ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disdainfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disdainfully*, -disdainfully-

disdainfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disdainfully (adv.) อย่างดูถูกผู้อื่น Syn. scornfully
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูถูก (adv.) disdainfully See also: contemptuously, slightly, scornfully Syn. เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น
ดูถูกดูหมิ่น (adv.) disdainfully See also: contemptuously, slightly, scornfully Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม
เหยียดหยัน (adv.) disdainfully See also: contemptuously, slightly, scornfully Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น

disdainfully ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
睥睨[bì nì, ㄅㄧˋ ㄋㄧˋ, 睥睨] to look disdainfully out of the corner of one's eye

disdainfully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รังเกียจรังงอน[adv.] (rangkīet ra) EN: disdainfully ; with disdain FR:
เหยียดหยัน[adv.] (yīet yan) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disdainfully
Back to top