ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*disdain*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disdain, -disdain-

*disdain* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disdain (n.) การดูถูกเหยียดหยาม See also: ความรังเกียจ Syn. contempt, despise, scorn Ops. honor, respect
disdain (vt.) ดูถูกเหยียดหยาม See also: รังเกียจ Syn. scorn, mock, ridicule Ops. honor, respect, esteem
disdainful (adj.) ซึ่งแสดงการดูถูกเหยียดหยาม See also: ซึ่งแสดงความรังเกียจ Syn. snobbish, scornful Ops. respectful
disdainfully (adv.) อย่างดูถูกผู้อื่น Syn. scornfully
English-Thai: HOPE Dictionary
disdain(ดิสเดน') {disdained,disdaining,disdains} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ. n. การดูถูก,การดูหมิ่น,ความรู้สึกที่รังเกียจ, Syn. scorn,contempt
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ) ., Syn. contemptuous,aloof
English-Thai: Nontri Dictionary
disdain(n) การดูถูก,การรังเกียจ,การเหยียดหยาม,ความไม่ชอบ
disdainful(adj) ซึ่งดูหมิ่น,วางปึ่ง,ซึ่งดูถูก,หยิ่ง,จองหอง,ไว้ตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูถูก (v.) disdain See also: belittle, hold in contempt, look down on, scorn, slight Syn. เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น
ดูถูก (adv.) disdainfully See also: contemptuously, slightly, scornfully Syn. เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น
ดูถูกดูหมิ่น (v.) disdain See also: belittle, hold in contempt, look down on, scorn, slight Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม
ดูถูกดูหมิ่น (adv.) disdainfully See also: contemptuously, slightly, scornfully Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม
ดูหมิ่น (v.) disdain See also: disparage, show disrespect Syn. ลบหลู่
ลบหลู่ดูหมิ่น (v.) disdain See also: disparage, show disrespect Syn. ดูหมิ่น, ลบหลู่
เหยียดหยัน (v.) disdain See also: belittle, hold in contempt, look down on, scorn, slight Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น
เหยียดหยัน (adv.) disdainfully See also: contemptuously, slightly, scornfully Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your arrogance and conceit, your selfish disdain for the feelings of others made me realise you were the last man in the world I could ever marry.ความหยิ่งยะโสและความอวดดี และความเห็นแก่ตัวที่ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น ทำให้ฉันรู้ว่า ถึงคุณจะเป็นผู้ชายคนเดียวในโลก ฉันก็จะไม่แต่งงานด้วย
But you wear it with such disdain my guess is you didn't come from money and your school friends never let you forget it.แต่คุณใส่มันด้วยความรู้สึกเหยียดหยาม ให้ฉันเดา คุณคงไม่ได้มา จากครอบครัวที่มีฐานะ และเพื่อนที่โรงเรียนก็มัก คอยย้ำเรื่องนี้ใส่หัวคุณเสมอๆ
In the past, I have made no secret of my disdain for Chef Gusteau's famous motto, "Anyone can cook."ในอดีต ผมเคยเหยียดหยาม อย่างไม่ปิดบัง ต่อคำขวัญอันโด่งดังของเชฟกุสโตว์ ที่ว่า "ไม่ว่าใครก็สามารถทำอาหารได้"
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม
Your disdain was perfectly clear from the look you gave me.เธอแสดงความดูถูกอย่างชัดเจนจากสายตาที่มองฉัน
I felt quite sure that my disdain for your vulgarityฉันรู้สึกว่าการดูถูกเหยียดหยามของฉันต่อความหยาบคายของคุณ
I understand your disdain, but this is a complicated situation.ฉันเข้าใจว่าคุณดูถูกฉัน แต่เรื่องนี้มันก็ซับซ้อน
Is haughty disdain what you survived for?เจ้ารอดมาเพื่อที่จะอยู่กับความน่าดูถูกเหยีดหยามหรือ?
May you abstain from such disdainful behavior.ท่านจงอย่าได้ทำการดูหมิ่นอย่างนี้
I disdain all glittering goldข้าปฏิเสธทองที่ล้ำค่า
Now, he may look cool as he enters the arena, but he has made no bones about his disdain for this matchup.ตอนนี้เขาอาจจะดูชิลๆ ตอนเดินเข้าสเตเดี้ยม แต่ก่อนนี้เขาไม่ปริปากอะไรเลย เกี่ยวกับไฟท์เพี้ยนๆวันนี้
While my extensive experience as an editor has led me to a disdain for flashbacks and flash forwards and all such tricksy gimmicks,ั–hะฐั• lะตะฐd mะต tะพ ะฐ dั–ั•dะฐั–n fะพr flะฐั•hbะฐัkั•/ั– ั–ะฐnd flะฐั•h fะพrwะฐrdั•, ะฐnd ะฐll ั•uัh trั–ัkั•y gั–mmั–ัkั•,/ั–

*disdain* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鄙视[bǐ shì, ㄅㄧˇ ㄕˋ, 鄙视 / 鄙視] despise; disdain; look down upon
鄙弃[bǐ qì, ㄅㄧˇ ㄑㄧˋ, 鄙弃 / 鄙棄] disdain; loathe
睥睨[bì nì, ㄅㄧˋ ㄋㄧˋ, 睥睨] to look disdainfully out of the corner of one's eye
傲视[ào shì, ㄠˋ ㄕˋ, 傲视 / 傲視] turn up one's nose; show disdain for; regard superciliously
轻蔑[qīng miè, ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄝˋ, 轻蔑 / 輕蔑] disdain

*disdain* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person)
やがる[, yagaru] (aux,v5r) (vulg) (after the -te form of -masu stem of a verb) verb suffix indicating hatred and contempt, or disdain for another's action
人を人とも思わない[ひとをひとともおもわない, hitowohitotomoomowanai] (exp) disdaining everybody; not caring an ounce about other people's feelings
人を食った[ひとをくった, hitowokutta] (exp,adj-f) arrogant; insolent; disdainful
卑しむ;賤しむ(oK)[いやしむ, iyashimu] (v5m) to despise; to disdain; to scorn
厭離[おんり, onri] (n) Buddhism depart from (in disdain)
居る[おる, oru] (v5r,vi) (1) (uk) (hum) to be (animate); to be; to exist; (v5r,aux-v) (2) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing); (3) (See やがる) (after -masu base of verb) indicates contempt or disdain for another's actions; (P)
指弾[しだん, shidan] (n,vs) attack; criticism; blame; rejection; disdain
潔し[いさぎよし, isagiyoshi] (n) pride; disdain
軽蔑(P);軽べつ[けいべつ, keibetsu] (n,vs) scorn; disdain; (P)
軽蔑的[けいべつてき, keibetsuteki] (adj-na) contemptuous; disdainful; scornful

*disdain* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูดำ[v.] (dūdam) EN: disdain FR:
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner ; narguer ; insulter
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhl) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain ; give a dirty look ; give a sidelong glance FR: porter un regard désapprobateur
หลู่[v.] (lū) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect FR: insulter : humilier ; mépriser
รังเกียจรังงอน[v. exp.] (rangkīet ra) EN: disdain ; be disdainful (of) FR:
รังเกียจรังงอน[adj.] (rangkīet ra) EN: disdained FR:
รังเกียจรังงอน[adv.] (rangkīet ra) EN: disdainfully ; with disdain FR:
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier ; orgueilleux
เหยียดหยาม[v.] (yīetyām) EN: disparage ; slight ; disdain ; insult ; abuse ; affront ; call names ; slight ; look down upon FR: dédaigner ; mépriser
เหยียดหยัน[v.] (yīet yan) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[adv.] (yīet yan) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *disdain*
Back to top