ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-contempt-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น contempt, *contempt*,

-contempt- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are determined to ruin him, and make him the contempt of the world!เธอตั้งใจที่จะทำลายเขา และทำให้เขาโดนทั้งโลกดูถูก
Well, it makes me furious. The contempt he has for her.ดีมันทำให้ฉันโกรธ ดูถูกที่เขามีต่อเธอ
"my contempt for the assholes in charge..."นี่คือสิ่งที่ผมคิดต่อผู้บริหาร"
Yes, like the contempt that you are showing me right now.ใช่ เหมือนที่คุณแสดงความดูถูกอยู่ขณะนี้
As usual, Fogg, your contempt for tradition is appalling.คุณลบหลู่ประเพณีเก่าแก่ ทำตัวสังคมรังเกียจ
Pretending to have contempt for you gives me a certain amount of cred, if you can understand that.ก็แกล้งทำเป็นดูถูกพ่อ เพื่อให้หนูได้การยอมรับ ถ้าพ่อเข้าใจมันนะ
You probably have nothing but contempt for me now.เธออาจจะไม่ได้เรื่อง แต่ก็ดีกว่าฉันตอนนี้
Die for contempt of the court or leave for good!อยู่อย่างอัปยศต่อไปที่นี่ หรือยอมจากไปเสียแต่โดยดี
Dr. Cooper, before I find you in contempt and throw you in jail, I'm going to give you a chance to apologize for that last remark.ดร.คูเปอร์ก่อนที่ผม จะฟ้องหมิ่นประมาท แล้วจับคุณโยนเข้าคุก ผมจะให้โอกาสคุณ ขอโทษใน \ คำพูดที่คุณพูดเมื่อกี้นี้
Now stop objecting, or I'll find you in contempt -- that is, kill you.ทีนี้เลิกค้านซะที ไม่งั้นข้าจะหาว่าเจ้าหมิ่นศาล ซึ่งบทลงโทษคือตาย
Your Highness, I know you feel nothing but contempt for me.ใต้ฝ่าพระบาท ข้ารู้ว่าท่านไม่รู้สึกอะไรนอกจากดูถูกข้า
Number 7: I never showed contempt for people who feared me.ฉันไม่เคยพบ ดูถูกสำหรับคนที่กลัวฉัน.

-contempt- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小ばかにする;小馬鹿にする[こばかにする, kobakanisuru] (exp,vi) (1) to scoff; (vt) (2) to downplay; to treat someone disparagingly; to treat someone with contempt
居る[おる, oru] (v5r,vi) (1) (uk) (hum) to be (animate); to be; to exist; (v5r,aux-v) (2) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing); (3) (See やがる) (after -masu base of verb) indicates contempt or disdain for another's actions; (P)
為腐る[しくさる, shikusaru] (v5r) (uk) (vulg) to do (indicating contempt for other person's actions)
貶める[おとしめる, otoshimeru] (v1,vt) (1) to show contempt for; to look down upon; to have a low opinion of; (2) to cause to fall; to make decline
鼻であしらう[はなであしらう, hanadeashirau] (exp,v5u) to spurn; to snub; to treat with contempt

-contempt- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูหมิ่นถิ่นแคลน[v.] (dūminthinkh) EN: despise ; hold in contempt ; look down on ; scorn FR:
ดูถูกเหยียดหยาม[v. exp.] (dūthūk yīet) EN: hold in contempt FR:
การดูหมิ่น[n.] (kān dūmin) EN: contempt ; despising FR: mépris [m]
การดูหมิ่นศาล[n. exp.] (kān dūmin s) EN: contempt of court FR:
คำสบประมาท[n. exp.] (kham soppra) EN: contempt FR: insulte [f]
คาดหน้า[v.] (khātnā) EN: underrate ; underestimate ; look down upon ; show contempt ; hold in contempt ; belittle ; disparage FR: sous-estimer
หมิ่นประมาทศาล[X] (minpramāt s) EN: be in contempt of court FR:
ประชดสังคม[v.] (prachot san) EN: hold society in contempt FR:
ประจาน[v.] (prajān) EN: defame ; humiliate publicly ; disgrace ; shame ; hold up to ridicule ; hold up to contempt ; dishonour openly = dishonor openly (Am.) FR: bafouer ; blâmer ; humilier
ปรามาส[v.] (prāmāt) EN: insult ; show contempt ; look down upon FR:
หยาม[v.] (yām) EN: despise ; view with contempt ; look down on FR: mépriser ; dédaigner
หยามหน้า[v.] (yām nā) EN: insult ; view with contempt ; scorn FR:
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[v.] (yīet yan) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer

-contempt- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selbstverachtung {f}self contempt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -contempt-
Back to top