ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mysteriously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mysteriously*, -mysteriously-

mysteriously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mysteriously (adv.) อย่างลึกลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
OUR "IT" GIRL MYSTERIOUSLY DISAPPEAREDแม่ "สาว" คนนี้หายไปอย่างลึกลับ
Then you were always mysteriously seductive, weren't you?เมื่อก่อนคุณก็ดูมีเสน่ห์ลึกลับอยู่แล้วนี่เนอะ?
And maybe, just maybe, Lenny's magic wand can make Bob's legal paperwork mysteriously disappear.และบางที แค่บางที มนตร์วิเศษของเลนนี่ สามารถทำให้หลักฐานความผิดของบ๊อบหายไป
Well, the reason there is no evidence is because 18 and a half minutes of the conversation with Bob Haldeman from this June period have mysteriously been erased.ครับ เหตุผลคือมันไม่มีหลักฐาน แต่เรามี 18.30 นาที ของคำสนทนากับบ๊อบ ฮาล์ดเดอแมน ในช่วงเดือนถุนายน
There's no bodies, no sign of them. They're just mysteriously gone.ไม่มีซาก ไม่มีสัญญาณอะไรเลย พวกมันหายไปอย่างลึกลับ
There were literally thousands of different theories as to why the ship seemed inoperable, and what was speculated was that the command module had detached itself from the main ship, and then somehow mysteriously became lost.มีตัวอักษรเขียนไว้เยอะแยะ และมีทฤษฎีเป็นพันๆ ที่บอกว่าทำไมยานของมันดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ และที่คาดเดาไว้ก็คือ ยานส่วนควบคุมถูกแยกออกจากยานแม่
Which mysteriously vanished from the evidence.ซึ่งได้หายไปอย่างลึกลับจากกองหลักฐาน
YEAH, WELL, MY HOTEL ROOM WAS MYSTERIOUSLY CANCELED,ใช่ แล้วโรงแรมที่ฉันจองไว้ ก็โดนเคนเซิ่ลจากใครไม่รู้
Just before you mysteriously disappeared.ก่อนเกิดเรื่อง หายตัวไปอย่างลึกลับของคุณ
Remember that mysteriously broken lamp you grounded Axl for?จำได้ไหมตะเกียงที่แตกนั้น ที่แม่โทษแอ็กเซล
Let's just say it's like she's from a mysteriously different realm.มิโฮเธอมีสิ่งที่ทำให้โลกทึ่งในตัวเธอ จริงเหรอ?
To hide from Max, your mysteriously reappeared ex?เพื่อหลบแม็ก แฟนเก่าที่ปรากฏตัวอีกครั้งอย่างลึกลับของคุณนะหรอ

mysteriously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不思議に[ふしぎに, fushigini] (adv) strangely; oddly; mysteriously
奇しくも[くしくも, kushikumo] (adv) strangely; oddly; miraculously; mysteriously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mysteriously
Back to top