ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thickset

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thickset*, -thickset-

thickset ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thickset (adj.) หนาทึบ See also: แน่นหนา Syn. stout, stubby
English-Thai: HOPE Dictionary
thickset(ธิค'เซท') adj. หนาทึบ,แน่นหนา,อัดแน่น,หยาบ,กำยำ. n. พุ่มไม้หนา,พงไม้หนา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thickset
Back to top