ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scornfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scornfully*, -scornfully-

scornfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scornfully (adv.) อย่างดูถูกผู้อื่น Syn. disdainfully
scornfully (adv.) อย่างเสียดสี See also: อย่างกระแหนะกระแหน, อย่างเหน็บแนม Syn. caustically, maliciously

scornfully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼻で笑う[はなでわらう, hanadewarau] (exp,v5u) to laugh scornfully

scornfully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แสยะ[v.] (sayae) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully FR: forcer un sourire
เหยียดหยัน[adv.] (yīet yan) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

scornfully ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verächtlich {adv}scornfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scornfully
Back to top