ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

circulate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *circulate*, -circulate-

circulate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
circulate (vi.) เคลื่อนไหวอย่างอิสระ See also: เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยอิสระ
circulate (vi.) โคจรเป็นวงกลม Syn. move around, get around, get about
circulate (vt.) ทำให้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ
English-Thai: HOPE Dictionary
circulate(เซอ'คิวเลท) {circulated,circulating,circulates} vi. หมุนเวียน,แพร่กระจาย vt. ทำให้หมุนเวียน,แพร่กระจาย, See also: circulative adj. circulator n. ดูcirculate circulatory adj. ดูcirculate, Syn. revolve
English-Thai: Nontri Dictionary
circulate(vi,vt) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แผ่ซ่าน,ส่งต่อๆไป,ออกจำหน่าย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circulateหมุนเวียน,การไหลเวียน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมุนวน (v.) circulate See also: change hands Syn. เวียน
หมุนเวียน (v.) circulate See also: change hands Syn. เวียน, หมุนวน
เดินสะพัด (v.) circulate See also: be current Syn. หมุนเวียน
เวียน (v.) circulate See also: change hands Syn. หมุนวน
ไหลเวียน (v.) circulate See also: flow
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We gotta circulate this. On radio.เราต้องกระจายข่าวออกไปทางวิทยุ
A significant portion of the pathogen will escape into the station's ventilation system, which will circulate it for us.ระดับปริมาณเชื้อโรคที่มากพอ จะหลุด เข้าไปในระบบระบายอากาศของสถานี ทำให้เกิดการแพร่กระจาย
Which is why we need you To circulate this profile. Hotch: we believe we're looking For a dominant/submissive team,เรากำลังมองหาผู้ชายที่ชอบเพศตรงข้าม ที่ปกติจะต้องอ่อนน้อมกับคนอื่น
Ms. Van Der Woodsen, obviously we pay no mind to childish rumors that circulate all college campuses, but this e-mail is extremely serious.คุณแวน เดอ วูดเซนส เราไม่สนใจ กับพวกข่าวลือไร้สาระที่ดังไปทั่วมหาลัย แต่เรื่องอีเอลฉบับนี้ มันซีเรียสมาก
All right, have uniforms circulate his photo.All right, have uniforms circulate his photo.
Fine, I'll circulate a couple more times.โอเค ฉันจะไปเดินรอบคู่รักหลายรอบ
I'll have uniforms circulate the sketch around the studio, see if anybody recognizes him.ผมจะให้สายตรวจนำภาพ ไปแจกรอบๆสตูดิโอ เผื่อจะมีใครจำเขาได้นะ
I'll circulate a copy of that to stores that sell that sort of thing.ฉันจะทำสำเนา\พวกนี้ไปให้ร้านต่างๆ ทุกร้านที่เข้าข่าย
Drugs can't circulate once the heart stops.ยาน่ะมันคาดเดาไม่ได้ แค่ครั้งเดียวก็ตายได้
But you don't need to be alive to circulate your blood.แต่เธอไม่จำเป็นต้องมีชีวิต ก็สามารถตรวจผลเลือดเธอได้
If we were to circulate Maya's blood through your system...ถ้าเราถ่ายเลือดของมายาผ่านระบบของคุณ ...
The air doesn't seem to circulate inside the chamber, so after about two hours, you run out of oxygen.อากาศที่ดูเหมือนจะไม่ไหลเวียน ภายในห้อง, ดังนั้นหลังจากที่ประมาณสอง ชั่วโมงคุณทำงานออกจากออกซิเจน

circulate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通报[tōng bào, ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, 通报 / 通報] bulletin; journal; circulate information; bulletin
传抄[chuán chāo, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄠ, 传抄 / 傳抄] to circulate copies; to copy and pass on
传檄[chuán xí, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧˊ, 传檄 / 傳檄] to circulate (a protest or call to arms); to promulgate
循环[xún huán, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 循环 / 循環] circle; loop; cycle; circulate
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, 传 / 傳] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity)
传流[chuán liú, ㄔㄨㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, 传流 / 傳流] to spread; to hand down; to circulate
流传[liú chuán, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ, 流传 / 流傳] spread; circulate; hand down
都市传奇[dū shì chuán qí, ㄉㄨ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, 都市传奇 / 都市傳奇] urban legend (translation of recent western term); story or theory circulated as true; same as 都會傳奇|都会传奇
都会传奇[dū huì chuán qí, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, 都会传奇 / 都會傳奇] urban legend (translation of recent western term); story or theory circulated as true; same as 都市傳奇|都市传奇
盛传[shèng chuán, ㄕㄥˋ ㄔㄨㄢˊ, 盛传 / 盛傳] widely spread; widely rumored; stories abound; (sb's exploits are) widely circulated

circulate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u,vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P)
回読[かいどく, kaidoku] (n,vs) read in turn; circulate a book (among friends)
言い囃す;言囃す[いいはやす, iihayasu] (v5s,vt) to praise; to spread or circulate a rumor (rumour)
伝わる[つたわる, tsutawaru] (v5r,vi) to be handed down; to be introduced; to be transmitted; to be circulated; to go along; to walk along; (P)
和同開珎[わどうかいちん;わどうかいほ, wadoukaichin ; wadoukaiho] (n) (See 和銅,富本銭) Japan's first circulated coinage (minted in 708 CE)
回す(P);廻す[まわす, mawasu] (v5s,vt) (1) to turn; to rotate; to gyrate; (2) to circulate; to send around; (3) to surround; (4) to put something to a new use (e.g. leftovers); (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) ... around (i.e. to chase someone around); (6) to dial (e.g. telephone number); (v5s) (7) to invest; (8) (See 輪姦す) to gang-rape; (P)
水回り;水廻り[みずまわり, mizumawari] (n) part of a building where water is circulated (kitchen, bathroom, etc.); wet area
流す[ながす, nagasu] (v5s,vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P)
稟議;禀議[りんぎ;ひんぎ, ringi ; hingi] (n,vs) reaching a decision by using a circular letter; reaching a decision via a document circulated to all employees
稟議制度[りんぎせいど, ringiseido] (n) the system in government offices and business corporations in which draft proposals are prepared by someone in charge of the matter and circulated for collective deliberation and final approval by particular (designated) officials or executives

circulate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินสะพัด[v.] (doēnsaphat) EN: circulate ; be current FR:
โคจร[v.] (khōjøn) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
กระพือ[v.] (krapheū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; propagate ; diffuse ; expand ; dilate; extend FR:
กระเวนกระวน[v.] (krawēnkrawo) EN: circulate ; go around ; hang around ; mess around ; circle ; buzz FR: tournailler ; tournicoter (fam.) ; sinuer (litt.)
ลือ[v.] (leū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
ลือกระฉ่อน[v. exp.] (leū krachǿn) EN: be rumored ; spread ; circulate ; get about ; go around FR: colporter
ลือเลื่อง[v.] (leūleūang) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; make known ; go around/round FR:
หมุนเวียน[v.] (munwīen) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands FR: circuler ; tourner ; changer de main
ปริวรรต[v.] (pariwat) EN: revolve ; go around ; circulate FR:
แพร่[v.] (phraē) EN: spread ; spread out ; propagate ; disseminate ; broadcast ; circulate ; publish ; publicize FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer
แพร่สะพัด[v. exp.] (phraē sapha) EN: spread like wildfire ; spread wildly ; spread ; circulate FR: se répandre comme une traînée de poudre (fig.)
ถ่ายเท[v.] (thāithē) EN: ventilate ; air ; circulate FR: ventiler ; aérer
เวียน[v.] (wīen) EN: circle ; come round ; rotate ; be in a whirl ; move round ; circle around ; go around ; circulate FR: circuler ; tourner
วน[v.] (won) EN: move round ; circle ; go around ; circulate ; revolve ; whirl ; hover ; eddy FR: tourner en rond ; tourner autour de ; tournoyer ; tourbillonner
วนเวียน[v.] (wonwīen) EN: circulate ; go around ; hang around ; mess around ; circle ; buzz FR: tournailler ; tournicoter (fam.) ; sinuer (litt.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า circulate
Back to top