ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-equivocal-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น equivocal, *equivocal*,

-equivocal- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐约其辞[yǐn yuē qí cí, ˇ ㄩㄝ ㄑㄧˊ ㄘˊ, 隐约其辞 / 隱約其辭] equivocal speech; to use vague or ambiguous language

-equivocal- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
晦渋[かいじゅう, kaijuu] (adj-na,n) ambiguous; obscure; equivocal

-equivocal- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious FR: équivoque ; ambigu ; vague
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlu) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear ; equivocal ; cryptic ; ambiguous FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
พูดโจ่งแจ้ง[v. exp.] (phūt jōngja) EN: speak undisguisedly ; speak in no equivocal terms FR: parler en termes non équivoques

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -equivocal-
Back to top