ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-grow-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grow, *grow*,

-grow- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
I watch her grow in the pictures you sentฉันเฝ้าดูเธอเติบโตขึ้นจากภาพที่คุณส่งมา
From now on we'll grow old togetherจากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน
Now he wants to grow a beardตอนนี้เขาอยากไว้หนวด
What'll you be when you grow up?ลูกโตขึ้นจะเป็นอะไร
Don't worry so much just grow up normally, okay?อย่าไปกังวลอะไรให้มากนัก แค่เติบโตขึ้นมาอย่างปกติเท่านั้น โอเคนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't let the wish grow cold!อย่าปล่อยให้ความปรารถนา เติบโตเย็น!
I wonder why women never grow whiskers.ฉันสงสัยว่า ฉันมีเคราตั้งแต่เมื่อไหร่
Wonderful green fields, and they grow apples and grapes.มีท้องทุ่งสีเขียว และมีต้นแอปเปิล กับองุ่น
It's a pity you have to grow up.น่าเสียดายที่คุณต้องเติบโต
Oh, she played the game brilliantly, but after a while, she began to grow careless.โอ้ หล่อนเล่นเกมได้เก่งกาจนัก เเต่ไม่นานหล่อนก็เริ่มจะไม่ระมัดระวัง
It ought to give you the thrill of your life, Max, to watch my son grow bigger day by day and to know that when you die, Manderley will be his. ""ที่ต้องคอยเฝ้ามองลูกชายของฉัน เติบโตขึ้นทุกวัน และเมื่อคุณตายไป..." "เเมนเดอเลย์ก็จะตกเป็นของเขา"
Fascism is something you grow out of.ฉันพยายามที่จะเปลี่ยนโลก ตัวเอง
That grow so incredibly highที่เจริญเติบโตได้สูงมากอย่างไม่น่า เชื่อ
He has fields in Turkey, where they grow poppy.เขามีสาขาในประเทศตุรกีที่พวกเขาเติบโตงาดำ
It would Oh, go away and grow Come again when you'reคงเป็นอย่างนั้น โอ ไปเติบโตซะ
As gaily we grow As night and daily we growเรามีความสุขกันขณะที่คืนวันผันผ่าน
For years the landlords have ordered us to grow indigo for dyeing cloth.หลายปีมาแล้ว เจ้าของที่สั่งให้เรา ปลูกคราม

-grow- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长出[zhǎng chū, ㄓㄤˇ ㄔㄨ, 长出 / 長出] grow out; bring forth
农桑[nóng sāng, ㄋㄨㄥˊ ㄙㄤ, 农桑 / 農桑] mulberry farming; to grow mulberry for sericulture
增多[zēng duō, ㄗㄥ ㄉㄨㄛ, 增多] to increase; to grow in number
勃兴[bó xīng, ㄅㄛˊ ㄒㄧㄥ, 勃兴 / 勃興] rise suddenly; grow vigorously

-grow- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary
デブる[, debu ru] (v5r) (derog) (sl) (See デブ) to grow fat; to become fat
ひげを生やす;鬚を生やす[ひげをはやす, higewohayasu] (exp,v5s) to grow a beard
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head)
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P)
作り方[つくりかた, tsukurikata] (n) (1) (See 作る・1) style of building; construction; workmanship; way of making; (2) (See 作る・2) recipe; (3) (See 作る・3) how to grow (something)
倦み疲れる[うみつかれる, umitsukareru] (v1) to grow weary; to get tired of
冷える[ひえる, hieru] (v1,vi) to grow cold (from room temperature, e.g. in refrigerator); to get chilly; to cool down; (P)
凝る[こる, koru] (v5r,vi) (1) to grow stiff; (2) to be absorbed in; to be devoted to; to be a fanatic; to elaborate; (P)
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe
向地性[こうちせい, kouchisei] (n) the nature of plants to grow down and root; geotropism
呆ける(P);惚ける(P);耄ける[ぼける(呆ける;惚ける)(P);ほうける, bokeru ( boke ru ; boke ru )(P); houkeru] (v1,vi) (1) to grow senile; to be childish with age; (2) to be mentally slow; to be befuddled; (3) (ほうける only) to become engrossed (in something); (P)
嵩張る[かさばる, kasabaru] (v5r,vi) to be bulky; to be unwieldy; to grow voluminous
慣れっこになる;馴れっこになる[なれっこになる, narekkoninaru] (exp,v5r) to become used to; to become familiar with; to grow accustomed to
慣れる(P);馴れる;狎れる[なれる, nareru] (v1,vi) (1) to grow accustomed (to); to get too familiar with; to get used (to); (2) to become domesticated; to become tame; (P)
憎まれっ子世に憚る[にくまれっこよにはばかる, nikumarekkoyonihabakaru] (exp) (id) Ill weeds grow apace
成人[せいじん, seijin] (n) (1) adult; (vs) (2) to grow up; to mature; (3) (See 新成人) to come of age; (P)
気色ばむ[けしきばむ, keshikibamu] (v5m,vi) to grow angry; to display one's anger
沸く[わく, waku] (v5k,vi) (1) (esp. 沸く) to grow hot (of water, etc.); to boil; (2) to be in a state of excitement; to get excited; to take place energetically; (P)
生い茂る;生茂る[おいしげる, oishigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be overgrown; to thrive; to grow in abundance
痩せ衰える[やせおとろえる, yaseotoroeru] (v1,vi) to become emaciated; to grow thin and worn out
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn)
盛大に趣く[せいだいにおもむく, seidainiomomuku] (exp,v5k) to grow in prosperity
相和す[あいわす, aiwasu] (v5s) (See 相和する) to grow together; to join together (in doing something)
老い込む[おいこむ, oikomu] (v5m,vi) to grow old; to weaken with age; to become senile
育ち行く;育ちゆく[そだちゆく, sodachiyuku] (v5k-s) to grow up
育つ[そだつ, sodatsu] (v5t,vi) to be raised (e.g. child); to be brought up; to grow (up); (P)
自然木[しぜんぼく, shizenboku] (n) naturally growing tree; tree that does not grow in a tree plantation
色づく;色付く[いろづく, iroduku] (v5k,vi) (1) to change color (esp. leaves, fruit, flowers) (colour); (2) to turn crimson (e.g. leaves in autumn); to begin to redden; (3) to ripen; to grow ripe
色めく[いろめく, iromeku] (v5k,vi) to colour; to color; to be tinged; to brighten; to grow lively; to become excited; to be stirred
色褪せる;色あせる[いろあせる, iroaseru] (v1,vi) to fade; to grow stale; to grow dull in color (colour)
芒種[ぼうしゅ, boushu] (n) (See 二十四節気) "grain in ear" solar term (approx. June 6, when awns begin to grow on grains)
茂る(P);繁る[しげる, shigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be in full leaf; to be rampant; to luxuriate; to be luxurious; (P)
[つる, tsuru] (n) (uk) shoots which grow in a helix around a support and climb with tendrils or suckers as opposed to vines; esp. hops, bindweed, runner bean, French bean and honeysuckles
角を出す[つのをだす, tsunowodasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) (See 角を生やす) to get jealous; to grow horns
角を生やす[つのをはやす, tsunowohayasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) to get jealous; to grow horns
鈴なりになる;鈴生りに生る[すずなりになる, suzunarininaru] (exp,v5r) to grow in clusters
長ける;闌ける[たける, takeru] (v1,vi) (1) to excel at; to be proficient at; (2) to grow old; (3) to ripen; (4) to rise high (e.g. the sun)
長じる[ちょうじる, choujiru] (v1,vi) (1) (See 長ずる・1) to grow; to grow up; (2) (See 長ずる・2) to be good at; to excel in
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวลง English: to grow cold
太る[ふとる, futoru] Thai: อ้วนขึ้น English: to grow fat (stout, plump)
湧く[わく, waku] Thai: ร้อนขึ้น English: to grow hot

-grow- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
เจริญงอกงาม[v. exp.] (jaroēn ngøk) EN: grow ; thrive ; flourish FR: pousser ; croître ; se développer
เจริญเติบโต[v. exp.] (jaroēn toēp) EN: grow up ; develop ; grow ; increase FR: grandir ; croître ; se développer
เจริญวัย[v. exp.] (jaroēnwai) EN: grow up ; develop ; increase ; grow into FR: se développer
แก่ตัว[v.] (kaētūa) EN: be old ; be aged ; get old ; grow old ; be getting old FR: vieillir
ขยายตัวติดลบ[v. exp.] (khayāitūa t) EN: grow negatively ; contract FR:
ขึ้น[v.] (kheun) EN: grow ; get taller FR: croître ; pousser ; s'élever
ค่อย ๆ เรียนรู้[v. exp.] (khǿi-khǿi r) EN: grow into FR: devenir
เกิดแก่เจ็บตาย = เกิด แก่ เจ็บ ตาย[xp] (koēt kaē je) EN: We are born, grow old, fall ill and die FR:
เกิดขึ้นเอง[v. exp.] (koēt kheun ) EN: grow wild FR:
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: grow ; raise ; bring up FR: élever ; éduquer ; former
งอก[v.] (ngøk) EN: grow ; sprout ; germinate ; shoot ; bud ; develop FR: croître ; pousser ; germer ; bourgeonner ; se développer
งอกงาม[v.] (ngøk-ngām) EN: thrive ; grow ; flourish ; burgeon ; multiply FR: se développer ; croître
พัฒนาขึ้น [v. exp.] (phatthanā k) EN: develop ; grow FR: développer
เพาะ[v.] (phǿ) EN: grow ; plant ; cultivate ; culture FR: planter ; faire pousser ; cultiver
เพิ่มขึ้น[v. exp.] (phoēm kheun) EN: increase ; accelerate ; grow ; mount FR: accroître ; augmenter ; s'accroître ; croître ; élever
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ[v. exp.] (phoēm kheun) EN: grow on FR: s'imposer peu à peu
เพาะปลูก[v.] (phǿplūk) EN: cultivate ; plant ; grow ; raise ; practice agriculture FR: cultiver ; pratiquer l'agriculture
ผุดเป็นดอกเห็ด[v. exp.] (phut pen dø) EN: mushroom ; grow like mushrooms FR:
ปลูก[v.] (plūk) EN: grow ; cultivate ; plant FR: planter ; cultiver
เรียกเนื้อ[v. exp.] (rīek neūa) EN: cause a wound to heal ; get good muscular tissue grow at the wound site FR:
ร่อยหรอ[v.] (rǿirø) EN: be gradually consumed ; be diminished ; grow less and less ; become less and less ; wear off ; wear away ; diminish in quantity ; deteriorate FR: s'amoindrir
สาง[v.] (sāng) EN: dawn ; grow light ; brighten ; be dawn FR:
แตกหน่อ[v. exp.] (taēk nø) EN: grow FR:
แตกออก[v. exp.] (taēk øk) EN: grow FR:
ทำนา[v.] (thamnā) EN: farm ; grow rice ; do rice farming ; be engaged in farming ; till the soil ; be a rice farmer FR: travailler aux champs ; planter le riz ; cultiver ; récolter
ทำไร่[v. exp.] (tham rai) EN: farm ; do farming ; do crop-farming ; do truck farming ; grow plant crops ; grow field crops ; work in the field FR: travailler aux champs ; cultiver
ทำไร่ทำนา[v. exp.] (tham rait h) EN: grow plant crops ; farm grain crops FR: se livrer aux travaux des champs
ทำสวน[v. exp.] (tham sūan =) EN: garden ; grow tree crops ; plant ; grow ; work in the garden ; work in the orchard FR: jardiner ; cultiver
โต[v.] (tō) EN: grow ; grow up ; develop FR: grandir ; croître ; se développer
เติบโต[v.] (toēptō) EN: grow ; grow up ; mature ; thrive FR: croître ; grandir ; s'agrandir
เติบใหญ่[v. exp.] (toēp yai) EN: grow up ; mature FR:
โตขึ้น[v.] (tōkheun) EN: grow up FR: grandir ; grossir
อ้วนขึ้น[v. exp.] (uan kheun) EN: grow fat ; get fat ; put on weight FR: grossir ; engraisser
ไว้หนวด[v. exp.] (wai nūat) EN: grow a moustache ; wear a moustache ; have a moustache FR: porter la moustache
วัฒนา[v.] (watthanā) EN: prosper ; grow FR: prospérer
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō na) EN: be in the ascendant ; prosper ; grow ; germinate ; develop FR:
เยอะ[v.] (yoe) EN: grow ; multiply FR: proliférer ; se multiplier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -grow-
Back to top