ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*contempt*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น contempt, -contempt-

*contempt* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be beneath contempt (idm.) (จิตใจ) ต่ำมาก See also: (จิตใจ)แย่มาก, ต่ำทราม
contempt (n.) การดูถูก See also: ความรู้สึกรังเกียจอย่างมาก Syn. disdain, scorn
contempt (n.) การหมิ่นประมาท See also: การสบประมาท
contemptibility (n.) การเหยียดหยาม See also: การดูถูก Syn. scorn, disdain
contemptible (adj.) น่าเหยียดหยาม See also: ซึ่งสมควรแก่การดูถูกดูหมิ่น Syn. despicable, worthless
contemptible or disgusting person (n.) คนตะกละ (คำดูถูก) See also: คนเห็นแก่กิน, คนเห็นแก่ตัว, คนน่ารังเกียจ
contemptible person (n.) คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง) See also: คนชั่ว
contemptous (adj.) ดูถูก See also: ดูหมิ่น, รังเกียจ Syn. disdainful
contemptuous (adj.) ซึ่งดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่น See also: ซึ่งแสดงการดูหมิ่น, ซึ่งสบประมาท Syn. disdainful, insulting, scornful
contemptuously (adv.) อย่างดูถูกผู้อื่น Syn. disdainfully, scornfully
English-Thai: HOPE Dictionary
contempt(คันเทมพทฺ') n. การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท,ความขายหน้า, Syn. disdain
contemptible(คันเทมพฺ'ทะเบิล) adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,น่าชัง,น่ารังเกียจ., See also: contemptibility n. ดูcontemptible -Conf. contemptuous
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful
English-Thai: Nontri Dictionary
contempt(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
contemptuous(adj) น่ารังเกียจ,น่าดูถูก,น่าชัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contempt of Congress; Congress, contempt ofการละเมิดอำนาจรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contempt of courtการละเมิดอำนาจศาล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนสารเลว (n.) contemptible man See also: vile man Syn. คนเลว, คนชั่ว, คนเลวทรามต่ำช้า Ops. คนดี
คนเลวทรามต่ำช้า (n.) contemptible man See also: vile man Syn. คนเลว, คนชั่ว Ops. คนดี
คำดูถูก (n.) contempt See also: disdain, scorn Syn. คำปรามาส
คำดูถูก (n.) contempt See also: disdain, scorn, derision Syn. คำดูแคลน, คำดูถูกดูแคลน Ops. คำยกย่องชมเชย
คำดูถูกดูแคลน (n.) contempt See also: disdain, scorn, derision Syn. คำดูแคลน, คำดูถูก Ops. คำยกย่องชมเชย
คำดูแคลน (n.) contempt See also: disdain, scorn, derision Syn. คำดูถูก, คำดูถูกดูแคลน Ops. คำยกย่องชมเชย
คำปรามาศ (n.) contempt See also: disdain, scorn, derision Syn. คำดูแคลน, คำดูถูก, คำดูถูกดูแคลน Ops. คำยกย่องชมเชย
คำปรามาส (n.) contempt See also: disdain, scorn Syn. คำดูถูก
คำสบประมาท (n.) contempt See also: disdain, scorn Syn. คำปรามาส, คำดูถูก
ไอ้ (pron.) word used for men, showing contempt Ops. อี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You contemptible pig.คุณคือหมูที่น่าขยักแขยง
He was doing a year for contempt... and had this wonderful system for doing the garlic.และมีวิธีหั่นกระเทียมที่นุ่มนวล
You are determined to ruin him, and make him the contempt of the world!เธอตั้งใจที่จะทำลายเขา และทำให้เขาโดนทั้งโลกดูถูก
That sarcastic, contemptuous tone that means... you know everything because you're a man... and I know nothing because I'm a woman.ที่เหน็บแนมน้ำเสียงดูถูกนั่นหมายความว่า ... คุณรู้ทุกอย่างเพราะคุณเป็นคน ... และฉันรู้ว่าไม่มีอะไรเพราะฉันผู้หญิงคนหนึ่ง
Well, it makes me furious. The contempt he has for her.ดีมันทำให้ฉันโกรธ ดูถูกที่เขามีต่อเธอ
"my contempt for the assholes in charge..."นี่คือสิ่งที่ผมคิดต่อผู้บริหาร"
And I marvel that you can be so contemptuous of me... on the same day that you lose your job!เก่งจังนะ ที่ดูถูกฉัน ในวันที่คุณตกงาน
Yes, like the contempt that you are showing me right now.ใช่ เหมือนที่คุณแสดงความดูถูกอยู่ขณะนี้
And now you contemptible harpy I shall end your reign of matriarchal tyranny.ฉันจะเป็นคนล้มบัลลังก์ทรราชของแก
As usual, Fogg, your contempt for tradition is appalling.คุณลบหลู่ประเพณีเก่าแก่ ทำตัวสังคมรังเกียจ
Pretending to have contempt for you gives me a certain amount of cred, if you can understand that.ก็แกล้งทำเป็นดูถูกพ่อ เพื่อให้หนูได้การยอมรับ ถ้าพ่อเข้าใจมันนะ
You probably have nothing but contempt for me now.เธออาจจะไม่ได้เรื่อง แต่ก็ดีกว่าฉันตอนนี้

*contempt* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卑鄙[bēi bǐ, ㄅㄟ ㄅㄧˇ, 卑鄙] base; mean; contemptible; despicable
侮蔑[wǔ miè, ˇ ㄇㄧㄝˋ, 侮蔑] contempt; to despise
蔑称[miè chēng, ㄇㄧㄝˋ ㄔㄥ, 蔑称 / 蔑稱] contemptuous term
轻视[qīng shì, ㄑㄧㄥ ㄕˋ, 轻视 / 輕視] contempt; contemptuous; despise; scorn; scornful
二婚头[èr hūn tóu, ㄦˋ ㄏㄨㄣ ㄊㄡˊ, 二婚头 / 二婚頭] remarried lady (contemptuous term); lady who marries for a second time
拖油瓶[tuō yóu píng, ㄊㄨㄛ ㄧㄡˊ ㄆㄧㄥˊ, 拖油瓶] to remarry (of a widow, contemptuous); woman's children by previous marriage (derog.); step-children (discrimatory term)
老太婆[lǎo tài pó, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄆㄛˊ, 老太婆] old woman (often contemptuous); one's own wife
卑鄙龌龊[bēi bǐ wò chuò, ㄅㄟ ㄅㄧˇ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 卑鄙龌龊 / 卑鄙齷齪] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action)
卑陋龌龊[bēi lòu wò chuò, ㄅㄟ ㄌㄡˋ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 卑陋龌龊 / 卑陋齷齪] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action)
臭老九[chòu lǎo jiǔ, ㄔㄡˋ ㄌㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, 臭老九] stinking intellectual (contemptuous term for educated people during the Cultural Revolution)
浊流[zhuó liú, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧㄡˊ, 浊流 / 濁流] turbid flow; muddy waters; fig. a contemptible person; fig. corrupt or disgraceful social trends
不齿[bù chǐ, ㄅㄨˋ ㄔˇ, 不齿 / 不齒] despise; hold in contempt
[hēng, ㄏㄥ, 哼] hum; (interj. of contempt)

*contempt* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶすっと[, busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt
やがる[, yagaru] (aux,v5r) (vulg) (after the -te form of -masu stem of a verb) verb suffix indicating hatred and contempt, or disdain for another's action
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P)
下目[しため, shitame] (n) downward glance; contemptuous look
侮り[あなどり, anadori] (n) contempt; scorn
味噌擂り坊主[みそすりぼうず, misosuribouzu] (n) a low-ranking priest; contemptuous reference to a priest
唾棄[だき, daki] (n,vs) contemptuous; despicable
小ばかにする;小馬鹿にする[こばかにする, kobakanisuru] (exp,vi) (1) to scoff; (vt) (2) to downplay; to treat someone disparagingly; to treat someone with contempt
尻目にかける;尻目に懸ける[しりめにかける, shirimenikakeru] (exp,v1) (1) to look askance (at); to look contemptuously; to look down on; (2) (arch) to cast an amorous glance at
居る[おる, oru] (v5r,vi) (1) (uk) (hum) to be (animate); to be; to exist; (v5r,aux-v) (2) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing); (3) (See やがる) (after -masu base of verb) indicates contempt or disdain for another's actions; (P)
待遇表現[たいぐうひょうげん, taiguuhyougen] (n) attitudinal expression (indicating the speaker's respect, contempt, etc. for the listener or the person being discussed)
我(P);吾;吾れ(io);我れ(io)[われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok), ware (P); wa ( ware ; ware ); are (ok); a ( ware ; ware )(ok); wanu ( ware ; ware )] (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P)
我人;和人[わひと, wahito] (n) (arch) you (nuance of either deep affection or contempt)
為腐る[しくさる, shikusaru] (v5r) (uk) (vulg) to do (indicating contempt for other person's actions)
畜生[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 畜生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P)
笑止[しょうし, shoushi] (adj-na,n) laughable; ridiculous; pitiful; contemptible; absurdity
腐れ[くされ, kusare] (n) (1) (derog) rotting; spoiling; decaying; corroding; (pref) (2) rotten; worthless; paltry; contemptible
蔑視[べっし, besshi] (n,vs) contempt; derision; slight
蚰蜒[げじげじ;げじ;ゲジゲジ;ゲジ, gejigeji ; geji ; gejigeji ; geji] (n) (1) (uk) house centipede (Scutigeromorpha spp.); (2) (げじげじ, ゲジゲジ only) (uk) contemptible person; skunk; wretch; louse
見下げ果てた[みさげはてた, misagehateta] (adj-f) contemptible; despicable
説教坊主[せっきょうぼうず, sekkyoubouzu] (n) tub-thumping preacher; preacher (priest) who is good at delivering a sermon; pulpiteer (usually with contemptuous implication)
貶める[おとしめる, otoshimeru] (v1,vt) (1) to show contempt for; to look down upon; to have a low opinion of; (2) to cause to fall; to make decline
軽侮[けいぶ, keibu] (n,vs) contempt; scorn
軽蔑的[けいべつてき, keibetsuteki] (adj-na) contemptuous; disdainful; scornful
随分(P);隨分(oK)[ずいぶん, zuibun] (adv,adv-to) (1) very; extremely; surprisingly; considerably; (adj-na) (2) contemptible; reprehensible; (P)
黙殺[もくさつ, mokusatsu] (n,vs) (1) ignoring; taking no notice of; refusing even to comment on; treating with silent contempt; shelving; smothering; (2) withholding comment; (P)
鼻であしらう[はなであしらう, hanadeashirau] (exp,v5u) to spurn; to snub; to treat with contempt

*contempt* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious ; vile FR: maudit ; méprisable ; diabolique
ดูหมิ่นถิ่นแคลน[v.] (dūminthinkh) EN: despise ; hold in contempt ; look down on ; scorn FR:
ดูถูกเหยียดหยาม[v. exp.] (dūthūk yīet) EN: hold in contempt FR:
จัณฑาล[adj.] (janthān) EN: dirty ; low ; contemptible ; despicable ; beastly ; fierce ; vicious ; fiendish ; base ; mean ; savage; cruel FR:
การดูหมิ่น[n.] (kān dūmin) EN: contempt ; despising FR: mépris [m]
การดูหมิ่นศาล[n. exp.] (kān dūmin s) EN: contempt of court FR:
คำสบประมาท[n. exp.] (kham soppra) EN: contempt FR: insulte [f]
คาดหน้า[v.] (khātnā) EN: underrate ; underestimate ; look down upon ; show contempt ; hold in contempt ; belittle ; disparage FR: sous-estimer
หมิ่นประมาทศาล[X] (minpramāt s) EN: be in contempt of court FR:
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; mock ; deride ; treat contemptuously ; use insulting language FR: être sarcastique ; ironiser
ประชดสังคม[v.] (prachot san) EN: hold society in contempt FR:
ประชดสังคม[adj.] (prachot san) EN: contemptuous of society ; antisocial FR:
ประจาน[v.] (prajān) EN: defame ; humiliate publicly ; disgrace ; shame ; hold up to ridicule ; hold up to contempt ; dishonour openly = dishonor openly (Am.) FR: bafouer ; blâmer ; humilier
ปรามาส[v.] (prāmāt) EN: insult ; show contempt ; look down upon FR:
ประมาทหน้า[v.] (pramātnā) EN: underrate ; affront ; underestimate ; belittle ; disparage ; treat contemptuously FR:
ถ่อย[adj.] (thǿi) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras
ถูด้วยตะไบ[v. exp.] (thū dūay ta) EN: exclamation of contempt, tut, tut-tut FR: limer
ถุย[excl.] (thui) EN: tut ; tut-tut ; [exclamation of contempt] FR: zut
หยาม[v.] (yām) EN: despise ; view with contempt ; look down on FR: mépriser ; dédaigner
หยามหน้า[v.] (yām nā) EN: insult ; view with contempt ; scorn FR:
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[v.] (yīet yan) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[adv.] (yīet yan) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

*contempt* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verächtlich {adj} | verächtlicher | am verächtlichstencontemptible | more contemptible | most contemptible
Beugehaft {f}imprisonment for contempt; coercive detention
Selbstverachtung {f}self contempt
Verächtlichkeit {f}contemptibility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *contempt*
Back to top