ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*distribute*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น distribute, -distribute-

*distribute* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distribute (vt.) แจกจ่าย See also: แจก, แบ่งปัน, จำหน่าย, ขาย Syn. sell, carry, vend, offer Ops. buy, purchase
distribute (vt.) เผยแพร่ See also: กระจาย Syn. circulate, diffuse, propagate
distribute among (phrv.) แจกจ่ายให้กับ See also: แบ่งปัน, แจกให้, แจก
distribute over (phrv.) กระจายไปทั่ว See also: หว่านไปทั่ว
distribute round (phrv.) แจกไปทั่ว
distribute to (phrv.) ส่ง See also: มอบให้กับ
redistribute (vt.) จัดสรรใหม่ Syn. rearrange
English-Thai: HOPE Dictionary
distribute(ดิสทริบ'บิวทฺ) vt. แจก,แบ่งสรรปันส่วน,แพร่,กระจาย,จำหน่าย,จำแนก,รื้อแม่พิมพ์, Syn. dispense,assign ###A. collect
distributee(ดิสทริบบิว'ที) n. ผู้ได้รับส่วนแบ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
distribute(vt) แจก,จำหน่าย,แบ่งสันปันส่วน,จำแนก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
distributed computingการคอมพิวเตอร์แบบกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distributeแบ่งภาค,กระจาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดจำหน่าย (v.) distribute See also: sell, dispense Syn. จำหน่าย, ขาย
จัดส่งสินค้า (v.) distribute See also: deliver, dispense, allot Syn. ส่งของ
จ่าย (v.) distribute See also: disburse, divide Syn. แบ่ง, แจกจ่าย, กระจาย
จ่ายแจก (v.) distribute See also: allot, divide Syn. แจกจ่าย
จำหน่ายจ่ายแจก (v.) distribute See also: divide, share, give Syn. แจก, จ่ายแจก, แจกจ่าย
ปันออก (v.) distribute See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion Syn. จ่าย, แยกออก, แบ่งออก, ให้, มอบ
พิภัช (v.) distribute See also: allocate, assign Syn. แจก, แบ่ง, ปัน
ส่งของ (v.) distribute See also: deliver, dispense, allot Syn. จัดส่งสินค้า
ส่งสินค้า (v.) distribute See also: deliver, dispense, allot Syn. ส่งของ, จัดส่งสินค้า
แจก (v.) distribute See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion Syn. จ่าย, แยกออก, แบ่งออก, ปันออก, ให้, มอบ
แจกจ่าย (v.) distribute See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion Syn. แจก, แบ่งสรร, จ่าย, แบ่งแยก, จัดแบ่ง
แบ่ง (v.) distribute See also: allocate, assign Syn. แจก, ปัน
แบ่ง (v.) distribute See also: disburse, divide Syn. แจกจ่าย, กระจาย
แบ่งออก (v.) distribute See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion Syn. จ่าย, แยกออก, ปันออก, ให้, มอบ
แยกออก (v.) distribute See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion Syn. จ่าย, แบ่งออก, ปันออก, ให้, มอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As soon as peace occurs, I want... um, I want that cloth distributed to the workers.แจกผ้าพวกคนงาน... คนละสองเมตรครึ่ง ว้อดก้าอีกคนละขวด
Pull it. Don't distribute it.เรียกคืนซะ อย่าส่งไปขายอีก
Your Majesty, if we distributed some of the food... that has been reserved for the army... there would be plenty of time to gather more--ถ้าเราเอาเสบียงหลวง สำหรับกองทัพไปบรรเทาทุกข์ ก็คง...
Captain. The people are saying the food the king ordered us to distribute is rotten.ราษฎรไม่พอใจที่เราแจกอาหารเน่า
With so much weight distributed in front, I'd have sworn she'd topple back to the floor... before she ever got to her knees.ส้มโอคู่หน้า จะทำให้เธอหน้าคว่ำ... ...ก่อนคุกเข่าได้ซะอีก
The newest form of mass-distributed art:รูปแบบใหม่ของการกระจายงานศิลป์
I'm sure she's a lovely girl but I wonder if you could, erm... redistribute her?ผมว่าเธอเป็นคนดีนะแต่คุณช่วย เอ่อ... ย้ายเธอไปที่อื่นได้มั้ย?
I'm distributed by studios that are owned by large corporate entities.ที่เป็นของบรรษัทยักษ์ใหญ่
What are we supposed to do with this? I can't distribute this.แล้วผมจะทำยังไง ผมจะแจกรูปคนร้ายแบบนี้ไม่ได้
Presented Distributed by ShowEastPresented Distributed by ShowEast
Presented and Distributed by Cinema ServicePresented and Distributed by Cinema Service
Is it true you distributed footage of yourself for publicity?เป็นเรื่องจริงใช่ใหมครับที่ คุณจะนำเธอออกมาสู่สาธารณชนในเร็ววันนี้

*distribute* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分布[fēn bù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ, 分布 / 分佈] distributed; to distribute
分布式拒绝服务[fēn bù shì jù jué fú wù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨˊ ˋ, 分布式拒绝服务 / 分佈式拒絕服務] distributed denial of service (DDOS) form of internet attack
分布式环境[fēn bù shì huán jìng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 分布式环境 / 分佈式環境] distributed environment (computing)
分布式结构[fēn bù shì jié gòu, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 分布式结构 / 分佈式結構] distributed architecture
分布式网络[fēn bù shì wǎng luò, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 分布式网络 / 分佈式網絡] distributed network
分布控制[fēn bù kòng zhì, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 分布控制 / 分佈控制] distributed control
分布式发展模型[fēn bù shì fā zhǎn mó xíng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 分布式发展模型 / 分布式發展模型] distributed developmental model
分布连结网络[fēn bù lián jié wǎng luò, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 分布连结网络 / 分布連結網絡] distributed connectionist network
周延[zhōu yán, ㄓㄡ ㄧㄢˊ, 周延] exhaustive; distributed (logic: applies to every instance)
光纤分布式数据介面[guāng xiān fēn bù shì shù jù jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 光纤分布式数据介面 / 光纖分佈式數據介面] Fiber Distributed Data Interface; FDDI
光纤分散式资料介面[guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 光纤分散式资料介面 / 光纖分散式資料介面] fiber distributed data interface; FDDI
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 俵] distribute
分布式[fēn bù shì, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ, 分布式 / 分佈式] distributed
分散[fēn sàn, ㄈㄣ ㄙㄢˋ, 分散] scatter; disperse; distribute
分送[fēn sòng, ㄈㄣ ㄙㄨㄥˋ, 分送] send; distribute

*distribute* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベンガルオオトカゲ[, bengaruootokage] (n) Bengal monitor (Varanus bengalensis, species of carnivorous monitor lizard found widely distributed over South Asia); common Indian monitor
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] (n) {comp} uniform random number; uniformly distributed random number
偏在[へんざい, henzai] (n,vs) uneven distribution; unfair distribution; maldistribution; unevenly distributed
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] (n) {comp} fiber distributed data interface; FDDI
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
分け与える[わけあたえる, wakeataeru] (v1) to distribute; to hand out
分散データベース[ぶんさんデータベース, bunsan de-tabe-su] (n) {comp} distributed data base
分散データ処理[ぶんさんデータしょり, bunsan de-ta shori] (n) {comp} distributed data processing; DDP
分散処理[ぶんさんしょり, bunsanshori] (n) {comp} distributed processing; decentralized processing
分散名前解析[ぶんさんなまえかいせき, bunsannamaekaiseki] (n) {comp} distributed name resolution
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] (n) {comp} Distributed DataBase Management System; DDBMS
分散配置[ぶんさんはいち, bunsanhaichi] (n) {comp} distributed, decentralized arrangement
割り付ける;割りつける;割付ける;割付る(io)[わりつける, waritsukeru] (v1,vt) to allot; to distribute; to lay out; to divide among; to assign
割り当てる(P);割当てる(P)[わりあてる, wariateru] (v1,vt) to assign; to allot; to allocate; to divide among; to distribute; to prorate; to apportion; (P)
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r,vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate
取り分ける;取分ける[とりわける, toriwakeru] (v1,vt) to distribute; to apportion; to divide
口分田[くぶんでん, kubunden] (n) (arch) allotted rice field (ritsuryo system); land distributed to all citizens from which yields were taxed by the government
撒く[まく, maku] (v5k,vt) (1) to scatter; to sprinkle; to strew; (2) to distribute (handbills, etc.); to spread (rumours, etc.); (3) to give the slip; to throw off; to shake off; to lose; (P)
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P)
[さく, saku] (n) (1) new moon; (2) first day of the lunar month; (3) (in ancient China) next year's calendar and decrees (distributed by the Emperor at year's end)
流す[ながす, nagasu] (v5s,vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P)
等黄卵[とうおうらん, tououran] (n) (See 端黄卵) homolecithal egg (egg having a yolk that is evenly distributed throughout)
配す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 配する) to distribute; to arrange; to allot (to a position of authority, etc.); (2) to arrange; to lay out (as in decorating); (3) to marry off; (4) to exile; to banish
配する[はいする, haisuru] (vs-s,vt) (1) (See 配る) to distribute; to arrange; to allot (to a position of authority, etc.); (2) to arrange; to lay out (as in decorating); (3) (arch) to marry off; (4) (arch) to exile; to banish
非拘束名簿式比例代表制[ひこうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, hikousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) (See 拘束名簿式比例代表制) proportional representation system in which both party and individual votes are cast, seats are distributed amongst parties by proportion of vote obtained, and candidates are elected in descending order of number of votes obtained
Japanese-English: COMDICT Dictionary
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI
分散データベース[ぶんさんデータベース, bunsan de-tabe-su] distributed data base
分散データ処理[ぶんさんデータしょり, bunsan de-ta shori] distributed data processing, DDP (abbr.)
分散処理[ぶんさんしょり, bunsanshori] distributed processing, decentralized processing
分散協調処理[ぶんさんきょうちょうしょり, bunsankyouchoushori] distributed cooperative processing
分散名前解析[ぶんさんなまえかいせき, bunsannamaekaiseki] distributed name resolution
分散型[ぶんさんがた, bunsangata] distributed (configuration)
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] Distributed DataBase Management System, DDBMS
分散型トランザクション[ぶんさんがたとらんざくしょん, bunsangatatoranzakushon] distributed transaction
分散配置[ぶんさんはち, bunsanhachi] distributed, decentralized arrangement
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction
適用業務責任分散型トランザクション[てきようぎょうむせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, tekiyougyoumusekininbunsangatatoranzakushon] application-supported distributed transaction
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
配る[くばる, kubaru] Thai: แจกจ่าย English: to distribute

*distribute* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[v. exp.] (baeng chalī) EN: distribute evenly FR:
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoen) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend FR:
แบ่งออก[v. exp.] (baeng øk) EN: distribute FR: scinder ; sectionner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute FR:
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
เฉลี่ยน้ำหนัก[v. exp.] (chalīa nāmn) EN: distribute the weight evenly FR:
ดิสทริบิวเตอร์[n. exp.] (ditsathribi) EN: distributor FR: distributeur [m]
เอทีเอ็ม[TM] (Ē-Thī-Ēm) EN: ATM FR: distributeur automatique de billets (DAB) [m]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agent ; dealer ; distributor FR: agent [m] ; distributeur [m]
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out FR: distribuer ; partager ; donner
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion ; disseminate ; issue FR: dispenser ; prodiguer ; répartir ; assigner ; partager
แจกที่ดิน[v. exp.] (jaēk thīdin) EN: distribute the land FR: répartir les terres
แจรก[v.] (jaērok) EN: distribute FR:
จ่าย[v.] (jāi) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue FR: distribuer ; fournir
จ่ายแจก[v. exp.] (jāijaēk) EN: distribute ; allot ; divide FR: distribuer ; répartir
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำหน่าย[v.] (jamnāi) EN: dispense ; distribute ; sell FR: distribuer ; vendre ; commercialiser
จำหน่ายจ่ายแจก[v. exp.] (jamnāi jāi ) EN: distribute ; divide ; share ; give FR:
จำราย[v.] (jamrāi) EN: distribute FR:
จานจ่าย[n.] (jānjāi) EN: distributor FR: distributeur [m]
จัดจำหน่าย[v. exp.] (jat jamnāi) EN: distribute ; sell ; dispense FR: distribuer
จัดจำหน่ายในประเทศไทยโดย...[v. exp.] (jat jamnāi ) EN: distributed in Thailand by … FR:
เจียด[v.] (jīet) EN: dole out ; share ; distribute FR:
ขายตรง[v.] (khāitrong) EN: make a direct sale ; distribute by direct sale FR: pratiquer la vente directe
เครื่องขายของอัตโนมัติ[n. exp.] (khreūang kh) EN: vending machine FR: distributeur autmatique [m]
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ[n. exp.] (khreūang th) EN: cash machine ; automatic teller machine (ATM) FR: guichet automatique bancaire (GAB) [m] ; distributeur automatique de billets (DAB) [m]
ขวดกด[n. exp.] (khūat kot) EN: dispenser FR: distributeur [m]
ขวดกดแชมพู[n. exp.] (khūat kot c) EN: shampoo dispenser FR: distributeur de shampoing [m]
ขวดกดสบู่[n. exp.] (khūat kot s) EN: soap dispenser FR: distributeur de savon [m]
ขวดกดสบู่เหลว[n. exp.] (khūat kot s) EN: soap dispenser FR: distributeur de savon liquide [m]
กดเงินไม่ใช้บัตร[v. exp.] (kot ngoen m) EN: FR: retirer de l'argent d'un distributeur sans carte
กระจาย[v.] (krajāi) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed FR: répandre ; éparpiller ; disperser ; disséminer ; répartir
กระจัดกระจาย[adj.] (krajatkrajā) EN: scattered ; dispersed ; spread out/around ; strewn about ; distributed around FR: dispersé ; éparpillé ; épars
งบกำไรสะสม[n. exp.] (ngop kamrai) EN: statement of retained earnings ; retained earnings statement ; statement of undistributed profits ; statement of earned surplus FR:
ออกให้[v. exp.] (øk hai) EN: give out ; distribute ; issue ; come out FR: délivrer ; libérer
ออกตัว[v.] (øktūa) EN: be newly sold ; be newly promoted ; be new distributed ; sell FR:

*distribute* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
flächendifferenziert {adj}spatially distributed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *distribute*
Back to top