ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indubitable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indubitable*, -indubitable-

indubitable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indubitable (adj.) ชัดเจน (คำทางการ) See also: กระจ่างแจ้ง, แน่นอน Syn. incontestable, indisputable, unquestionable Ops. disputable, dubitable, questionable
English-Thai: Nontri Dictionary
indubitable(adj) เชื่อถือได้,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน

indubitable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī ) EN: undoubtedly FR: indubitablement ; incontestablement
ไม่มีปัญหาอะไร[X] (mai mī panh) EN: FR: indubitable
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng so) EN: undoubtedly ; doubtlessly ; for sure FR: indubitablement ; incontestablement ; pour sûr ; soyez certain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indubitable
Back to top