ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bold*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bold, -bold-

*bold* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bold (adj.) กล้าหาญ See also: ห้าว, กล้า Syn. adventurous, fearless Ops. cowardly
bold (adj.) ชัดเจน See also: เห็นชัด Syn. marked Ops. unnoticeable
boldly (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: ไม่เกรงกลัว Syn. fearlessly, bravely
boldly (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: อย่างท้าทาย, อย่างอาจหาญ Syn. bravely
boldly (adv.) อย่างกล้าหาญ Syn. fearlessly, bravely
boldnes (n.) ความกล้าหาญ See also: ความองอาจ, ความทรนง Syn. bravery, gallantry Ops. cowardance
boldness (n.) ความกล้าหาญ See also: กล้า Syn. bravery, valiance Ops. cowardice
embolden (vt.) ทำให้กล้าหาญ See also: กระตุ้นให้รู้สึกกล้า Syn. encourage, inspirit, invigorate
make bold (idm.) กล้า Syn. dare
English-Thai: HOPE Dictionary
bold(โบลดฺ) adj. กล้าหาญ,ใจกล้า,กล้า,หน้าด้าน,ถนัด,เด่น,ชัดเจน,หยาบใหญ่,ชั้น, See also: boldness n., Syn. courageous ###A. timid
bold-faced(โบลดฺ'เฟสดฺ) adj. ทะลึ่ง,มุทะลุ,อวดดี,มีตัวพิมพ์ที่หนา, See also: bold-facedness n.
boldface(โบลด'เฟส) n. ตัวพิมพ์หนา adj. มีตัวพิมพ์ที่หนา
emboldenvt. ทำให้กล้า,ทำให้กล้าขึ้น,ให้กำลังใจ
imboldenvt. ทำให้กล้า,ทำให้กล้าขึ้น,ให้กำลังใจ
kobold(โค'โบลดฺ) n. ผีที่ชอบหลอกคน
English-Thai: Nontri Dictionary
bold(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ,ทะลึ่ง,เด่น,ชัดเจน
boldface(n) คนกล้า,ตัวพิมพ์หนา
boldness(n) ความกล้า,ความอาจหาญ,ความทะลึ่ง
embolden(vt) ทำให้กล้า,ทำให้ไม่กลัว,ให้กำลังใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boldfaceตัวเส้นหนา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bold measuresมาตรการเข้มข้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้า (adj.) bold See also: daring, courageous, fearless Syn. กล้าหาญ, อาจหาญ, หาญ, หาญกล้า Ops. อ่อนแอ, ขลาด
กล้าแกร่ง (adj.) bold See also: daring, brave, valiant Syn. กล้าแข็ง Ops. อ่อนแอ
กล้าแข็ง (adj.) bold See also: daring, brave, valiant Ops. อ่อนแอ
จัดจ้าน (v.) be bold See also: be sarcastic Syn. ปากกล้า, ปากจัด, เจ้าคารม Ops. ปากหวาน
ตัดเส้น (v.) bold the drawing lines Syn. เน้น
ถือวิสาสะ (v.) make bold See also: venture, take the liberty
หาญ (adj.) bold See also: daring, courageous, fearless Syn. กล้าหาญ, อาจหาญ, หาญกล้า Ops. อ่อนแอ, ขลาด
หาญกล้า (v.) bold See also: daring, courageous, fearless Syn. กล้าหาญ Ops. ขลาดกลัว, กลัว, ขลาด
หาญกล้า (adj.) bold See also: daring, courageous, fearless Syn. กล้าหาญ, อาจหาญ, หาญ Ops. อ่อนแอ, ขลาด
อาจหาญ (v.) bold See also: daring, courageous, fearless Syn. กล้าหาญ, หาญกล้า Ops. ขลาดกลัว, กลัว, ขลาด
เหิม (v.) become bold See also: gain courage, run wild Syn. กำเริบ, คะนอง, เหิมเกริม, เห่อเหิม Ops. ถ่อมตัว, เจียมตัว
เหิมเกริม (v.) become bold See also: gain courage, be overconfident Syn. กำเริบ, คะนอง, ลำพอง, ได้ใจ, เห่อเหิม Ops. ถ่อมตัว, เจียมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe people will come to see our bold, new window displays.บางที,ผู้คนที่มายืนมุงดูที่หน้าต่างโชว์ อาจชอบความแปลกใหม่ของเรานะ
It was, of course, a bold-faced and terrible lie.มันเป็นคำโกหกที่เลวร้ายไม่ละอายแก่ใจ
Hold the knife boldly, with strength.ถือมีดอย่างกล้าหาญมีความแข็งแรง
In big, bold print: " A Little Lindy Flies Giant Peach."พิมพ์ตัวใหญ่ หนาๆว่า "ลูกพีชยักษ์บินมา"
She goes in when it's too dangerous for us. Boldly goes, I might add.เธอไปในเมื่อมันอันตรายเกินไป สำหรับเรา กล้าไปผมอาจจะเพิ่ม
I doubt you would say same for being bold and English.ฉันกำลังสงสัยว่าทำไมหล่อนถึงได้กล่าววาจาอาจหาญนัก หรือหล่อนคิดว่าเราเกรงต่ออำนาจอังกฤษ
OK. "Isabella's bold, sensual dishes bubbled to the pulse of their guitars."เสียงกีต้าร์พาอิซาเบลล่าให้รัญจวน
A bold move. But in the circumstances.มันเสี่ยงมาก แต่ในยามนี้
It is my intention, if I may be so bold, to remain close to you throughout the evening.มันเป็นความตั้งใจของผม ถ้าผมต้องการพูดว่า อยากจะอยู่ใกล้ๆ คุณ ตลอดคํ่านี้
That's a bold claim.that's a bold claim.
He knows it. It's emboldened him.มันรู้, และยิ่งทำให้มันกล้ามากขึ้น
Wait, wait, Ethan, I'm not saying I have a better idea, but there's a point where bold becomes stupid.162 เมตรเนี่ยนะที่นายจะโดด ทางลาดแค่ไหนจะพอ ให้คุณโดดลงมาโดยไม่ตาย คุณจะทำยังไง?

*bold* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单杠[dān gàng, ㄉㄢ ㄍㄤˋ, 单杠 / 單槓] bar; bold line; horizontal bar (gymnastics event)
冒冒失失[mào mào shī shī, ㄇㄠˋ ㄇㄠˋ ㄕ ㄕ, 冒冒失失] bold; forthright
刚劲[gāng jìng, ㄍㄤ ㄐㄧㄥˋ, 刚劲 / 剛勁] bold; vigorous
勇猛[yǒng měng, ㄩㄥˇ ㄇㄥˇ, 勇猛] bold and powerful; brave and fierce
大刀阔斧[dà dāo kuò fǔ, ㄉㄚˋ ㄉㄠ ㄎㄨㄛˋ ㄈㄨˇ, 大刀阔斧 / 大刀闊斧] bold and decisive
奔放[bēn fàng, ㄅㄣ ㄈㄤˋ, 奔放] bold and unrestrained; untrammeled
威猛[wēi měng, ㄨㄟ ㄇㄥˇ, 威猛] bold and powerful
粗体[cū tǐ, ㄘㄨ ㄊㄧˇ, 粗体 / 粗體] bold (typeface)
粗体字[cū tǐ zì, ㄘㄨ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 粗体字 / 粗體字] bold letter
绿林豪客[lǜ lín háo kè, ㄌㄩˋ ㄌㄧㄣˊ ㄏㄠˊ ㄎㄜˋ, 绿林豪客 / 綠林豪客] bold hero of Greenwood (refers to popular hero in Robin Hood style)
大胆[dà dǎn, ㄉㄚˋ ㄉㄢˇ, 大胆 / 大膽] brazen; audacious; outrageous; bold; daring; fearless
正体字[zhèng tǐ zì, ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 正体字 / 正體字] correct form of a Chinese character (when the common form 俗字 differs); plain typeface (as opposed to bold or italics)
敢于[gǎn yú, ㄍㄢˇ ㄩˊ, 敢于 / 敢於] dare to; be bold in; have the courage to
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 空城计 / 空城計] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff
理直气壮[lǐ zhí qì zhuàng, ㄌㄧˇ ㄓˊ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, 理直气壮 / 理直氣壯] in the right and selfconfident (成语 saw); bold and confident with justice on one's side; to have the courage of one's convictions; just and forceful
冒昧[mào mèi, ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, 冒昧] (humble expression) to take the liberty; to make bold; to presume on sb's patience; forgive my arrogance, but...
不情之请[bù qíng zhī qǐng, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄓ ㄑㄧㄥˇ, 不情之请 / 不情之請] my presumptuous request (humble expr.); if I may be so bold to ask a favor
泼辣[pō la, ㄆㄛ ㄌㄚ˙, 泼辣 / 潑辣] shrewish; pungent; forceful; bold and vigorous
气魄[qì pò, ㄑㄧˋ ㄆㄛˋ, 气魄 / 氣魄] spirit; boldness; positive outlook; imposing attitude
[xīn, ㄒㄧㄣ, 莘] Asarum sieboldi
[kǎn, ㄎㄢˇ, 侃] bold
魄力[pò lì, ㄆㄛˋ ㄌㄧˋ, 魄力] courage; daring; boldness
朱云折槛[Zhū Yún zhē kǎn, ㄓㄨ ㄩㄣˊ ㄓㄜ ㄎㄢˇ, 朱云折槛 / 朱雲折檻] Mr Zhu Yun breaks the railing (成语 saw); to challenge and admonish boldly
憨厚[hān hòu, ㄏㄢ ㄏㄡˋ, 憨厚] simple and honest; straightforward; Humboldt
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 謇] speak out boldly

*bold* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin)
くっきり[, kukkiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) distinctly; clearly; boldly; (P)
コボルト;コーボルト;コボルド[, koboruto ; ko-boruto ; koborudo] (n) kobold (evil spirit in German folklore) (ger
すだ椎[すだじい;スダジイ, sudajii ; sudajii] (n) (uk) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin)
フンボルトペンギン[, funborutopengin] (n) Humboldt penguin (Spheniscus humboldti)
ボールド[, bo-rudo] (n,adj-no) bold; (P)
ボールド体[ボールドたい, bo-rudo tai] (n) {comp} boldface
不敵[ふてき, futeki] (adj-na,n) daring; fearless; intrepid; bold; tough; (P)
丸葉青だも[まるばあおだも;マルバアオダモ, marubaaodamo ; marubaaodamo] (n) (uk) Japanese flowering ash (Fraxinus sieboldiana)
五加;五加木[うこぎ;ごか;ウコギ, ukogi ; goka ; ukogi] (n) (uk) fiveleaf aralia (Acanthopanax sieboldianus)
剛胆;豪胆[ごうたん, goutan] (adj-na,n) boldness; hardihood; courage; valour; valor
力んで見せる[りきんでみせる, rikindemiseru] (v1) to show a bold front
勇気[ゆうき, yuuki] (n) courage; bravery; valour; valor; nerve; boldness; (P)
図太い[ずぶとい, zubutoi] (adj-i) bold; shameless; cheeky; brash; impudent
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)
大胆[だいたん, daitan] (adj-na,n) bold; daring; audacious; (P)
大胆奔放[だいたんほんぽう, daitanhonpou] (n,adj-na,adj-no) bold and unrestrained; daring and unfettered
大胆巧妙[だいたんこうみょう, daitankoumyou] (n,adj-na) bold and clever; daring and ingenious; audacious and masterly
太字[ふとじ, futoji] (n,adj-no) boldface; bold-type; thick characters; (P)
姫鯛[ひめだい;ヒメダイ, himedai ; himedai] (n) (uk) lavender jobfish (Pristipomoides sieboldii); flower jobfish
小葉擬宝珠[こばぎぼうし;コバギボウシ, kobagiboushi ; kobagiboushi] (n) (uk) Hosta sieboldii (species of plantain lily)
山鳴;山鳴らし[やまならし;ヤマナラシ, yamanarashi ; yamanarashi] (n) (uk) Japanese aspen (Populus tremula var. sieboldii)
度胸千両[どきょうせんりょう, dokyousenryou] (n) being bold; daring; plucky; having a lot of guts; being quite nerveless
強心臓[きょうしんぞう, kyoushinzou] (n) boldness; guts; courage; gall; sangfroid
思い切って(P);思いきって[おもいきって, omoikitte] (adv) resolutely; boldly; daringly; (P)
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly
放胆[ほうたん, houtan] (adj-na,n) boldness; fearlessness
果敢[かかん, kakan] (adj-na,n) resolute; determined; bold; (P)
桜草[さくらそう;サクラソウ, sakurasou ; sakurasou] (n) (1) (uk) primula (any flower of genus Primula, which includes primroses, cowslips and cyclamens); (2) Siebold's primrose (Primula siebold)
梁山泊[りょうざんぱく, ryouzanpaku] (n) place of assemblage for the bold and ambitious
椈;山毛欅;橅[ぶな;ブナ, buna ; buna] (n) (uk) Japanese beech (Fagus crenata); Siebold's beech
真弓[まゆみ;マユミ, mayumi ; mayumi] (n) (uk) Japanese spindle tree (Euonymus sieboldianus)
知余って勇足らず[ちあまってゆうたらず, chiamatteyuutarazu] (exp) lacking boldness by being too sagacious; being too sagacious to be bold
箱柳;白楊[はこやなぎ;はくよう;ハコヤナギ, hakoyanagi ; hakuyou ; hakoyanagi] (n) (uk) (See 山鳴) Japanese aspen (Populus tremula var. sieboldii)
紅貝[べにがい;ベニガイ, benigai ; benigai] (n) (uk) full-blooded tellin (Pharaonella sieboldii)
肉太[にくぶと, nikubuto] (adj-na,n,adj-no) boldface (type)
肉桂[にっけい;にっき, nikkei ; nikki] (n,adj-no) (1) cinnamon; (n) (2) cinnamon tree (Cinnamomum sieboldii)
胆大心小[たんだいしんしょう, tandaishinshou] (exp) being bold and courageous, but also careful and meticulous
胡麻木[ゴマギ;ゴマキ(ik);ごまぎ;ごまき(ik), gomagi ; gomaki (ik); gomagi ; gomaki (ik)] (n) (uk) Siebold's arrowwood (Viburnum sieboldii)
臆面もない[おくめんもない, okumenmonai] (adj-i) bold; audacious; impudent; unashamed; unabashed
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ボールド[ぼーるど, bo-rudo] bold

*bold* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold ; daring ; audacious FR: brave ; courageux ; audacieux
อาด ; อาด ๆ = อาดๆ[adv.] (āt : āt-āt) EN: valiantly ; valorously ; boldly FR:
อาจหาญ[adj.] (āt-hān) EN: bold ; audacious ; valiant ; intrepid ; daring ; courageous ; fearless FR: audacieux ; courageux
อาจอง[adv.] (āt-ong) EN: proudly ; boldly ; bravely ; with temerity FR: bravement
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty FR: se sentir encouragé
หาญ[v.] (hān) EN: be bold enough ; dare FR: faire preuve de courage ; oser
หาญ[adj.] (hān) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold FR: courageux ; audacieux ; vaillant
ห้าว[adj.] (hāo) EN: bold and vigourous ; daring ; tough FR:
เหี้ยมหาญ[adj.] (hīemhān) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously FR: bravement ; valeureusement
เหิม[v.] (hoēm) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints FR:
เหิม[adj.] (hoēm) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold FR: cynique ; impudent
เหิมเกริม[v.] (hoēmkroēm) EN: become bold FR:
เหิมเกริม[adj.] (hoēmkroēm) EN: overbold ; overconfident FR:
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome FR:
จัดจ้าน[v.] (jatjān) EN: be bold ; be sarcastic FR:
เจอะเจ๊อะ[X] (joejoe) EN: bold FR:
เจ๋อเจ๊อะ[adv.] (joējoe) EN: boldly ; impudently ; presumptuously ; audaciousl ; intrusively FR:
ก๋า[adj.] (kā) EN: bold ; daring ; audacious FR: audacieux
กำแหง[adj.] (kamhaēng) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty ; cheeky FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté
คำแหง[adj.] (khamhaēng) EN: bold ; intrepid FR:
กล้า[adj.] (klā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
แกล้วกล้า[adj.] (klaeo klā) EN: brave ; courageous ; bold ; audacious ; daring FR:
กล้าหาญ[adj.] (klā hān) EN: courageous ; bold ; brave ; brave and bold ; audacious FR: courageux ; audacieux ; brave ; hardi
นกเปล้าท้องขาว[n. exp.] (nok plao th) EN: White-bellied Green Pigeon FR: Colombar de Siebold [m]
องอาจ[adj.] (ong-āt) EN: valiant ; brave ; bold ; courageous FR: courageux ; brave ; vaillant ; gaillard
ปากกล้า[n.] (pākklā) EN: bold mouth ; fearless mouth FR:
ปลุกใจ[v.] (plukjai) EN: encourage ; embolden ; give heart to ; rouse FR: encourager ; enhardir ; animer
ทะยานใจ[adj.] (thayānjai) EN: presumptuous ; emboldened ; foolhardy FR:
ถือวิสาสะ[v. exp.] (theū wisāsa) EN: think s.o. would not mind one's doing because of friendship/familiarity ; take the liberty of ; be presumptuous ; presume ; make bold ; venture FR: prendre la liberté de
แสดงความคิดเห็น[v. exp.] (theū wisāsa) EN: make bold to express one's view ; venture an opinion FR:
ตัวพิมพ์หนา[n. exp.] (tūaphim nā) EN: boldface type FR:
วีรกรรม[n.] (wīrakam) EN: bravery ; boldness ; intrepidity FR: bravoure [f]
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce FR:

*bold* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kobold {m} | Kobolde
Drucktype {f} mit Oberlängebold type
keck; dreist; frech; unverschämt {adj} | kecker; kühner | am kecksten; am kühnstenbold | bolder | boldest
Witzbold {m} | Witzbolde
Troll {m}; Kobold
Fettdruck {m}bold face
Fettdruck {m}bold formation
Kobold {m}kobold
riskant; gewagt {adj}bold

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bold*
Back to top