ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fearlessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fearlessly*, -fearlessly-

fearlessly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fearlessly (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: ไม่เกรงกลัว Syn. boldly, bravely
fearlessly (adv.) อย่างกล้าหาญ Syn. boldly, bravely

fearlessly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
怖めず臆せず[おめずおくせず, omezuokusezu] (exp,adv) fearlessly
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly

fearlessly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทรหด[adj.] (thørahot) EN: fearlessly resolute ; determined ; doughty ; tenacious FR: acharné ; enragé ; têtu ; déterminé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fearlessly
Back to top