ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marked

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marked*, -marked-

marked ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marked (adj.) ชัดเจน See also: ที่เห็นได้ชัดเจน, โดดเด่น Syn. noticeable Ops. ordinary
marked (adj.) น่าสงสัย See also: น่าตำหนิ, น่าจับตามอง
marked (adj.) ซึ่งมีเครื่องหมาย See also: ซึ่งมีรอย Syn. branded, scarred
markedly (adv.) อย่างชัดเจน See also: อย่างโดดเด่น Syn. particularly, clearly, materially
markedness (n.) ความชัดเจน
English-Thai: HOPE Dictionary
marked(มาร์คฺ) adj. น่าสังเกต,เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,มีรอย,มีเครื่องหมาย., See also: markedly adv. markedness n., Syn. conspicuous
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
marked moneyเงินที่ทำตำหนิไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Markedชัดเจน [การแพทย์]
Markedly Involvedเปลี่ยนแปลงมาก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราขุนพล (n.) a cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For some, their flesh will be marked for life, despite having made it home from the camps.บางคนอาจมีแผลไปตลอดชีวิต นอกเหนือไปจากนั้น...
'There's a grave marked 'unknown' right beside Arch Stanton.''มีหลุมศพที่เขียนว่า "ไม่มีชื่อ" อยู่ข้างๆกับ อาร์ช แสตนตัน'
They are marked for target practice.เธอขอมันไม่ได้ มันจะเป็นเป้าฝึกซ้อมของเรา
But baseball has marked the time.แต่เบสบอล ยืนหยัดตลอดมา
I've marked every day. Hmm. Very foolish.ฉันทำเครื่องหมายทุกวัน โง่เง่ามาก
One was marked "Cloak Room," and the other "Valuables."มีป้าย "เสื้อผ้า" กับ "ทรัพย์สินมีค่า"
I'm marked for death, and they send me on the road with a PR nerd.ฉันถูกกาหัว พวกเขาดันส่งฉันไปกับพีอาร์น้องใหม่
" Marked for death." Oh, Jesus."ถูกกาหัว" โอว จีซัส
The way I see it... these places marked in crops and such... none of them are really near water.ที่นึกออกตอนนี้ บริเวณที่มีเครื่องหมาย ไม่มีที่ไหนใกล้น้ำเลย
Your human, he's been marked by a Lycan.มนุษย์ของเธอ/เขาเป็นเป็นไลแคน
My teacher marked it Five circles are the bestครูให้คะแนน วงกลมห้าวงคือยอดเยี่ยม
Something happened in 1940 which marked the beginning of a new era.สิ่งที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1940 (ซามูเอล เอปสไตน์ ม.บ. ศาสตราจารย์กิตติคุณแพทยศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่

marked ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻度[kè dù, ㄎㄜˋ ㄉㄨˋ, 刻度] marked scale; graduated scale
惊风[jīng fēng, ㄐㄧㄥ ㄈㄥ, 惊风 / 驚風] infantile convulsion (illness affecting children esp. under the age of five, marked by muscular spasms)
标牌[biāo pái, ㄅㄧㄠ ㄆㄞˊ, 标牌 / 標牌] marked price

marked ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] (n) {comp} marked section
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] (n) {comp} effective status of a marked section
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] (n) {comp} marked section declaration
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] (n) {comp} marked section start
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] (n) {comp} open marked section declaration
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486
インバー[, inba-] (n) Invar (trademarked nickel-steel alloy)
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked)
サイズバタフライフィッシュ[, saizubatafuraifisshu] (n) scythemarked butterflyfish (Prognathodes falcifer); scythe butterflyfish
シーモンキー[, shi-monki-] (n) (See ブラインシュリンプ) Sea-Monkeys (trademarked variant of brine shrimp)
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P)
フローセン[, furo-sen] (n) (See ハロセン) Fluothane (trademarked name for halothane)
痘痕面[あばたづら;あばたずら, abatadura ; abatazura] (n) pockmarked face
目的税[もくてきぜい, mokutekizei] (n) earmarked tax; special-purpose tax
覆面パトカー[ふくめんパトカー, fukumen patoka-] (n) unmarked police car
間尺[けんじゃく;ましゃく, kenjaku ; mashaku] (n) measuring rope with 'ken' (182cm) marked; measurement
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] marked section
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration
マーク区間終了[マークくかんしゅうりょう, ma-ku kukanshuuryou] marked section end
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] marked section start
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration

marked ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จตุรงคสันนิบาต[n.] (jaturongkha) EN: Buddhist All Saints Day ; Great Assembly of Disciples marked by the union of four factors FR:
จาตุรงคสันนิบาต[n.] (jāturongkha) EN: Great Assembly of Disciples marked by the union of four factors FR:
ตราขุนพล[n.] (trākhunphon) EN: cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts FR:
ผิดหูผิดตา[adv.] (phit hū phi) EN: noticeably ; markedly ; remarkably FR:

marked ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegensatz {m}; Unterschied (zu) | im Gegensatz zu | im Gegensatz stehen; im Kontrast stehen (zu) | in scharfem Gegensatz (zu)contrast (with; to) | in contrast to; by contrast; contrary to; as opposed to | to contrast (with) | in marked contrast (to)
Markierbeleg {m}marked sheet
Markierlochkarte {f}marked card
pockennarbig {adj}pockmarked; pocked
Trasse {f}marked-out route
ungedeckt {adj} (Spieler) [sport]unmarked (player)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marked
Back to top