ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incontrovertible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incontrovertible*, -incontrovertible-

incontrovertible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incontrovertible (adj.) ที่โต้แย้งไม่ได้ See also: ที่เถียงไม่ได้, ที่ลบล้างไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง Syn. indisputable, undeniable Ops. controvertible, deniable
English-Thai: Nontri Dictionary
incontrovertible(adj) โต้แย้งไม่ได้,เปลี่ยนไม่ได้,เถียงไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With an incontrovertible sense of humor.ด้วยอารมณ์ขัน ที่โต้แย้งไม่ได้
And we have incontrovertible proof that this is so.และเราโต้แย้งไม่ได้ พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้น
They have incontrovertible proof.พวกเขามีข้อพิสูจน์ที่โต้แย้งไม่ได้
So your claim to have incontrovertible proof that Hitler tried to stop the liquidation of the Jews, as opposed to one particular trainload of Jews, is false.ดังนั้นการเรียกร้องของคุณมี หลักฐานที่เถียงไม่ได้ว่าฮิตเลอร์ พยายามที่จะหยุดการชำระบัญชีของชาวยิว เมื่อเทียบกับระแคะระคายใด อย่างหนึ่งของชาวยิวเป็นเท็จ
We are looking at the first incontrovertible proof of life beyond Earth.นี่คือข้อยืนยันที่แน่ชัดว่า มีสิ่งมีชีวิตนอกโลก
The evidence the Dark Lord have returned is incontrovertible.มันเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นว่าเจ้าเห็นศาสตร์มืดกลับมาแล้ว

incontrovertible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颠扑不破[diān pū bù pò, ㄉㄧㄢ ㄆㄨ ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ, 颠扑不破 / 顛撲不破] solid; irrefutable; incontrovertible; indisputable; unbreakable

incontrovertible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
否め無い;否めない[いなめない, inamenai] (exp) cannot deny; undeniable; incontrovertible

incontrovertible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เถียงไม่ขึ้น[adj.] (thīeng mai ) EN: indisputable ; inarguable ; incontrovertible FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incontrovertible
Back to top