ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overcloud

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overcloud*, -overcloud-

overcloud ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overcloud (vi.) มีเมฆหรือหมอกปกคลุมมากเกินไป
overcloud (vt.) ทำให้มีเมฆหรือหมอกปกคลุมมากเกินไป
overcloud (vi.) มืดมัว
overcloud (vt.) ทำให้มัว
overclouded (adj.) ซึ่งมีเมฆมากเกินไป
English-Thai: HOPE Dictionary
overcloud(โอ'เวอะเคลาดฺ) v. (ทำให้) มีเมฆปกคลุม,มืดครื้ม,มัว,บัง,เป็นทุกข์

overcloud ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: cloudy ; grey ; overcast ; overclouded FR: nuageux ; couvert ; gris

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overcloud
Back to top