ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contemptuously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contemptuously*, -contemptuously-

contemptuously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contemptuously (adv.) อย่างดูถูกผู้อื่น Syn. disdainfully, scornfully

contemptuously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尻目にかける;尻目に懸ける[しりめにかける, shirimenikakeru] (exp,v1) (1) to look askance (at); to look contemptuously; to look down on; (2) (arch) to cast an amorous glance at

contemptuously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; mock ; deride ; treat contemptuously ; use insulting language FR: être sarcastique ; ironiser
ประมาทหน้า[v.] (pramātnā) EN: underrate ; affront ; underestimate ; belittle ; disparage ; treat contemptuously FR:
เหยียดหยัน[adv.] (yīet yan) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contemptuously
Back to top