ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thrive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thrive*, -thrive-

thrive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thrive (vi.) เจริญเติบโตดี See also: (ต้นไม้) เจริญงอกงาม Syn. grow
thrive (vi.) ประสบความสำเร็จ See also: เจริญรุ่งเรือง, สำเร็จผล Syn. advance, succeed
thrive on (phrv.) เติบโตด้วยการกิน (บางสิ่ง)
English-Thai: HOPE Dictionary
thrive(ไธรฟว) vi. เจริญ,เติบโต,ก้าวหน้า,งอกงาม,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง., See also: thriving adj., Syn. flourish,wax
English-Thai: Nontri Dictionary
thrive(vi) เจริญ,เติบโต,งอกงาม,สมบูรณ์,เฟื่องฟู,ก้าวหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
throve (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ thrive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thrive on chaos.สำหรับฉันยิ่งวุ่นวายงานยิ่งเดิน
We thrive on negative criticism, which is fun to write and to read.เราสร้างชื่อจากการวิจารณ์ผู้อื่นในทางลบ ซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกสำหรับคนเขียนและคนอ่าน
But I believe, if we reach out to one another, that we can coexist, and even thrive together.แล้วฉันจะรู้มั้ยเนี่ย คืนนี้ผมได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ปกติแวมไพร์จะอยู่ในโลกส่วนตัว
We thrive thanks to the unbounded capacity of our mighty Generator... beating at our very center like a magnificent heart.เราขอขอบคุณแหล่งผลิดไฟฟ้าอันยิ่งใหญ่ที่มีให้อย่างไม่จำกัด จากก้นบึ้งในจิดใจของพวกเราด้วยความสัตย์จริง
Now, what firms like Comintex thrive on is an endemic lack of public understanding.ที่นี่ บริษัทอย่างคอมินเท็ก ที่ได้กำไรอย่างทุจริจและปกปิดสาธาณชน
And he'll thrive in the shadows.แล้วเขาจะแกร่งกล้าขึ้น ท่ามกลางเงามืดมิด
You do thrive in that position.เธอทำได้ดีในหน้าที่นี้นะ
He's going to thrive here.เพื่อช่วยกระตุ้นมันจะสนุกกับที่นี่
* Some people can thrive and bloom *#คนบางคนประสบผลสำเร็จและเติบโต#
They thrive on sadistic power.พวกเขากระสันในอำนาจของความซาดิสม์
How strange. They usually thrive on tragedy.แปลกนะ ปกติพวกเขา จะกระหายข่าวโศกนาฏกรรม
Serkets usually thrive on giving life, healing--เซอร์เคทให้ชีวิต รักษา..

thrive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兴盛[xīng shèng, ㄒㄧㄥ ㄕㄥˋ, 兴盛 / 興盛] flourish; thrive
勃发[bó fā, ㄅㄛˊ ㄈㄚ, 勃发 / 勃發] thrive; prosper; break out

thrive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
振るう;揮う;振う(io)[ふるう, furuu] (v5u,vt) (1) (See 槍を振るう,奮う) to swing; to wield (physically); to exert; (2) (See 威を振るう) to exercise; to wield (metaphorically); (3) to flourish; to prosper; to thrive
流行る[はやる, hayaru] (v5r,vi) (1) to be popular; to come into fashion; (2) to be prevalent; to spread widely (e.g. disease); to be endemic; (3) to flourish; to thrive; (P)
生い茂る;生茂る[おいしげる, oishigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be overgrown; to thrive; to grow in abundance

thrive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟื่อง[v.] (feūang) EN: boom ; prosper ; thrive FR: prospérer ; progresser
จำเริญ[v.] (jamroēn) EN: prosper ; thrive ; flourish ; be successful FR: prospérer ; croître ; se développer
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
เจริญงอกงาม[v. exp.] (jaroēn ngøk) EN: grow ; thrive ; flourish FR: pousser ; croître ; se développer
งอกงาม[v.] (ngøk-ngām) EN: thrive ; grow ; flourish ; burgeon ; multiply FR: se développer ; croître
รุ่งเรือง[v.] (rungreūang) EN: shine ; prosper ; thrive ; become a success ; flourish ; progress ; be prosperous FR: prospérer ; être florissant
รุ่งโรจน์[v.] (rungrōt) EN: prosper ; flourish ; succeed ; shine ; thrive ; become a success FR:
เติบโต[v.] (toēptō) EN: grow ; grow up ; mature ; thrive FR: croître ; grandir ; s'agrandir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thrive
Back to top