andean species of plant grown for its tuber; Smallanthus sonchifolius)
上皮細胞成長因子[じょうひさいぼうせいちょういんし, jouhisaibouseichouinshi] (n) epidermal growth factor; EGF
下草[したくさ, shitakusa] (n) undergrowth; weeds beneath a tree
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)
伸び(P);延び[のび(P);ノビ, nobi (P); nobi] (n,vs) (1) growth; development; (2) stretching (e.g. body when waking up); (3) spread; elongation; extension; carry (e.g. of sound); sustain; (P)
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P)
作り方[つくりかた, tsukurikata] (n) (1) (See 作る・1) style of building; construction; workmanship; way of making; (2) (See 作る・2) recipe; (3) (See 作る・3) how to grow (something)
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P)
促迫[そくはく, sokuhaku] (n,vs) growing urgent; becoming distressful
倦み疲れる[うみつかれる, umitsukareru] (v1) to grow weary; to get tired of
内地米[ないちまい, naichimai] (n) homegrown rice
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P)
冷える[ひえる, hieru] (v1,vi) to grow cold (from room temperature, e.g. in refrigerator); to get chilly; to cool down; (P)
凝る[こる, koru] (v5r,vi) (1) to grow stiff; (2) to be absorbed in; to be devoted to; to be a fanatic; to elaborate; (P)
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P)
出来物[できもの;でけもの, dekimono ; dekemono] (n) tumour; tumor; growth; boil; ulcer; abscess; rash; pimple
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P)
化生[けしょう, keshou] (n,vs,adj-no) growth; metamorphosis
卒業[そつぎょう, sotsugyou] (n,vs,adj-no) (1) graduation; completion (e.g. of a course); (2) (col) outgrowing something; moving on; (P)
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe
右上がり;右上り[みぎあがり, migiagari] (n) (1) rising diagonally up and to the right; (2) growing; expanding; soaring
右肩上がり[みぎかたあがり, migikataagari] (exp) growing (graph rising to the right); expanding; soaring
向地性[こうちせい, kouchisei] (n) the nature of plants to grow down and root; geotropism
Japanese-English: COMDICT Dictionary
急成長[きゅうせいちょう, kyuuseichou] rapid growth
指数的成長[しすうてきせいちょう, shisuutekiseichou] exponential growth
自家製ソフトウェア[じかせいソフトウェア, jikasei sofutouea] home-grown software
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวลง English: to grow cold
太る[ふとる, futoru] Thai: อ้วนขึ้น English: to grow fat (stout, plump)
湧く[わく, waku] Thai: ร้อนขึ้น English: to grow hot
生える[はえる, haeru] Thai: งอก English: to grow

*grow* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราการเติบโต[n. exp.] (attrā kān t) EN: growth rate FR: taux de croissance [m] ; niveau d'augmentation [m]
ชะลอการเกิด[v. exp.] (chalø kān k) EN: slow down population growth ; space out the family ; practice birth control FR:
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāo nā chā) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ชาวสวนยาง[n. exp.] (chāo sūan y) EN: rubber planter ; rubber farmer ; rubber tapper ; rubber grower FR: planteur d'hévéa [m]
ดัชนีการเติบโต[n. exp.] (datchanī kā) EN: growth rate FR:
ฟักตัว[v.] (faktūa) EN: be coming on ; be hatching ; be developing ; be growing ; incubate FR:
ฟันซ้อน[n. exp.] (fan søn) EN: tooth growing in front/behind another tooth FR:
แห้[n.] (haē) EN: growl of a dog FR:
แฮ่[X] (haē) EN: [growling sound] FR:
ฮื่อ[interj.] (heū) EN: [growling sound of a dog] FR:
โฮก[adj.] (hōk) EN: barking ; slurping ; growling FR:
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
เจริญงอกงาม[v. exp.] (jaroēn ngøk) EN: grow ; thrive ; flourish FR: pousser ; croître ; se développer
เจริญเติบโต[v. exp.] (jaroēn toēp) EN: grow up ; develop ; grow ; increase FR: grandir ; croître ; se développer
เจริญวัย[v. exp.] (jaroēnwai) EN: grow up ; develop ; increase ; grow into FR: se développer
แก่[adj.] (kaē) EN: ripe ; mature ; grown up FR: mûr ; mature
แก่แดด[v.] (kaēdaēt) EN: have grownup airs ; be a whipper-snapper FR:
แก่ตัว[v.] (kaētūa) EN: be old ; be aged ; get old ; grow old ; be getting old FR: vieillir
กำลังกินกำลังนอน[adv.] (kamlangkink) EN: in childhood ; growing up FR:
การเจริญ[n.] (kān jaroēn) EN: growth FR: croissance [f] ; développement [m]
การเจริญเติบโต[n.] (kān jaroēn ) EN: growth ; progress FR: croissance [f] ; développement [m]
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān jaroēn ) EN: economic growth FR: croissance économique [f]
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน[n. exp.] (kān jaroēn ) EN: sustainable growth FR: croissance soutenable.[[f]
การขยายกิจการ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion growth ; intensive growth FR:
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: economic expansion ; expansion of the economy ; economic growth FR: expansion économique [f]
การลงแขก[n. exp.] (kān longkha) EN: gathering for growing rice ; getting the help of one's friends neighbours ; gathering to help at harvest time FR:
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān phattha) EN: economic development ; economic growth FR: développement économique [m]
การเพิ่มขึ้น[n. exp.] (kān phoēm k) EN: increase ; growth FR: majoration [f] ; hausse [f] ; augmentation [f] ; élévation [f] ; accroissement [m]
การเพิ่มขึ้นของพลเมือง[n. exp.] (kān phoēm k) EN: population growth FR:
การเพิ่มขึ้นของประชาชน[n. exp.] (kān phoēm k) EN: population growth FR:
การรวมตัวของกิจการ[n. exp.] (kān rūam tū) EN: integrative growth FR:
การเติบโต[n. exp.] (kān toēptō) EN: growth FR: croissance [f]
การเติบโตเชิงเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān toēptō ) EN: economic growth ; GDP FR: croissance économique [f]
การเติบโตทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān toēptō ) EN: economic growth ; GDP FR: croissance économique [f]
การเติบโตอย่างรวดเร็ว[n. exp.] (kān toēptō ) EN: explosive growth FR:
การเติบโตอย่างยั่งยืน[n. exp.] (kān toēptō ) EN: sustainable growth FR: croissance durable [f]
คำราม[v.] (khamrām) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster FR: grogner ; gronder
ข้าวใหม่[n. exp.] (khāo mai) EN: rice grown in the current season (or year) FR:
ข้าวหนัก[n.] (khāonak) EN: slow-growing rice ; late rice FR:

*grow* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epitaxiewachstum {n}; Aufwachsen einer Halbleiterschicht [electr.]epitaxial growth
Zellwachstum {n} [biol.]cell growth
Kristallzüchtung {f}crystal growing
Streckungswachstum {n}elongation growth
Wachstumsfaktor {m}factor of growth
Getreideanbau {m} [agro.]growing of cereals
Wachstum {n} (Reifen)growth (tyre)
saftig; grün; üppig {adj} | üppiger Wuchslush | lush growth
Verdienstspanne {f}margin growth; profit margin
Kartoffelanbau {m}potato growing
Gemüseanbau {n}growing of vegetables
Wachstumsindex {m}growth index
Wachstumsrate {f}growth rate
wachstumsfördernd; wachstumsanregend; wachstumsstimulierend {adj}growth stimulating
wachstumshemmend; wachstumsverzögernd {adj}growth retarding
Dehnungstoleranz {f}growth allowance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *grow*
Back to top