ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

valiance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *valiance*, -valiance-

valiance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
valiance (n.) ความกล้าหาญ Syn. prowess, bravery, courage Ops. cowardice, fearful, weakness

valiance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความกล้าหาญ[n.] (khwām klāhā) EN: bravery ; courage ; valiance ; prowess ; guts ; mettle FR: courage [m] ; bravoure [f] ; audace [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า valiance
Back to top