ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mature

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mature*, -mature-

mature ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mature (adj.) เติบโตเต็มที่ See also: เจริญเต็มที่, โตเต็มที่, เป็นผู้ใหญ่ Syn. full-grown, matured Ops. unmature, underage
mature (adj.) (ผลไม้) สุก See also: (ผลไม้) งอม, แก่จัด Syn. matured, ripe
mature (adj.) ถึงกำหนด See also: ครบกำหนด, ครบอายุ Syn. payable, ovedue
mature (vi.) เจริญเติบโต See also: มีพัฒนาการ Syn. grow up
mature (vt.) ทำให้เจริญเติบโต See also: ทำให้พัฒนา
mature (vt.) ทำให้สุก See also: บ่ม, ทำให้ได้ที่ Syn. ripen
mature (vi.) เสร็จสมบูรณ์ See also: เสร็จสิ้น, เสร็จ
mature (vt.) ทำให้สมบูรณ์ See also: ทำให้เสร็จเรียบร้อย
mature person (n.) ผู้ใหญ่ See also: คนหรือสัตว์ที่โตเต็มวัย
matured (adj.) ซึ่งเจริญเติบโตเต็มที่ See also: ซึ่งเสร็จสมบูรณ์
maturely (adv.) อย่างเจริญเติบโต See also: อย่างสมบูรณ์
matureness (n.) การเจริญเติบโตเต็มที่
English-Thai: HOPE Dictionary
mature(มะเทียว') adj.,v. เจริญเติบโตเต็มที่,เป็นผู้ใหญ่,ครบอายุ,สุก,สมบูรณ์,ทำให้สุก,บ่ม,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้เจริญเติบโตเต็มที่., See also: maturely adv. matureness n., Syn. aged,grown
English-Thai: Nontri Dictionary
mature(adj) โตเต็มที่,ครบกำหนด,เจริญวัย,แก่,สุก,เป็นผู้ใหญ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mature๑. สุก [มีความหมายเหมือนกับ maturate ๑]๒. เต็มวัย, เจริญเต็มที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
matured claimสิทธิเรียกร้องที่ถึงกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Matureโตเต็มที่, แก่เพียงพอ, วุฒิภาวะ, เต็มที่, ครบอายุแล้ว, เจริญเพียงพอ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุกงอม (v.) mature See also: ripe Syn. สุก, แก่, งอม Ops. ดิบ
เต็มตัว (adj.) mature See also: grown-up, developed Syn. เต็มที่
เป็นผู้ใหญ่ (adj.) mature
อ่อน (adj.) immature See also: unripe, green
อ่อนความ (v.) be immature See also: be green, be inexperienced
แพ้ผม (v.) be gray prematurely
แพ้ฟัน (v.) lose one´s teeth prematurely See also: lose one´s teeth unduly soon or early in life, have bad teeth
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are not mature enough to take over from meแกยังไม่โตพอที่จะเข้ารับงานต่อจากฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You dream of writing a mature work but your charm... lies in your thorough immaturity!เธอคิดที่จะเขียนงานที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้น แต่เสน่ห์ของงานเขียนของเธอ ก็คือความเยาว์วัย
Yeah, I'm mature now. (Wedding March becomes La Marseillaise) (Chorus) Love, love, loveฉันโตแล้วน่าพวก รัก รัก รัก
But I'm not like that now. Now I'm responsible and mature and boring.แต่ฉันทำงั้นไม่ได้แล้ว เพราะฉันมีความรับผิดชอบ เป็นผู้ใหญ่ และน่าเบื่อ
In that way you'll be mature soon and get marry to the one you likeจะรีบไปไหน ทรัพย์สินทั้งหมดจะเป็นของภรรยาในอนาคตของนาย
Oh, he's very mature He'll be no troubleเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะ ไม่มีปัญหาแน่นอน
She's like totally mature or something...ทั้ง ๆ ที่เด็กผู้หญิงคนอื่นกำลังร้องไห้
You've suddenly become so mature in just a couple of hours?ดูเธอเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
Is the kindest and the most mature in the F4.เป็นคนที่ใจดีที่สุดและโตสุดใน F4
All I heard was that I'm more mature than other kids.แต่ที่รู้ๆมา ผมเป็นพี่ใหญ่ในบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าน่ะ
She's mature enough to see that you're a man...เธอเป็นผู้ใหญ่พอที่จะเข้าใจว่าเองเป็นผู้ชาย...
When Shizuru matures, that disease will mature together...เมื่อชิซูรุเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว โรคร้ายก็จะเติบโตขึ้นพร้อมๆ กัน..
[Not by the kiss,] [at the fact that I was all talk, and didn't mature at all.][ไม่ใช่เพราะจูบ] [แต่เป็นเพราะ ฉันเอาแต่พูด แล้วก็ไม่เป็นผู้ใหญ่เลยสักนิด]

mature ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深思熟虑[shēn sī shú lǜ, ㄕㄣ ㄙ ㄕㄨˊ ㄌㄩˋ, 深思熟虑 / 深思熟慮] mature reflection; after careful deliberations
陈醋[chén cù, ㄔㄣˊ ㄘㄨˋ, 陈醋 / 陳醋] mature vinegar
生土[shēng tǔ, ㄕㄥ ㄊㄨˇ, 生土] (agr.) immature soil; virgin soil
稚弱[zhì ruò, ㄓˋ ㄖㄨㄛˋ, 稚弱] immature and feeble
[nǎn, ㄋㄢˇ, 蝻] immature locusts
成熟[chéng shú, ㄔㄥˊ ㄕㄨˊ, 成熟] mature; ripe
早亡[zǎo wáng, ㄗㄠˇ ㄨㄤˊ, 早亡] premature death
早泄[zǎo xiè, ㄗㄠˇ ㄒㄧㄝˋ, 早泄 / 早洩] premature ejaculation
早产[zǎo chǎn, ㄗㄠˇ ㄔㄢˇ, 早产 / 早產] premature birth; premature labor
早衰[zǎo shuāi, ㄗㄠˇ ㄕㄨㄞ, 早衰] premature senility
为时过早[wéi shí guò zǎo, ㄨㄟˊ ㄕˊ ㄍㄨㄛˋ ㄗㄠˇ, 为时过早 / 為時過早] premature; too soon
兰摧玉折[lán cuī yù zhé, ㄌㄢˊ ㄘㄨㄟ ㄩˋ ㄓㄜˊ, 兰摧玉折 / 蘭摧玉折] premature death of a budding talent; those whom the Gods love die young
过早[guò zǎo, ㄍㄨㄛˋ ㄗㄠˇ, 过早 / 過早] premature; untimely; over-hasty (conclusion)
过早死亡[guò zǎo sǐ wáng, ㄍㄨㄛˋ ㄗㄠˇ ㄙˇ ㄨㄤˊ, 过早死亡 / 過早死亡] premature death
[yāo, ㄧㄠ, 夭] tender; gentle; to die prematurely
不入时宜[bù rù shí yí, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄕˊ ㄧˊ, 不入时宜 / 不入時宜] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times
不合时宜[bù hé shí yí, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, 不合时宜 / 不合時宜] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times

mature ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イクラ[, ikura] (n) (See 筋子) salted salmon roe (i.e. individual mature eggs) (rus
大人びる[おとなびる, otonabiru] (v1,vi) to become grown-up; to age; to mature
思慮分別[しりょふんべつ, shiryofunbetsu] (n) discrete and well-advised judgment; wise and mature judgment; making judgment with prudence
枯れる[かれる, kareru] (v1,vi) (1) to wither (of a plant); to be blasted; to die; (2) to mature (of one's personality, abilities, etc.); (P)
熟れる[こなれる, konareru] (v1,vi) to ripen; to mellow; to mature
熟年[じゅくねん, jukunen] (n,adj-no) mature in age and wisdom; middle-aged
練れる;煉れる;錬れる[ねれる, nereru] (v1,vi) (1) to be well-kneaded; (2) to be seasoned; to be experienced; to be mature and well-rounded
アーマチュア;アーマチャー;アーマチャ[, a-machua ; a-macha-; a-macha] (n) armature
アーマチュアコア[, a-machuakoa] (n) armature core
アーマチュアコイル[, a-machuakoiru] (n) armature coil
アーマチュアシート[, a-machuashi-to] (n) armature sheet
アーマチュアブレーキ[, a-machuabure-ki] (n) armature brake
お子ちゃま[おこちゃま, okochama] (n) (1) child; (2) childish person; immature person
に連れ[につれ, nitsure] (conj) (uk) (See に連れて) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.)
に連れて[につれて, nitsurete] (conj) (uk) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.)
フライングスタート[, furaingusuta-to] (n) (See フライング) premature start (wasei
プロジェリア[, purojieria] (n) (See 早期老化症) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging)
ませる[, maseru] (v1) to seem grown-up; to seem mature; to be precocious; to be advanced for one's age
中折れ[なかおれ, nakaore] (n,vs) (1) felt hat; (2) (sl) prematurely going soft during intercourse
乳臭い[ちちくさい, chichikusai] (adj-i) smelling of milk; green; wet behind the ears; immature
円熟した[えんじゅくした, enjukushita] (adj-f) mellow; mature; fully developed; ripe
子どもっぽい[こどもっぽい, kodomoppoi] (adj-i) childish; child-like; immature; infantile
巻線;捲線[まきせん, makisen] (n) winding (coil, armature, etc.)
弱年者;若年者[じゃくねんしゃ;じゃくねんもの, jakunensha ; jakunenmono] (n) youngster; young and immature person
成人[せいじん, seijin] (n) (1) adult; (vs) (2) to grow up; to mature; (3) (See 新成人) to come of age; (P)
早い(P);速い(P);疾い(oK);捷い(oK)[はやい, hayai] (adj-i) (1) (esp. 速い, 疾い, 捷い) fast; quick; hasty; brisk; (2) (esp. 早い) early (in the day, etc.); premature; (3) (esp. 早い) (too) soon; not yet; (too) early; (4) (esp. 早い) (See 手っ取り早い) easy; simple; quick; (P)
早期老化症[そうきろうかしょう, soukiroukashou] (n) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging)
早熟[そうじゅく, soujuku] (n,adj-na,adj-no) (See 晩熟) precocity; early ripening; premature development; (P)
時期尚早[じきしょうそう, jikishousou] (adj-na,n,adj-no) premature; (P)
月足らず[つきたらず, tsukitarazu] (n) premature birth
未熟[みじゅく, mijuku] (adj-na,n,adj-no) inexperience; unripeness; raw; unskilled; immature; inexperienced; (P)
満ちる(P);充ちる;盈ちる(oK)[みちる, michiru] (v1,vi) (1) to be full; (2) to wax (e.g. moon); (3) to rise (e.g. tide); (4) to mature; to expire; (P)
満つ;充つ[みつ, mitsu] (v5t,vi) (1) (See 満ちる) to be full; (2) to wax (e.g. moon); (3) to rise (e.g. tide); (4) to mature; to expire
発電子[はつでんし, hatsudenshi] (n) armature
粃;秕[しいな;しいだ(粃)(ok);しいら(粃)(ok), shiina ; shiida ( shiina )(ok); shiira ( shiina )(ok)] (n) (1) empty grain husk; immature ear (e.g. wheat); hollow object; (2) unripe fruit
糠喜び[ぬかよろこび, nukayorokobi] (n,vs) premature joy; short-lived elation
老成[ろうせい, rousei] (adj-na,n,vs) mature; becoming precocious
若死に[わかじに, wakajini] (n,vs) premature death
若白髪[わかしらが, wakashiraga] (n) prematurely gray hair; prematurely grey hair
若禿げ[わかはげ, wakahage] (n) premature baldness

mature ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่ม[v.] (bom) EN: ripen ; cure ; mature ; make ripe FR: mûrir (à la chaleur)
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
แก่[adj.] (kaē) EN: ripe ; mature ; grown up FR: mûr ; mature
ไก่แก่แม่ปลาช่อน[n. (loc.)] (kaikaēmaēpl) EN: mature woman (who knows how to handle man) FR:
ขิงแก่[n. exp.] (khing kaē) EN: mature ginger root ; old ginger FR:
กระต่ายแก่แม่ปลาช่อน[n. (loc.)] (kratāikaēma) EN: mature woman (who knows how to handle man) FR:
ปาสมบูรณ์[n. exp.] (pā sombūn) EN: mature forest FR:
เป็นผู้ใหญ่[adj.] (pen phūyai) EN: mature FR:
ผิวคนมีอายุ [n. exp.] (phiu khon m) EN: mature skin FR: peau mature [f]
ผู้หลักผู้ใหญ่[n.] (phūlakphūya) EN: adult ; senior ; person of mature age ; grown-up ; person of importance FR:
ประสีประสา[adj.] (prasīprasā) EN: mature ; knowing FR:
รากผักชีแก่[n. exp.] (rāk phakchī) EN: mature coriander root FR:
รู้ประสา[v. exp.] (rū prasā) EN: know what's what ; haver sense ; mature FR:
สุก[adj.] (suk) EN: ripe ; mature ; ripened FR: mûr ; aoûté (vx)
สุกงอม[v.] (sukngøm) EN: be mature ; be ripe FR:
ถึงกำหนดจ่าย[adj.] (theung kamn) EN: mature FR:
เติบโต[v.] (toēptō) EN: grow ; grow up ; mature ; thrive FR: croître ; grandir ; s'agrandir
เติบใหญ่[v. exp.] (toēp yai) EN: grow up ; mature FR:
โตแล้ว[v. exp.] (tō laēo) EN: be mature FR: être grand (fam.)
โตแล้ว[adj.] (tō laēo) EN: mature ; big ; grown already FR:
โตเต็มที่[adj.] (tō temthī) EN: full-grown ; mature FR:
อาการล่มปากอ่าว[n. exp.] (ākān lom pā) EN: premature ejaculation FR:
อาร์มาเจอร์[n.] (āmājoē) EN: armature FR: armature [f]
แก่แดด[adj.] (kaēdaēt) EN: prematurely aged ; precocious FR:
การหลั่งน้ำอสุจิเร็วผิดปกติ[n. exp.] (kān lang nā) EN: premature ejaculation FR: éjaculation précoce [f]
คลอดก่อนกำหนด[X] (khløt køn k) EN: premature birth FR: prématuré
ก่อนกำหนด[adv.] (køn kamnot) EN: ahead of schedule ; ahead of time ; prematurely FR: à l'avance ; par avance ; par anticipation ; prématurément ; avant terme
ก่อนเวลา[adv.] (køn wēlā) EN: early ; ahead of schedule ; ahead of time FR: tôt ; à l'avance ; prématurément
ล่มปากอ่าว[v. exp.] (lom pāk-āo) EN: have a premature ejaculation FR:
ไม่ประสีประสา[adj.] (mai prasīpr) EN: naive ; simple ; innocent ; unworldly ; immature FR:
มัดข้าวต้ม[n. exp.] (mat khāotom) EN: armature FR:
มาตุเรศ[n.] (māturēt) EN: motherland FR:
นกกระจอกยังไม่ทันจิบน้ำ ; นกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำ[xp] (nokkrajøk y) EN: premature ejaculation FR:
อ่อน[adj.] (øn) EN: immature ; unripe ; green ; young FR: vert ; pas mûr ; jeune
อ่อนความ[v.] (ønkhwām) EN: be immature ; be green ; be inexperienced FR:
ป่ารุ่น[n. exp.] (pā run) EN: immature forest FR:
แพ้ฟัน[v.] (phaēfan) EN: lose one's teeth prematurely FR:
แพ้ฟัน[adj.] (phaēfan) EN: FR: prématurément édenté
แพ้ผม[v.] (phaēphom) EN: go gray prematurely FR: avoir les cheveux gris trop tôt
แพ้ผม[adj.] (phaēphom) EN: prematurely grey FR: prématurément grisonnant

mature ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgereift {adj} (Pläne; Wein) | ausgereifter Planmature | mature plan
reif {adj} | reifer | am reifstenmature | more mature | most mature
Ankerdurchflutung {f} [electr.]armature ampere-turns; armature flux
Armatur {f}; Armaturen
Armaturenbrett {n} | Armaturenbretter
Ankerbereich {m} [electr.]armature range
Ankerblechpaket {n} [electr.]armature core
Ankerflussdichte {f} [electr.]armature flux density
Ankergegenwirkung {f} [electr.]armature reaction
Ankerquerfeld {n} [electr.]armature quadrative-axis field
Ankerstrom {m} [electr.]armature current
Ankerwiderstand {m} [electr.]armature resistance
Ankerwicklung {f} [electr.]armature winding
Ankerzahn {m} [electr.]armature tooth
Spätstudierende {m,f}; Spätstudierender; älterer Studentmature student
reifere Haut {f}mature skin
Frühreife {f}prematureness
Unreife {f}immaturity; immatureness
Frühgeburt {f}premature birth; premature infant
Vorschusslorbeeren {pl}premature praise
Relaisanker {m}relay armature; relay keeper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mature
Back to top