ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*equivocal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น equivocal, -equivocal-

*equivocal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
equivocal (adj.) ที่กำกวม See also: ที่คลุมเครือ Syn. ambiguous, dubious, obscure
equivocal (adj.) ที่ยากจะเข้าใจได้ See also: ยากที่จะตีความ
unequivocal (adj.) ชัดเจน See also: แจ่มแจ้ง Syn. clear, absolute, certain, definite, incontrovertible, indubitable Ops. ambiguous, unclear
English-Thai: HOPE Dictionary
equivocal(อีควิฟ'โวเคิล) adj. ไม่แน่นอน,มีสองนัย,มีเล่ห์นัย,คลุมเครือ,กำกวม,น่าสงสัย., See also: equivocality n. ดูequivocal equivocacy n. ดูequivocal, Syn. vague
unequivocal(อันอีควิฟ'วะเคิล) adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มแจ้ง,คลุมเครือ,กำกวม.
English-Thai: Nontri Dictionary
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
unequivocal(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
equivocal symptomอาการกำกวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unequivocalปราศจากความเคลือบคลุมสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีเลศนัย (adv.) equivocally See also: ambiguously, obscurely, mysteriously, furtively, slyly
มีเลศนัย (adj.) equivocal See also: mysterious, furtive, sly, suspicious
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The answer's still no. Absolutely and unequivocally, no.และคำตอบก็ยังเป็น ไม่ ไม่โดยสิ้นเชิง และก็ไม่อ้อมค้อม ไม่
However Unequivocally reaffirmed the holding, the counsel, as agreed --อย่างไรก็ตาม... ... .....
I can say, unequivocally, that I've never seen anything on any cellular level,ผมสามารถบอกได้อย่างไม่ต้องสงสัย ผมไม่เคยเห็นอะไรที่เกียวกับเซลล์แบบนี้มาก่อน
I could unequivocally exclaim, the butler did it.ผมสามารถร้องตะโกนได้อย่างฉะฉาน พ่อบ้านคุณเป็นคนทำ
...unequivocally, unbelievable ending in the history of the world!... อย่างแจ่มแจ้งตอนจบไม่น่าเชื่อ ในประวัติศาสตร์ของโลก!
All physical evidence is equivocal.หลักฐานจากที่เกิดเหตุทั้งหมด มันน่าสงสัย.

*equivocal* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐约其辞[yǐn yuē qí cí, ˇ ㄩㄝ ㄑㄧˊ ㄘˊ, 隐约其辞 / 隱約其辭] equivocal speech; to use vague or ambiguous language
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, 不含糊] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary
多义[duō yì, ㄉㄨㄛ ㄧˋ, 多义 / 多義] having several meanings; ambiguous; equivocal; ambivalent
多义性[duō yì xìng, ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, 多义性 / 多義性] equivocality
多义关系[duō yì guān xì, ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 多义关系 / 多義關係] equivocality

*equivocal* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
多義的[たぎてき, tagiteki] (adj-na) ambiguous; polysemous; equivocal; having many meanings
晦渋[かいじゅう, kaijuu] (adj-na,n) ambiguous; obscure; equivocal
漠然[ばくぜん, bakuzen] (n,adj-t,adv-to) obscure; vague; equivocal; (P)
玉虫色[たまむしいろ, tamamushiiro] (n,adj-no) (1) iridescent; (2) equivocal; ambivalent; (3) variable meaning; weasel-word; chameleonic interpretation; (P)
紛らわしい[まぎらわしい, magirawashii] (adj-i) confusing; misleading; equivocal; ambiguous; (P)
適当[てきとう, tekitou] (adj-na,n) (1) suitable; proper; appropriate; adequate; fit; (2) noncommittal; vague; equivocal; unserious; irresponsible; (P)

*equivocal* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply FR: résolument ; rigoureusement
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious FR: équivoque ; ambigu ; vague
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlu) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear ; equivocal ; cryptic ; ambiguous FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
พูดโจ่งแจ้ง[v. exp.] (phūt jōngja) EN: speak undisguisedly ; speak in no equivocal terms FR: parler en termes non équivoques
อุบอิบ[v.] (up-ip) EN: mumble ; talk equivocally FR: balbutier ; bredouiller

*equivocal* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zweideutigkeit {f}equivocalness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *equivocal*
Back to top