ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cowardly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cowardly*, -cowardly-

cowardly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cowardly (adj.) ขี้ขลาด Syn. coward, fearful
English-Thai: HOPE Dictionary
cowardly(คาว เอิร์ดลี่) adj. ขี้ขลาด,ไร้ความกล้า. adv. อย่างคนขี้ขลาด (่ไร้ความกล้า)
English-Thai: Nontri Dictionary
cowardly(adj) ขี้ขลาด,ไม่กล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขลาด (adj.) cowardly See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow Syn. ขี้ขลาด
ขลาด (adj.) cowardly See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow Syn. ขี้ขลาด
ตาขาว (adj.) cowardly See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow Syn. ขี้ขลาด, ขลาด
ตาขาว (adj.) cowardly See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow Syn. ขี้ขลาด, ขลาด
ภีรุกชาติ (adj.) cowardly See also: timid Syn. ขี้ขลาด
ขลาด (v.) be cowardly See also: shrink, be spineless, be pusillanimous, be craven, be timid
ขี้กลัว (v.) be cowardly See also: be chicken-hearted, be timid, be spineless, be yellow, be craven, be fearful, be scared Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว Ops. กล้า
ขี้ขลาดตาขาว (v.) be cowardly See also: be chicken-hearted, be timid, be spineless, be yellow, be craven, be fearful, be scared Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, ตาขาว Ops. กล้า
แหย (v.) be cowardly See also: shrink, be spineless, be pusillanimous, be craven, be timid Syn. ขลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, Cowardly Lion!โอ๊ะ คุณสิงโตขี้ขลาด
Are you afraid to fight me yourself, you cowardly snake?เจ้ากลัวที่จะสู้กับข้ารึ เจ้างูขี้ขลาด
And your son is such a cowardly wizard, he's too afraid to show his face.แล้วลูกของคุณก็เป็นพ่อมดขี้ขลาด ไม่กล้าออกไปไหน
He may be selfish and cowardly and sometimes he's hard to understand, but his intentions are good.เขาอาจจะเห็นแก่ตัวและขี้ขลาด หรือเข้าใจยากไปบ้าง แค่เขาเป็นคนดี เขาก็แค่อยากจะเป็นอิสระ
I hate cowardly types like you more than anything.ฉันเกลียดคนขี้ขลาดอย่างนายยิ่งกว่าอะไรในโลกนี้เสียอีก
Brian is a cowardly degenerate who gallantly seeks to place the blame on sweet Elizabethไบรอันมันขี้ขลาดลงเรื่อย ๆ แต่ก็กล้าพอที่จะลงโทษ หวานใจตัวเอง เอลิซาเบธ
The cowardly man desperately tried to change himself.ชายขี้ขลาดคนนี้ พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
That you were a devious, cowardly little slut.เธอมันเป็นนังตัวแสบ ขี้ขลาด จอมเสแสร้ง
The man was a... cowardly good for nothing.ชายผู้ซึ่งขลาดเขลา ดีโดยไร้ประโยชน์
Too cowardly to take a life?ไม่กล้าเอาชีวิตหรือ?
I've got a government that I served faithfully for 30 years dreaming up BS accusations so politicians too cowardly to show their faces can dismantle my company.ผมถูกกระทำจากรัฐบาลที่ ผมรับใช้อย่างซื่อสัตย์มา30ปี กุเรื่องขึ้นมากล่าวหา ดูเหมือนว่าพวกนักการเมืองจะไม่กล้าที่จะเสนอหน้าของพวกเขา
You're nothing but a cowardly bandit.นายมันก็แค่โจรกระจอกๆ

cowardly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊怯[jīng qiè, ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄝˋ, 惊怯 / 驚怯] cowardly and panicking
窝囊[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, 窝囊 / 窩囊] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly
懦弱[nuò ruò, ㄋㄨㄛˋ ㄖㄨㄛˋ, 懦弱] cowardly; weak
鼠胆[shǔ dǎn, ㄕㄨˇ ㄉㄢˇ, 鼠胆 / 鼠膽] cowardly
卑怯[bēi qiè, ㄅㄟ ㄑㄧㄝˋ, 卑怯] mean and cowardly; abject
胆怯[dǎn qiè, ㄉㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, 胆怯 / 膽怯] timid; cowardly

cowardly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勇将の下に弱卒無し;勇将の下に弱卒なし[ゆうしょうのもとにじゃくそつなし, yuushounomotonijakusotsunashi] (exp) there are no cowardly soldiers under a superior general
小心[しょうしん, shoushin] (adj-na,n) timid; cowardly
弱卒[じゃくそつ, jakusotsu] (n) (See 勇将の下に弱卒無し) cowardly soldier
犬侍[いぬざむらい, inuzamurai] (n) cowardly or depraved samurai
陰嚢無し[ふぐりなし, fugurinashi] (n) (arch) (derog) cowardly man (lit
卑劣(P);鄙劣[ひれつ, hiretsu] (adj-na,n) mean; foul play; cowardly; base; (P)
尻の穴が小さい;ケツの穴が小さい[けつのあながちいさい(尻の穴が小さい);ケツのあながちいさい, ketsunoanagachiisai ( shiri no ana ga chiisa i ); ketsu noanagachiisai] (exp,adj-f) (id) small-minded; petty; cowardly; chicken-hearted
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid
[なまくら, namakura] (adj-na) (1) (uk) blunt (e.g. sword); dull; (2) lazy; cowardly; good for nothing
鮒侍[ふなざむらい, funazamurai] (n) cowardly, good-for-nothing samurai from the countryside

cowardly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ขลาด[adj.] (khī khlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขลาด[adj.] (khlāt) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
ภีรุกชาติ[adj.] (phīrukachāt) EN: cowardly FR:
ตาขาว[adj.] (tākhāo) EN: cowardly ; chicken-hearted FR:
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cowardly
Back to top