ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

purchase

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *purchase*, -purchase-

purchase ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
purchase (vt.) ซื้อ Syn. buy
purchase (vi.) ซื้อ Syn. buy
purchase (vt.) ได้มา (ด้วยความพยายาม) See also: ได้รับ Syn. obtain
purchase (vt.) ทำให้เคลื่อนที่ด้วยเครื่องมือสำหรับงัด
purchase (n.) การซื้อ Syn. procuremen, acquirement
purchase (n.) ของที่ซื้อมา
purchase (n.) การได้มาด้วยความพยายาม
purchaser (n.) ผู้ซื้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
purchase(เพอ'เชิส) vt. ซื้อ,จัดซื้อ n. การซื้อ ,คานงัด,อุปกรณ์ยกของ,กำลังงัด, See also: purchasable adj. purchaser n., Syn. buy
English-Thai: Nontri Dictionary
purchase(n) การซื้อ,ของซื้อขาย,ค่า,ราคา,สิ่งที่ซื้อมา
purchaser(n) ผู้ซื้อ,คนซื้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
purchaseซื้อ, การซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purchaserผู้ซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Purchaseซื้อ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดซื้อ (v.) purchase See also: procure Ops. ขาย
แปะโป้ง (v.) purchase on credit Syn. ค้าง, ติดค้าง, ค้างชำระ
ใบสั่งซื้อ (n.) purchase order
ภาษีการค้า (n.) purchase tax See also: business tax
สั่งซื้อ (v.) order a purchase
สั่งสินค้า (v.) order a purchase
เช่าซื้อ (v.) hire-purchase See also: purchase by installment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To purchase one's freedom.เพื่อซื้ออิสรภาพของตน
Even if you wish to purchase it, this is a very rare item.ผมเดินไปรอบๆเกาะเพื่อหาส่วนซ่อมหางเสือเรือ
When young Harry stepped into Flourish and Blotts this morning to purchase my autobiography, Magical Me which, incidentally, is currently celebrating its 27th week atop the Daily Prophet bestseller list he had no idea that he would, in fact, be leaving wiหนุ่มน้อยแฮร์รี่ เข้ามาในร้านตัวบรรจงและหยดหมึก เพื่อซื้ออัตชีวประวัติของผมผู้วิเศษ ซึ่งให้บังเอิญที่ขณะนี้กำลังฉลอง
Wal-Mart is telling you if you purchase these pants and Kathy Lee is telling you if you purchase these pants you will be helping children.วอล-มาร์ทกำลังบอกคุณว่า ถ้าคุณซื้อกางเกงตัวนี้ และเคธี ลี ก็กำลังบอกคุณว่า ถ้าคุณซื้อกางเกงตัวนี้
Sometimes you have to try it on before you purchase it.บางทีเราก็ต้องลองใช้ ก่อนที่จะซื้อนะ
By the time she was twenty, she had already earned back her purchase price.เสื้อผ้าที่เธอใส่อยู่ เมื่อเธออายุยี่สิบ เธอเก็บเงินจนไถ่ตัวเองได้สำเร็จ
He wishes to purchase half of the island as a new home for his people.เขาขอซื้อพื้นที่ครึ่งหนึ่งของเกาะ เพื่อใช้เป็นบ้านใหม่สำหรับคนของเขา
We've got footage of you placing two bags on JFK carousel 3, and abandoning them to purchase a last-minute flight with cash.เรามีภาพที่คุณวางกระเป๋าสองใบไว้ที่รางขนกระเป๋า เจเอฟเค 3 และทิ้งกระเป๋าไว้... ไปซื้อตั๋วในนาทีสุดท้ายด้วยเงินสด
There's no problem to purchase those stocks, right?ไม่มีปัญหาเรื่องการซื้อหุ้นพวกนั้น, ใช่ไหม?
Says in this agreement that if you're in arrears we have the right to foreclose and purchase this property for one peso.ในข้อตกลงบอกว่า ถ้าคุณค้างชำระ.. ..เรามีสิทธิ์ที่จะยึดที่ดิน และขายในราคา 1 เปโซ
We were also able to thwart the purchase of $26 million of surface-to-air missiles the Afghani terrorist group was planning on buying.แถมยังขัดขวาง การซื้อขายมิสไซล์มูลค่า 26 ล้าน ของผู้ก่อการร้ายได้อีกด้วย
I asked you a long time ago to purchase a private estate outside the palace.เราถามเจ้าเป็นเวลานานมาแล้ว ให้จ่ายเงินซื้อพื้นที่ส่วนตัวนอกวังหลวง

purchase ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
套汇[tào huì, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 套汇 / 套匯] illegal currency exchange; arbitrage (illegal purchase of several simultaneous investments for a single sum)
邮购[yóu gòu, ㄧㄡˊ ㄍㄡˋ, 邮购 / 郵購] mail order; to purchase by mail
优先承购权[yōu xiān chéng gòu quán, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄔㄥˊ ㄍㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, 优先承购权 / 優先承購權] prior purchase right; right of first refusal (ROFR); preemptive right to purchase
采办[cǎi bàn, ㄘㄞˇ ㄅㄢˋ, 采办 / 採辦] buy on a considerable scale; purchase
发票[fā piào, ㄈㄚ ㄆㄧㄠˋ, 发票 / 發票] invoice; receipt or bill for purchase
采买[cǎi mǎi, ㄘㄞˇ ㄇㄞˇ, 采买 / 採買] purchase; buy
采购员[cǎi gòu yuán, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ ㄩㄢˊ, 采购员 / 採購員] purchaser; purchasing agent
买进[mǎi jìn, ㄇㄞˇ ㄐㄧㄣˋ, 买进 / 買進] purchase
购买[gòu mǎi, ㄍㄡˋ ㄇㄞˇ, 购买 / 購買] purchase
购买者[gòu mǎi zhě, ㄍㄡˋ ㄇㄞˇ ㄓㄜˇ, 购买者 / 購買者] purchaser

purchase ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルセラショップ[, buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal)
事前購入割引運賃[じぜんこうにゅうわりびきうんちん, jizenkounyuuwaribikiunchin] (n) advance purchase excursion fare; APEX fare
先買権[せんばいけん, senbaiken] (n) right of first refusal; (right of) preemption; purchase option
即金[そっきん, sokkin] (n,adj-no) payment in full; outright purchase
各自負担[かくじふたん, kakujifutan] (n) joint and several liability; each individual being responsible for the payment of his share of the purchase price, expense, etc.
委託売買[いたくばいばい, itakubaibai] (n) consignment sales and purchase
月賦販売[げっぷはんばい, geppuhanbai] (n) selling on a (monthly) installment plan (instalment); hire purchase
株式買受権付社債[かぶしきかいうけけんつきしゃさい, kabushikikaiukekentsukishasai] (n) bond with stock purchase warrant
買い付ける[かいつける, kaitsukeru] (v1,vt) to buy in; to purchase
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P)
カウンターパーチェス[, kaunta-pa-chiesu] (n) counterpurchase
カップ麺[カップめん, kappu men] (n) instant noodles purchased in cup (lit
ドル買い[ドルかい, doru kai] (n) dollar purchase; (P)
ニュー[, nyu-] (n) (1) new; (2) (often おにゅー) newly purchased item; (P)
ハーフメイド;ハーフメード[, ha-fumeido ; ha-fume-do] (adj-no) half made (e.g. clothes that are already cut and basted when purchased)
割賦[かっぷ;わっぷ, kappu ; wappu] (n) allotment; quota; payment in installments; payment in instalments; hire-purchase
売主買主[うりぬしかいぬし, urinushikainushi] (n) seller and buyer; vendor and purchaser
替え玉(P);替玉[かえだま, kaedama] (n) (1) substitute; double; (2) second serving (ball) of noodles (to add to previously purchased ramen); (P)
求める[もとめる, motomeru] (v1,vt) (1) to want; to wish for; (2) to request; to demand; (3) to seek; to search for; to pursue (pleasure); to hunt (a job); (4) (pol) (See 買う・1) to purchase; to buy; (P)
現先[げんさき, gensaki] (n) repurchase (esp. bonds, debt, etc.); buy-back
買い[かい, kai] (n) (1) buying; shopping; (2) buyer; (3) purchase; (P)
買い主;買主[かいぬし, kainushi] (n) buyer; purchaser
買い入れる(P);買入れる[かいいれる, kaiireru] (v1,vt) to purchase; to buy in; (P)
買い急ぎ[かいいそぎ, kaiisogi] (n) buying spree; hasty purchase; rush to buy
買い方[かいかた, kaikata] (n) buyer; purchaser
買い込む;買込む[かいこむ, kaikomu] (v5m,vt) to purchase; to buy up; to lay in a stock
買う[かう, kau] (v5u,vt) (1) (in western Japan, 買う conjugates euphonically as こうた, こうて, etc.) to buy; to purchase; (2) to value; to have a high opinion; (3) to stir; to provoke; (P)
買収[ばいしゅう, baishuu] (n,vs) (1) acquisition (esp. corporate); buy-out; takeover; purchase; (2) corruption; bribery; (P)
購入者[こうにゅうしゃ, kounyuusha] (n) purchaser
購書[こうしょ, kousho] (n) purchased books; purchasing books
購買[こうばい, koubai] (n,vs) procurement; purchase; buying; (P)

purchase ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบคำสั่งซื้อ[n. exp.] (bai khamsan) EN: purchase order FR:
ใบสั่งซื้อ[n. exp.] (bai sangseū) EN: purchase order ; order ; order letter FR:
บัญชีซื้อ[n. exp.] (banchī seū) EN: purchase account FR:
บัญชีแยกประเภทซื้อเชื่อ[n. exp.] (banchī yaēk) EN: purchase ledger ; purchases ledger FR:
เช่าซื้อ[v.] (chaoseū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase FR: acheter en leasing ; louer-acheter
จ่าย[v.] (jāi) EN: pay ; spend ; defray ; disburse ; pay out ; buy ; purchase ; make purchases ; shop FR: payer ; débourser ; régler ; acheter ; faire des emplettes
จัดซื้อ[v.] (jatseū) EN: purchase ; acquire ; procure FR: acquérir
การเช่าซื้อ[n.] (kān chaoseū) EN: hire purchase (HP) ; hire-purchase ; leasing FR: leasing [m] (anglic.) ; crédit-bail [m]
การซื้อ[n.] (kān seū) EN: buying ; purchase ; acquisition FR: achat [m]
การซื้อขายตามตัวอย่าง[v. exp.] (kān seūkhāi) EN: purchase by sample FR:
การซื้อสินค้า[n. exp.] (kān seū sin) EN: purchase FR: achat [m]
การซื้อสินค้าออนไลน์[n. exp.] (kān seū sin) EN: online purchase FR: achat en ligne [m]
การตัดสินใจซื้อ[n. exp.] (kān tatsinj) EN: buying decision ; purchase decision FR:
คำสั่งซื้อ[n. exp.] (khamsang se) EN: purchase order ; order FR:
คืนเงิน[v. exp.] (kheūn ngoen) EN: refund ; refund money ; give a refund ; pay back ; return the money ; return the purchase price FR: rembourser
โอกาสในการซื้อ[n. exp.] (ōkāt nai kā) EN: purchase occasion FR: opportunité d'achat [f]
ภาษีการค้า[n. exp.] (phāsī kānkh) EN: purchase tax ; business tax FR: taxe commerciale [f]
ภาษีการซื้อ[n. exp.] (phāsī kān s) EN: purchase tax FR:
ราคาเสนอซื้อ[n. exp.] (rākhā sanōe) EN: bid price ; purchase price FR:
ราคาซื้อ[n. exp.] (rākhā seū) EN: purchase price ; cost price FR: prix d'achat [m] ; coût [m]
สมุดรายวันซื้อเชื่อ[n. exp.] (samut rāiwa) EN: purchase day book FR:
สัญญาซื้อ[n. exp.] (sanyā seū) EN: purchase contract FR: contrat d'achat [m]
ซื้อ[v.] (seū) EN: buy ; purchase ; pay for FR: acheter ; acquérir ; faire l'acquisition de ; se payer (fam.) ; s'offrir
ซื้อแบบผ่อนส่ง[v. exp.] (seū baēp ph) EN: buy on hire purchase ; buy on the installment plan (Am.) FR:
ซื้อหา[v.] (seūhā) EN: buy ; purchase ; acquire FR: acheter ; acquérir
ซื้อหาอสังหาริมทรัพย์[v. exp.] (seūhā asang) EN: purchase real estate FR:
ซื้อผ่อนส่ง[v. exp.] (seū phǿnson) EN: buy on hire purchase ; buy on the installment plan (Am.) FR:
สินค้าส่งคืน[n. exp.] (sinkhā song) EN: purchase return FR:
ส่วนลดรับ[n. exp.] (suanlot rap) EN: purchase discount ; discount received FR:
ตีตั๋ว [v. exp.] (tī tūa) EN: buy a ticket ; book a ticket ; purchase a ticket FR: acheter un billet ; réserver un billet ; prendre un billet
กว้านซื้อ[v.] (kwān seū) EN: corner ; buy up ; make a rush-purchase of FR: acheter en masse
พฤติกรรมหลังการซื้อ[n. exp.] (phreuttikam) EN: post-purchase behaviour ; post-purchase behavior (Am.) FR:
ผู้ซื้อ[n.] (phūseū) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee FR: client [m] ; cliente [f] ; acheteur [m] ; acheteuse [f] ; acquéreur [m]
ผู้ซื้อโดยสุจริต[n. exp.] (phūseū dōi ) EN: bona fide purchaser (BFP) FR:
สมุดรายวันซื้อ[n. exp.] (samut rāiwa) EN: purchases journal FR:
สัญญาเช่าซื้อ[n. exp.] (sanyā chao-) EN: hire-purchase agreement FR:
ตลาดซื้อคืน[n. exp.] (talāt seū k) EN: Repurchase Market FR:
ตลาดซื้อคืนภาคเอกชน[n. exp.] (talāt seū k) EN: Private Repo ; Private Repurchase Market FR:
ธุรกรรมซื้อคืน[n. exp.] (thurakam se) EN: repurchase agreement FR:

purchase ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorzugskauf {m}accommodation purchase
Anschaffungsbetrag {m}amount of the purchase price
Jahresbestellwert {m}annual purchase order value
Barkauf {m}cash purchase
Gelegenheitskauf {m}chance purchase
Anschaffungspreis {m}cost price; purchase price
Abzahlungsgeschäft {n}hire purchase business
Kaufmiete {f}hire purchase plan
Kaufobjekt {n}object of purchase
Aktienbezugsrecht {n}stock purchase warrant; stock option right
Kaufbedingungen {pl}terms of purchase
Preis {m}purchase
Auftragsbearbeitung {f}purchase order processing
Käuferverhalten {n}purchase pattern
Kaufgeld {n}purchase money
Kaufsumme {f} [econ.]purchase money
Kaufwert {m}purchase value
Probekauf {m}purchase on approval
Verbrauchssteuer {f}purchase tax
Wareneingangskonto {n} [fin.]purchase account
Warenrücksendung {f}purchase return

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า purchase
Back to top