ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

furtive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *furtive*, -furtive-

furtive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
furtive (adj.) ซึ่งลับๆ ล่อๆ Syn. sneaking, stealthy, surreptitious Ops. forthright, straightforward
furtively (adv.) อย่างลับๆ ล่อๆ Syn. sneakingly, stealthily, surreptitiously Ops. forthright, straightforward
English-Thai: HOPE Dictionary
furtive(เฟอ'ทิฟว) adj. ลึกลับ,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,แอบแฝง,มีนัย,มีเล่ห์กระเท่ห์., See also: furtively adv. furtiveness n., Syn. covert
English-Thai: Nontri Dictionary
furtive(adj) ทำแอบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลับๆล่อๆ,ปกปิด,ลึกลับ,แอบแฝง,มีนัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลับๆ ล่อๆ (adj.) furtive See also: stealthy, secret, sneaky, clandestine Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ
ผลุบโผล่ (adv.) furtively See also: stealthily Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, กะผลุบกะโผล่
ลอกแลก (adj.) furtively See also: fidgetingly Syn. ล่อกแล่ก
ลักเค้า (v.) imitate furtively See also: copy someone´s example furtively, plagiarize
เมียงม่าย (v.) to glance furtively at (as a girl flirting) See also: take a furtive glance Syn. เมียง, เมียงมอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The burrows where they hid and ate in furtive fear and where sleep itself presented a threat.หลุมหลบภัยที่ใช้ซ่อนตัว และกล้ำกลืนอาหารด้วยความกลัว แม้แต่การนอน ก็ยังเป็นภัยในตัวของมัน
(Furtively) Heads up. They're tossing the cells.(ลอบ) รีบหน่อย พวกเขากำลังโยนเซลล์
And this loser goes to a stupid undercover cop who was kicked out of the contest only because he furtively ate a piece of watermelonคนที่ถูกให้ออกจากบ้าน เป็นสายตำรวจโง่ๆคนนึง โง่ขนาดที่โดนให้ออกจากบ้าน เพียงแค่แอบกิน แตงโมตอนที่ทุุกคนเผลอเท่านั้น
You're the only person I can have a furtive, emotionally loaded conversation with right now.แต่นายเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ ต้องหลบๆซ่อนๆ อารมณ์ก็หงุดหงิด ฉันต้องคุยเดี๋ยวนี้

furtive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贼眼[zéi yǎn, ㄗㄟˊ ㄧㄢˇ, 贼眼 / 賊眼] shifty gaze; furtive glance
[shǎn, ㄕㄢˇ, 睒] furtively glance; glittering
诡秘[guǐ mì, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄧˋ, 诡秘 / 詭祕] secretive; furtive; surreptitious
偷偷[tōu tōu, ㄊㄡ ㄊㄡ, 偷偷] stealthily; secretly; covertly; furtively; on the sly

furtive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
盗視;偸視[とうし, toushi] (n,vs) stealthy glance; furtive glance
盗み見;盗見(io)[ぬすみみ, nusumimi] (n,vs) (See 盗み見る) surreptitious glance; looking furtively

furtive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
ขโมยดู[v. exp.] (khamōi dū) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; glance furtively ; peek ; peep FR: regarder furtivement ; regarder à la dérobée
ลับ ๆ = ลับๆ[adj.] (lap-lap) EN: furtive FR:
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly ; surreptitiously FR: en douce ; discrètement ; furtivement ; en catimini
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
ด้อม[v.] (dǿm) EN: snoop (around) ; steal (into a place) ; act furtively ; bob FR:
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; rob ; plagiarize ; do secretly ; do furtively FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ลักลอบ[v.] (lakløp) EN: sneak ; smuggle FR: passer en fraude ; entrer furtivement
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
เมียงม่าย[v.] (mīengmāi) EN: glance furtively at FR:
ผลุบโผล่[adv.] (phlupphlō) EN: furtively FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า furtive
Back to top