ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-distribute-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น distribute, *distribute*,

-distribute- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pull it. Don't distribute it.เรียกคืนซะ อย่าส่งไปขายอีก
Captain. The people are saying the food the king ordered us to distribute is rotten.ราษฎรไม่พอใจที่เราแจกอาหารเน่า
What are we supposed to do with this? I can't distribute this.แล้วผมจะทำยังไง ผมจะแจกรูปคนร้ายแบบนี้ไม่ได้
I have fresh to distribute tomorrow.ฉันต้องไปแจกแผ่นปลิวพรุ่งนี้
We're going to distribute a memo to all the investigators, retracting the name.เราจะแจ้งนักสืบทุกคนเรื่องการถอนชื่อของเขา
Distribution plant can't distribute if it's not getting deliveries.ศูนย์จัดจำหน่าย จัดจำหน่ายไม่ได้ ถ้ามันไม่จัดส่ง
Have copies made of this painting and distribute to all court officialsช่วยคัดลอกภาพวาดนี้ เพื่อให้ทุกกรมกองได้ชื่นชมด้วย
And I will distribute recognition codes and credentials.และฉันจะเป็นคนกระจายให้อีกที
GET JJ TO DISTRIBUTE THEM TO THE TEAM RIGHT AWAY.ให้เจเจแจกจ่ายให้ทีมทันที
Are you aware of the Mayor of Taiji's plan to distribute dolphin meat throughout Japan to Japanese children?70% ของมนุษย์ หรือ 7 ใน 10 คน พึ่งพาแหล่งโปรตีนจากอาหารจากทะเล ถ้าเราไม่มีปลาในทะเลแล้ว
Yeah. It's been cut,probably to distribute the charge.ใช่ มันถูกตัด น่าจะทำให้กระแสไฟรั่ว
If you have the tong, then you have responsibilities to distribute meat fairly.ถ้าเธอถือที่คีบก็ต้องแบ่งอาหารให้เท่าๆกันซิ

-distribute- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
撒く[まく, maku] (v5k,vt) (1) to scatter; to sprinkle; to strew; (2) to distribute (handbills, etc.); to spread (rumours, etc.); (3) to give the slip; to throw off; to shake off; to lose; (P)
流す[ながす, nagasu] (v5s,vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P)

-distribute- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[v. exp.] (baeng chalī) EN: distribute evenly FR:
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoen) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend FR:
แบ่งออก[v. exp.] (baeng øk) EN: distribute FR: scinder ; sectionner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute FR:
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
เฉลี่ยน้ำหนัก[v. exp.] (chalīa nāmn) EN: distribute the weight evenly FR:
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out FR: distribuer ; partager ; donner
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion ; disseminate ; issue FR: dispenser ; prodiguer ; répartir ; assigner ; partager
แจกที่ดิน[v. exp.] (jaēk thīdin) EN: distribute the land FR: répartir les terres
แจรก[v.] (jaērok) EN: distribute FR:
จ่าย[v.] (jāi) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue FR: distribuer ; fournir
จ่ายแจก[v. exp.] (jāijaēk) EN: distribute ; allot ; divide FR: distribuer ; répartir
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำหน่าย[v.] (jamnāi) EN: dispense ; distribute ; sell FR: distribuer ; vendre ; commercialiser
จำหน่ายจ่ายแจก[v. exp.] (jamnāi jāi ) EN: distribute ; divide ; share ; give FR:
จำราย[v.] (jamrāi) EN: distribute FR:
จัดจำหน่าย[v. exp.] (jat jamnāi) EN: distribute ; sell ; dispense FR: distribuer
เจียด[v.] (jīet) EN: dole out ; share ; distribute FR:
ขายตรง[v.] (khāitrong) EN: make a direct sale ; distribute by direct sale FR: pratiquer la vente directe
กระจาย[v.] (krajāi) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed FR: répandre ; éparpiller ; disperser ; disséminer ; répartir
ออกให้[v. exp.] (øk hai) EN: give out ; distribute ; issue ; come out FR: délivrer ; libérer
ปัน[v.] (pan) EN: divide ; allocate ; distribute ; share FR: partager ; répartir ; distribuer
โปรย[v.] (prōi) EN: spread ; sprinkle ; scatter ; strew ; disseminate ; shower ; distribute ; rain down FR: répandre ; éparpiller ; disséminer
ปูน[v.] (pūn) EN: distribute ; give FR: distribuer ; accorder ; donner ; octroyer
ปูนบำเหน็จ[v. exp.] (pūn bamnet) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; promote FR: récompenser
ซ่าน[v.] (sān) EN: diffuse ; spread ; distribute FR: se répandre ; se propager
สู่[v.] (sū) EN: share ; partake ; distribute FR:
หว่าน[v.] (wān) EN: scatter ; spread ; sprinkle ; broadcast ; distribute FR: répandre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -distribute-
Back to top