ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

equivocal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *equivocal*, -equivocal-

equivocal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
equivocal (adj.) ที่กำกวม See also: ที่คลุมเครือ Syn. ambiguous, dubious, obscure
equivocal (adj.) ที่ยากจะเข้าใจได้ See also: ยากที่จะตีความ
English-Thai: HOPE Dictionary
equivocal(อีควิฟ'โวเคิล) adj. ไม่แน่นอน,มีสองนัย,มีเล่ห์นัย,คลุมเครือ,กำกวม,น่าสงสัย., See also: equivocality n. ดูequivocal equivocacy n. ดูequivocal, Syn. vague
English-Thai: Nontri Dictionary
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
equivocal symptomอาการกำกวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีเลศนัย (adj.) equivocal See also: mysterious, furtive, sly, suspicious
มีเลศนัย (adv.) equivocally See also: ambiguously, obscurely, mysteriously, furtively, slyly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...unequivocally, unbelievable ending in the history of the world!... อย่างแจ่มแจ้งตอนจบไม่น่าเชื่อ ในประวัติศาสตร์ของโลก!
All physical evidence is equivocal.หลักฐานจากที่เกิดเหตุทั้งหมด มันน่าสงสัย.
The answer's still no. Absolutely and unequivocally, no.และคำตอบก็ยังเป็น ไม่ ไม่โดยสิ้นเชิง และก็ไม่อ้อมค้อม ไม่
However Unequivocally reaffirmed the holding, the counsel, as agreed --อย่างไรก็ตาม... ... .....
I can say, unequivocally, that I've never seen anything on any cellular level,ผมสามารถบอกได้อย่างไม่ต้องสงสัย ผมไม่เคยเห็นอะไรที่เกียวกับเซลล์แบบนี้มาก่อน
I could unequivocally exclaim, the butler did it.ผมสามารถร้องตะโกนได้อย่างฉะฉาน พ่อบ้านคุณเป็นคนทำ

equivocal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐约其辞[yǐn yuē qí cí, ˇ ㄩㄝ ㄑㄧˊ ㄘˊ, 隐约其辞 / 隱約其辭] equivocal speech; to use vague or ambiguous language
多义性[duō yì xìng, ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, 多义性 / 多義性] equivocality
多义关系[duō yì guān xì, ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 多义关系 / 多義關係] equivocality
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, 不含糊] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary
多义[duō yì, ㄉㄨㄛ ㄧˋ, 多义 / 多義] having several meanings; ambiguous; equivocal; ambivalent

equivocal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
晦渋[かいじゅう, kaijuu] (adj-na,n) ambiguous; obscure; equivocal
多義的[たぎてき, tagiteki] (adj-na) ambiguous; polysemous; equivocal; having many meanings
漠然[ばくぜん, bakuzen] (n,adj-t,adv-to) obscure; vague; equivocal; (P)
玉虫色[たまむしいろ, tamamushiiro] (n,adj-no) (1) iridescent; (2) equivocal; ambivalent; (3) variable meaning; weasel-word; chameleonic interpretation; (P)
紛らわしい[まぎらわしい, magirawashii] (adj-i) confusing; misleading; equivocal; ambiguous; (P)
適当[てきとう, tekitou] (adj-na,n) (1) suitable; proper; appropriate; adequate; fit; (2) noncommittal; vague; equivocal; unserious; irresponsible; (P)

equivocal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious FR: équivoque ; ambigu ; vague
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlu) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear ; equivocal ; cryptic ; ambiguous FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
พูดโจ่งแจ้ง[v. exp.] (phūt jōngja) EN: speak undisguisedly ; speak in no equivocal terms FR: parler en termes non équivoques
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply FR: résolument ; rigoureusement
อุบอิบ[v.] (up-ip) EN: mumble ; talk equivocally FR: balbutier ; bredouiller

equivocal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zweideutigkeit {f}equivocalness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า equivocal
Back to top