ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เตี้ย*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เตี้ย, -เตี้ย-

*เตี้ย* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระต้วมกระเตี้ย (adv.) inactively See also: dawdlingly, clumsily, slowly, creepingly Syn. กะต้วมกะเตี้ยม, ต้วมเตี้ยม
ก๋วยเตี๋ยว (n.) noodle Syn. กวยเตี๋ยว, ก๊วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยวผัด (n.) fried noodle
กะต้วมกะเตี้ย (adv.) inactively See also: dawdlingly, clumsily, slowly, creepingly Syn. ต้วมเตี้ยม
ซึ่งเตี้ยล่ำ (adj.) dumpy See also: short and plump, squat, stocky Ops. ซึ่งสูงโปร่ง
ต้วมเตี้ย (adv.) awkwardly See also: slowly, tardily, leisurely, unhurriedly Syn. เชื่องช้า, อืดอาด, ยืดยาด Ops. รวดเร็ว, ว่องไว
ต้วมเตี้ย (v.) toddle See also: be tardy, take short, wobble, waddle Ops. รวดเร็ว, ว่องไว
ผ้าเตี่ยว (n.) sanitary napkin See also: sanitary pad, sanitary towel
ศาลเตี้ย (n.) kangaroo court
อย่างเตี้ยล่ำ (adv.) chunkily See also: stockily Ops. อย่างสูงโปร่ง
อ้วนเตี้ย (adj.) stocky See also: chubby, plump Ops. ชะลูด
เตี้ย (adj.) short
เตี้ย (v.) be short
เตี้ยม่อต้อ (adv.) like a dwarf Syn. ตะแหมะแคะ
เตี้ยม่อต้อ (adv.) like a dwarf Syn. ตะแหมะแคะ
เตี้ยล่ำ (v.) be dumpy See also: be short and plump, be squat, be stocky Ops. สูงโปร่ง
เตี่ยว (n.) small piece of cloth used as a sanitary napkin
เตี่ยว (n.) long piece of banana leaf used as wrapper
เตี่ยว (n.) trousers Syn. กางเกง
เตี่ยว (n.) piece of cloth used as a cover for a pot
เส้นก๋วยเตี๋ยว (n.) noodle
ไก่เตี้ย (n.) Canavalia maritima (Aubl.) Thouars See also: Canavalia obtusifolia Syn. ถั่วคร้า, ต้นกำพร้า
English-Thai: HOPE Dictionary
bulldog(บูล'ดอก) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีหน้าและคอใหญ่/ตัวเตี้ย/ขนสั้น/บึกบึน,หมาแตร adj. มีคอใหญ่และสั้น.
bush(บู?ช {bushed,bushing,bushes} n. พุ่มไม้,ต้นไม้เตี้ย vi. เป็นพุ่ม vt. ปกคลุมด้วยพุ่มไม้
cay(เค) n. เกาะเตี้ยเล็ก ๆ ,สันดอน,โขดหิน
chaparral(แชพอะแรล') n. ต้นโอ๊กเตี้ย,พุ่มไม้หนา
chunk(ชังคฺ) n. ก้อนหนา,ม้าที่แข็งแรง,สัตว์ที่แข็งแรง,ชายมะขามข้อเดียว,ชายอ้วนเตี้ย,ชายที่แข็งแรงล่ำสัน
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky
cutty stooln. ม้านั่งเตี้ย
dolly(ดอล'ลี) n. ตุ๊กตา,รถเตี้ยล้อเล็กสำหรับขนของ,รถไฟบนรางแคบ vt. เคลื่อนไปมาด้วยรถเตี้ย. vi. เคลื่อนกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ด้วยรถเตี้ย, Syn. doll
dwarf(ดวอร์ฟ) n. คนแคระ,สัตว์หรือพืชที่เตี้ยแคระ,เทวดาเตี้ยมีอัปลักษณ์และมีอำนาจมาก (ในนิทาน) . -adj. แคระ. vt. ทำให้แคระ,ทำให้แกร็น.vi. เตี้ยเล็กลง,แกร็น., See also: dwarfishly adv. ดูdwarf dwarfishness n. ดูdwarf
gooseberry(กูส'เบอรี) n. ต้นไม้เตี้ยชนิดหนึ่งที่มีผลเล็ก ๆ กินได้
heath(ฮีธ) n. ต้นไม้เตี้ยเป็นพุ่มที่ขึ้นตามทุ่ง
heather(ฮี'เธอะ) n. ต้นไม้เตี้ยโดยเฉพาะจำพวก colluna vulgaris
heavyset(เฮฟ'วีเซท) adj. มีร่างใหญ่,อ้วนเตี้ย
hill(ฮิล) n. เนินเขา,ภูเขาลูกเล็ก ๆ ,เขาเตี้ย ๆ -Phr. (over the hill ผ่านพ้นสมัยรุ่งเรืองหรือสมัยมีอำนาจ) . vt. ล้อมรอบเนินเขา,กลายเป็นเนิน
kangaroo court() ศาลเตี้ย
loincloth(ลอย'คลอธ) n. ผ้าขาวม้า,ผ้าเตี่ยว
low(โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี
lynch(ลินชฺ) vt. แขวนคอหรือประหารชีวิตโดยศาลเตี้ยจากกลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจ ทางกฎหมาย., See also: lyncher n. ดูlynch
mallee(แมล'ลี) n. ต้นยูคาลิปตัสเตี้ย
minibike(มิน'นิไบคฺ) n. รถจักรยานต์ขนาดเล็กและเตี้ย
moorland(มัวร์'แลนดฺ) n. ทุ่งพุ่มไม้เตี้ย
noodle(นูด'เดิล) n. ก๋วยเตี๋ยว,อาหารที่เป็นเส้นยาว,บะหมี่
podgy(พอจ'จี) adj. อ้วนเตี้ย,ม่อต้อ., See also: podgily adv. podginess n., Syn. pudgy
pudge(พัดจฺ) n. คนหรือสัตว์อ้วนเตี้ยหรือหนา,คนหรือสัตว์ที่อ้วนม่อต้อ,สิ่งที่สั้น หนาและหยาบ
pudgy(พัน'จี) adj. อ้วนเตี้ยหรือหนา,อ้วนม่อต้อ,สั้นหนาและหยาบ., Syn. podgy., See also: pudginess n.
trundle(ทรัน'เดิล) vt.,vi. ทำให้กลิ้ง,หมุน,กลิ้ง,เลื่อน,ปั่น,ม้วน. n. ล้อเล็ก,ล้อกลิ้ง,รถที่มีล้อเตี้ย., See also: trundler n., Syn. roll along,roll
scooter(สคูท'เทอะ) n. รถเด็กใช้เท้าถีบพื้น,รถจักรยานยนต์ชนิดเตี้ยของผู้ใหญ่ มีแผ่นวางเท้า,รถสคูเตอร์,เรือใบท้องแบนมีแคร่เลื่อน (ใช้วิ่งบนหิมะหรือในน้ำ)
short(ชอร์ท) adj. สั้น,เตี้ย,ต่ำ,ย่อ,ตื้น,ลุ่น,ห้วน,ระยะสั้น,สังเขป,ใกล้,ไม่นาน,ขาดแคลน,ขาด,ไม่ถึง,ไม่พอ,ไม่ดีพอ,อ่อน,น้อย,เปราะ,บอบบาง (เสียง) ,ไม่เน้น, short of น้อยกว่า,เลวกว่า,ไม่เพียงพอ adv. กะทันหัน,ทันใดนั้นเอง,ฉับพลัน,สั้น ๆ ,ย่อ ๆ ,โดยสังเขป,ใกล้,ย่น,ไม่ถึง
shorten(ชอร์ท'เทิน) vt. ทำให้สั้น,ทำให้ลดน้อยลง,ย่อ,หดสั้น,ลดขนาด,ลดกำลัง,ลดประ-สิทธิภาพ,ทำให้กรอบ. vi. หดสั้น,ลดลง,สั้นลง,เตี้ยลง. -shortener n., Syn. lessen,reduce
shorty(ชอร์ท'ที) n. คนเตี้ย,สิ่งที่ต่ำกว่าปกติ., Syn. shortie
shrub(ชรับ) n. ต้นไม้ขนาดเล็ก,ต้นไม้เตี้ย ๆ มน้ำผลไม้ใส่น้ำตาล (และบางครั้งใส่เหล้า)
scrub(สครับ) vt. ถูอย่างแรง,ขัดอย่างแรง,ขัดสิ่งสกปรกออก,ล้าง,ล้างแก๊ส,ทำให้อากาศบริสุทธิ์,ทำงานหนัก,เลื่อนหรือระงับ (การส่งขีปนาวุธ) vi. ทำความสะอาดโดยการขัดถู n. ต้นไม้เล็ก ๆ ,พุ่มไม้,สัตว์เลี้ยงพันธุ์ผสมหรือพันธุ์เลว,สิ่งที่เล็กกว่าปกติ,ของชั้นเลว,นักกีฬาชั้นสอง,ไม้กวาดแปรงที่ใช้จนขนสั้น adj. เล็กกว่าปกติ,แคระ,เตี้ย,คนชั้นเลว,กระจอก,ไม่สำคัญ
shrubby(ชรับ'บี) adj. เต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดเล็กหรือต้นไม้เตี้ย ๆ ,คล้ายต้นไม้ขนาดเล็กหรือต้นไม้เตี้ย ๆ, See also: shrubbiness n.
squab(สควอบ) n. ลูกนก,บุคคลที่อ้วนเตี้ย,บุคคลรูปร่างม่อต้อ,หญิงสาว,เบาะหน้า,โซฟา
squat(สควอท) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) (การ) นั่งยอง ๆ ,นั่งขัดสมาธิ,นั่งราบ,นั่งถ่าย,หมอบ,นั่งพับเพียบ,นั่งบนพื้น,ขดตัว,หักร้างถางพง. adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,กว้างเตี้ย., Syn. stocky,chunky,
stockily(สทอค'คิลี) adv. ล่ำสันกำยำ,อ้วนท้วนและเตี้ย
stockiness(สทอค'คินิส) n. ความล่ำสันกำยำ,ความอ้วนท้วนและเตี้ย
stocky(สทอค'คี) adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,ล่ำสันกำยำ,แข็งแรง., See also: stockiness n., Syn. pudgy
stout(สเทาทฺ) adj.,n. แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,องอาจ,แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,แข็งแรง,มีพลัง,กำยำล่ำสัน,หยาบหนา,หนาและเตี้ย,เบียร์ดำฤทธิ์แรง,คนขนของที่แข็งแรงมาก,เสื้อพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย., See also: stoutish adj. stoutness n.
stubby(สทับ'บี) adj. เหมือนตอ,เหมือนตอไม้,มีตอไม้,อ้วนเตี้ย,สั้นหนา,สั้นใหญ่,มีขนแข็ง. -stubbiness n., Syn. stiff,stubbly
English-Thai: Nontri Dictionary
bantam(n) ไก่แจ้,ไก่เตี้ย
breastwork(n) กำแพงเตี้ยใช้ต่อสู้กับข้าศึก
dwarf(adj) แคระ,เตี้ย,แกร็น,สั้น,ไม่สูง,ฝิดธรรมชาติ
inn(n) โรงแรม,โรงเตี๊ยม,ร้านเหล้าเล็กๆ
low(adj) ต่ำ,เตี้ย,ค่อย,เลว,แผ่วลง,พร่อง
lynch(vt) ใช้ศาลเตี้ย,รุมทำร้าย
noodle(n) เส้นก๊วยเตี๋ยว,คนทึ่ม,คนโง่
pigmy(n) คนแคระ,คนเตี้ย
scrub(adj) แคระ,แกร็น,เตี้ย,เลว,กระจอก,ไม่สำคัญ
short(adj) สั้น,เตี้ย,น้อย,ห้วน,ใกล้,ไม่นาน,บอบบาง
shorten(vi) ห้วน,สั้นลง,ย่อลง,เตี้ยลง
shrub(n) ต้นไม้เตี้ยๆ,พุ่มไม้
shrubby(adj) เต็มไปด้วยต้นไม้เตี้ยๆ,เป็นพุ่ม
small(adj) จิ๋ว,เล็ก,น้อย,เตี้ย,จ้อย,ย่อม,ปลีก
squat(adj) อ้วนเตี้ย,หมอบ,ม่อต้อ
squatty(adj) ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,สั้นหนา
stubby(adj) สั้นแข็ง,อ้วนเตี้ย,ม่อต้อ,มีขนแข็ง
tavern(n) โรงแรม,โรงเตี๊ยม,ที่จำหน่ายสุรา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
kangaroo courtศาลเตี้ย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Achondroplasiaอคอนโดรเพลเซีย; ความผิดปกติของกระดูก; โรคทางพันธุกรรมโดยมีแขนขาสั้นตัวเตี้ย; อะคอนโดรเพลเซีย; อะคอนโดรเพลเซีย, โรค [การแพทย์]
Copingครอบเตี้ย [การแพทย์]
Cretinเตี้ยแคระ [การแพทย์]
Cretinismครีตินิสม์,โรค;ครีตินิสต์;ธัยรอยด์พร่องในเด็กเล็ก;เตี้ยแคระแกรน;ครีตินิสม;เตี้ยแคระและโง่;ครีตินิสม์;เตี้ยแคระ;แคระ [การแพทย์]
Dune ; Sand Dune เนินทราย ; สันทราย เนินที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกล้ฝั่งทะเล เนื่องจากลมได้พัดพาเอาทรายละเอียดมากองทับถมกันไว้ และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาดโตเป็นเนินทรายหรือ สันทรายเตี้ยๆ และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทิศทางลม จึงกั้นทรายที่ถูกลมพัดหอบมาเอาไว้ และตกลงมาทับถมกันเป็นกองโตปกคลุมสิ่งกีดขวางนั้นจนมิด ด้านของเนินที่อยู่ทางต้นลมจะมีลักษณะลาด ส่วนด้านที่อยู่ทางปลายลมจะชัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
black alder (n.) ต้นไม้พุ่มเตี้ยตระกูลเดียวกับต้น Holly See also: ให้ผลเล็กๆ สีแดง ชื่อละตินคือ Ilex verticillata
breechcloth (n.) ผ้าเตี่ยว Syn. loincloth
brush (n.) หมู่ไม้เตี้ยSee also: ไม้พุ่ม Syn. bush
bushes (n.) ต้นไม้เตี้ย See also: ไม้พุ่ม Syn. shrubs, thick growth
checkerberry (n.) ต้นไม้ดอกพุ่มเตี้ยมีผลเล็กสีแดงและใบขนาดเล็ก See also: ชื่อละติน Gaultheria procumb Syn. teaberry
clover (n.) พันธุ์ไม้เตี้ยชนิดหนึ่ง ใช้เป็นอาหารของม้าและวัวควาย ใบมีสามแฉก Syn. trefoil
cob (n.) ม้าพันธุ์เตี้ย Syn. short-legged riding horse
coffee table (n.) โต๊ะเตี้ย
downs (n.) ทุ่งที่มีต้นไม้เตี้ยSyn. wasteland
dumpy (adj.) อ้วนเตี้ย See also: ม่อต้อ, เตี้ยล่ำ Syn. stumpy
dumpy (adj.) อ้วนเตี้ย See also: ม่อต้อ Syn. chunky
dumpy (adj.) อ้วนเตี้ย See also: ม่อต้อ Syn. stocky, squabby
dumpy (adj.) เตี้ยหนา See also: สั้นหนา, อ้วนเตี้ย, ม่อต้อ Syn. stocky, thickset
dwarf (adj.) ซึ่งเตี้ยแคระ See also: ซึ่งแคระเเกร็น Syn. small, tiny, undersized
dwarf tree (n.) ต้นไม้เตี้ยSee also: ต้นไม้พุ่ม Syn. bush, scrub
dwarfish (adj.) ซึ่งเตี้ยแคระ See also: ซึ่งเตี้ยแคระ Syn. small, tiny, undersized
flat (adj.) ส้นเตี้ย (รองเท้า) See also: ไม่มีส้น Ops. high-heeled
flats (n.) รองเท้าส้นเตี้ย Syn. flatties Ops. high heels
flatties (n.) รองเท้าส้นเตี้ย Ops. high heels
gooseberry (n.) ต้นไม้เตี้ยชนิดหนึ่งที่มีผลเล็กๆ กินได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then, to give himself more confidence... ... he remembered the time in the tavern at Casablanca... ... when he played the hand game with a Negro from Cienfuegos... ... who was the strongest man on the docks.จากนั้นจะให้ตัวเองความมั่นใจ มากขึ้น เขาจำได้ว่าเวลาในโรงเตี๊ยม ที่คาซาบลังกาเมื่อเขาเล่นเกม มือ
So, I'm supposed to buy her some noodles and a book... and sit around listening to chicks who can't play their instruments, right?งั้น ฉันก็ต้องไปหาซื้อซีดีให้เธอ หาก๋วยเตี๋ยวให้กิน หาหนังสือให้อ่าน แล้วก็นั่งฟังผู้หญิง ที่เล่นดนตรีไม่เป็น ใช่มั้ย?
Yeah, you! If you're short, you don't retort.ใช่,แกนั่นแหละ เจ้าก็เตี้ยเกินไป คงตอบโต้อะไรไม่ได้
I'm not sure, but I think it's shorty, next to the punch bowlไม่ค่อยชัวร์ สงสัยจะเจ้าเตี้ยนั่น ที่อยู่ข้างโถพันช์น่ะ
You're good but short. Almost too short.คุณดูดีนะ แต่เตี้ยไปหน่อย เกือบจะเตี้ยเกินไปซะด้วยซ้ำ
For my offspring, she can't be shorter than 173 centimeters.สำหรับทายาทของผม แม่ของเขาน่ะต้องไม่ เตี้ยกว่า 173 เซ็นติเมตร
What he's getting at, Mr. Novik, is your client fits the 4-point profile of someone who'd commit a vigilante offense.ประเด็นคือ คุณโนวิค ลูกความคุณตรงกับโปรไฟล์ 4 จุด ของคนที่จะกระทำตัวเป็นศาลเตี้ย อย่าถือนะ แต่คุณน่ะระเบิดเวลาเดินได้เลย
Don't call me "Shorty", Beanstalk!อย่ามาเรียกชั้น "เจ้าเตี้ย" นะยาย "ต้นถั่วยักษ์" (ต้นถั่วในเรื่องแจ๊คผู้ฆ่ายักษ์)
Sources are saying the witness can provide a description but has refused to talk.แหล่งข่าวแจ้งว่าพยานจำลักษณะ ของผู้ที่ตั้งตนเป็นศาลเตี้ยได้... - ... แต่ไม่ยอมพูดรึ
There. Come on. All I want's a cup of tea now.นั่นไง เร็วเข้า ฉันจะได้กลับบ้านแล้ว จะได้กลับบ้านแล้ว ช่างหัวมัน ช่างหัวมัน ทั้งไอ้ก้านยาว ไอ้เตี้ย ไอ้โย่ง
Jesus Christ. Come on, Peewee.พระเจ้า มานี่ ไอ้เตี้ย มานี่
But occasionally, a vigilante hero has to rise and take that law into his own hands to protect the country that he loves.แต่บางครั้งบางคราว ก็มีศาลเตี้ยก็เกิดขึ้น และทำให้กฎหมาย กลายเป็นเครื่องมือที่จะปกป้อง ประเทศที่เขารัก
The guy we're looking for, the Haitian, he takes powers away.คนที่เราตามหาอยู่ เฮเตี้ยน เขาเอาพลังเราไป
If they do, tell them like we practiced last time.ถ้ามีใครถาม ก็ตอบไปอย่างที่เราเตี๊ยมกันไว้ เข้าใจไหม
They're fanatics, religious nut jobs.พวกมันคลั่งไคล้บ้าคลั่งศาสนา ตั้งศาลเตี้ยล่าแม่มด นั่นแหละพวกมันหละ
Shout out everything you see about them. Hair color, eye color, tall, short, scars.ค่อยๆเล่าเกี่ยวกับทุกๆอย่างที่ลูกเห็นเบาๆ สีผม สีตา ส่วนสูง เตี้ย แผลเป็น
Hair color, eye color, tall, short, scars. Anything you see. You understand?สีผม สีตา สูงเตี้ย แผลเป็น ทุกอย่างที่ลูกเห็น เข้าใจไม๊
Listen, short arse, keep away from my man.ฟังนะ ยัยเตี้ย อยู่ให้ห่างจากแฟนฉัน
If he had spent half as much time and money on his education as he has on that ridiculous bouncing car...เจาะจงไหมงั้นเหรอNฉันอยากรู้ว่ารถมีข้อมูล หนุ่งในบรรดารถที่แต่งโหลดเตี้ยๆ ฉันพนันได้เลยว่าต้องเจออะไรดีๆ
But how do I know this isn't just some show To stop me from taking a flamethrower To this place?แต่จะรู้ได้ไงว่า นี่ไม่ใช่การเตี๊ยมกัน แค่เพื่อไม่ให้ฉันเผา ร.ร.นี้
I knew they were going to rig it. I'm going down to that school and I'm talking to schuester.ฉันว่าแล้ว ว่ามันต้องเตี๊ยมกัน ฉันจะไปคุยกับชูสเตอร์ที่ ร.ร.
You have to regroup the tech team and start another search, this time focusing on secluded brush areas within 50 yards on either side of the tracks, where animal feeding sites would likely appear.คุณต้องกลับไปรวมกับกลุ่มกับทีมเทคนิค และเริ่มการค้นหา คราวนี้ให้ความสนใจ บริเวณพุ่มไม้เตี้ย ๆ ในระยะ 50 หลา หรือรอบ ๆ ทางรถไฟ
The fl-the flowers in her hair are heather.ด-อ-ก-ไม้ พุ่มเตี้ย ปักอยู่ในผมของเธอ
In this case, a person smaller than the victim can stabในกรณีนี้ คนที่ตัวเตี้ยกว่าผู้ตาย ก็จะสามารถแทงผู้ตายได้เหมือนกัน
Um, tall people, short people, fat people, skinny people, black people, brown people, or white people-สูง เตี้ย อ้วน ผิวสี ผิวดำ ผิวน้ำตาล
Thanks, shorty. I'll take it from here.ด.ร. เชลดอน คูปเปอ ขอบใจไอ้เตี้ย ฉันรับงานต่อเอง
Then, like, years later, a farmer was plowing his field and he found a shallow grave with a bunch of chopped-up teenagers in it.แล้วแบบ ปีต่อมา ชาวนาก็ไถทุ่งของเขา และเขาก็เจอหลุมศพเตี้ยๆ ..ที่เต็มไปด้วย รอยสับของวัยรุ่นในนั้น
And your saintly suffering is just the lure I need to bring the Blur to me.ว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นพวก ศาลเตี้ย และนักบุญจะต้องถูกทำให้เจ็บปวด
Her idealism and blind faith in the vigilantes she loves has gotten her in way over her head.อุดมการณ์และความหลงผิดของเธอกับ พวกศาลเตี้ย ที่เธอรัก ทำให้เธอ ไปในทางที่
People have these so-called vigilantes all wrong.คนเข้าใจเกี่ยวกับ พวกศาลเตี้ย ผิดๆ
Yeah, he's a little short for her, I'll grant you that.ใช่ เขาเตี้ยไปหน่อยสำหรับเธอ ฉันให้เธอยืมได้
Okay, well, let's get to work looking for a tall, short, thin, wide dark man, who may or may not be carrying a sword.โอเค เริ่มงานกันเถอะ ไปตามหา ผู้ชายผิวดำ สูง เตี้ย ผอม อ้วน ผู้ซึ่งอาจจะ ถือ หรือไม่ได้ถือ ดาบ
A Thorn in your paw or a great big dumpy ? ... ?# หนามในอุ้งเท้าเธอ หรืออ้วนเตี้ยม่อต้อ #
So you said I would? Mmm. If I hadn't, that inn keeper, he would've strung us both up.ถ้าหม่อมฉันไม่ทำอย่างนั้น ผู้ดูแลโรงเตี๊ยมนั่น คงจะแขวนคอพวกหม่อมฉันทั้งคู่
If it's Dae Woong's sunbae's father's hospital, couldn't they trick us?ถ้ามันเป็นโรงพยาบาลของพ่อรุ่นพี่ของแดวุง พวกเค้าจะเตี๊ยมกันกับแดวุง แล้วก็โกหกพวกเรารึเปล่า?
You have a job to do... far from home, in a strange city, filled with strange people, and strange noodles, facing horrible danger from which you might never return!เจ้ามีงานที่จะต้องทำ ไกลจากบ้าน เมืองต่างถิ่น เต็มไปคนต่างถิ่น และก๋วยเตี๋ยวต่างถิ่น เผชิญกับอันตรายสุดสยอง ที่เจ้าอาจไม่ได้กลับมา
This Zhang Liao likes to fight, who else?ข้า เตี้ยวเลี้ยว ขอร่วมรบกับท่าน มีใครอีก
What do you say, just you and me on the Kingsroad, swords at our sides, a couple of tavern wenches to warm our beds tonight.เจ้าว่าไง แค่เราสองคน เดินทางบนคิงส์โร้ด ดาบข้างกาย หญิงจากโรงเตี๊ยม\ ให้ไออุ่นในยามค่ำคืน
He's lying on the floor of some tavern, getting pissed on by his friends.เขานอนอยู่บนพื้น โรงเตี๊ยม มีเพื่อนฉี่รด อยู่รอบกาย
Behold--a photo of our masked vigilante juxtaposed with issues from my own Marvel collection.ดูซิ! รูปของนายหน้ากากศาลเตี้ยของเรา วางอยู่ข้างๆชุดหนังสือมาร์เวล ในคอลเลคชั่นของฉัน

*เตี้ย* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
八百長[やおちょう, yaochou] Thai: การล้มมวย(เตี๊ยมไว้ล่วงหน้าในการแข่งขันว่าให้ใครเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้แพ้)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เตี้ย*
Back to top